REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 276

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1586), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1596).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1596), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 lutego 2016 r. (poz. 276)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez podmioty, które uzyskały prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości, zwanych dalej „opłatą roczną”.

§ 2. Wysokość opłat rocznych określa w:

1) służbach satelitarnych, o których mowa w art. 185 ust. 5 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz służbie radiolokalizacyjnej – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) służbie lotniczej oraz służbie morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) służbie radiodyfuzji naziemnej – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) służbie stałej – załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) służbie ruchomej lądowej – załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Podmiot, który dysponuje częstotliwością lub ją wykorzystuje na tym samym obszarze w różnych rodzajach służb lub w różnych typach systemów wykorzystywanych w tych służbach, w których są przewidziane zróżnicowane opłaty roczne, uiszcza opłatę w wysokości określonej dla tego rodzaju służby lub typu systemu, dla którego opłata jest najwyższa.

2. Podmiot, którego prawo do dysponowania lub wykorzystywania tej samej częstotliwości na obszarze tej samej gminy wynika z kilku decyzji, a wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością jest związana z obszarem dysponowania lub wykorzystywania częstotliwości, uiszcza jedną opłatę za prawo do dysponowania tą częstotliwością na tym obszarze.

§ 4. 1. Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością lub wykorzystywania częstotliwości na zasadach współkorzystania z innym podmiotem wnosi opłatę w wysokości 50% opłaty rocznej, jaką byłby obowiązany wnosić za prawo do dysponowania częstotliwością lub wykorzystywania częstotliwości bez obowiązku współkorzystania z innym podmiotem.

2. Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością lub wykorzystywania częstotliwości na zasadach współkorzystania z innym podmiotem w służbie radiodyfuzji naziemnej wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej procentowi wykorzystywanej przepływności multipleksu.

§ 5. 1. Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach:

1) kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku albo

2) półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej do końca lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku doręczenia decyzji o prawie do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w trakcie kwartału, opłatę za kwartał, w którym podmiot uzyskał takie prawo, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale decyzją i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale.

3. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni występujących w okresie objętym tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, uiszcza się w terminie 14 dni:

1) od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie określono terminu, od którego prawo przysługuje;

2) od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje.

§ 6. Opłatę za kwartał, w którym podmiot posiadał prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale.

§ 7. Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 8. Opłatę roczną obniża się o 50% w przypadku wykorzystywania częstotliwości wyłącznie do:

1) świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki służby zdrowia oraz jednostki ratownictwa górskiego, wodnego i górniczego;

2) prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych i katastrof;

3) systemów radiokomunikacji wykorzystywanych w służbie morskiej i w żegludze śródlądowej przez administrację morską i administrację śródlądową oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony brzegów;

4) wykonywania zadań z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS);

5) rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych niezawierających przekazów handlowych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.2)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH W SŁUŻBACH SATELITARNYCH ORAZ W SŁUŻBIE RADIOLOKALIZACYJNEJ

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną stację satelitarną w systemach korzystających z satelitarnej infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi:

1) w służbie stałej satelitarnej (Ziemia – kosmos) – 12 000 zł;

2) w służbie stałej satelitarnej (kosmos – Ziemia) – 20 000 zł;

3) w służbie satelitarnego badania ziemi – 1200 zł;

4) w służbie meteorologii satelitarnej – 3000 zł;

5) w służbie radionawigacji satelitarnej – 1200 zł;

6) w służbie operacji kosmicznych – 3000 zł;

7) w służbie badań kosmosu – 3000 zł;

8) w służbie radiodyfuzji satelitarnej – 40 000 zł;

9) w służbie ruchomej satelitarnej (Ziemia – kosmos) – 12 000 zł;

10) w służbie ruchomej satelitarnej (kosmos – Ziemia) – 40 000 zł.

2. Wysokość opłaty, w służbie ruchomej satelitarnej, za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez uzupełniające elementy naziemne systemów satelitarnej komunikacji ruchomej, w przypadku wykorzystywania tych częstotliwości na obszarze jednej gminy lub mniejszym wynosi 250 zł.

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanymi na obszarze większym niż obszar jednej gminy oblicza się jako iloczyn opłaty 250 zł i liczby gmin, na obszarze których wykorzystywane są częstotliwości. Jeżeli iloczyn ten przekroczy:

1) w zakresie częstotliwości poniżej 1900 MHz kwotę 200 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

200 000 zł + 100 000 zł × (n/Nmax),

2) w zakresie częstotliwości powyżej 1900 MHz do 2300 MHz kwotę 70 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

70 000 zł + 45 000 zł × (n/Nmax),

3) w zakresie częstotliwości powyżej 2300 MHz do 2690 MHz kwotę 70 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

70 000 zł + 30 000 zł × (n/Nmax),

4) w zakresie częstotliwości powyżej 2690 MHz do 3400 MHz kwotę 50 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

50 000 zł + 12 000 zł × (n/Nmax)

– gdzie:

n – liczba gmin objętych prawem do dysponowania częstotliwością,

Nmax – liczba wszystkich gmin w Polsce.

4. Wysokość opłaty, w służbie radiolokalizacyjnej, za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną stację radarową wynosi 300 zł.

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH W SŁUŻBIE LOTNICZEJ ORAZ SŁUŻBIE MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1. Wysokość opłaty, w służbie lotniczej, za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez jeden system lotniskowy wynosi 16 zł.

2. Wysokość opłaty, w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej, za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez jedną stację nadbrzeżną w relacji łączności brzeg – statek, określa tablica 1.

Tablica 1

Zakres częstotliwości

Opłata za 1 kHz [zł]

1

2

156–174 MHz – zakres VHF

16

1605–27 500 kHz

– zakres MF i zakres HF

radiotelefonia

100

teleks radiowy

80

 

3. Wysokość opłaty, w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej, za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez każdą stację lądową przewoźną lub przenośną w relacji łączności brzeg – statek, określa tablica 2.

Tablica 2

Lokalizacja stacji

Opłata za 1 kHz [zł]

1

2

w zasięgu stacji nadbrzeżnej

12

poza zasięgiem stacji nadbrzeżnej lub przy jej braku

16

 

Załącznik nr 33)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH W SŁUŻBIE RADIODYFUZJI NAZIEMNEJ

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie do 174 MHz określa tablica 1.

Tablica 1

Zakres częstotliwości

f [kHz]

Rodzaj gminy

Opłata

za 1 kHz [zł]

1

2

3

poniżej 300

każdy rodzaj gminy

0,5

powyżej 300 do 3000

gmina wiejska

5

gmina miejsko-wiejska

5

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

14,5

miasto na prawach powiatu

110

powyżej 3000 do 30 000

każdy rodzaj gminy

400

powyżej 30 000

do 174 000*

gmina wiejska

0,7

gmina miejsko-wiejska

0,7

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

2

miasto na prawach powiatu

15

 

* W zakresie częstotliwości 30 000–174 000 kHz szerokość kanału radiowego wynosi 250 kHz.

1a. W przypadku gdy decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości przyznająca prawo do dysponowania częstotliwością na obszarze mniejszym niż obszar całego kraju obejmuje prawo do dysponowania częstotliwością na obszarze, na którym znajduje się co najmniej 6 miast na prawach powiatu w danym województwie, opłatę za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze szóstego i kolejnych miast na prawach powiatu w danym województwie w zakresie do 174 MHz oblicza się jako iloczyn liczby tych miast i kwoty opłaty za 1 kHz określonej w tablicy 1 dla gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację telewizyjną analogową w zakresie powyżej 174 MHz określa tablica 2.

Tablica 2

Wysokość zawieszenia anteny

h [m]

Moc promieniowana

P [kW]

Opłata

[zł]

1

2

3

h ≤ 50

P ≤ 0,1

2 250

0,1 < P ≤ 0,5

4 500

P > 0,5

9 000

50 < h ≤ 100

P ≤ 0,1

4 500

0,1 < P ≤ 1,0

12 000

1,0 < P ≤ 10,0

18 000

P > 10,0

27 000

h > 100

P ≤ 1,0

15 000

1,0 < P ≤ 10,0

26 250

10,0 < P ≤ 100,0

40 500

P > 100,0

49 500

 

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 174 MHz do 862 MHz określa tablica 3.

Tablica 3

Zakres częstotliwości

f [MHz]

Rodzaj gminy

Opłata

za 1 MHz [zł]

1

2

3

powyżej 174 do 470

gmina wiejska

11,5 do dnia 31 grudnia 2017 r.

115 od dnia 1 stycznia 2018 r.

gmina miejsko-wiejska

11,5 do dnia 31 grudnia 2017 r.

115 od dnia 1 stycznia 2018 r.

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

33 do dnia 31 grudnia 2017 r.

330 od dnia 1 stycznia 2018 r.

miasto na prawach powiatu

250 do dnia 31 grudnia 2017 r.

2500 od dnia 1 stycznia 2018 r.

powyżej 470 do 862

gmina wiejska

230

gmina miejsko-wiejska

230

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

660

miasto na prawach powiatu

5000

 

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 862 MHz określa tablica 4.

Tablica 4

Rodzaj gminy

Opłata

za 1 MHz [zł]

1

2

gmina wiejska

23

gmina miejsko-wiejska

23

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

66

miasto na prawach powiatu

500

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198, z 2015 r. poz. 1069, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147.

2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 196 i 2250 oraz z 2008 r. poz. 1356), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1596), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH W SŁUŻBIE STAŁEJ

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz wynosi 1000 zł.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz wykorzystywanymi w systemach typu punkt – wiele punktów (ang. Point – Multipoint PMP) oraz wiele punktów – wiele punktów (ang. Multipoint – Multipoint MPMP) na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie od 30 MHz do 470 MHz wynosi:

1) dla gminy wiejskiej – 0,01 zł;

2) dla gminy miejsko-wiejskiej – 0,025 zł;

3) dla gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu – 0,125 zł;

4) dla miasta na prawach powiatu – 0,250 zł.

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz wykorzystywanymi w systemach, o których mowa w ust. 2, na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin w kraju i kwoty określonej w ust. 2 pkt 2.

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz wykorzystywanymi w systemach typu punkt – wiele punktów (ang. Point – Multipoint PMP) oraz wiele punktów – wiele punktów (ang. Multipoint – Multipoint MPMP) na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz wynosi:

1) dla gminy wiejskiej – 0,01 zł;

2) dla gminy miejsko-wiejskiej – 0,025 zł;

3) dla gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu – 0,125 zł;

4) dla miasta na prawach powiatu – 0,250 zł.

5. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz wykorzystywanymi w systemach, o których mowa w ust. 4, na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin w kraju i kwoty określonej w ust. 4 pkt 2.

6. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi w systemach typu punkt – wiele punktów (ang. Point – Multipoint PMP) oraz wiele punktów – wiele punktów (ang. Multipoint – Multipoint MPMP) na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 3400 MHz do 4200 MHz wynosi:

1) dla gminy wiejskiej – 10 zł;

2) dla gminy miejsko-wiejskiej – 25 zł;

3) dla gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu – 125 zł;

4) dla miasta na prawach powiatu – 250 zł.

7. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi w systemach, o których mowa w ust. 6, na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin w kraju i kwoty określonej w ust. 6 pkt 2.

8. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi w systemach typu punkt – wiele punktów (ang. Point – Multipoint PMP) oraz wiele punktów – wiele punktów (ang. Multipoint – Multipoint MPMP) na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 4200 MHz do 39 500 MHz wynosi:

1) dla gminy wiejskiej – 5 zł;

2) dla gminy miejsko-wiejskiej – 12,5 zł;

3) dla gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu – 62,5 zł;

4) dla miasta na prawach powiatu – 125 zł.

9. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi w systemach, o których mowa w ust. 8, na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin w kraju i kwoty określonej w ust. 8 pkt 2.

10. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi w systemach typu punkt – wiele punktów (ang. Point – Multipoint PMP) oraz wiele punktów – wiele punktów (ang. Multipoint – Multipoint MPMP) na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 39 500 MHz wynosi:

1) dla gminy wiejskiej – 1 zł;

2) dla gminy miejsko-wiejskiej – 2,5 zł;

3) dla gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu – 12,5 zł;

4) dla miasta na prawach powiatu – 25 zł.

11. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi w systemach, o których mowa w ust. 10, na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin w kraju i kwoty określonej w ust. 10 pkt 2.

12. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz w jednym przęśle linii radiowej typu punkt – punkt (ang. Point – Point PP) w zakresie od 30 MHz do 1 GHz wynosi 2 zł.

13. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz w jednym przęśle linii radiowej typu punkt – punkt (ang. Point – Point PP) w zakresie powyżej 1 GHz określa poniższa tablica.

Zakres częstotliwości

f [GHz]

Opłata

za 1 MHz [zł]

1

2

1 < f < 7,11

450

7,11 ≤ f < 10,70

270

10,70 ≤ f ≤ 11,70

360

11,70 < f < 22,00

180

22,00 ≤ f < 26,50

90

26,50 ≤ f < 39,50

36

39,50 ≤ f < 57,00

18

f ≥ 57,00

1

 

14. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami w jednym przęśle linii radiowej typu punkt – punkt (ang. Point – Point PP), której jedna stacja zlokalizowana jest na obszarze miasta na prawach powiatu, wynosi 150% opłaty określonej na podstawie ust. 12 lub 13.

15. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami w jednym przęśle linii radiowej typu punkt – punkt (ang. Point – Point PP), której obie stacje linii radiowej zlokalizowane są na obszarze miasta na prawach powiatu, wynosi 200% opłaty określonej na podstawie ust. 12 lub 13.

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH W SŁUŻBIE RUCHOMEJ LĄDOWEJ

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie do 470 MHz wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości poniżej 200 kHz określa tablica 1.

Tablica 1

Rodzaj gminy

Opłata

za 1 kHz [zł]

1

2

gmina wiejska

0,8

gmina miejsko-wiejska

4

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

12

miasto na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 100 000

48

miasto na prawach powiatu o liczbie mieszkańców co najmniej 100 000

96

 

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz, w zakresie do 470 MHz wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości poniżej 200 kHz, wykorzystywanymi na obszarze większym niż obszar jednej gminy, jest obliczana jako suma opłat za poszczególne gminy określonych w tablicy 1. Jeżeli suma ta przekroczy kwotę 40 zł w przypadku wykorzystywania częstotliwości na całym obszarze, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wyłącznie przez stacje ruchome albo 300 zł w pozostałych przypadkach wykorzystywania częstotliwości, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 1, oblicza się według następujących wzorów:

1) w przypadku wykorzystywania częstotliwości na całym obszarze, o którym mowa w zdaniu wprowadzającym, wyłącznie przez stacje ruchome:

40 zł + 16 zł × (n/Nmax),

2) w pozostałych przypadkach wykorzystywania częstotliwości:

300 zł + 100 zł × (n/Nmax)

– gdzie:

n – liczba gmin objętych prawem do dysponowania częstotliwością,

Nmax – liczba wszystkich gmin w Polsce.

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz w zakresie do 470 MHz wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz i większej w przypadku wykorzystywania tych częstotliwości na obszarze jednej gminy lub mniejszym wynosi 130 zł.

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 3, wykorzystywanymi na obszarze większym niż obszar jednej gminy oblicza się jako iloczyn opłaty 130 zł i liczby gmin, na obszarze których wykorzystywane są częstotliwości. Jeżeli iloczyn ten przekroczy kwotę 100 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

100 000 zł + 60 000 zł × (n/Nmax)

– gdzie:

n – liczba gmin objętych prawem do dysponowania częstotliwością,

Nmax – liczba wszystkich gmin w Polsce.

5. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości poniżej 200 kHz określa tablica 2.

Tablica 2

Rodzaj gminy

Opłata

za 1 kHz [zł]

1

2

gmina wiejska

0,08

gmina miejsko-wiejska

0,4

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

1,2

miasto na prawach powiatu

9,6

 

6. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz i większej w przypadku wykorzystywania tych częstotliwości na obszarze jednej gminy lub mniejszym wynosi 250 zł.

7. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 6, wykorzystywanymi na obszarze większym niż obszar jednej gminy oblicza się jako iloczyn opłaty 250 zł i liczby gmin, na obszarze których wykorzystywane są częstotliwości. Jeżeli iloczyn ten przekroczy:

1) w zakresie częstotliwości powyżej 470 MHz do 960 MHz kwotę 200 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 6, oblicza się według wzoru:

200 000 zł + 100 000 zł × (n/Nmax),

2) w zakresie częstotliwości powyżej 960 MHz do 1900 MHz kwotę 200 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 6, oblicza się według wzoru:

200 000 zł + 100 000 zł × (n/Nmax),

3) w zakresie częstotliwości powyżej 1900 MHz do 2300 MHz kwotę 70 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 6, oblicza się według wzoru:

70 000 zł + 45 000 zł × (n/Nmax),

4) w zakresie częstotliwości powyżej 2300 MHz do 2690 MHz kwotę 70 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 6, oblicza się według wzoru:

70 000 zł + 30 000 zł × (n/Nmax),

5) w zakresie częstotliwości powyżej 2690 MHz do 3400 MHz kwotę 50 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 6, oblicza się według wzoru:

50 000 zł + 12 000 zł × (n/Nmax)

– gdzie:

n – liczba gmin objętych prawem do dysponowania częstotliwością,

Nmax – liczba wszystkich gmin w Polsce.

8. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie powyżej 3400 MHz określa tablica 3.

Tablica 3

Rodzaj gminy

Opłata

za 1 MHz [zł]

1

2

gmina wiejska

10

gmina miejsko-wiejska

25

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu

125

miasto na prawach powiatu

250

 

9. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 8, wykorzystywanymi na obszarze większym niż obszar jednej gminy jest obliczana jako suma opłat za poszczególne gminy określonych w tablicy 3. Jeżeli suma ta przekroczy kwotę 50 000 zł, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami, o których mowa w ust. 8, oblicza się według wzoru:

50 000 zł + 12 000 zł × (n/Nmax)

– gdzie:

n – liczba gmin objętych prawem do dysponowania częstotliwością,

Nmax – liczba wszystkich gmin w Polsce.

10. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz przez bezprzewodowy system reporterski wynosi 400 zł.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA