reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1437) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w pkt 8 w lit. a dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„– członków załóg statków patrolowych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w tiret pierwsze,”;

2) w § 24:

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) co najmniej dwie oferty otrzymane przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,”,

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.”;

3) w załączniku do rozporządzenia w ust. 1 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) kopie umów o pracę pracowników, obserwatorów kontroli i członków załóg, o których mowa w § 8 pkt 8 lit. a rozporządzenia, realizujących operację – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) kopie aneksów do umów o pracę pracowników, obserwatorów kontroli i członków załóg, o których mowa w § 8 pkt 8 lit. a rozporządzenia, realizujących operację, potwierdzających dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wzmocnionej kontroli stad ryb podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia nr 1224/2009, wraz z kopiami zakresów obowiązków tych pracowników, obserwatorów kontroli i członków załóg – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań kontrola i egzekwowanie, o których mowa w art. 76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), oraz gromadzenie danych, o których mowa w art. 77 tego rozporządzenia, wszczętych i niezakończonych wypłatą pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama