| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat:

1) krajowych zakładów ubezpieczeń,

2) zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

3) powszechnych towarzystw emerytalnych,

4) krajowych instytucji płatniczych,

5) krajowych instytucji pieniądza elektronicznego,

6) biur usług płatniczych,

7) banków,

8) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

9) towarzystw funduszy inwestycyjnych,

10) zarządzających ASI,

11) firm inwestycyjnych,

12) instytucji pożyczkowych

– na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura, zwanych dalej „kosztami Rzecznika”.

§ 2. [Obliczanie wysokości należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika]

1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika za dany rok oblicza się jako:

1) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od krajowego zakładu ubezpieczeń w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać 0,023% składek przypisanych brutto zebranych przez krajowy zakład ubezpieczeń w danym roku;

2) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od zagranicznego zakładu ubezpieczeń w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać 0,025% składek przypisanych brutto zebranych przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku;

3) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od powszechnego towarzystwa emerytalnego w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla powszechnego towarzystwa emerytalnego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zwanej dalej „ustawą”;

4) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych odpowiednio od krajowej instytucji płatniczej lub krajowej instytucji pieniądza elektronicznego w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej odpowiednio dla krajowej instytucji płatniczej lub krajowej instytucji pieniądza elektronicznego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy, według średniej rocznej wysokości funduszy własnych odpowiednio krajowej instytucji płatniczej lub krajowej instytucji pieniądza elektronicznego, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

5) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od biura usług płatniczych w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla biura usług płatniczych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy dla danego roku;

6) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od banku w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla banku zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy, według średniej rocznej sumy aktywów bilansowych banku, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

7) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy, według średniej rocznej sumy aktywów bilansowych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

8) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od towarzystwa funduszy inwestycyjnych w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać iloczynu:

a) średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez dane towarzystwo, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku, oraz

b) stawki 0,0001%;

9) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od zarządzającego ASI w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać iloczynu:

a) średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku, oraz

b) stawki 0,0001%;

10) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od firmy inwestycyjnej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla firmy inwestycyjnej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 8 ustawy;

11) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od instytucji pożyczkowej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla instytucji pożyczkowej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy, według średniej rocznej sumy aktywów instytucji pożyczkowej, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku.

2. Wartość poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, uwzględnianych w wyliczeniach wysokości należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika, o których mowa w ust. 1, ustala się, pomniejszając poniesione w danym roku przez Rzecznika Finansowego, zwanego dalej „Rzecznikiem”, koszty o przychody Rzecznika uzyskane za ten rok, inne niż przychody z tytułu zaliczek wpłaconych na poczet kosztów Rzecznika za ten rok.

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w § 1, zamierza zakończyć działalność, zaliczkę należną za ostatni kwartał prowadzonej działalności ustala się w wysokości iloczynu wysokości należnej zaliczki za ten kwartał, obliczonej zgodnie z § 5–15, i współczynnika stanowiącego iloraz liczby dni, przez które dany podmiot prowadził działalność w tym kwartale, oraz liczby dni tego kwartału, przy czym zaliczka ta jest płatna w terminie do ostatniego dnia prowadzenia działalności.

4. Zaliczkę, o której mowa w ust. 3, podmiot, o którym mowa w § 1, wpłaca na rachunek bankowy Biura Rzecznika i jednocześnie wskazuje Rzecznikowi podstawę jej naliczenia, ustaloną w sposób określony w ust. 3, okres, którego dotyczy, oraz jej wysokość, w deklaracji, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Zasady obliczania wysokości należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika od podmiotów rynku finansowego]

1. W przypadku firmy inwestycyjnej będącej bankiem prowadzącym działalność maklerską wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika za dany rok i wysokość zaliczek oblicza się na zasadach określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 6 i § 10.

2. W przypadku gdy dany podmiot rynku finansowego wykonuje działalność w obszarze działalności więcej niż jednego podmiotu, o którym mowa w § 1, wysokość należnych od niego wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika i wysokość należnych od niego zaliczek oblicza się na zasadach określonych dla tego podmiotu rynku finansowego, którego obszar działalności jest w działalności danego podmiotu dominujący.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, obszar dominujący w działalności danego podmiotu rynku finansowego stanowi ta działalność tego podmiotu, z której uzyskuje on największe przychody, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który wpłata jest należna, a w przypadku podmiotu rynku finansowego rozpoczynającego działalność według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności.

§ 4. [Koszty Rzecznika w danym roku]

1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika w danym roku ustala Rzecznik na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z § 16 oraz deklaracji, o których mowa w § 17.

2. Koszty Rzecznika w danym roku nie mogą przekraczać kwoty kosztów zaplanowanych w planie finansowym Rzecznika, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok.

§ 5. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika ustalana przez krajowy zakład ubezpieczeń]

1. Krajowy zakład ubezpieczeń ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn sumy składek przypisanych brutto zebranych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,0138%.

2. Krajowy zakład ubezpieczeń rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotności sumy składek przypisanych brutto zebranych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności i stawki 0,0138%.

§ 6. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez zagraniczny zakład ubezpieczeń]

1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn sumy składek przypisanych brutto zebranych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,015%.

2. Zagraniczny zakład ubezpieczeń rozpoczynający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym wykonuje taką działalność, z uwzględnieniem wykonywania takiej działalności w kwartale pierwszym.

3. Zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotności sumy składek przypisanych brutto zebranych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym kwartale jej wykonywania i stawki 0,015%.

§ 7. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez powszechne towarzystwo emerytalne]

1. Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00006%.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne rozpoczynające działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Powszechne towarzystwo emerytalne, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,00006%.

§ 8. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez krajową instytucję płatniczą oraz krajową instytucję pieniądza elektronicznego]

1. Krajowa instytucja płatnicza oraz krajowa instytucja pieniądza elektronicznego ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu posiadanych funduszy własnych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,06%.

2. Krajowa instytucja płatnicza lub krajowa instytucja pieniądza elektronicznego rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Krajowa instytucja płatnicza lub krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu posiadanych funduszy własnych, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,06%.

§ 9. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez biuro usług płatniczych]

1. Biuro usług płatniczych ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn wartości wykonanych transakcji płatniczych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00036%.

2. Biuro usług płatniczych rozpoczynające działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Biuro usług płatniczych, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości wykonanych transakcji płatniczych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności i stawki 0,00036%.

§ 10. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez bank]

1. Bank ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00066%.

2. Bank rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Bank, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,00066%.

§ 11. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową]

1. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00066%.

2. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu wartości sumy aktywów bilansowych, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,00066%.

§ 12. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu:

1) sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez to towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, oraz

2) stawki 0,00006%.

2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych rozpoczynające działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu:

1) sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez to towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, oraz

2) stawki 0,00006%.

§ 13. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez zarządzających ASI]

1. Zarządzający ASI ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu:

1) sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez tego zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, oraz

2) stawki 0,00006%.

2. Zarządzający ASI rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Zarządzający ASI, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu:

1) sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez tego zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, oraz

2) stawki 0,00006%.

§ 14. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez firmę inwestycyjną]

1. Firma inwestycyjna ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu średniej wartości przychodów ogółem w okresie trzech pełnych lat kalendarzowych, poprzedzających rok kwartału, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,012%. Wartość przychodów ogółem, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i strat:

1) przychody z działalności maklerskiej,

2) przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu,

3) przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności,

4) przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży,

5) pozostałe przychody operacyjne,

6) przychody finansowe

– pomniejszona o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i stowarzyszonych, które są obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

2. Firma inwestycyjna rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał prowadzenia działalności i stawki 0,012%.

4. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn średniej wartości przychodów ogółem w okresie pełnych kwartałów prowadzenia działalności poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,012%, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną:

1) obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych – zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika ustala się w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu wartości przychodów ogółem w pierwszym pełnym roku kalendarzowym prowadzenia działalności i stawki 0,012%;

2) obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych – przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że średnią wartość przychodów ogółem wylicza się za dwa pełne lata kalendarzowe prowadzenia działalności.

6. W przypadku zagranicznych firm inwestycyjnych oraz zagranicznych osób prawnych z siedzibą na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub do Światowej Organizacji Handlu, innego niż państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wartość przychodów ogółem ustala się z działalności maklerskiej prowadzonej przez te podmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez instytucję pożyczkową]

1. Instytucja pożyczkowa ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu sumy aktywów, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,012%.

2. Instytucja pożyczkowa rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Instytucja pożyczkowa, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej 1/2 iloczynu sumy aktywów, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności, i stawki 0,012%.

4. Sumę aktywów, o której mowa w ust. 1 i 3, stanowi wartość bilansowa aktywów na koniec danego kwartału obejmujących wyłącznie wierzytelności danej instytucji pożyczkowej z tytułu umów, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819), ustalona na ostatni dzień tego kwartału.

§ 16. [Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika wpłacana przez Komisję Nadzoru Finansowego]

1. W celu obliczenia wysokości należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika za dany rok Rzecznik zwraca się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o przekazanie następujących danych:

1) wysokości składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń;

2) średniej rocznej wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

3) średniej rocznej wysokości funduszy własnych krajowych instytucji płatniczych oraz krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

4) wartości transakcji płatniczych wykonanych przez biura usług płatniczych;

5) średniej rocznej sumy aktywów bilansowych banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

6) średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

7) średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzających ASI, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku;

8) wartości przychodów firm inwestycyjnych.

2. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje Rzecznikowi dane, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o ich przekazanie, w postaci dokumentu elektronicznego. W przypadku braku tych danych Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego informuje Rzecznika o przewidywanym terminie ich uzyskania, a po ich uzyskaniu przekazuje je w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania.

3. Wysokość składek przypisanych brutto zebranych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na podstawie informacji uzyskanych od zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

4. Wartość przychodów z działalności maklerskiej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne oraz zagraniczne osoby prawne z siedzibą na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub do Światowej Organizacji Handlu, innego niż państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ustala się na podstawie informacji uzyskanych od tych podmiotów.

5. Wysokość średniej rocznej sumy aktywów instytucji pożyczkowych, wyliczanej na podstawie wartości ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku, ustala się na podstawie informacji uzyskanych od instytucji pożyczkowych.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3–5, są za dany rok przekazywane do Rzecznika do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

§ 17. [Deklaracja]

1. Zaliczki, o których mowa w § 5–15, podmioty rynku finansowego wpłacają:

1) do końca kwartału, za który zaliczka jest należna – w przypadku zaliczek należnych za trzy pierwsze kwartały roku kalendarzowego;

2) do dnia 31 października danego roku – w przypadku zaliczek należnych za ostatni kwartał roku kalendarzowego.

2. Zaliczki, o których mowa w § 5–15, podmioty rynku finansowego wpłacają na rachunek bankowy Biura Rzecznika i jednocześnie wskazują Rzecznikowi podstawę ich naliczenia, okres, którego dotyczą, oraz ich wysokość, w deklaracji, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.

3. Deklaracja składana jest w postaci elektronicznej.

4. Do składania deklaracji służy system teleinformatyczny, którego funkcjonalność udostępniona jest za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika. W celu uzyskania dostępu do tego systemu podmiot składa do Rzecznika pisemny wniosek ze wskazaniem osób upoważnionych w jego imieniu do udzielania informacji Rzecznikowi.

5. Rzecznik wstrzymuje wpłatę zaliczek, o których mowa w § 5–15, za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez podmioty rynku finansowego wpłat za trzy pierwsze kwartały danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza przychodów na pokrycie zaplanowanych kosztów Rzecznika.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Rzecznik zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wstrzymaniu wpłat zaliczek.

7. Informację zamieszcza się na stronie internetowej Rzecznika nie później niż na 14 dni przed terminem wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

8. Podmiot, którego ustalona zaliczka kwartalna nie przekracza kosztów upomnienia, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954), składa za dany kwartał deklaracje bez obowiązku uiszczania zaliczki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika i jego Biura.

§ 18. [Nadpłata]

1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 5–15, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek podmiotu rynku finansowego określonego w § 1.

2. Rzecznik ustala wysokość nadpłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości właściwe podmioty rynku finansowego, określone w § 1, w terminie do dnia 31 października następnego roku.

3. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 19. [Niedopłata]

1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 5–15, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.

2. Rzecznik ustala wysokość niedopłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości właściwe podmioty rynku finansowego, określone w § 1, w terminie do dnia 31 października następnego roku.

3. Podmioty rynku finansowego pokrywają niedopłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 20. [Informacje przekazywane podmiotowi rynku finansowego]

1. Wraz z informacją, o której mowa w § 18 ust. 2 albo § 19 ust. 2, Rzecznik przekazuje podmiotowi rynku finansowego informacje o:

1) wysokości sumy wpłaconych zaliczek w roku będącym przedmiotem rozliczenia;

2) wysokości procentowego udziału zaliczek należnych od podmiotu w ogólnej sumie zaliczek należnych od podmiotów, o których mowa w § 1, w roku będącym przedmiotem rozliczenia;

3) wysokości kosztów Rzecznika ogółem w roku będącym przedmiotem rozliczenia;

4) wysokości przychodów Rzecznika, o których mowa w § 2 ust. 2;

5) wysokości należnej od podmiotu wpłaty na pokrycie kosztów Rzecznika.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy suma wpłaconych zaliczek jest równa wysokości należnej wpłaty obliczonej na podstawie § 2.

§ 21. [Zaliczki na poczet kosztów Rzecznika za rok 2017]

1. Zaliczki na poczet kosztów Rzecznika za rok 2017 ustala się i wpłaca zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

2. Zarządzający ASI, którzy zostali wpisani do rejestru zarządzających ASI lub uzyskali zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wpłacają zaliczki na poczet kosztów Rzecznika obliczone zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie.

3. Do rocznego rozliczenia zaliczek na poczet kosztów Rzecznika za rok 2017 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 22. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. poz. 397 i 557).

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZALICZKI NA POCZET KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 października 2017 r. (poz. 2082)

WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZALICZKI NA POCZET KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »