REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2399

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426 oraz z 2017 r. poz. 169) w załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017” wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [ZMIANY W PROGRAMIE BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2017]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2017 r. (poz. 2399)

W załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017” wprowadza się następujące zmiany:

1) w badaniu o symbolu 1.01.03(003) Zasoby leśne w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)”,

b) w tabeli:

– w lp. 1 w rubryce 7.1 wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

– w lp. 9:

– – w rubryce 7.1 wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

– – w rubryce 7.2 wyraz „ANR” zastępuje się wyrazem „KOWR”;

2) w badaniu o symbolu 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6. zakres przedmiotowy

W celu pozyskania danych umożliwiających ocenę i analizę stanu, zanieczyszczenia, zagrożenia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego oraz podziemnych; charakterystykę gospodarki wodno‑ściekowej; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i źródeł finansowania obiektów małej retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia wód, a także działalności kontrolnej w zakresie higieny komunalnej, badaniu podlegają:

– zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych,

– źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności,

– pobór morskich wód wewnętrznych,

– zamknięte obiegi wody w zakładach,

– ilość i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz ładunki soli w nich zawarte,

– nawadniane grunty i napełniane stawy rybne (powierzchnia i zużycie wody),

– ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz ładunki zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ciężkie) w ściekach wytwarzanych i odprowadzanych w ciągu roku,

– ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji,

– ilość, przepustowość i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi,

– ilość, wielkość (przepustowość i równoważna liczba mieszkańców – RLM) i rodzaje oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, pracujących na sieci kanalizacyjnej, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi,

– ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych, pracujących na sieci kanalizacyjnej,

– ocena stanu jednolitych części wód rzek i jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz stanu jednolitych części wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– stopień zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ciężkimi, związkami organicznymi (wielopierścieniowe węglowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne),

– zanieczyszczenie i tendencje zmian długookresowych, zachodzących w środowisku wodnym i w biocenozach polskich obszarów morskich. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Morza Bałtyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ciężkie),

– rodzaje obiektów małej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i źródła finansowania oraz pojemność retencyjna,

– działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód,

– jakość wody dostarczanej ludności do spożycia,

– obiekty wodne i rekreacyjne.

Zebrane informacje służą do sporządzania zestawień o gospodarce wodnej na potrzeby krajowej statystyki publicznej oraz statystyki międzynarodowej, a także są wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do kreowania polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno‑ściekowej (m.in. wykorzystywanie danych dla celów realizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, do opracowywania i monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich).”,

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania GUS: OS‑3, OS‑4, OS‑5, ZOŚ‑4, ZOŚ‑5, ZOŚ‑6; sprawozdanie MRiRW: RRW‑13; sprawozdania Ministerstwa Środowiska: OŚ‑2a, OŚ‑26. Dane z systemów informacyjnych: Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, Systemu przetwarzania danych państwowej służby hydrogeologicznej; Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z państwowego monitoringu środowiska, wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: M‑06 (omówione w badaniu 1.26.06) oraz danych Ministerstwa Zdrowia ze sprawozdania MZ‑46 (omówione w badaniu 1.29.14).”,

– w tabeli:

– – w lp. 2 wyrazy „Agencją Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa”,

– – skreśla się lp. 12–16,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasoby wód – kraj, obszary dorzeczy i regiony wodne. Gospodarka wodno‑ściekowa – kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, aglomeracje, miasta według grup wielkości i gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, działy, grupy, klasy), regiony wodne, regionalne zarządy gospodarki wodnej. Mała retencja wodna – rodzaje obiektów małej retencji, ilość zretencjonowanej wody w tych obiektach, poniesione koszty i źródła finansowania: kraj, województwa. Działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód w układzie: kraj, regiony, województwa. Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia oraz obiekty wodne i rekreacyjne: kraj, województwa.”;

3) w badaniu o symbolu 1.04.01(025) Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie GUS: SOF‑5; SOF‑5SN; wykorzystanie danych ze sprawozdań SOF‑1 i SOF‑4 (badania 1.04.01 z PBSSP 2016).

Dane: Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych;

Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców;

Ministerstwa Rozwoju z Krajowego Systemu Teleinformatycznego SL2014;

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego oraz z Monitoringu współpracy urzędów z sektorem pozarządowym;

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji;

Urzędu Zamówień Publicznych z Biuletynu Zamówień Publicznych i systemu informacyjnego dotyczącego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach;

Wykorzystanie danych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z KSI ZUS – Centralnego Rejestru Płatników Składek, pozyskanych w badaniach 1.23.02 oraz 1.80.01 oraz z KSI ZUS – Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.23.02; Ministerstwa Finansów: z Systemu Informacji Podatkowych, pozyskanych w badaniach 1.24.01 oraz 1.80.01, z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, pozyskanych w badaniu 1.80.01; wyznaczonego operatora pocztowego z Bazy kodów pocztowych, pozyskanych w badaniu 1.80.02.”,

b) w tabeli dodaje się lp. 15 w brzmieniu:

15

Urząd Zamówień Publicznych

System informacyjny dotyczący rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach; dane jednostkowe o zamówieniach, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), uwzględniające aspekty społeczne w zakresie: nr REGON zamawiającego, numer ogłoszenia/numery ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, rodzaj zamówienia, przedmiot zamówienia, tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej, wartość zawartej umowy bez podatku od towarów i usług, zamówienie udzielone jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy, aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia, aspekty społeczne określone w kryteriach oceny ofert, liczba złożonych ofert, rodzaj podmiotu, któremu udzielono zamówienia, unieważnione postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 maja 2018 r. z danymi za rok 2017

GUS

 

4) w badaniu o symbolu 1.04.07(027) Jednostki nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli:

a) w lp. 5 rubryka 7.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r.”,

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej; dane jednostkowe w zakresie zgodnym ze sprawozdaniem rocznym centrum integracji społecznej, określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum informacji społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 97); w formie elektronicznej

raz w roku do 31 maja 2018 r. z danymi za rok 2017

GUS

 

5) w badaniu o symbolu 1.21.03(036) Migracje wewnętrzne ludności w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

urzędy gmin

rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności zameldowanej na pobyt czasowy – na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: data urodzenia, miejsce pobytu stałego, deklarowany okres pobytu czasowego: miesiąc, rok początku i końca zamierzonego pobytu oraz (o ile takie dane są gromadzone) nr PESEL, płeć, stan cywilny, obywatelstwo; w formie elektronicznej

raz w roku do 29 stycznia 2018 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

6) w badaniu o symbolu 1.21.14(044) Zasoby migracyjne w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3

urzędy gmin

rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: data urodzenia, kraj wyjazdu, data wyjazdu oraz (o ile takie dane są gromadzone) nr PESEL, płeć; w formie elektronicznej

raz w roku do 29 stycznia 2018 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

4

urzędy gmin

rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: data urodzenia, kraj poprzedniego zamieszkania, gmina zameldowania na pobyt czasowy, deklarowany okres pobytu czasowego oraz (o ile takie dane są gromadzone) nr PESEL, płeć, obywatelstwo, stan cywilny; w formie elektronicznej

raz w roku do 29 stycznia 2018 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

7) w badaniu o symbolu 1.23.02(049) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KSI ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek; dane jednostkowe – zbiory w zakresie: kod numeru deklaracji/rodzaj płatnika, NIP, nr PESEL, nr REGON, nazwisko i imię, obywatelstwo, nazwa/firma (pełna, skrócona), informacje o podstawie do prowadzenia pozarolniczej działalności: kod rodzaju uprawnienia, numer uprawnienia, nazwa organu wydającego uprawnienie; adresy: siedziby, do korespondencji, prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek: kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer lokalu, symbol państwa, zagraniczny kod pocztowy; data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie, liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; w formie elektronicznej

sukcesywnie: – do 26 stycznia 2018 r. z danymi za październik, listopad, grudzień 2017 r.; – do 28 lutego 2018 r. z danymi za styczeń, luty, kwiecień

2017 r.;

– do 30 marca

2018 r. z danymi za maj, lipiec, sierpień 2017 r.

GUS

8

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KSI ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych; dane jednostkowe – zbiory w zakresie: NIP płatnika składek; dane dotyczące ubezpieczonego: nr PESEL, kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze, wymiar czasu pracy, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne, kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego, kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek, okres (od – do), za jaki nastąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek, kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem, miejsce zamieszkania w zakresie: kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer lokalu oraz kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy; w formie elektronicznej

sukcesywnie: – do 26 stycznia 2018 r. z danymi za październik, listopad, grudzień 2017 r.; – do 28 lutego 2018 r. z danymi za styczeń, luty, kwiecień

2017 r.,

– do 30 marca

2018 r. z danymi za maj, lipiec, sierpień 2017 r.

GUS

 

8) w badaniu o symbolu 1.25.07(066) Pomoc społeczna w pkt 7 Źródła danych statystycznych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie GUS: PS‑03; sprawozdania MRPiPS: MRPiPS‑03 i MRPiPS‑05; dane z administracyjnego systemu informacyjnego pomocy społecznej – Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; kwestionariusz wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Dane ISKK SAC w zakresie poradnictwa rodzinnego.”;

9) w badaniu o symbolu 1.25.11(069) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS oraz systemów emerytalno‑rentowych EMIR, RENTIER; dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno‑rentowych FARMER; dane powiatowych urzędów pracy z rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy; wykorzystanie danych z załącznika nr 7 do sprawozdania MRPiPS‑01 za II półrocze 2017 r. (pozyskanych w badaniu 1.23.06); wykorzystanie danych ze sprawozdania MRPiPS‑03 (pozyskanych w badaniu 1.25.07); wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych (pozyskanych w badaniu 1.20.03); wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniu 1.67.07); wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z KSI ZUS – Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.23.02) oraz danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z nSIU – nowego Systemu Informatycznego Ubezpieczeń (pozyskanych w badaniu 1.80.01); wykorzystanie danych wyznaczonego operatora pocztowego z Bazy kodów pocztowych (pozyskanych w badaniu 1.80.02), wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL (pozyskanych w badaniu 1.80.02).”,

b) w tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

systemy emerytalno‑rentowe: EMIR i RENTIER, Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS; dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytal-no‑rentowe, w zakresie: nr PESEL, nazwa kraju zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia, rodzaj świadczenia głównego, kwota wypłaty świadczenia głównego, rodzaj świadczenia w zbiegu, kwota wypłaty świadczenia w zbiegu, rodzaj dodatku pobieranego przez świadczenio-biorcę, kwota dodatku należnego świadczenio-biorcy, stopień niezdolności do pracy, okresowość niezdolności do pracy, liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej łącznie z najstarszym uprawnionym do świadczenia emery-talno‑rentowego; w formie elektronicznej

raz w roku do 20 kwietnia 2018 r. z danymi za grudzień 2017 r.

GUS

 

10) w badaniu o symbolu 1.27.05(081) Szkoły wyższe i ich finanse:

a) w pkt 6 Zakres podmiotowy wyrazy „osoby, które obroniły rozprawę doktorską na studiach doktoranckich” zastępuje się wyrazami „osoby, które uzyskały stopień doktora w przewodach doktorskich realizowanych w ramach studiów doktoranckich”,

b) pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 7–9 w rubryce 7.3 wyrazy „31 stycznia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „28 lutego 2018 r.”;

11) w badaniu o symbolu 1.28.01(083) Obiekty i działalność instytucji kultury w pkt 7 Źródła danych statystycznych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania GUS: K‑01, K‑02, K‑03, K‑05, K‑07. Dane ISKK SAC w zakresie bibliotek przykościelnych.”;

12) w badaniu o symbolu 1.29.06(095) Kadra medyczna ochrony zdrowia w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Dane Naczelnej Izby Aptekarskiej z systemu informacyjnego dotyczącego farmaceutów uprawnionych do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dane Naczelnej Izby Lekarskiej z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej; dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.”,

b) w tabeli dodaje się lp. 24 i 25 w brzmieniu:

24

Naczelna Izba Lekarska

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej (CRL); dane jednostkowe o lekarzach w zakresie: nr PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer prawa wykonywania zawodu, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, informacja o skreśleniu z listy rejestru; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r.

GUS

25

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP); dane jednostkowe o pielęgniarkach i położnych w zakresie: nr PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, informacja o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r.

GUS

 

13) w badaniu o symbolu 1.43.01(108) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R) w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą w nawiasie wyrażenie „CIT‑BR” zastępuje się wyrażeniem „CIT/BR”,

b) w tabeli lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

9

Ministerstwo Finansów

PIT/BR – informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo‑rozwojową; dane jednostkowe w zakresie: NIP, koszty kwalifikowane według rodzaju, łączna kwota odliczenia za rok podatkowy, kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu łącznie z pozostałą do odliczenia z poprzednich lat, kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu, ograniczona do wysokości kwoty dochodu z działalności gospodarczej (wymienione w pkt: 1, 8, 10–13, 15, 18, 20, 21 formularza); w formie elektronicznej

dwa razy w roku: do 30 czerwca 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane wstępne), do 2 października 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane ostateczne)

GUS

10

Ministerstwo Finansów

CIT/BR – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo‑rozwojową; dane jednostkowe w zakresie: nazwa pełna, nr REGON, koszty kwalifikowane według rodzaju, łączna kwota odliczenia za rok podatkowy, kwota kosztów kwalifikowanych przysługująca do odliczenia łącznie z pozostałą do odliczenia z poprzednich lat (z poz. 22) oraz kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu (z poz. 23) (wymienione w pkt: 7, 8, 10, 12–15, 17, 20, 22, 23 formularza); w formie elektronicznej

dwa razy w roku: do 30 czerwca 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane wstępne), do 2 października 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane ostateczne)

GUS

 

14) w badaniu o symbolu 1.44.01(117) Bilanse paliw i energii w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „Agencji Rynku Rolnego (ARR)” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)”,

b) w tabeli w lp. 7–9 rubryka 7.1 otrzymuje brzmienie: „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

15) w badaniu o symbolu 1.44.05(121) Gospodarowanie materiałami w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 1 w rubryce 7.1 skreśla się wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych oraz”;

16) w badaniu o symbolu 1.45.03(125) Użytkowanie gruntów użyte w odpowiednim przypadku wyrazy „Agencja Nie‑ ruchomości Rolnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic‑ twa”;

17) w badaniu o symbolu 1.45.07(128) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą:

– wyrazy „Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

– wyraz „ARR” zastępuje się wyrazem „KOWR”,

b) w tabeli w lp. 6:

– rubryka 7.1 otrzymuje brzmienie: „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”,

– w rubryce 7.2 wyraz „Z.3.ARR” zastępuje się wyrazem „Z.3.KOWR”;

18) w badaniu o symbolu 1.45.12(133) Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych, w tym ujęte w systematycznie przekazywanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wykazie jednostek skupujących, w imieniu KOWR, produkty rolne bezpośrednio od producentów rolnych.”,

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

19) w badaniu o symbolu 1.45.19(137) Bilanse produktów rolniczych:

a) w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

– w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

– w tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

system informacyjny dotyczący ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu; dane zagregowane obejmujące:

– ilość win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym,

– ilość usuniętych produktów ubocznych powstałych przy produkcji wina w poprzednim roku gospodarczym,

– zbiorcze zestawienie ilości sprzedanych lub dostarczonych produktów przez osoby dostarczające winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z późn. zm.), wpisanemu do ewidencji KOWR (areał objęty produkcją, ilość winogron i moszczów winogronowych czerwonych/różowych i białych),

– zbiorcze zestawienie deklaracji zbiorów winogron,

– zbiorcze zestawienie deklaracji produkcji wina,

– zbiorcze zestawienie deklaracji zapasów wina i moszczu winogronowego;

w formie elektronicznej

w odniesieniu do zakończonego roku gospodarczego, nie później niż 7. dnia roboczego przed dniem 15 stycznia

GUS

 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9. terminy i formy udostępnienia

Wydawnictwa GUS:

– „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.” – listopad 2018 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018” – grudzień 2018 r.,

– „Rolnictwo w 2017 r.” – czerwiec 2018 r.

Pozostałe:

– kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych – forma elektroniczna:

– FAO – wrzesień/listopad 2018 r.,

– Eurostat – bilanse produktów zwierzęcych (za rok kalendarzowy) – tablice wynikowe – wrzesień 2018 r.,

– Eurostat – bilanse produktów pochodzenia roślinnego – za rok gospodarczy 2016/2017:

– zboża, ryż i cukier – dane ostateczne – luty 2018 r.,

– ziemniaki – dane ostateczne – grudzień 2017 r.,

– wino – dane ostateczne za rok gospodarczy 2016/2017 – do 15 stycznia 2018 r.,

– owoce, warzywa – dane ostateczne – grudzień 2017 r.,

– strączkowe – dane ostateczne – grudzień 2017 r.,

– rośliny oleiste – dane ostateczne – marzec 2018 r.”;

20) w badaniu o symbolu 1.45.20(138) Ocena sytuacji produkcyjno‑rynkowej w rolnictwie w pkt 7 Źródła danych statys‑ tycznych w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

21) w badaniu o symbolu 1.45.23(139) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia:

a) występujące w pkt 5 Zakres podmiotowy oraz w pkt 7 Źródła danych statystycznych wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 7 w rubryce 7.2 wyraz „ANR” zastępuje się wyrazem „KOWR”;

22) w badaniu o symbolu 1.45.24(140) Użytkowanie lasu:

a) występujące w pkt 7 Źródła danych statystycznych wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 3 w rubryce 7.2 wyraz „ANR” zastępuje się wyrazem „KOWR”;

23) w badaniu o symbolu 1.45.37(147) Rachunki ekonomiczne rolnictwa w pkt 7 Źródła danych statystycznych w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

24) w badaniu o symbolu 1.61.05(185) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną do sekcji PKD:

A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B‑J, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo‑kredyto‑ wych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L‑N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R, S; badaniem nie są objęte instytucje kultury mające osobowość prawną. Za Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe sporządza i przekazuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017

portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

 

25) w badaniu o symbolu 1.67.03(234) Rachunki kwartalne w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą skreśla się wyrazy „Agencji Rynku Rolnego (Zintegrowany System Finanso-wo‑Księgowy Egeria)” i przecinek po tych wyrazach,

b) w tabeli skreśla się lp. 11;

26) w badaniu o symbolu 1.67.07(238) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Dane z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS, systemy emerytalno‑rentowe: EMIR i RENTIER oraz system finansowo‑księgowy SAP ERP; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – nSIU – nowy System Informatyczny Ubezpieczeń, FARMER – system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno‑rentowych oraz Centralny System Finansowo‑Księgowy; Ministerstwa Finansów – Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, System Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego; Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ); Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – system informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwa Obrony Narodowej – systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; Narodowego Funduszu Zdrowia – System finansowo‑księgowy NFZ; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic‑ twa – System finansowo‑księgowy; Komisji Nadzoru Finansowego – System Nadzoru Ubezpieczeń oraz system informacyjny dotyczący działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; Narodowego Banku Polskiego – System Informacji Sprawozdawczej (SIS).”,

b) w tabeli po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:

16a

Komisja Nadzoru Finansowego

system informacyjny dotyczący działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; dane jednostkowe ze sprawozdania KNF‑02; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 sierpnia 2018 r. – zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane za rok 2017

GUS

 

27) w badaniu o symbolu 1.67.08(239) Badanie rozmiarów gospodarki nieobserwowanej w pkt 7 Źródła danych statystycznych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dane: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Centrum Informacji o Narkotykach) z Systemu informacji o narkotykach i narkomanii; Ministerstwa Finansów z Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych (ESKS) i Systemu informacyjnego dotyczącego kontroli celno‑skarbowej.”,

b) w tabeli dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

4

Ministerstwo Finansów

System informacyjny dotyczący kontroli celno-skarbowej; dane jednostkowe o wybranych podmiotach, które podlegały czynnościom kontrolnym w zakresie: dane identyfikacyjne, wyniki i ustalenia kontroli, wartości pustych faktur; w formie elektronicznej

zgodnie z potrzebami analitycznymi badania co najmniej raz w roku do 22 grudnia 2017 r.

GUS

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
  • Data wejścia w życie: 2017-12-29
  • Data obowiązywania: 2017-12-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA