reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Na podstawie art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2347) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) dokonanie wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 70zb ust. 1 i art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”,”,

b) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) art. 236 ust. 2b–2d i 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych,”,

c) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) art. 236 ust. 2a, 2e i 2f ustawy o funduszach inwestycyjnych,”;

2) w § 14 w ust. 1:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zezwolenia na rozszerzenie przedmiotu działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych o:

a) doradztwo inwestycyjne – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro,

b) zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 500 euro,

c) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro;”,

b) uchyla się pkt 14,

c) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) zezwolenia na przejęcie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania funduszem inwestycyjnym – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 500 euro;”,

d) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22–27 w brzmieniu:

„22) zezwolenia na przejęcie przez zarządzającego z UE zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenia jego spraw – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 500 euro;

23) zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi udzielanego towarzystwu funduszy inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

24) zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi udzielanego spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – podlega jednej opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

25) zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro;

26) zezwolenia na przejęcie przez zewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną od dotychczasowego komplementariusza zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 500 euro;

27) zezwolenia na przejęcie przez zarządzającego z UE od dotychczasowego komplementariusza zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 500 euro.”;

3) § 15 i § 16 otrzymują brzmienie:

„§ 15. Udzielenie na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych:

1) zgody, o której mowa w art. 46 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

2) zgody, o której mowa w art. 46b ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

3) zgody, o której mowa w art. 70g ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

4) zgody na zmianę depozytariusza, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro;

5) zgody na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny czynności prawnych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

6) zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

7) zgody na połączenie wewnętrzne funduszy, o której mowa w art. 208a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

8) zgody na połączenie krajowe funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3 000 euro;

9) zgody na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego, o której mowa w art. 208zc ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro;

10) zgody na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego, o której mowa w art. 208zc ust. 2 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro.

§ 16. Dokonanie na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych:

1) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 70zb ust. 1 – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro;

2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych:

a) funduszu zagranicznego – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro,

b) funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro,

c) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 000 euro,

d) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do EEA – podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.”;

4) w § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 236 ust. 2b–2d i 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych,”;

5) w § 21 w ust. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) sumę opłat, o których mowa w art. 236 ust. 2b–2d i 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym;”,

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) sumę wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, przekazanych na rachunek dochodów Komisji w poprzednim roku kalendarzowym.”;

6) w § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) grupę IV – z udziałem w wysokości 18,5%, w skład której wchodzą:

a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

b) wewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia,

c) zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama