reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów straży Granicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 252), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 461).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 461), które stanowią:

„§ 2. Wzory tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej, określone w niniejszym rozporządzeniu, mają zastosowanie od dnia 15 marca 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 maja 2017 r. (poz. 1146)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór tablicy umieszczanej w pasie drogi granicznej na granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1, z późn. zm.2))3), z napisem „Granica państwa”, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się wzór tablicy umieszczanej w pasie drogi granicznej na granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)3), z napisem „Granica państwa przekraczanie zabronione”, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Ustala się wzór tablicy umieszczanej w pasie drogi granicznej w miejscach, w których jest wprowadzony zakaz przebywania, z napisem „Pas drogi granicznej wejście zabronione”, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Utrzymywanie tablic, o których mowa w § 1, przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej polega na ich ustawianiu w dobrze widocznych miejscach, wymianie w razie uszkodzenia lub zniszczenia oraz na bieżącej konserwacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z dnia 9 lutego 2016 r.

Załącznik nr 16)

WZÓR TABLICY UMIESZCZANEJ W PASIE DROGI GRANICZNEJ NA GRANICY PAŃSTWOWEJ STANOWIĄCEJ GRANICĘ WEWNĘTRZNĄ

infoRgrafika

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 500 × 650 mm, koloru żółtego, z czerwonym paskiem przy krawędzi o szerokości 30 mm i napisem koloru czarnego. Grubość liter – 10 mm, wysokość liter – 70 mm.

Załącznik nr 26)

WZÓR TABLICY UMIESZCZANEJ W PASIE DROGI GRANICZNEJ NA GRANICY PAŃSTWOWEJ STANOWIĄCEJ GRANICĘ ZEWNĘTRZNĄ

infoRgrafika

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 500 × 650 mm, koloru żółtego, z czerwonym paskiem przy krawędzi o szerokości 30 mm i napisem koloru czarnego. Litery wyrazów „GRANICA PAŃSTWA”: grubość – 10 mm, wysokość – 70 mm. Litery wyrazów „PRZEKRACZANIE ZABRONIONE”: grubość – 7 mm, wysokość – 50 mm. Odstęp między wierszami – 60 mm.

Załącznik nr 36)

WZÓR TABLICY UMIESZCZANEJ W PASIE DROGI GRANICZNEJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST WPROWADZONY ZAKAZ PRZEBYWANIA 

infoRgrafika

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 300 × 600 mm, koloru czerwonego, z białym paskiem o szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Grubość liter – 6 mm, wysokość liter – 60 mm, odstęp między wierszami – 40 mm.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 60, Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 56, Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 85 z 31.03.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2010, str. 11, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 295 z 06.11.2013, str. 1.

3) Uchylone na podstawie art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 lutego 2016 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1579), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 461), które weszło w życie z dniem 7 kwietnia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama