reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 488 i 2152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 3 w lit. b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ rejestrujący może kierować zapytania określone w ust. 1 za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji.”,

b) w pkt 6 w § 3b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Teletransmisja danych, o której mowa w ust. 1, jest poprzedzona pobraniem i weryfikacją danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów oraz wyjaśnieniem i usunięciem niezgodności tych danych, a także uzyskaniem komunikatu, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.”,

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Przepisy epizodyczne

§ 14a. W okresie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. czynności organu rejestrującego, o których mowa w:

1) § 3b w ust. 3 – poprzedzające teletransmisję danych, o której mowa w § 3b ust. 1 – polegają na pobraniu danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów, weryfikacji danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów i w bazie danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu komunikatu, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy;

2) załączniku nr 1 do rozporządzenia w:

a) § 1:

– w ust. 1 w pkt 5a – polegają na pobraniu danych zamieszczonych w ewidencji pojazdów, weryfikacji danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów i w bazie danych, sprawdzeniu przedstawionych do rejestracji dokumentów i wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe,

– w ust. 4 w pkt 1a – polegają na wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe, jeżeli nie zostały w niej zamieszczone, albo weryfikacji i wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne,

b) § 5 w ust. 1 w pkt 5ab – poprzedzające teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego – polegają na weryfikacji tych danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia,

c) § 7 w pkt 3b – poprzedzające teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego – polegają na weryfikacji tych danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.”;”,

d) w pkt 10:

– w lit. a w tiret drugim:

– – w ust. 1c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) skierował zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI i uzyskał informację od tego organu, że zgłoszony do rejestracji pojazd został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, odmawia rejestracji pojazdu.”,

– – ust. 1d otrzymuje brzmienie:

„1d. Uzyskaną z centralnego organu technicznego KSI informację, o której mowa w ust. 1c, organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu; jeżeli organ rejestrujący otrzymał tę informację za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji, dołącza jej wydruk do akt pojazdu.”,

– w lit. j:

– – tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Informację o adnotacjach w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym organ rejestrujący przekazuje do ewidencji pojazdów z uwzględnieniem standardu danych przesyłanych do ewidencji pojazdów.”,”,

– – po tiret trzecim dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„– uchyla się ust. 2b;”,

e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;”,

f) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1a do niniejszego rozporządzenia;”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w § 1 w pkt 10a niniejszego rozporządzenia obowiązuje do dnia 3 czerwca 2018 r.”;

3) w § 2:

a) wyrazy „4 czerwca 2018 r.” zastępuje się wyrazami „13 listopada 2017 r.”,

b) po wyrazach „po dniu ogłoszenia” dodaje się wyrazy „ , oraz pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU W OKRESIE OD DNIA 13 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 3 CZERWCA 2018 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 31 października 2017 r. (poz. 2060)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU W OKRESIE OD DNIA 13 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 3 CZERWCA 2018 R.

§ 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:

1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– świadectw homologacji typu pojazdu,

– decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

– świadectw homologacji typu WE pojazdu,

– zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

– dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaśnia z właściwymi organami celnymi,

c) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem;

d) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;

3) pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;

4) pojazdu zabytkowego:

a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

5) pojazdu marki „SAM” weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

6) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

a) dokonuje wyjaśnień z właściwymi organami orzekającymi, w szczególności z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne i celne,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu.

§ 2. 1. Organ rejestrujący posiadając dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, weryfikuje dane i informacje, zawarte w dokumentach, wymaganych do rejestracji zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oraz zawarte w posiadanej bazie danych, z danymi:

1) referencyjnymi katalogu, o którym mowa w art. 80bh ustawy;

2) zgromadzonymi w ewidencji pojazdów.

2. Organ rejestrujący:

1) pobiera dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów, weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów i w bazie danych, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pobiera i weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane tego pojazdu zostały w tej ewidencji zamieszczone, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne;

3) wprowadza dane do ewidencji pojazdów; potwierdzeniem zakończenia tego wprowadzenia jest komunikat, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 3. 1. W przypadku gdy pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wyniku weryfikacji danych i informacji o tym pojeździe, o której mowa w § 2, dane okazały się niezgodne z danymi zgromadzonymi w ewidencji pojazdów, w celu sprawdzenia przedstawionych do rejestracji dokumentów, z zastrzeżeniem § 4, organ rejestrujący wysyła odpowiednio wypełnione zawiadomienie wraz z kopią dotychczasowego dowodu rejestracyjnego albo wydrukiem wyciągu z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wzór zawiadomienia określa załącznik do niniejszej instrukcji.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się do organu rejestrującego, który wystawił sprawdzany dowód rejestracyjny, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Zawiadomienie to wysyła się również, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany przez organ, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

3. Organ rejestrujący, do którego przesłano zawiadomienie, udziela zwrotnej odpowiedzi w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu i kopii dowodu rejestracyjnego są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych oraz aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3:

1) wysyła odpowiednio wypełnione potwierdzenie; wzór potwierdzenia określa załącznik do niniejszej instrukcji;

2) zamieszcza w bazie danych i karcie informacyjnej pojazdu nowy numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwę organu rejestrującego, w którego właściwości miejscowej pojazd się znajduje;

3) przesłane dokumenty dołącza do akt pojazdu.

5. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu lub kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu albo wydruku wyciągu z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym są niezgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3, odsyła zwrotnie kopię przesłanego zawiadomienia z adnotacją „Nie potwierdzam danych pojazdu” i pieczątką organu rejestrującego.

6. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 5, organ rejestrujący występujący z zawiadomieniem wszczyna postępowanie wyjaśniające i stosownie do zaistniałych okoliczności powiadamia właściwe organy.

§ 4. W przypadku gdy do rejestracji nie został złożony dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący dane do zawiadomienia wpisuje na podstawie innych dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.

§ 5. Zamiast czynności określonych w § 3 ust. 1–5 dopuszcza się dokonanie przez organ rejestrujący sprawdzenia danych i informacji o pojeździe wcześniej zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem w systemie teleinformatycznym rejestracji elektronicznej wymiany zawiadomień i potwierdzeń, o których mowa w § 3, dołączając do zawiadomienia – wyciąg z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym albo elektroniczną kopię (skan) dowodu rejestracyjnego albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu albo dokumentu, o którym mowa w § 4.

Załącznik do instrukcji w sprawie czynności związanych
z czasową rejestracją pojazdu z urzędu

WZÓR ZAWIADOMIENIA/POTWIERDZENIA (FORMAT A5)

infoRgrafika

Załącznik 2. [INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU]

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU

§ 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:

1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– świadectw homologacji typu pojazdu,

– decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

– świadectw homologacji typu WE pojazdu,

– zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

– dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaśnia z właściwymi organami celnymi,

c) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem,

d) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;

3) pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;

4) pojazdu zabytkowego:

a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

5) pojazdu marki „SAM” weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

6) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

a) dokonuje wyjaśnień z właściwymi organami orzekającymi, organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne, celne itp.,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego.

§ 2. 1. Organ rejestrujący, posiadając dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, weryfikuje dane i informacje, zawarte w dokumentach, wymaganych do rejestracji zgodnie z ustawą i rozporządzeniem o rejestracji pojazdów, oraz zawarte w posiadanej bazie danych, z danymi:

1) referencyjnymi katalogu, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, jeżeli posiada dostęp do tego katalogu;

2) zgromadzonymi w ewidencji pojazdów.

2. Organ rejestrujący:

1) pobiera i weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pobiera i weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne lub w stosunku do którego zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

3) usuwa niezgodności danych zgromadzonych w ewidencji w wyniku dokonanej weryfikacji zgodnie z art. 80bd ustawy i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 80bd ustawy;

4) wprowadza poprawne dane do ewidencji pojazdów; potwierdzeniem zakończenia tego wprowadzenia jest komunikat, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama