REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1984

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2016 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Tekst pierwotny

Art. 1. [Środki na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli]

W roku 2017 środki, o których mowa w:

1) art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), przeznaczone na wsparcie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach wojewodów w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Art. 2. [Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w ustawie – Karta Nauczyciela]

W roku 2017 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

Art. 3. [Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym]

W roku 2017 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), tworzy się w wysokości nie większej niż 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 r., przy czym wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie może być mniejsza niż wysokość odpisu ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 i 1984).

Art. 4. [Dofinansowanie specjalizacji, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej]

W roku 2017 specjalizacja, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 i 1579), jest dofinansowywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

Art. 5. [Środki Funduszu Pracy]

1. W roku 2017 minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem w roku 2017 na:

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przekazywania środków oraz sposób ich rozliczenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów środki, o których mowa w ust. 1:

1) marszałkom województw;

2) wojewodom;

3) podmiotom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, o których mowa w art. 16h ust. 1 oraz art. 16k ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.1));

4) organizatorom kształcenia, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Art. 6. [Zakaz dokonywania przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy]

W roku 2017 dysponent Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.2)), nie może dokonywać, bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy, realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej w celu ich przeniesienia na zadania realizowane bez udziału środków europejskich.

Art. 7. [Fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin]

W roku 2017 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273) na emerytury i renty.

Art. 8. [Fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy]

W roku 2017 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. na emerytury i renty.

Art. 9. [Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]

1. W roku 2017 środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niebędące przychodami, o których mowa w art. 401 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 i 1933), oraz niebędące wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542), przeznacza się także na dokonywanie wpłat składek z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w:

1) Europejskiej Agencji Kosmicznej, w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw środowiska – w wysokości 25 000 tys. zł;

2) organizacjach międzynarodowych innych niż wymieniona w pkt 1, w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw środowiska – w wysokości 37 033 tys. zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone dla państwowej jednostki budżetowej na realizację zadań wymienionych w tym przepisie są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410с ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Art. 10. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 37a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych]

W roku 2017 nie stosuje się przepisu art. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266, 1165 i 1948).

Art. 11. [Dochody budżetu państwa z tytułu dywidend]

1. W roku 2017 dochody budżetu państwa z tytułu dywidend od spółek, w których prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa na dzień 30 września 2016 r. wykonywał minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, są planowane w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa.

2. Dochody budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są realizowane w roku 2017 w częściach budżetu państwa, których dysponentom przekazano wykonywanie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa lub powierzono nadzór nad podmiotami wykonującymi te prawa.

3. Dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 2, realizują dochody budżetu państwa z tytułu, o którym mowa w ust. 1, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), w szczególności sporządzają prognozę, o której mowa w art. 147 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

Art. 12. [Środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny]

1. W roku 2017 minister właściwy do spraw rodziny może wykorzystać z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w załączniku nr 2, w części 83 – Rezerwy celowe, w pozycji 15 „Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny” środki finansowe przeznaczone na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579) przez wojewodów w kwocie 580 tys. zł oraz przeznaczone na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny w kwocie 920 tys. zł.

2. W roku 2017 maksymalny limit wydatków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, na realizację tej ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny wynosi 4 990 tys. zł.

3. W roku 2017 przepisu art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny nie stosuje się.

Art. 13. [Finansowanie zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu]

1. W roku 2017 zadania realizowane w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy mogą być sfinansowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716), do kwoty 300 000 tys. zł.

2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, przeniesień wydatków w wysokości do 300 000 tys. zł z części 29 – Obrona Narodowa do części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz części 85/00 – Województwa, z przeznaczeniem na realizację wydatków, o których mowa w ust. 1.

Art. 14. [Zgoda na zmianę w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa]

Zmiana w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2017, w wyniku której następuje zmniejszenie wpłat przekazywanych do budżetu państwa, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 15. [Umorzenie pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych]

Z dniem wejścia w życie ustawy umarza się pożyczki udzielone Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa w latach 2009–2014, których termin spłaty upływa 31 marca 2017 r.

Art. 16. [Dane przyjmowane do podziału części oświatowej subwencji ogólnej]

Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984).

Art. 17. [Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych]

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) po art. 5e dodaje się art. 5f w brzmieniu:

„Art. 5f. W 2017 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”.

Art. 18. [Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty]

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 po ust. 4h dodaje się ust. 4i w brzmieniu:

„4i. W roku 2017 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”;

2) w art. 16j po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

„1f. W roku 2017 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”;

3) w art. 16k po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

„1f. W roku 2017 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”.

Art. 19. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.4)) w art. 108 po ust. 1fb dodaje się ust. 1fc w brzmieniu:

„1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane:

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.”.

Art. 20. [Ustawa o finansach publicznych]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. Do zaciągania pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa, emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym długiem publicznym nie stosuje się przepisów art. 35, art. 42 ust. 2 i art. 49, przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o grach hazardowych.”.

Art. 21. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r. w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r. poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106–118.”;

2) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. 1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września w latach 2013–2017 z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie przekazuje w latach 2013–2017.

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca w latach 2013–2017.

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września w latach 2012–2017.

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 10 października w latach 2013–2017.”;

3) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września w latach 2012–2017.”;

4) w art. 130 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104, za lata 2007–2017, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.”.

Art. 22. [Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej]

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1310) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. W latach 2016 i 2017 kwota dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 200%.

2. W roku 2018 kwota dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 230%.”.

Art. 23. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie]

W ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1082) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Do dnia 15 czerwca 2018 r. środki Funduszu Odszkodowawczego, o którym mowa w art. 50a ustawy zmienianej w art. 1, na wypłatę odszkodowań za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, objęte całoroczną ochroną, oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie tych szkód będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 w zakresie dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5–9, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Art. 24. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 20, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65, 960, 1070, 1239, 1579 i 1984.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 691, 868, 1265, 1579, 1860, 1940, 1948 i 1984.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65, 960, 1070, 1239 i 1579.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 691, 868, 1265, 1579, 1860, 1940 i 1948.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA