REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2312

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2017 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161) po art. 15 dodaje się art. 15a–15g w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. W roku 2017 Narodowy Fundusz Zdrowia może otrzymać z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do wysokości 1 000 000 tys. zł.

2. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację w sprawie wykorzystania dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

3. W sprawach dotyczących zapłaty za świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261).

4. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budżetu może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

5. Podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 4, dokonuje minister właściwy do spraw budżetu w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

6. Do rezerw celowych, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisu art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 15b. 1. W roku 2017 minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać środki z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, do wysokości 200 000 tys. zł, do Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055), na zakup lub objęcie akcji spółek kapitałowych.

2. W roku 2017 środki Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, mogą być przeznaczone na zakup lub objęcie akcji spółek kapitałowych w kwocie do wysokości 1 400 000 tys. zł.

3. Do zmiany planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji na 2017 r. wynikającej z realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 10 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budżetu może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

5. Podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 4, dokonuje minister właściwy do spraw budżetu w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Do rezerw celowych, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisu art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 15c. 1. W roku 2017 minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa, ponad kwotę środków określoną w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108 i 2162), do Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130 i 1529), do wysokości 180 000 tys. zł.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budżetu może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

3. Podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje minister właściwy do spraw budżetu w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

4. Do rezerw celowych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisu art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 15d. 1. W roku 2017 minister właściwy do spraw rozwoju wsi może przekazać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodatkowe środki z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, na realizację pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia przez nich działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, do wysokości 100 000 tys. zł.

2. Do zmiany planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2017 r. wynikającej z przekazania dotacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budżetu może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

4. Podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 3, dokonuje minister właściwy do spraw budżetu w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

5. Do rezerw celowych, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisu art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 15e. 1. W roku 2017 minister właściwy do spraw energii może przekazać Agencji Rezerw Materiałowych dodatkowe środki z budżetu państwa, ponad kwotę środków określoną w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r., w formie dotacji celowej, na sfinansowanie utrzymywania rezerw strategicznych, w tym na dokonywanie wymiany lub zamiany rezerw strategicznych, do wysokości 150 000 tys. zł.

2. Do zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych na 2017 r. wynikającej z przekazania dotacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budżetu może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

4. Podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 3, dokonuje minister właściwy do spraw budżetu w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

5. Do rezerw celowych, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisu art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 15f. 1. W roku 2017 minister właściwy do spraw budżetu może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych w celu:

1) sfinansowania zakupu nieruchomości na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wysokości 79 000 tys. zł;

2) dofinansowania zadań operacyjno-technicznych i teleinformatycznych realizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wysokości 57 300 tys. zł;

3) udzielenia dotacji na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Warszawie do wysokości 100 000 tys. zł;

4) realizacji projektu zintegrowanego zarządzania granicami Libii do wysokości 10 000 tys. zł;

5) wypłaty nagród motywacyjnych dla funkcjonariuszy Policji do wysokości 5000 tys. zł.

2. Podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw budżetu w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. na wniosek odpowiednio Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Do rezerw celowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 15g. W roku 2017 rozporządzenie, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może być wydane w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r.”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-13
  • Data wejścia w życie: 2017-12-14
  • Data obowiązywania: 2017-12-14
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA