| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 22 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu i wzorów dokumentów w tych sprawach]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 oraz z 2015 r. poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 7,

b) pkt 7a otrzymuje brzmienie:

„7a) bazie danych – rozumie się przez to posiadaną przez organ rejestrujący bazę danych i informacji, z wykorzystaniem których organ rejestrujący obsługuje zadania związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, i jest jej administratorem, w szczególności obejmujących wydawane decyzje administracyjne i zaświadczenia, prowadzoną kartę informacyjną pojazdu, wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczenia pojazdów oraz wykaz tablic rejestracyjnych;”,

c) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) systemie teleinformatycznym rejestracji – rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący zadania organu rejestrującego związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, za pomocą którego organ rejestrujący wprowadza dane do ewidencji pojazdów oraz składa zamówienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;”;

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „instrukcją”.”;

3) w § 2a:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) została zgłoszona utrata dowodu rejestracyjnego, wysyłając kartę zapytania o dowód rejestracyjny.”,

b) [1] ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ rejestrujący może kierować zapytania określone w ust. 1 za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji.”;

4) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Ustala się wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie art. 79 ust. 3a ustawy; wzór tego zawiadomienia określa załącznik nr 2b do rozporządzenia.”;

5) § 3 i § 3a otrzymują brzmienie:

„§ 3. Organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych dane i informacje związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu.

§ 3a. 1. Dane określone w art. 80ba ust. 1 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący wprowadza do ewidencji pojazdów zgodnie z art. 80ba ust. 3 i art. 80bb ust. 2 ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 80a ust. 5 i art. 80bb ust. 4 ustawy.

2. Wprowadzając dane do ewidencji pojazdów organ rejestrujący używa danych pojazdu zgodnie z wartościami udostępnionego temu organowi katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.”;

6) [2] po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. 1. Organ rejestrujący zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny u producenta blankietów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji, poprzez teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów i niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego zgodnie z § 11 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Organ rejestrujący pobiera dane z ewidencji pojazdów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.

3. Teletransmisja danych, o której mowa w ust. 1, jest poprzedzona pobraniem i weryfikacją danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów oraz wyjaśnieniem i usunięciem niezgodności tych danych, a także uzyskaniem komunikatu, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.”;

7) uchyla się § 8;

8) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informację o utracie blankietów dokumentów i oznaczeń pojazdu będących w zasobach organu rejestrującego, organ rejestrujący przekazuje niezwłocznie Policji.”;

9) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji uniemożliwiającej wykonywanie czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, organ rejestrujący prowadzi te czynności, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu z zachowaniem przepisów rozporządzenia. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty należy przechowywać w osobnych teczkach.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dane o wydanym pozwoleniu czasowym, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący wprowadza do ewidencji pojazdów niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego rejestracji.”;

9a) [3] po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Przepisy epizodyczne

§ 14a. W okresie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. czynności organu rejestrującego, o których mowa w:

1) § 3b w ust. 3 – poprzedzające teletransmisję danych, o której mowa w § 3b ust. 1 – polegają na pobraniu danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów, weryfikacji danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów i w bazie danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu komunikatu, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy;

2) załączniku nr 1 do rozporządzenia w:

a) § 1:

– w ust. 1 w pkt 5a – polegają na pobraniu danych zamieszczonych w ewidencji pojazdów, weryfikacji danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów i w bazie danych, sprawdzeniu przedstawionych do rejestracji dokumentów i wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe,

– w ust. 4 w pkt 1a – polegają na wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe, jeżeli nie zostały w niej zamieszczone, albo weryfikacji i wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne,

b) § 5 w ust. 1 w pkt 5ab – poprzedzające teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego – polegają na weryfikacji tych danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia,

c) § 7 w pkt 3b – poprzedzające teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego – polegają na weryfikacji tych danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.”

10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) [4] w § 1:

– w ust. 1:

– – po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów;”,

– – po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) pobiera, weryfikuje, wyjaśnia niezgodności danych i wprowadza do ewidencji pojazdów dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe;”,

– – dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) przekazuje dane do ewidencji pojazdów o wydanym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.”,

– ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

„1c. W przypadku gdy organ rejestrujący:

1) sprawdzając dane o pojeździe w ewidencji pojazdów uzyskał informację od administratora tej ewidencji, że pojazd został skradziony, odmawia rejestracji albo czasowej rejestracji pojazdu;

2) skierował zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI i uzyskał informację od tego organu, że zgłoszony do rejestracji pojazd został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, odmawia rejestracji pojazdu.

1d. Uzyskaną z centralnego organu technicznego KSI informację, o której mowa w ust. 1c, organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu; jeżeli organ rejestrujący otrzymał tę informację za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji, dołącza jej wydruk do akt pojazdu.”,

– w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wprowadza do ewidencji pojazdów dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe, jeżeli nie zostały w niej zamieszczone, albo weryfikuje, wyjaśnia niezgodności danych i wprowadza do ewidencji pojazdów dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne lub w stosunku do którego zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;”,

– uchyla się ust. 4a,

– w ust. 7 uchyla się pkt 6,

– w ust. 8 uchyla się pkt 7,

– w ust. 8a uchyla się pkt 3,

b) w § 2 w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;”,

– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów;

9) jeżeli w ewidencji pojazdów nie ma zamieszczonych danych i informacji o pojeździe podlegającym czasowej rejestracji – wprowadza dane pojazdu do ewidencji pojazdów.”,

c) w § 5 w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 5aa i 5ab w brzmieniu:

„5aa) wprowadza dane o pojeździe do ewidencji pojazdów;

5ab) przed teletransmisją danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego wyjaśnia i usuwa niezgodności tych danych;”,

d) w § 5a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w stosunku do którego zgłoszono utratę lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, organ rejestrujący:”,

e) w § 6:

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) przekazuje informację do ewidencji pojazdów o wyrejestrowaniu pojazdu;”,

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) w przypadku dokonywania wyrejestrowania pojazdu z urzędu, po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu pojazdu od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o której mowa w art. 79 ust. 3a ustawy:

a) sprawdza, czy jest organem właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji; przepis § 4a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

b) sprawdza, w ewidencji pojazdów oraz weryfikuje w posiadanej bazie danych i w aktach pojazdu, czy pojazd o wskazanym numerze rejestracyjnym w otrzymanej informacji, został wcześniej wyrejestrowany na podstawie okoliczności wskazanych w art. 79 ust. 1 i 3 ustawy,

c) jeżeli stwierdził swoją właściwość i pojazd nie został wcześniej wyrejestrowany – sprawdza w ewidencji pojazdów oraz weryfikuje w posiadanej bazie danych i w aktach pojazdu dane właściciela pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji,

d) zawiadamia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego właściciela pojazdu, o którym mowa w lit. c, o wszczęciu postępowania o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji; uwzględniając przyczynę takiego wyrejestrowania pojazdu z urzędu, organ rejestrujący nie wzywa właściciela pojazdu do zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli została wydana, i tablic rejestracyjnych,

e) wydaje decyzję o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji.”,

f) w § 7:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) pobiera dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe z ewidencji pojazdów;

3b) przed teletransmisją danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego wyjaśnia i usuwa niezgodności tych danych;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;”,

– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) przekazuje dane o wydanym wtórniku dowodu rejestracyjnego do ewidencji pojazdów.”,

g) w § 9 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) przekazuje dane o wydanym dowodzie rejestracyjnym do ewidencji pojazdów.”,

h) w § 10 w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) pobiera dane i informacje o właścicielu pojazdu i o pojeździe z ewidencji pojazdów; przepis § 3b ust. 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio;”,

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) przekazuje dane o wydanych tablicach rejestracyjnych albo o wtórniku tablic rejestracyjnych i o dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 2, do ewidencji pojazdów.”,

i) § 10b otrzymuje brzmienie:

„§ 10b. W przypadku gdy dotychczasowy właściciel pojazdu zarejestrowanego złoży wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 3b ust. 3 rozporządzenia.”,

j) [5] w § 11:

– po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Dane i informacje z ewidencji pojazdów organ rejestrujący zamieszcza odpowiednio w poszczególnych rubrykach pozwolenia czasowego, zgodnie z aktualnym stanem wynikającym z załączonych dokumentów i ewidencji pojazdów oraz bazy danych uwzględniając konieczność niezwłocznego wydania pozwolenia czasowego właścicielowi pojazdu.

1b. W przypadku braku dostępu do ewidencji pojazdów w dniu wydania pozwolenia czasowego organ rejestrujący zamieszcza dane i informacje w tym pozwoleniu na podstawie załączonych dokumentów oraz danych i informacji z bazy danych.

1c. Dane i informacje z ewidencji pojazdów organ rejestrujący zamieszcza w poszczególnych rubrykach dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem przepisu § 3b ust. 2 rozporządzenia.”,

– w ust. 2:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane i informacje, o których mowa w ust. 1a–1c, zamieszcza się odpowiednio w poszczególnych rubrykach pozwolenia czasowego albo dowodu rejestracyjnego, stosując następujące zasady:”,

– – w pkt 30:

– – – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) „Współwłaściciel ...” – podając dane współwłaściciela pojazdu – dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób,”,

– – – lit. r otrzymuje brzmienie:

„r) „UŻYTKOWNIK” – podając dane użytkownika, na jego wniosek – dotyczy pojazdów używanych w transporcie drogowym, wynajmowanych przez przedsiębiorcę krajowego drugiemu przedsiębiorcy krajowemu, na podstawie dokumentu umowy zawartej pomiędzy tymi przedsiębiorcami,”,

– – – lit. x otrzymuje brzmienie:

„x) „Nr ... dopuszczenie indywidualne WE pojazdu albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu albo uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu” – wpisując numer odpowiedniego dokumentu; dotyczy pojazdu nowego rejestrowanego po raz pierwszy albo pojazdu, dla którego w dowodzie rejestracyjnym określona była niniejsza informacja,”,

– – – lit. zg otrzymuje brzmienie:

„zg) „KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE” – w przypadku pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo: „POJAZD PRZEBUDOWANY DO RUCHU PRAWOSTRONNEGO” – w przypadku pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu)

– dotyczy pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego, rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,

– – – dodaje się lit. zh w brzmieniu:

„zh) „KOŃCOWA PARTIA PRODUKCJI” – w przypadku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 70s ust. 2 ustawy; dotyczy pojazdu nowego rejestrowanego po raz pierwszy albo pojazdu, dla którego w dowodzie rejestracyjnym określona była niniejsza informacja.”,

– ust. 2a otrzymują brzmienie:

2a. Informację o adnotacjach w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym organ rejestrujący przekazuje do ewidencji pojazdów z uwzględnieniem standardu danych przesyłanych do ewidencji pojazdów.”;

– uchyla się ust. 2b;

10a) [6] załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) [7] załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1a do niniejszego rozporządzenia;

12) po załączniku nr 2a dodaje się załącznik nr 2b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) uchyla się załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 1a. [Obowiązywanie załącznika nr 2]

[8] Załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w § 1 w pkt 10a niniejszego rozporządzenia obowiązuje do dnia 3 czerwca 2018 r.

§ 2. [Wejście w życie]

[9] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r. , z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a, pkt 4, pkt 10 lit. a tiret czwarte i piąte, lit. d, lit. e tiret drugie, lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret trzecie – piąte i pkt 12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, oraz pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

Załącznik 1. [INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU W OKRESIE OD DNIA 13 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 3 CZERWCA 2018 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 22 marca 2016 r. (poz. 488)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU W OKRESIE OD DNIA 13 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 3 CZERWCA 2018 R. [10]

§ 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:

1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– świadectw homologacji typu pojazdu,

– decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

– świadectw homologacji typu WE pojazdu,

– zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

– dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaśnia z właściwymi organami celnymi,

c) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem;

d) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;

3) pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;

4) pojazdu zabytkowego:

a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

5) pojazdu marki „SAM” weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

6) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

a) dokonuje wyjaśnień z właściwymi organami orzekającymi, w szczególności z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne i celne,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu.

§ 2. 1. Organ rejestrujący posiadając dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, weryfikuje dane i informacje, zawarte w dokumentach, wymaganych do rejestracji zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oraz zawarte w posiadanej bazie danych, z danymi:

1) referencyjnymi katalogu, o którym mowa w art. 80bh ustawy;

2) zgromadzonymi w ewidencji pojazdów.

2. Organ rejestrujący:

1) pobiera dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów, weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów i w bazie danych, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pobiera i weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane tego pojazdu zostały w tej ewidencji zamieszczone, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne;

3) wprowadza dane do ewidencji pojazdów; potwierdzeniem zakończenia tego wprowadzenia jest komunikat, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 3. 1. W przypadku gdy pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wyniku weryfikacji danych i informacji o tym pojeździe, o której mowa w § 2, dane okazały się niezgodne z danymi zgromadzonymi w ewidencji pojazdów, w celu sprawdzenia przedstawionych do rejestracji dokumentów, z zastrzeżeniem § 4, organ rejestrujący wysyła odpowiednio wypełnione zawiadomienie wraz z kopią dotychczasowego dowodu rejestracyjnego albo wydrukiem wyciągu z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wzór zawiadomienia określa załącznik do niniejszej instrukcji.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się do organu rejestrującego, który wystawił sprawdzany dowód rejestracyjny, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Zawiadomienie to wysyła się również, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany przez organ, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

3. Organ rejestrujący, do którego przesłano zawiadomienie, udziela zwrotnej odpowiedzi w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu i kopii dowodu rejestracyjnego są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych oraz aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3:

1) wysyła odpowiednio wypełnione potwierdzenie; wzór potwierdzenia określa załącznik do niniejszej instrukcji;

2) zamieszcza w bazie danych i karcie informacyjnej pojazdu nowy numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwę organu rejestrującego, w którego właściwości miejscowej pojazd się znajduje;

3) przesłane dokumenty dołącza do akt pojazdu.

5. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu lub kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu albo wydruku wyciągu z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym są niezgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3, odsyła zwrotnie kopię przesłanego zawiadomienia z adnotacją „Nie potwierdzam danych pojazdu” i pieczątką organu rejestrującego.

6. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 5, organ rejestrujący występujący z zawiadomieniem wszczyna postępowanie wyjaśniające i stosownie do zaistniałych okoliczności powiadamia właściwe organy.

§ 4. W przypadku gdy do rejestracji nie został złożony dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący dane do zawiadomienia wpisuje na podstawie innych dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.

§ 5. Zamiast czynności określonych w § 3 ust. 1–5 dopuszcza się dokonanie przez organ rejestrujący sprawdzenia danych i informacji o pojeździe wcześniej zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem w systemie teleinformatycznym rejestracji elektronicznej wymiany zawiadomień i potwierdzeń, o których mowa w § 3, dołączając do zawiadomienia – wyciąg z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym albo elektroniczną kopię (skan) dowodu rejestracyjnego albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu albo dokumentu, o którym mowa w § 4.

Załącznik do instrukcji w sprawie czynności związanych
z czasową rejestracją pojazdu z urzędu

WZÓR ZAWIADOMIENIA/POTWIERDZENIA (FORMAT A5)

infoRgrafika

Załącznik 1a. [INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU]

Załącznik nr 1a

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU [11]

§ 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:

1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– świadectw homologacji typu pojazdu,

– decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

– świadectw homologacji typu WE pojazdu,

– zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

– dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaśnia z właściwymi organami celnymi,

c) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem,

d) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;

3) pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;

4) pojazdu zabytkowego:

a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

5) pojazdu marki „SAM” weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

6) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

a) dokonuje wyjaśnień z właściwymi organami orzekającymi, organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne, celne itp.,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego.

§ 2. 1. Organ rejestrujący, posiadając dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, weryfikuje dane i informacje, zawarte w dokumentach, wymaganych do rejestracji zgodnie z ustawą i rozporządzeniem o rejestracji pojazdów, oraz zawarte w posiadanej bazie danych, z danymi:

1) referencyjnymi katalogu, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, jeżeli posiada dostęp do tego katalogu;

2) zgromadzonymi w ewidencji pojazdów.

2. Organ rejestrujący:

1) pobiera i weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pobiera i weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne lub w stosunku do którego zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

3) usuwa niezgodności danych zgromadzonych w ewidencji w wyniku dokonanej weryfikacji zgodnie z art. 80bd ustawy i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 80bd ustawy;

4) wprowadza poprawne dane do ewidencji pojazdów; potwierdzeniem zakończenia tego wprowadzenia jest komunikat, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.

Załącznik 2. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYREJESTROWANIA POJAZDU Z URZĘDU NA PODSTAWIE ART. 79 UST. 3A USTAWY]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYREJESTROWANIA POJAZDU Z URZĘDU NA PODSTAWIE ART. 79 UST. 3A USTAWY

infoRgrafika

[1] § 1 pkt 3 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[2] § 1 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[3] § 1 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[4] § 1 pkt 10 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[5] § 1 pkt 10 lit. j) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[6] § 1 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[7] § 1 pkt 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[8] § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[9] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[10] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

[11] Załącznik nr 1a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. poz. 2060). Zmiana weszła w życie 8 listopada 2017 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »