REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2407

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2016 r. poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Opłatę roczną uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej ¼ opłaty rocznej, w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 31 grudnia danego roku.

2. Opłatę roczną za kwartał, w którym podmiot uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, lub w którym to prawo ustało, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale, w terminie do:

1) 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale – w przypadku uzyskania lub ustania prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w pierwszym, drugim lub trzecim kwartale danego roku;

2) 31 grudnia danego roku – w przypadku uzyskania lub ustania prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w czwartym kwartale danego roku.

3. Opłatę roczną za prawo do wykorzystywania częstotliwości na podstawie decyzji, o których mowa w art. 144a i art. 144b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale, w terminie określonym odpowiednio w art. 144a ust. 7 i art. 144b ust. 9 w związku z art. 144a ust. 7 tej ustawy.”,

b) uchyla się ust. 4;

2) uchyla się § 6;

3) w załączniku nr 3 w ust. 3 tablica 3 otrzymuje brzmienie:

Zakres częstotliwości f [MHz]

Rodzaj gminy

Opłata za 1 MHz [zł]

1

2

3

powyżej 174 do 470

gmina wiejska

11,5 do dnia 31 grudnia 2022 r. 115 od dnia 1 stycznia 2023 r.

gmina miejsko-wiejska

11,5 do dnia 31 grudnia 2022 r. 115 od dnia 1 stycznia 2023 r.

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

33 do dnia 31 grudnia 2022 r. 330 od dnia 1 stycznia 2023 r.

miasto na prawach powiatu

250 do dnia 31 grudnia 2022 r. 2500 od dnia 1 stycznia 2023 r.

powyżej 470 do 862

gmina wiejska

230

gmina miejsko-wiejska

230

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

660

miasto na prawach powiatu

5000

 

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do opłat rocznych za kwartał, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz opłat rocznych, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, za prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, których termin uiszczenia, określony w § 5 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, przypada po dniu 31 grudnia 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA