REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1437

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań kontrola i egzekwowanie, o których mowa w art. 76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”, oraz gromadzenie danych, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia nr 508/2014, objętych Priorytetem 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zwanym dalej „programem”, oraz wysokość stawek tej pomocy, w tym:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) katalog beneficjentów;

5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;

6) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy może, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

7) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. [Pomoc finansowa]

1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, jest przyznawana na realizację operacji, o których mowa w:

1) art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach działania kontrola i egzekwowanie;

2) art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach działania gromadzenie danych.

2. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) które:

a) nie są finansowane z innych środków publicznych,

b) spełniają wymagania określone w programie w zakresie zapewnienia osiągnięcia i zachowania celów działań, o których mowa w ust. 1, w ramach których są realizowane;

2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy przepisy te mają zastosowanie.

§ 3. [Wyłączenia]

Operacje, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”.

§ 4. [Forma pomocy]

Pomoc finansową na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 100% tych kosztów.

§ 5. [Wnioskodawcy]

Pomoc finansową na realizację operacji, o których mowa w:

1) art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się:

a) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. a–d, h–j oraz l rozporządzenia nr 508/2014,

b) okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. a, b, d–h oraz j–l rozporządzenia nr 508/2014,

c) Państwowej Straży Rybackiej na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. f oraz j rozporządzenia nr 508/2014,

2) art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się państwowemu instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu wskazanemu w przepisach wydanych na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222)

– zwanych dalej „wnioskodawcami”.

§ 6. [Koszty zaliczane do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zalicza się koszty realizacji tych operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013, faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż w dniu:

1) 1 stycznia 2015 r. – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

2) 1 stycznia 2014 r. – w przypadku operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 7. [Koszty zaliczane do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014]

Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zalicza się koszty:

1) nabycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych lub prawa do dysponowania nimi, jeżeli:

a) nabycie nastąpi za kwotę nieprzewyższającą 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych na daną operację,

b) ich wartość nie przewyższa wartości rynkowej lub odtworzeniowej określonej w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

2) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych po upływie 5 lat od roku ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa nie przewyższa wartości nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

3) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent przedstawił oświadczenie, w formie pisemnej, w postaci papierowej, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

4) rat kapitałowych związanych z umową leasingu, która zawiera postanowienia przenoszące na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

5) działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji.

§ 8. [Koszty zaliczane do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1]

Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) opracowania, zakupu, instalacji, rozbudowy lub utrzymania:

a) technologii, sprzętu komputerowego i oprogramowania, umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie, zatwierdzanie, analizowanie, prezentowanie na stronach internetowych dotyczących kontroli rybołówstwa i wymianę danych dotyczących rybołówstwa, a także połączenia z systemami gromadzącymi dane z sektorów innych niż rybołówstwo – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

b) sprzętu komputerowego, podzespołów, oprogramowania oraz urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających transmisję danych od podmiotów zajmujących się rybołówstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 508/2014,

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, takich jak: skanery, czytniki kodów paskowych, drukarki kodów paskowych, sprzęty ważące, bazy danych, etykiety, czytniki RFID, chipy elektroniczne, smartfony, tablety, laptopy, infrastruktura teleinformatyczna do wyposażenia serwerowni, systemy elektroniczne gromadzące dane, strony internetowe, mobilne aplikacje, interaktywne kioski informacyjne w portach, umożliwiających wdrożenie systemu identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 508/2014,

d) technologii, sprzętu komputerowego i oprogramowania, umożliwiających wdrażanie programów w zakresie wymiany danych, informacji, deklaracji i powiadomień, o których mowa w art. 111 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”, a także analizę takich danych, informacji, deklaracji i powiadomień – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 508/2014;

2) zakupu, modernizacji i dopuszczenia do eksploatacji statków patrolowych, statków powietrznych, dronów i śmigłowców oraz zakupu ich wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania kontroli rybołówstwa – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 508/2014;

3) zakupu innych niż określone w pkt 2 środków służących przeprowadzaniu kontroli rybołówstwa:

a) urządzeń służących do teledetekcji, w tym radarów,

b) urządzeń umożliwiających pomiar mocy silnika, rozmiaru oczek lub grubości przędzy sieci rybackich,

c) usług polegających na pomiarze mocy silnika,

d) wag i czytników kodów,

e) pontonów i urządzeń umożliwiających ich transport,

f) detektorów akustycznych urządzeń odstraszających,

g) urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku,

h) urządzeń umożliwiających pomiar długości ryb,

i) sprzętu audiowizualnego,

j) środków transportu

– w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. f rozporządzenia nr 508/2014;

4) opracowania niestosowanych dotychczas systemów kontroli lub monitorowania rybołówstwa oraz realizacji projektów pilotażowych dotyczących kontroli rybołówstwa – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 508/2014;

5) organizacji, obsługi techniczno-administracyjnej oraz udziału pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie monitorowania, kontroli i nadzorowania działalności połowowej w konferencjach, szkoleniach, stażach, wyjazdach studyjnych oraz spotkaniach dotyczących monitorowania, kontroli lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa, w tym przejazdów, diet i zakwaterowania – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 508/2014;

6) przygotowania analiz kosztów i korzyści związanych z monitorowaniem, kontrolą lub nadzorem nad wykonywaniem rybołówstwa, a także analiz przeprowadzonych audytów lub wydatków poniesionych przez organy administracji rybołówstwa morskiego w rozumieniu przepisów o rybołówstwie morskim na potrzeby monitorowania, kontroli lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 508/2014;

7) organizacji, obsługi techniczno-administracyjnej oraz udziału uczestników konferencji, szkoleń oraz seminariów, służących zwiększeniu świadomości w zakresie konieczności zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, w tym przejazdów, diet i zakwaterowania, a także przygotowania i realizacji kampanii informacyjnych w tym zakresie – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. j rozporządzenia nr 508/2014;

8) operacyjne:

a) wynagrodzeń brutto oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych brutto, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz nagród, premii i dodatków, jeżeli wynikają z regulaminu wynagradzania wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonywanych zadań przez:

– pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli stad ryb podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia nr 1224/2009,

– pracowników odpowiedzialnych za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli, o której mowa w tiret pierwsze,

– obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 73 i art. 73a rozporządzenia nr 1224/2009,

b) związane z umowami zlecenia lub umowami o dzieło, zawartymi w celu wsparcia przeprowadzania kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, lub obsługi, o której mowa w lit. a tiret drugie,

c) delegacji służbowych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, w tym przejazdów, diet i zakwaterowania pracowników, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, i obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 73 i art. 73a rozporządzenia nr 1224/2009,

d) związane z eksploatacją, konserwacją, serwisem i niezbędnymi naprawami środków służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

e) ubezpieczenia środków służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

f) zakupu usług telekomunikacyjnych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

g) adaptacji, remontu, budowy, przebudowy oraz prac projektowych pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, proporcjonalnie do liczby pracowników przeprowadzających kontrolę, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

h) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, proporcjonalnie do liczby pracowników przeprowadzających kontrolę, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, albo do kubatury pomieszczeń zajmowanych przez tych pracowników,

i) opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną i gazową oraz wodę, proporcjonalnie do liczby pracowników przeprowadzających kontrolę, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, albo do kubatury pomieszczeń zajmowanych przez tych pracowników,

j) czarteru statku służącego przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze

– w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia nr 508/2014;

9) wdrożenia planu działania ustanowionego zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia nr 1224/2009, w tym poniesione koszty operacyjne związane z przygotowaniem i realizacją zadań określonych w tym planie – w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. l rozporządzenia nr 508/2014.

§ 9. [Koszty zaliczane do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty:

1) wynagrodzeń brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz nagród, premii i dodatków, jeżeli wynikają z regulaminu wynagradzania wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2, pracowników realizujących operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, oraz pracowników odpowiedzialnych za obsługę administracyjną, finansową i prawną realizowanej operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

2) związane z umowami zlecenia lub umowami o dzieło, zawartymi w celu realizacji operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

3) zakupu prób ryb różnych gatunków do badań ichtiologicznych;

4) zakupu sprzętu badawczego, pomiarowego, laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania prac związanych z gromadzeniem danych, w tym odczynników chemicznych służących do przygotowania zebranego materiału biologicznego do badań ichtiologicznych i do oceny parametrów fizykochemicznych ekosystemu;

5) zakupu lub wykonania materiałów i wyposażenia do przechowywania, zabezpieczania i transportu sprzętu badawczego, zebranego materiału badawczego, ryb i wyników przeprowadzonych badań i oceny, o których mowa w pkt 4;

6) zakupu materiałów i środków, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę osobistą osób realizujących operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, na lądzie lub na morzu oraz utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia tej operacji;

7) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;

8) zakupu materiałów lub urządzeń, umożliwiających opisywanie, rejestrowanie oraz gromadzenie zebranych danych;

9) zakupu usług z zakresu odczytu i kalibracji cech biologicznych ryb różnych gatunków;

10) opłat dla armatorów statków rybackich za pobyt pracowników wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2, realizujących operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, na tych statkach;

11) współudziału w programach gromadzenia danych realizowanych na podstawie porozumień uzgodnionych w ramach regionalnych posiedzeń koordynacyjnych;

12) usług związanych z naprawą i konserwacją sprzętu badawczego;

13) rozwoju, utrzymania i programowego wsparcia krajowych i regionalnych komputerowych baz danych wraz z kosztami niezbędnych licencji i oprogramowania;

14) rejsów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu statku badawczego, takich jak koszty:

a) czarteru statku badawczego,

b) wynagrodzenia załogi własnego statku badawczego oraz pracowników wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2, naliczone zgodnie z regulaminem wynagradzania wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2, wyżywienia tej załogi i tych pracowników oraz paliwa, oleju, ubezpieczenia statku i sprzętu znajdującego się na tym statku, opłaty agencyjnej, uzyskania zezwolenia na rejsy badawcze, a także usług transportowych związanych z dowozem sprzętu na statek,

c) zakupu badawczych narzędzi połowowych, materiałów i osprzętu, niezbędnych do sprawnego działania narzędzi połowowych, oraz sprzętu badawczego i laboratoryjnego, wykorzystywanych do gromadzenia danych w trakcie prowadzenia badań na morzu;

15) delegacji służbowych, przejazdów, opłat parkingowych, diet i zakwaterowania pracowników wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2, realizujących operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

16) najmu i utrzymania powierzchni biurowych;

17) związane z otwarciem lub prowadzeniem subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, wyodrębnionych w celu realizacji operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

18) opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną i gazową oraz wodę, a także za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości;

19) usług pocztowych związanych z realizacją operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

20) zakupu usług telekomunikacyjnych;

21) zakupu materiałów biurowych, artykułów piśmienniczych oraz powielania dokumentów, związanych z realizacją operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

22) ubezpieczeń i ochrony mienia wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2;

23) ubezpieczeń sprzętu, oprogramowania i materiałów, związanych z realizacją operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

24) usług zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy oraz usług sprzątania pomieszczeń i terenu wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2;

25) modernizacji mienia wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2;

26) organizacji, obsługi techniczno-administracyjnej oraz udziału pracowników wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2, realizujących operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, w konferencjach, szkoleniach, stażach, wyjazdach studyjnych oraz spotkaniach dotyczących metodyki oraz naukowych i statystycznych podstaw planowania tej operacji i ich analiz.

2. Wysokość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 16, 18–22, 24 i 25, oblicza się jako proporcję liczby godzin pracy pracowników wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2, realizujących operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, oraz pracowników odpowiedzialnych za obsługę administracyjną, finansową i prawną realizowanej operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, w siedzibie tego wnioskodawcy lub w stacji badawczej poza siedzibą tego wnioskodawcy, w stosunku do liczby godzin pracy wszystkich pracowników zatrudnionych odpowiednio w siedzibie tego wnioskodawcy albo w stacji badawczej poza siedzibą tego wnioskodawcy.

§ 10. [Kryterium wyboru operacji]

Kryterium wyboru operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie, spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, w § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia.

§ 11. [Ogłoszenie o naborze wniosków]

1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest podawane do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) działanie lub operację, których dotyczy nabór;

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.

5. Wzór wniosku o dofinansowanie Prezes Agencji udostępnia nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

§ 12. [Możliwa liczba składanych wniosków]

1. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie Agencja rozpatruje wniosek, który pierwszy został złożony do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia przyznania pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 13. [Dane zawarte we wniosku]

Wniosek o dofinasowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, zawiera dane niezbędne do przyznania pomocy:

1) nazwę, siedzibę i adres do korespondencji wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany;

3) kwotę wnioskowanej pomocy;

4) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z przyznaniem pomocy;

5) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

§ 14. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty, w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, osobę upoważnioną przez wnioskodawcę lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

3. Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 15. [Forma wniosku]

1. Wniosek o dofinansowanie jest składany, w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji i podpisem osoby przyjmującej wniosek.

3. W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 1, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

4. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

§ 16. [Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2]

Wniosek o dofinansowanie w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jest rozpatrywany przez Centralę Agencji.

§ 17. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]

1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub nie jest zgodny z działaniem lub operacją, których dotyczy nabór, określonymi w tym ogłoszeniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku do rozporządzenia, Agencja wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki do nieprzyznania pomocy.

5. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.

7. Usunięcie braków lub złożenie wyjaśnień przez wnioskodawcę nie może powodować zwiększenia kwoty wnioskowanej pomocy lub zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego, z wyjątkiem zmian wynikających z wezwań Agencji.

8. W przypadku gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej.

§ 18. [Rozpatrzenie wniosku]

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 19. [Odmowa przyznania pomocy]

W przypadku gdy limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 3, został wyczerpany, Agencja informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 20. [Wstąpienie następcy prawnego do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy]

1. W przypadku rozwiązania, połączenia, podziału lub przekształcenia wnioskodawcy, lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następca prawny wnioskodawcy może, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli, poza warunkiem określonym w art. 23 ust. 1 ustawy, są spełnione następujące warunki:

1) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

2) następca prawny wnioskodawcy złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie do oddziału regionalnego Agencji, do którego złożył wniosek o dofinansowanie wnioskodawca.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz do zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 13 pkt 1, 2, 4 i 5, § 14, § 15 ust. 1–3 i § 16–19 stosuje się odpowiednio.

§ 21. [Umowa o dofinansowanie]

1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej, o której mowa w § 1, jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która, poza postanowieniami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, zawiera postanowienia dotyczące realizacji operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 i art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, takie jak:

1) zobowiązania beneficjenta do:

a) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat,

b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,

c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie, w terminie określonym w umowie,

d) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat,

g) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

h) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,

i) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) terminy złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy;

3) warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 1, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

§ 22. [Przyznanie pomocy finansowej następcy prawnemu beneficjenta]

1. W przypadku rozwiązania, połączenia, podziału lub przekształcenia beneficjenta lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta przyznaje się pomoc finansową, o której mowa w § 1, na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy, na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek o dofinansowanie do oddziału regionalnego Agencji, do którego złożył wniosek o dofinansowanie beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta określa warunki kontynuacji realizacji operacji.

6. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta, trybu jego rozpatrywania oraz do zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 13 pkt 1, 2, 4 i 5, § 14, § 15 ust. 1–3 i § 16–18 stosuje się odpowiednio.

§ 23. [Wniosek o płatność]

1. Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

2. Agencja rozpatruje wniosek o płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 24. [Forma wniosku o płatność]

1. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na siedzibę beneficjenta.

2. Wniosek o płatność może zostać złożony po zrealizowaniu danego etapu operacji, określonego w umowie o dofinansowanie.

3. Do wniosku o płatność dołącza się – w przypadku działania:

1) o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1:

a) zestawienie wymieniające dokumenty potwierdzające poniesione wydatki,

b) co najmniej dwie oferty otrzymane przez wnioskodawcę dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, o wartości poniżej 20 000 zł netto, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

c) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesione wydatki, wraz z dowodami zapłaty,

d) dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników realizacji celów operacji;

2) o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2:

a) rozliczenie końcowe umowy, na mocy której wnioskodawca, o którym mowa w § 5 pkt 2, otrzymał środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,

b) zestawienie wymieniające dokumenty potwierdzające poniesione wydatki,

c) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesione wydatki, wraz z dowodami zapłaty,

d) kopię umowy o powierzeniu części zadań w zakresie gromadzenia danych – w przypadku gdy taka umowa została zawarta.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, dołącza się w postaci papierowej, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, osobę upoważnioną przez beneficjenta lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

5. Agencja może zwrócić się do beneficjenta o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających prawidłowość zrealizowanej operacji, innych niż określone w ust. 3, w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

6. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 marca 2023 r.

7. Wniosek o płatność w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jest rozpatrywany przez Centralę Agencji.

§ 25. [Wezwanie do złożenia wniosku o płatność]

1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja nie wypłaca pomocy.

3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 24 ust. 3 lub 5, Agencja wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa go do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja:

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej.

7. Do wniosku o płatność przepis § 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 26. [Pomoc finansowa podlegająca zwrotowi]

1. Zwrotowi podlega pomoc finansowa, o której mowa w § 1, wypłacona beneficjentowi, który w szczególności:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

2) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo może mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ustalenie kwoty pomocy finansowej, o której mowa w § 1, podlegającej zwrotowi następuje z uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uchybień, o których mowa w ust. 1, i postanowień umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 21 ust. 1.

3. Dochodzenie zwrotu pomocy finansowej, o której mowa w § 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty tej pomocy, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 27. [Podmiot uprawniony do ubiegania się o pomoc na realizację operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014]

1. O pomoc na realizację operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, za lata 2014 i 2015, może ubiegać się jedynie minister właściwy do spraw rybołówstwa.

2. Wniosek o dofinansowanie na realizację operacji, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, za lata 2014 i 2015:

1) składa się do Centrali Agencji;

2) jest rozpatrywany w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

3. Do trybu składania i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, oraz do zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 13, § 14, § 15 ust. 1–3, § 16, § 17 ust. 3–6 i § 18 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, poza dokumentami, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, dołącza się dodatkowo dokumenty, o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 lit. a, b i d, za lata 2014 i 2015.

4. Agencja może wezwać ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub wnioskodawcę, o którym mowa w § 5 pkt 2, do przedłożenia do wglądu dokumentów, o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 lit. c.

5. Dokumenty, o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 lit. a i d oraz w załączniku do rozporządzenia, mogą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, pracownika urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub pracownika wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2.

6. Wypłata pomocy następuje na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 28. [Przepis przejściowy]

Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań kontrola i egzekwowanie, o których mowa w art. 76 rozporządzenia nr 508/2014, oraz gromadzenie danych, o których mowa w art. 77 rozporządzenia nr 508/2014, wszczętych i niezakończonych wypłatą tej pomocy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 29. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2016 r.5)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, 22 i 86, Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1122), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1203).

Załącznik 1. [DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DANE ZAWARTE WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 września 2016 r. (poz. 1437)

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DANE ZAWARTE WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku operacji realizowanej w ramach działania kontrola i egzekwowanie do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

4) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pozwolenie na budowę albo potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, w przypadku gdy na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) dokumenty związane z planowanym lub przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) kopie umów o pracę pracowników realizujących operację – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) kopie aneksów do umów o pracę pracowników realizujących operację potwierdzających dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzanie przez tych pracowników wzmocnionej kontroli stad ryb podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia nr 1224/2009, wraz z kopiami zakresów obowiązków tych pracowników – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) regulamin wynagradzania wnioskodawcy określający możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8 – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. W przypadku działania gromadzenie danych do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji albo kopię umowy, na podstawie której wnioskodawca, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, otrzymał środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

3) dokumenty związane z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-09
  • Data wejścia w życie: 2016-09-09
  • Data obowiązywania: 2023-06-01
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA