REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2553

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. poz. 2082 oraz z 2018 r. poz. 2259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku,

5b) małych instytucji płatniczych,”;

2) w § 2 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3a ustawy dla danego roku;

4b) iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od małej instytucji płatniczej w danym roku w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok od podmiotów, o których mowa w § 1, oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika w danym roku, przy czym kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej dla małej instytucji płatniczej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3b ustawy dla danego roku;”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,0138%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,0184%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,0138%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,0184%”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,015%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,02%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,015%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,02%”;

5) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,00006%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00008%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,00006%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00008%”;

6) w § 8:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,06%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,08%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,06%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,08%”;

7) po § 8 dodaje się § 8a i § 8b w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu średniej wartości przychodów ogółem w okresie czterech kwartałów poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%.

2. Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku rozpoczynający działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, o którym mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał prowadzenia działalności i stawki 0,016%, a zaliczki za kolejne kwartały pierwszego roku prowadzenia działalności – w wysokości stanowiącej iloczyn średniej wartości przychodów ogółem z okresu kwartałów prowadzenia działalności poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%.

§ 8b. 1. Mała instytucja płatnicza ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn wartości wykonanych transakcji płatniczych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,00048%.

2. Mała instytucja płatnicza rozpoczynająca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

3. Mała instytucja płatnicza, o której mowa w ust. 2, pierwszą zaliczkę ustala w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotnej wartości wykonanych transakcji płatniczych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności i stawki 0,00048%.”;

8) w § 9:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,00036%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00048%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,00036%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00048%”;

9) w § 10:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,00066%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00088%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,00066%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00088%”;

10) w § 11:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,00066%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00088%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,00066%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,00088%”;

11) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stawki 0,00008%.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stawki 0,00008%.”;

12) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stawki 0,00008%.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stawki 0,00008%.”;

13) w § 14:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Firma inwestycyjna ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej 1/4 iloczynu średniej wartości przychodów ogółem w okresie trzech pełnych lat kalendarzowych, poprzedzających rok kwartału, za który zaliczka jest należna, i stawki 0,016%.”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,012%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,016%”,

c) w ust. 4 wyrazy „stawki 0,012%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,016%”,

d) w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „stawki 0,012%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,016%”;

14) w § 15:

a) w ust. 1 wyrazy „stawki 0,012%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,016%”,

b) w ust. 3 wyrazy „stawki 0,012%” zastępuje się wyrazami „stawki 0,016%”;

15) w § 16:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wartości transakcji płatniczych wykonanych przez małe instytucje płatnicze;”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Średnią wartość przychodów ogółem dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku ustala się na podstawie informacji uzyskanych od dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Informacje, o których mowa w ust. 3–5a, są za dany rok przekazywane do Rzecznika do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.”;

16) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rzecznik wstrzymuje wpłatę zaliczek, o których mowa w § 5–15, za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek, po dokonaniu przez podmioty rynku finansowego wpłat za trzy pierwsze kwartały danego roku kalendarzowego i po zaliczeniu kwot z nadpłaty, będzie wyższa niż prognoza przychodów na pokrycie zaplanowanych kosztów Rzecznika.”;

17) w § 18 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Nadpłata podlega zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet niedopłaty oraz zaliczek niezapłaconych w danym roku kalendarzowym w wysokości wynikającej z deklaracji, a następnie na poczet najbliższej należnej zaliczki, albo podlega zwrotowi na wniosek podmiotu rynku finansowego określonego w § 1, złożony w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej.”;

18) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie § 18 ust. 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem po raz pierwszy]

Przepis § 18 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, ma zastosowanie po raz pierwszy do rocznego rozliczenia zaliczek na poczet kosztów Rzecznika za rok 2019.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: wz. L. Skiba


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załącznik 1. [WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZALICZKI NA POCZET KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 2553)

WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZALICZKI NA POCZET KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA