REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1426

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20171)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017]

Ustala się program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, zwany dalej „Programem”, określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Zakres programu badań]

Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2017 i danych za rok 2017 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.

§ 3. [Liczba osób pracujących]

1. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby osób pracujących, to liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.

2. Liczba osób pracujących, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych administracyjnych aktualizowanych danymi statystycznymi.

§ 4. [Obowiązki statystyczne wypełniane przez syndyka masy upadłości]

Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmiot gospodarki narodowej, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne za ten podmiot wypełnia syndyk masy upadłości.

§ 5. [Przekazywanie danych statystycznych]

1. Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego w Programie miejsca przekazania danych w formie elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego system statystyki publicznej, informatycznych nośników danych i środków komunikacji elektronicznej, w formie papierowej lub drogą wywiadu bezpośredniego, w miejscu zamieszkania członków gospodarstwa domowego, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w innym miejscu prowadzenia badania statystycznego określonym w Programie, albo telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego.

2. Jeżeli w Programie jest ustalona wyłącznie forma elektroniczna przekazania danych, podmiot przekazujący dane statystyczne jest obowiązany do przekazywania ich w tej formie.

3. Jeżeli podmiot o liczbie osób pracujących nie większej niż 5 jest obowiązany, zgodnie z Programem, do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest możliwe przekazywanie danych statystycznych w formie papierowej, po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego w Programie informacji o wyborze tej formy.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują:

a) przepisy następujących dyrektyw:

- dyrektywy Rady 89/130/EWG z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 194, Dz. Urz. UE L 1 z 03.01.1994, str. 501 oraz Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 447-499),

- dyrektywy Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 449, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356),

- dyrektywy Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 492, Dz. Urz. UE L 7 z 13.01.2004, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 617, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447-499, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1),

- dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 703, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 368, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 193),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 351 z 09.12.2014, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008, str. 192, Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 325 z 09.12.2010, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2012, str. 5),

- dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, Dz. Urz. UE L 161 z 29.06.2010, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1),

- dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1),

b) następujące decyzje:

- decyzję Komisji nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie obowiązkowych działań w przemyśle stali w celu dostarczania informacji dotyczących produkcji stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975, str. 7),

- decyzję Komisji 91/450/EWG z dnia 26 lipca 1991 r. określającą terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 218, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 561, Dz. Urz. UE L 362 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 362 z 20.12.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74),

- decyzję Komisji nr 3010/91/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. w sprawie informacji udzielanych przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali na temat ich inwestycji (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20),

- decyzję Komisji nr 3731/91/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. zmieniającą kwestionariusze w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991, str. 1),

- decyzję Komisji nr 3641/92/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającą kwestionariusze podane w aneksie do decyzji Komisji nr 1566/86/EWWiS, dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992, str. 1),

- decyzję Komisji 93/454/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. określającą podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 257),

- decyzję Komisji 93/475/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. definiującą subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 259),

- decyzję Komisji 93/570/EWG z dnia 4 października 1993 r. definiującą różnicę między innymi podatkami związanymi z produkcją a konsumpcją pośrednią w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 261),

- decyzję Komisji 94/168/WE z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272),

- decyzję Komisji 95/309/WE z dnia 18 lipca 1995 r. określającą zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady nr 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 322),

- decyzję Komisji nr 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 24 z 25.01.1997, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20 str. 214, Dz. Urz. UE L 281 z 17.10.1998, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 51-53, Dz. Urz. UE L 88 z 07.04.2005, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 66),

- decyzję Komisji 98/527/WE z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 2202) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 309),

- decyzję Komisji 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającą załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 3685) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 139),

- decyzję Komisji nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000 r. zmieniającą decyzję nr 1566/86/EWWiS w sprawie statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000, str. 18),

- decyzję Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 16 z 18.01.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 38, Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2006, str. 21 oraz Dz. Urz. UE L 225 z 23.08.2008, str. 14),

- decyzję Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającą ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2002) 5054) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 3, str. 191),

- decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 443),

- decyzję Rady 2007/436/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 262 z 01.10.2008, str. 42),

- decyzję Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowaną jako dokument nr C(2008) 7294) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55),

- decyzję Komisji 2009/252/WE z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącą odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2009) 1568) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 75 z 21.03.2009, str. 11),

- decyzję Rady 2010/196/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych (Dz. Urz. UE L 87 z 07.04.2010, str. 31),

- decyzję Komisji 2010/216/UE z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33),

- decyzję delegowaną Komisji 2012/186/UE z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2012, str. 5),

- decyzję Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowaną jako dokument nr C(2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2013, str. 27).

Załącznik 1. [PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2017]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 lipca 2016 r. (poz. 1426)

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2017

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA