reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie pilotażu morskiego

Na podstawie art. 107b ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i 1215) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego;

2) warunki wymagane do uzyskania szczególnych uprawnień pilotowych;

3) warunki wymagane do uzyskania i odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych i dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia pilotowe oraz wzory tych dokumentów;

4) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania oraz odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego;

5) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego;

6) programy szkoleń pilotów morskich i kandydatów na pilotów morskich oraz programy praktyk pilotowych;

7) warunki i tryb naboru na szkolenia kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe;

8) warunki i tryb uznawania, odnawiania, zawieszania, cofania uznania oraz przeprowadzania audytów stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów morskich, a także wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry;

9) sposób sprawowania nadzoru nad pilotażem morskim przez dyrektora urzędu morskiego, w tym zakres danych umieszczanych na liście pilotów.

§ 2. [Forma składania wniosku]

1. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Wnioski w postaci elektronicznej wraz z załącznikami w postaci kopii elektronicznych wnioskodawca opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

3. Do wniosków w postaci papierowej można dołączać załączniki zapisane na informatycznym nośniku danych.

Rozdział 2

Wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego oraz warunki uzyskania i odnowienia dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego

§ 3. [Dyplom pilota morskiego i uprawnienie pilotowe]

1. Do pilotowania statków morskich w pilotażu morskim w rejonach pilotowych Gdańsk – Elbląg, Gdynia – Hel – Władysławowo, Świnoujście – Szczecin, zwanych dalej „podstawowymi rejonami pilotowymi”, oraz w pilotażu morskim w pozostałych rejonach pilotowych, zwanych dalej „pozostałymi rejonami pilotowymi”, jest wymagane posiadanie dyplomu pilota morskiego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do pilotowania statków morskich w danym rejonie pilotowym oraz uprawnienia pilotowego, wydanych przez dyrektora urzędu morskiego właściwego terytorialnie dla rejonu pilotowego, w którym kandydat na pilota morskiego odbywał praktykę pilotową.

2. Wzór dyplomu pilota morskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór uprawnienia pilotowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Dyplom pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim, uprawnienie pilotowe w pilotażu pełnomorskim, karta identyfikacyjna pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim]

1. Do pilotowania statków morskich na morzu terytorialnym i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego, zwanego dalej „pilotażem pełnomorskim”, jest wymagane posiadanie dyplomu pilota morskiego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do pilotowania statków morskich w pilotażu pełnomorskim, uprawnienia pilotowego w pilotażu pełnomorskim oraz karty identyfikacyjnej pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim, wydanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni albo Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2. Wzór dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór uprawnienia pilotowego w pilotażu pełnomorskim określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór karty identyfikacyjnej pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. [Warunki uzyskania dyplomu pilota morskiego w podstawowych rejonach pilotowych]

Warunkiem uzyskania dyplomu pilota morskiego w podstawowych rejonach pilotowych jest:

1) posiadanie dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;

2) złożenie do właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego wniosku o wydanie dyplomu oraz dołączenie do niego:

a) kopii świadectwa zdrowia potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na statkach morskich na stanowisku pilota morskiego, wydanego przez uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569 oraz z 2017 r. poz. 60, 785 i 2181), zwanego dalej „świadectwem zdrowia”,

b) dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawnościowego przeprowadzonego, na wniosek kandydata na szkolenie w obecności przedstawiciela urzędu morskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia, zwanego dalej „testem sprawnościowym”, przeprowadzonego nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie dyplomu pilota morskiego,

c) zaświadczenia o zdanym przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”, egzaminie kwalifikacyjnym na uzyskanie dyplomu pilota morskiego w rejonie pilotowym, którego dotyczy wniosek o wydanie dyplomu pilota morskiego, przeprowadzonym nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie dyplomu,

d) dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej,

e) dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki pilotowej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, zrealizowanej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie dyplomu pilota morskiego i trwającej nie krócej niż 6 miesięcy.

§ 6. [Warunki uzyskania dyplomu pilota morskiego w pozostałych rejonach pilotowych]

Warunkiem uzyskania dyplomu pilota morskiego w pozostałych rejonach pilotowych jest:

1) posiadanie dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej albo co najmniej dyplomu starszego oficera pokładowego na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

2) złożenie do właściwego dyrektora urzędu morskiego wniosku o wydanie dyplomu oraz dołączenie do niego:

a) dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. a–c,

b) dokumentu potwierdzającego posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku na poziomie zarządzania,

c) dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki pilotowej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, zrealizowanej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie dyplomu pilota morskiego.

§ 7. [Warunki uzyskania dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim]

Warunkiem uzyskania dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim jest:

1) posiadanie dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;

2) złożenie do właściwego dyrektora urzędu morskiego wniosku o wydanie dyplomu oraz dołączenie do niego:

a) dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. a i b,

b) dokumentu potwierdzającego posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, w tym 12 miesięcy praktyki na statkach o długości całkowitej powyżej 180 m, lub dyplomu pilota morskiego wraz z uprawnieniem pilotowym w pilotażu morskim na statki morskie o długości powyżej 200 m,

c) zaświadczenia o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym na uzyskanie dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim przed Komisją albo dyplomu pilota morskiego.

§ 8. [Warunki odnowienia dyplomu pilota morskiego oraz dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim]

1. Dyplomy pilota morskiego, o których mowa w § 5–7, zachowują ważność przez okres 5 lat od daty zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Warunkiem odnowienia dyplomu pilota morskiego oraz dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim jest:

1) zdanie przed Komisją egzaminu na odnowienie dyplomu pilota morskiego albo dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim;

2) złożenie wniosku do dyrektora urzędu morskiego wraz z kopią świadectwa zdrowia oraz zaświadczeniem o zdanym egzaminie.

3. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu na odnowienie dyplomu, o którym mowa w ust. 1, do ponownego egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż 3 miesiące po terminie niezdanego egzaminu.

4. Datę ważności odnowionego dyplomu pilota morskiego ustala się na okres 5 lat od daty:

1) wydania dyplomu – w przypadku złożenia wniosku w okresie ważności dyplomu, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) utraty ważności odnawianego dyplomu – w przypadku złożenia wniosku w okresie do 6 miesięcy przed datą upływu ważności dyplomu;

3) utraty ważności odnawianego dyplomu – w przypadku złożenia wniosku w okresie do 12 miesięcy po upływie ważności dyplomu.

5. Jeżeli posiadacz dyplomu nie spełnia warunków do jego odnowienia albo wniosek o odnowienie dyplomu nie został złożony w terminie określonym w ust. 4 pkt 3, dyplom pilota morskiego nie podlega odnowieniu.

§ 9. [Wniosek do właściwego dyrektora urzędu morskiego]

Do uzyskania uprawnienia pilotowego jest wymagane złożenie wniosku do właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz:

1) w pilotażu morskim w podstawowych rejonach pilotowych:

a) na statki morskie o długości całkowitej do 130 m – posiadanie dyplomu pilota morskiego uzyskanego zgodnie z § 5,

b) na statki morskie o długości całkowitej do 170 m – spełnienie warunków, o których mowa w lit. a, oraz udokumentowanie pilotowania dodatkowo co najmniej 100 statków o długości całkowitej do 130 m w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia na statki o długości całkowitej do 130 m,

c) na statki morskie o długości całkowitej do 200 m – spełnienie warunków, o których mowa w lit. b, oraz udokumentowanie pilotowania dodatkowo co najmniej 50 statków o długości całkowitej w zakresie 130 m–170 m w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia na statki o długości całkowitej do 170 m,

d) na statki morskie o długości całkowitej powyżej 200 m – spełnienie warunków, o których mowa w lit. c, udokumentowanie pilotowania dodatkowo co najmniej 15 statków o długości całkowitej w zakresie 170 m–200 m w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia na statki o długości całkowitej powyżej 170 m oraz złożenie świadectwa przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych,

e) na zbiornikowce LNG – posiadanie uprawnienia pilotowego, o którym mowa w lit. d, przez okres co najmniej 2 lat oraz udokumentowanie pilotowania co najmniej 10 statków o długości powyżej 200 m i odbycia praktyki pilotowej na co najmniej 3 zbiornikowcach LNG o długości powyżej 200 m;

2) w pilotażu morskim w pozostałych rejonach pilotowych – posiadanie dyplomu pilota morskiego uzyskanego zgodnie z § 6;

3) w pilotażu pełnomorskim:

a) posiadanie dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim uzyskanego zgodnie z § 7,

b) posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych,

c) udokumentowanie pilotowania co najmniej 3 statków w pilotażu pełnomorskim pod nadzorem pilotów morskich uprawnionych do pilotażu pełnomorskiego.

§ 10. [Okres ważności uprawnienia pilotowego]

1. Uprawnienie pilotowe zachowuje ważność przez okres 30 miesięcy, nie dłużej jednak niż przez okres ważności dyplomu pilota morskiego, i podlega odnowieniu na wniosek pilota morskiego złożony do właściwego dyrektora urzędu morskiego wraz z:

1) dokumentem potwierdzającym pilotowanie co najmniej:

a) 75 statków w pilotażu morskim w podstawowych rejonach pilotowych, w tym co najmniej 3 zbiornikowców LNG w przypadku odnawiania uprawnienia pilotowego, o którym mowa w § 9 pkt 1 lit. e, w okresie ważności uprawnienia lub

b) 10 statków w pilotażu morskim w pozostałych rejonach pilotowych w okresie ważności uprawnienia, lub

c) 2 statków w pilotażu pełnomorskim w okresie ważności uprawnienia, w zależności od rodzaju odnawianego uprawnienia;

2) kopią świadectwa zdrowia;

3) dokumentem potwierdzającym uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawnościowego, przeprowadzonego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o odnowienie uprawnienia pilotowego.

2. W przypadku zmiany zakresu uprawnienia pilotowego i wydania nowego uprawnienia, do okresu wymaganego do spełnienia warunków jego odnowienia określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a dodaje się okres ważności poprzedniego uprawnienia.

§ 11. [Zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawnościowego, zaświadczenie o odbyciu praktyki pilotowej, zaświadczenie o pilotowaniu]

1. Dokumentem potwierdzającym:

1) uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawnościowego – jest zaświadczenie wystawione przez morską jednostkę edukacyjną uznaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”, w odniesieniu do przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych;

2) odbycie praktyki pilotowej – jest zaświadczenie wystawione przez szefa stacji pilotowej właściwej dla rejonu pilotowego, w którym kandydat na pilota morskiego odbywał praktykę pod nadzorem pilota;

3) pilotowanie – jest zaświadczenie wystawione przez szefa stacji pilotowej właściwej dla rejonu pilotowego, w którym pilot morski pilotował statki;

4) odbycie praktyki pilotowej i pilotowanie w przypadku pilotażu pełnomorskiego – jest zaświadczenie odpowiednio o odbyciu takiej praktyki albo o pilotowaniu wystawione przez kapitana pilotowanego statku.

2. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawnościowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki pilotowej określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia o pilotowaniu określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Wymagania egzaminacyjne oraz programy szkoleń i praktyk pilotowych

§ 12. [Wymagania egzaminacyjne]

1. Przed przystąpieniem do egzaminu na uzyskanie dyplomu:

1) pilota morskiego – jest wymagane ukończenie szkolenia obejmującego: szkolenie teoretyczne, szkolenie na symulatorze i praktykę pilotową, zgodnie z programem szkolenia kandydatów na pilotów morskich określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia, potwierdzonego zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia wystawionym przez szefa stacji pilotowej albo kierującego ośrodkiem szkolenia pilotów morskich, uznanych w zakresie szkolenia pilotów morskich, w których kandydat na pilota morskiego odbywał szkolenie;

2) pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim – jest wymagane spełnienie warunków, o których mowa w § 7 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b.

2. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania dyplomu pilota morskiego określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

3. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 13. [Wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dyplomu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia]

1. Przed przystąpieniem do egzaminu na odnowienie dyplomu pilota morskiego jest wymagane ukończenie, nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed datą planowanego egzaminu na odnowienie tego dyplomu, szkolenia na symulatorze zgodnie z programem szkolenia dla pilotów morskich określonym w załączniku nr 14 do rozporządzenia, potwierdzonego zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na symulatorze wystawionym przez szefa stacji pilotowej albo kierującego ośrodkiem szkolenia pilotów morskich, uznanych w zakresie szkolenia pilotów morskich, w których pilot morski odbywał szkolenie.

2. Wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dyplomu pilota morskiego określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

3. Wymagania egzaminacyjne dla odnowienia dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na symulatorze określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 14. [Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego]

Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Nabór na szkolenia kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe

§ 15. [Warunki rozpoczęcia naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe]

Warunkiem rozpoczęcia naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe, zwanych w niniejszym rozdziale „szkoleniem”, jest ogłoszenie przez właściwego terytorialnie dla danego rejonu pilotowego dyrektora urzędu morskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego urzędu, obwieszczenia o naborze informującego o:

1) wymaganiach wobec osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie, zwanych dalej „kandydatami na szkolenie”;

2) sposobie i miejscu składania wniosków o przyjęcie na szkolenie;

3) terminie składania wniosków nie krótszym niż 2 miesiące od dnia ogłoszenia obwieszczenia o naborze;

4) wymaganych dokumentach;

5) limicie miejsc;

6) terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 16. [Wymagania od kandydata na szkolenie]

1. Od kandydata na szkolenie jest wymagane posiadanie:

1) dyplomu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym i odpowiedniej praktyki pływania określonej w § 5 pkt 2 lit. d, § 6 pkt 2 lit. b i § 7 pkt 2 lit. b;

2) znajomości języka angielskiego udokumentowanej certyfikatem na poziomie co najmniej B1;

3) świadectwa zdrowia.

2. Kandydat na szkolenie spełniający wymagania, o których mowa w ust. 1:

1) jest poddawany ocenie dokonywanej zgodnie z punktacją określoną w tabeli, o której mowa w § 17 ust. 4 pkt 4, w oparciu o następujące kryteria:

a) poziom znajomości języka angielskiego,

b) długość praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 3000,

c) posiadane przez kandydata uprawnienia pilotowe w podstawowych rejonach pilotowych lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego w portach Gdynia, Gdańsk, Szczecin lub Świnoujście oraz liczba ich odnowień,

d) posiadane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego odpowiednio w rejonach pilotowych albo portach polskich innych niż wymienione w lit. c oraz liczba ich odnowień,

e) posiadane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego wydane przez administracje innych państw oraz liczba ich odnowień,

f) uzyskane świadectwa przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych;

2) uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 17 ust. 5;

3) przedkłada zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawnościowego.

§ 17. [Zespół do spraw naboru na szkolenie w rejonie pilotowym]

1. W celu przeprowadzenia naboru kandydatów na szkolenie właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego powołuje 3-osobowy zespół do spraw przeprowadzenia naboru, zwany dalej „zespołem do spraw naboru”, oraz wskazuje przewodniczącego tego zespołu spośród przedstawicieli urzędu morskiego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1.

2. W skład zespołu do spraw naboru na szkolenie w rejonie pilotowym wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli urzędu morskiego nieznajdujących się na liście pilotów morskich, w tym kapitan portu właściwy terytorialnie dla obszaru działania stacji pilotowej albo jego przedstawiciel posiadający dyplom kapitana żeglugi wielkiej i co najmniej 12-miesięczną praktykę pływania na stanowisku kapitana;

2) szef stacji pilotowej właściwej ze względu na rejon pilotowy, którego nabór dotyczy, albo wyznaczony przez niego pilot morski.

3. W skład zespołu do spraw naboru na szkolenie w pilotażu pełnomorskim wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli urzędu morskiego nieznajdujących się na liście pilotów morskich, w tym osoba posiadająca dyplom kapitana żeglugi wielkiej i co najmniej 3-letnią praktykę pływania na stanowisku kapitana;

2) pilot morski wyznaczony wspólnie przez szefa stacji pilotowej w Szczecinie, szefa stacji pilotowej w Gdyni i szefa stacji pilotowej w Gdańsku.

4. Zadaniem zespołu do spraw naboru jest zorganizowanie i przeprowadzenie naboru, w tym:

1) weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie na szkolenie;

2) sporządzenie, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, listy kandydatów na szkolenie spełniających warunki, o których mowa w § 16 ust. 1, obejmującej imiona i nazwiska kandydatów;

3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia upływu terminu składania wniosków;

4) przyznanie kandydatom na szkolenie punktów zgodnie z tabelą punktów przyznawanych kandydatom na pilotów morskich i praktyki pilotowe określoną w załączniku nr 19 do rozporządzenia;

5) przekazanie właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego listy osób zakwalifikowanych na szkolenie obejmującej imiona i nazwiska osób, które uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów i mieszczą się w limicie miejsc, o którym mowa w § 15 pkt 5; w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 5.

5. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zagadnienia ujęte w 1 losowo wybranym zestawie spośród 7 zestawów pytań, opracowanych przez zespół i zatwierdzonych przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, oraz omówienie doświadczenia kandydata w zakresie pływania w różnych rejonach oraz pływania w warunkach lodowych.

§ 18. [Ogłoszenie wyników naboru na szkolenie]

1. Wyniki przeprowadzonego naboru na szkolenie dyrektor urzędu morskiego ogłasza w drodze obwieszczenia, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego urzędu, podając listę kandydatów na szkolenie, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 17 ust. 5, wskazując ich imiona i nazwiska oraz liczbę uzyskanych przez nich punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1, wskazuje się osoby zakwalifikowane na szkolenie zgodnie z określonym w obwieszczeniu o naborze limitem miejsc.

Rozdział 5

Uznawanie stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów morskich w zakresie szkolenia oraz ich audyty

§ 19. [Warunki uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich]

1. Stacja pilotowa lub ośrodek szkolenia pilotów morskich zostają uznane w zakresie szkolenia pilotów morskich, jeżeli:

1) zapewniają prowadzenie szkoleń:

a) przez kadrę posiadającą kwalifikacje zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne określonymi w załączniku nr 20 do rozporządzenia,

b) w pomieszczeniach i z użyciem sprzętu spełniających wymagania dotyczące pomieszczeń i sprzętu określone w załączniku nr 21 do rozporządzenia,

c) zgodnie z programami szkolenia dla kandydatów na pilotów morskich i programami szkolenia dla pilotów morskich określonymi w załącznikach nr 10 i 14 do rozporządzenia,

d) w sposób, który zapewnia zrealizowanie praktyki pilotowej;

2) posiadają system zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej potwierdzony odpowiednim dokumentem, przy czym w nowo tworzonych stacjach pilotowych lub ośrodkach szkolenia pilotów morskich system zarządzania jakością powinien być potwierdzony certyfikatem uzyskanym w okresie roku od rozpoczęcia działalności szkoleniowej.

2. Stacja pilotowa lub ośrodek szkolenia pilotów morskich zostają uznane wyłącznie w zakresie szkolenia na symulatorze dla pilotów morskich, jeżeli spełnią warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a–c.

§ 20. [Audyt w celu uznania albo odnowienia uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich]

W celu uznania albo odnowienia uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich przeprowadza się audyt.

§ 21. [Wniosek o przeprowadzenie audytu]

1. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 20, zawierający określenie zakresu audytu, szef stacji pilotowej lub kierownik ośrodka szkolenia pilotów morskich składa do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

2. Wniosek o przeprowadzenie audytu w celu odnowienia uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich składa się nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu uznania.

§ 22. [Dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie audytu]

1. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 20, dołącza się:

1) kopię regulaminu funkcjonowania stacji pilotowej albo statutu ośrodka szkolenia pilotów morskich;

2) kopię aktu o utworzeniu stacji pilotowej albo aktu założycielskiego ośrodka szkolenia pilotów morskich;

3) kopię zaświadczenia o wpisie ośrodka szkolenia pilotów morskich do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne lub fizyczne, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;

4) kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej, z wyłączeniem nowo tworzonych stacji pilotowych lub ośrodków szkolenia pilotów morskich;

5) opis posiadanej bazy szkoleniowej oraz wykaz pomieszczeń i sprzętu służących do szkolenia pilotów morskich;

6) opis wewnętrznego systemu kontroli realizacji programów szkolenia;

7) informację dotyczącą kadry obejmującą: imię, nazwisko, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji morskich jej członków, oraz wskazanie poszczególnych zajęć prowadzonych przez tę kadrę;

8) programy szkolenia pilotów morskich realizowane w stacji pilotowej lub ośrodku szkolenia pilotów morskich, w tym:

a) opis metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji,

b) spis posiadanych pomocy szkoleniowych niezbędnych do szkolenia pilotów morskich;

9) opis warunków prowadzenia i zaliczania praktyki pilotowej.

2. Do wniosku o przeprowadzenie audytu w celu uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich w zakresie szkolenia na symulatorze dla pilotów morskich dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–8.

§ 23. [Zespół audytujący]

Po otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 20, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wyznacza spośród osób wpisanych na listę audytorów, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, zespół audytujący, który przeprowadza audyt w zakresie określonym we wniosku.

§ 24. [Termin przeprowadzenia audytu]

1. Audyt w celu uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2. Audyt w celu odnowienia uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich przeprowadza się nie później niż przed upływem okresu uznania.

§ 25. [Zakres audytu]

Audytowi stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich podlega:

1) organizacja i realizacja procesu szkolenia;

2) dokumentacja dotycząca szkoleń i wydanych zaświadczeń;

3) zgodność kwalifikacji kadry stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich, w tym kwalifikacji morskich, z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne.

§ 26. [Zakres działania zespołu audytującego]

W ramach audytu zespół audytujący:

1) weryfikuje wniosek i złożoną dokumentację;

2) przeprowadza czynności audytowe w stacji pilotowej lub ośrodku szkolenia pilotów morskich obejmujące weryfikację zgodności dokumentacji przedstawionej przez stację lub ośrodek ze stanem faktycznym;

3) weryfikuje działania podjęte w związku z wykonaniem zaleceń wynikających z kart niezgodności, o których mowa w § 28 ust. 2.

§ 27. [Sprawozdanie zespołu audytującego]

1. Zespół audytujący, po przeprowadzeniu czynności audytowych, o których mowa w § 26 pkt 2, sporządza, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie w postaci papierowej.

2. Audytor wiodący przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, szefowi stacji pilotowej lub kierownikowi ośrodka szkolenia pilotów morskich; drugi egzemplarz sprawozdania audytor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

3. W zależności od wyników przeprowadzonego audytu audytor wiodący, przekazując ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej egzemplarz sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek odpowiednio o udzielenie albo nieudzielenie uznania, odnowienie uznania, zawieszenie uznania albo cofnięcie uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich.

§ 28. [Stwierdzenie odstępstwa lub niezgodności]

1. W przypadku odstępstwa od wymagań w zakresie szkolenia na pilotów morskich, w tym praktyk pilotowych:

1) niestanowiących zagrożenia dla zakładanych efektów szkolenia – audytor wiodący stwierdza niezgodność;

2) stanowiących zagrożenie dla zakładanych efektów szkolenia – audytor wiodący stwierdza niezgodność dużą.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niezgodności dużej, audytor wiodący sporządza, w dwóch egzemplarzach, karty niezgodności, odrębnie dla niezgodności i niezgodności dużej, określając w nich szczegóły niezgodności oraz termin przekazania informacji o podjętych działaniach korygujących; jeden egzemplarz karty audytor przekazuje szefowi stacji pilotowej albo kierownikowi ośrodka szkolenia pilotów morskich wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 27 ust. 1.

3. Audytor wiodący, po zamknięciu ostatniej z kart niezgodności, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej egzemplarz sprawozdania, o którym mowa w § 27 ust. 1, wraz z zamkniętymi kartami niezgodności oraz wnioskiem o:

1) udzielenie uznania albo odnowienie uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich albo

2) zawieszenie albo cofnięcie uznania stacji pilotowej – w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 4.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dużej, audytor wiodący przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej egzemplarz sprawozdania, o którym mowa w § 27 ust. 1, wraz z kopią niezamkniętej karty niezgodności dużej oraz wnioskiem o zawieszenie uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich.

§ 29. [Karty niezgodności]

1. Szef stacji pilotowej lub kierujący ośrodkiem szkolenia pilotów morskich informuje na piśmie audytora wiodącego w terminie, o którym mowa w § 28 ust. 2, o podjętych działaniach korygujących oraz terminie usunięcia niezgodności lub niezgodności dużej.

2. Audytor wiodący po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, analizuje karty niezgodności, a w przypadku akceptacji podjętych działań korygujących, zamyka wystawione karty, dokonując na nich stosownej adnotacji, oraz informuje szefa stacji pilotowej lub kierownika ośrodka szkolenia pilotów morskich o zamknięciu poszczególnych kart.

3. Audytor wiodący, po zamknięciu ostatniej karty niezgodności dużej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej zamknięte karty niezgodności dużej wraz z:

1) informacją o zrealizowaniu przez stację pilotową lub ośrodek szkolenia pilotów morskich zaleceń wynikających z wystawionych kart niezgodności dużej oraz wnioskiem o uchylenie wydanej uprzednio decyzji o zawieszeniu uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich – jeżeli zamknięcie ostatniej karty niezgodności dużej nastąpiło przed upływem terminu ważności decyzji o zawieszeniu uznania, albo

2) informacją o niezrealizowaniu przez stację pilotową lub ośrodek szkolenia pilotów morskich zaleceń wynikających z wystawionych kart niezgodności dużej oraz wnioskiem o cofnięcie uznania stacji pilotowej – w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

4. Audytor wiodący zamyka także karty niezgodności w przypadku:

1) braku akceptacji podjętych przez stację pilotową lub ośrodek szkolenia pilotów morskich działań korygujących zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1;

2) nieotrzymania informacji o podjętych działaniach korygujących w terminie, o którym mowa w § 28 ust. 2.

§ 30. [Wzór sprawozdania z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich oraz wzór karty niezgodności]

Wzór sprawozdania z audytu stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich oraz wzór karty niezgodności określa załącznik nr 22 do rozporządzenia.

§ 31. [Wzór certyfikatu uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich w zakresie szkolenia pilotów morskich]

Wzór certyfikatu uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów morskich w zakresie szkolenia pilotów morskich określa załącznik nr 23 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Nadzór nad pilotażem morskim

§ 32. [Nadzór nad prawidłowością i poziomem wykonywanych usług pilotowych]

W ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością i poziomem wykonywanych usług pilotowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa morskiego, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego:

1) określa, po zasięgnięciu opinii szefa stacji pilotowej właściwej dla danego rejonu pilotowego, minimalną liczbę pilotów morskich uprawnionych do pilotowania statków w rejonie pilotowym, w którym pilotaż jest obowiązkowy, uwzględniając warunki portowo-żeglugowe, natężenie ruchu statków i ich wielkość oraz czas pracy pilotów morskich;

2) prowadzi listę pilotów;

3) powołuje i odwołuje szefa stacji pilotowej;

4) przeprowadza nabór na szkolenia kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe;

5) podejmuje inne działania określone w przepisach odrębnych.

§ 33. [Nadzór nad prawidłowością organizowania i koordynowania usług pilotowych]

1. W ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością organizowania i koordynowania usług pilotowych przez stacje pilotowe, właściwy dyrektor urzędu morskiego przeprowadza, nie rzadziej niż co 2 lata, kontrolę stacji pilotowej, mającą na celu ocenę:

1) przestrzegania postanowień regulaminu funkcjonowania stacji pilotowej, w szczególności:

a) organizacji pracy stacji pilotowej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu pracy pilotów morskich, oraz wyposażenia stacji,

b) zakresu obowiązków szefa stacji pilotowej,

c) zakresu obowiązków pilota morskiego,

d) nadzorowania praktyk pilotowych,

2) spełniania wymagań funkcjonowania stacji pilotowej określonych w akcie o utworzeniu stacji pilotowej,

3) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi podczas pilotowania statków przez pilotów morskich należących do tej stacji pilotowej

– zakończoną sporządzeniem raportu, który może zawierać zalecenia pokontrolne; kopię raportu otrzymuje szef stacji pilotowej.

2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych szef stacji pilotowej powiadamia dyrektora urzędu morskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia kopii raportu, o uwzględnieniu, przyczynach nieuwzględnienia lub planie wdrożenia tych zaleceń.

§ 34. [Zakres danych umieszczanych na liście pilotów]

Zakres danych umieszczanych na liście pilotów obejmuje:

1) imię i nazwisko pilota morskiego;

2) datę wpisania pilota morskiego na listę pilotów;

3) numer i datę ważności dyplomu pilota morskiego oraz wskazanie organu, który go wydał;

4) informacje:

a) o posiadanych przez pilota morskiego uprawnieniach pilotowych,

b) dotyczące zawieszenia posiadanych przez pilota morskiego uprawnień, w tym przyczynę, podstawę prawną i okres, na jaki uprawnienia pilota morskiego zostały zawieszone,

c) o skreśleniu pilota morskiego z listy pilotów, ze wskazaniem daty i podstawy skreślenia.

Rozdział 7

Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 35. [Uprawnienie w pilotażu morskim w podstawowych rejonach pilotowych na zbiornikowce LNG]

W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, uprawnienie w pilotażu morskim w podstawowych rejonach pilotowych na zbiornikowce LNG, o którym mowa w § 9 pkt 1 lit. e, mogą uzyskać osoby posiadające praktykę w pilotowaniu co najmniej 10 statków o długości powyżej 200 m, w tym co najmniej na 3 zbiornikowce LNG.

§ 36. [Ważność dyplomu pilota morskiego oraz uprawnień pilotowych]

Dyplomy pilota morskiego oraz uprawnienia pilotowe wydane od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich (Dz. U. poz. 1552) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 37. [Dyplom pilota morskiego wraz z uprawnieniem pilotowym w pilotażu pełnomorskim wydany na podstawie przepisów dotychczasowych]

Dyplom pilota morskiego wraz z uprawnieniem pilotowym w pilotażu pełnomorskim wydany na podstawie przepisów rozporządzenia wymienionego w § 36 może zostać odnowiony przez zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, bez konieczności spełnienia wymagań określonych w § 7.

§ 38. [Wymagania odnośnie do praktyki pilotowej, zaświadczenia]

1. Do uzyskania dyplomu pilota morskiego w rejonach pilotowych stosuje się wymagania odnośnie do praktyki pilotowej określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Zaświadczenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

§ 39. [Postępowania]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 40. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem (Dz. U. poz. 1437), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. poz. 1517), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich (Dz. U. poz. 1552), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich (Dz. U. poz. 1647) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów (Dz. U. poz. 419), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2017 r. poz. 785).

Załącznik 1. [WZÓR – DYPLOM PILOTA MORSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 17 listopada 2017 r. (poz. 38)

Załącznik nr 1

WZÓR – DYPLOM PILOTA MORSKIEGO

(papier offsetowy z dwutonowym znakiem wodnym, kolor jasnobłękitny, o wymiarach 148,5 x 105 mm)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – UPRAWNIENIE PILOTOWE]

Załącznik nr 2

WZÓR – UPRAWNIENIE PILOTOWE

(papier offsetowy z dwutonowym znakiem wodnym, kolor jasnobłękitny, o wymiarach 148,5 x 105 mm)

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – DYPLOM PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM]

Załącznik nr 3

WZÓR – DYPLOM PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM

(papier offsetowy z dwutonowym znakiem wodnym, kolor jasnobłękitny, o wymiarach 148,5 x 105 mm)

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – UPRAWNIENIE PILOTOWE W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM]

Załącznik nr 4

WZÓR – UPRAWNIENIE PILOTOWE W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM

(papier offsetowy z dwutonowym znakiem wodnym, kolor jasnobłękitny o wymiarach 148,5 x 105 mm)

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – KARTA IDENTYFIKACYJNA PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM]

Załącznik nr 5

WZÓR – KARTA IDENTYFIKACYJNA PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM

(papier w kolorze czerwonym, o wymiarach 69 x 99 mm)

infoRgrafika

Załącznik 6. [WYMAGANIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO]

Załącznik nr 6

WYMAGANIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO

Pływalnia

1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów dowolnym stylem w czasie krótszym niż 8 minut; podczas próby nie wolno żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi brzegu basenu.

2. Przepłynięcie dystansu 50 metrów w ubraniu i w pasie ratunkowym albo w kamizelce asekuracyjnej dopuszczonych do użytku dla pilotów morskich w czasie krótszym niż 10 minut; podczas próby nie wolno żadną częścią ciała dotknąć dna lub krawędzi brzegu basenu.

3. Utrzymanie ciała w wodzie w pozycji pionowej z głową nad powierzchnią wody w czasie dłuższym niż 2 minuty.

Sala gimnastyczna

Dwukrotne wejście i zejście po sztormtrapie na wysokość 9 metrów w ubraniu i w pasie ratunkowym albo kamizelce asekuracyjnej dopuszczonych do użytku dla pilotów morskich; próbę należy wykonywać z zabezpieczeniem w czasie krótszym niż 20 minut.

Załącznik 7. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI PILOTOWEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI PILOTOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O PILOTOWANIU]

Załącznik nr 9

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O PILOTOWANIU

infoRgrafika

Załącznik 10. [PROGRAMY SZKOLENIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW MORSKICH]

Załącznik nr 10

PROGRAMY SZKOLENIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW MORSKICH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA UZYSKANIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO]

Załącznik nr 11

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA UZYSKANIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO

Przedmiot

Zagadnienia

Forma egzaminu

Egzamin teoretyczny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Liczba zadań

Czas [min]

Liczba pytań

Czas [min]

Nawigacja w rejonie lub akwenie pilotowym

Znajomość rejonu pilotowego lub akwenu pilotowego

1

60

3

30

Planowanie przejścia pilotowego; plan awaryjny*

Prowadzenie nawigacji na torze wodnym i akwenie podejściowym*

Prowadzenie statku na akwenie portowym

Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie lub akwenie pilotowym

Warunki żeglugi i ruch statków

 

 

3

30

Służby monitorowania ruchu statków i wymiany informacji

Manewrowanie

Systemy napędu i sterowania

 

 

3

30

Hydrodynamika i teoria manewrowania

Wpływ wiatru i innych sił zewnętrznych

Kotwiczenie i postój na kotwicy

Samodzielne cumowanie i odcumowanie

Współpraca z holownikami

Procedury bezpiecznego obsadzania statków

Regulacje prawne dotyczące pilotażu

Akty polskiego prawa morskiego, w tym przepisy prawa miejscowego

1

20

 

 

Aspekty prawne pilotażu morskiego

Akty prawa międzynarodowego i inne dokumenty

 

* Nie dotyczy egzaminów odnoszących się do akwenów stoczniowych.

Egzamin ustny:

Przedmiot „Nawigacja w rejonie pilotowym”:

Trzy pytania z 4 różnych zagadnień spośród zagadnień składających się na ten przedmiot.

Przedmiot „Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie pilotowym”:

Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa nawigacji:

1) nadzór ruchu;

2) zasady wymiany informacji;

3) obowiązujące ograniczenia nawigacyjne na danym akwenie.

Przedmiot „Manewrowanie”:

Losowo wybrane pytania z 5 różnych zagadnień spośród 7 składających się na ten przedmiot.

Egzamin pisemny:

Przedmiot „Nawigacja w rejonie pilotowym”:

Kompleksowe zadanie na „ślepej” mapie nawigacyjnej w rejonie pilotowym obejmujące:

1) znajomość znaków nawigacyjnych akwenu;

2) topografię akwenu;

3) techniczne wyposażenie akwenu.

Przedmiot „Regulacje prawne dotyczące pilotażu”:

Zadanie pisemne obejmujące zagadnienia składające się na ten przedmiot.

Załącznik 12. [WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA UZYSKANIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM]

Załącznik nr 12

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA UZYSKANIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM

Przedmiot

Zagadnienia

Forma egzaminu

Egzamin teoretyczny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Liczba zadań

Czas [min]

Liczba pytań

Czas [min]

Nawigacja w rejonie pilotowym (akwenie pilotowym)

Znajomość akwenu pilotowego w pilotażu pełnomorskim

1

60

3

30

Planowanie przejścia pilotowego; plan awaryjny

Prowadzenie nawigacji na akwenie Morza Bałtyckiego

Prowadzenie statku na akwenie portowym

Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie pilotowym (akwenie pilotowym)

Warunki żeglugi i ruch statków

 

 

3

30

Służby monitorowania ruchu statków i wymiany informacji na Morzu Bałtyckim

Manewrowanie

Systemy napędu i sterowania

 

 

3

30

Hydrodynamika i teoria manewrowania

Wpływ wiatru i innych sił zewnętrznych

Kotwiczenie i postój na kotwicy

Współpraca z holownikami

Procedury bezpiecznego obsadzania statków

Regulacje prawne dotyczące pilotażu

Akty polskiego prawa morskiego, w tym przepisy prawa miejscowego

1

20

 

 

Aspekty prawne pilotażu pełnomorskiego

Akty prawa innych państw Morza Bałtyckiego oraz akty prawa międzynarodowego i inne dokumenty

 

Egzamin ustny:

Przedmiot „Nawigacja w rejonie pilotowym (akwenie pilotowym)”:

Trzy pytania z 4 różnych zagadnień spośród zagadnień składających się na ten przedmiot.

Przedmiot „Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie pilotowym (akwenie pilotowym)”:

Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa nawigacji:

1) nadzór ruchu;

2) zasady wymiany informacji;

3) obowiązujące ograniczenia nawigacyjne na danym akwenie.

Przedmiot „Manewrowanie”:

Losowo wybrane pytania z 5 różnych zagadnień spośród zagadnień składających się na ten przedmiot.

Egzamin pisemny:

Przedmiot „Nawigacja w rejonie pilotowym (akwenie pilotowym)”:

Kompleksowe zadanie na „ślepej” mapie nawigacyjnej, dotyczące obszaru, którego dotyczą uprawnienia, obejmujące:

1) znajomość znaków nawigacyjnych akwenu;

2) topografię akwenu;

3) techniczne wyposażenie akwenu.

Przedmiot „Regulacje prawne dotyczące pilotażu”:

Zadanie pisemne obejmujące zagadnienia składające się na ten przedmiot.

Załącznik 13. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA]

Załącznik nr 13

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

infoRgrafika

Załącznik 14. [PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH]

Załącznik nr 14

PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH

SYMULATOR

SZ

NW

S

PP

Procedury awaryjne podczas pilotażu

x

x

x

 

1.

Zapoznanie się z symulatorem nawigacyjno-manewrowym (1P).

 

 

 

 

2.

Podstawowe zasady mechaniki ruchu statku wykorzystywane przy manewrowaniu (2T):

 

 

 

 

 

a) siły od działania pędników, sterów, urządzeń napędowo-sterujących,

 

 

 

 

 

b) siła poprzeczna od działania śruby,

 

 

 

 

 

c) Pivot Point,

 

 

 

 

 

d) oddziaływanie wiatru,

 

 

 

 

 

e) osiadanie i efekt brzegowy.

 

 

 

 

3.

Awarie urządzeń napędowych i sterujących na torze podejściowym, torze wodnym, w kanale portowym (1T, 1P):

 

 

 

 

 

a) awaria napędu,

 

 

 

 

 

b) awaria steru/sterów – zatrzymanie i utrzymanie statku na pozycji za pomocą manewrów napędem naprzód i wstecz,

 

 

 

 

 

c) awaria steru strumieniowego.

 

 

 

 

4.

Awaria zasilania (1P):

 

 

 

 

 

a) chwilowy zanik zasilania – blackout,

 

 

 

 

 

b) awaria agregatu – ograniczenie dostępnej mocy.

 

 

 

 

5.

Holowanie eskortowe:

 

 

 

 

 

a) próba wężowa z holownikiem zamocowanym na rufie przy awarii steru,

 

 

 

 

 

b) przejście kanałem portowym z holownikiem zamocowanym na rufie przy awarii steru.

 

 

 

 

6.

Awarie podczas współpracy z holownikiem na akwenie ograniczonym (2P):

 

 

 

 

 

a) błędne zrozumienie instrukcji przez holownik,

 

 

 

 

 

b) błędne wykonanie instrukcji przez holownik:

 

 

 

 

 

– opóźnione podanie holu,

 

 

 

 

 

– zerwanie holu,

 

 

 

 

 

c) błędny dobór parametrów holowników:

 

 

 

 

 

– niedostateczna moc,

 

 

 

 

 

– za długi/krótki hol.

 

 

 

 

7.

Awaria wyposażenia nawigacyjnego – radaru (1P).

 

 

 

 

Współpraca pilota morskiego z kapitanem i obsadą mostka – BRM

 

x

x

x

1.

Wzajemne relacje pilot morski – kapitan.

 

 

 

 

2.

Uzgodnienia między kapitanem i pilotem morskim dotyczące planu przejścia pilotowego i jego ewentualnych modyfikacji:

 

 

 

 

 

a) planowana trasa i punkty zwrotu,

 

 

 

 

 

b) prędkości na poszczególnych odcinkach trasy,

 

 

 

 

 

c) plan awaryjny.

 

 

 

 

3.

Przekazanie przez pilota morskiego kapitanowi i obsadzie mostka ważnej informacji lokalnej:

 

 

 

 

 

a) informacje dotyczące ruchu statków,

 

 

 

 

 

b) ostrzeżenia nawigacyjne dla danego rejonu,

 

 

 

 

 

c) newralgiczne miejsca przejścia pilotowego,

 

 

 

 

 

d) operacje portowe i informacja o nabrzeżu,

 

 

 

 

 

e) inne.

 

 

 

 

4.

Przekazanie przez kapitana wszelkiej niezbędnej pilotowi morskiemu informacji dotyczącej statku i ładunku:

 

 

 

 

 

a) karta pilotowa,

 

 

 

 

 

b) informacja o właściwościach manewrowych statku,

 

 

 

 

 

c) ograniczenia wynikające z ewentualnych niesprawności systemów i urządzeń,

 

 

 

 

 

d) oczekiwania dotyczące nabrzeża i metody cumowania,

 

 

 

 

 

e) informacja o ładunkach niebezpiecznych na statku.

 

 

 

 

5.

Uzgodnienie zasad wspomagania pilota morskiego przez obsadę mostka i załogę:

 

 

 

 

 

a) obserwacja ruchu statków,

 

 

 

 

 

b) ciągła kontrola i zapis pozycji statku,

 

 

 

 

 

c) obsługa urządzeń nawigacyjnych,

 

 

 

 

 

d) prowadzenie zapisów w dzienniku okrętowym,

 

 

 

 

 

e) utrzymywanie łączności z siłownią i łączności wewnętrznej,

 

 

 

 

 

f) zapewnienie obsady kotwicznej i manewrowej.

 

 

 

 

6.

Zasada bieżącego informowania kapitana lub obsady mostka o podejmowanych przez pilota morskiego działaniach i istotnych manewrach.

 

 

 

 

7.

Ocena stopnia wsparcia pilota morskiego ze strony kapitana i obsady mostka:

 

 

 

 

 

a) ilościowa obsada mostka i sposób przydziału obowiązków,

 

 

 

 

 

b) poziom znajomości statku i jego wyposażenia,

 

 

 

 

 

c) znajomość warunków lokalnych,

 

 

 

 

 

d) opanowanie języka angielskiego.

 

 

 

 

Szkolenie w zakresie manewrowania zbiornikowcami LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu*

1.

Podjęcie pilota

2.

Przejście torem, pławy 1-2 → 9-10

3.

Przejście torem, pławy 9-10 → 13-14

4.

Przejście torem, pławy 13-14 → 15-16

5.

Wejście do portu, obrót i cumowanie

6.

Odcumowanie, wyjście z portu w stanie balastowym

7.

Zacięcie steru na torze w rejonie pław 3-4

8.

Zacięcie steru na torze w rejonie staw 11-12

9.

Blackout na torze wodnym w rejonie staw 11-12

10.

Zerwany hol dziobowy na obrotnicy

11.

Awaria holownika rufowego na obrotnicy

12.

Awaria napędu w czasie redukcji prędkości

13.

Blackout w czasie przejścia torem w rejonie pław 15-16 → 13-14

14.

Zerwanie holu rufowego lub dziobowego w niewielkiej odległości od nabrzeża

 

* Szkolenie odbywa się w wymiarze 22 godzin na symulatorze FMBS z wiernymi modelami statku typu LNG Qflex w stanie ładunkowym i balastowym, asystujących holowników oraz akwenu obejmującego tor podejściowy i Port Zewnętrzny w Świnoujściu, w skrajnych warunkach hydrometeorologicznych dopuszczonych przepisami portowymi Urzędu Morskiego w Szczecinie. Kierunek wiatru i prądu jest dobierany pod względem największego wpływu na cechy manewrowe statku typu LNG Qflex.

Wiedza

Pilot morski powinien znać: zasady manewrowania statkiem na akwenie ograniczonym przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych i hydrologicznych; procedury awaryjne obejmujące sytuacje mogące wystąpić w trakcie pilotażu, w tym awarie podczas współpracy z holownikami; zasady współpracy pilota morskiego z kapitanem i załogą statku.

Umiejętności

Pilot morski powinien umieć: bezpiecznie manewrować w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych, normalnie niespotykanych w czasie wykonywania rutynowych czynności pilotowych, właściwie wykorzystując dostępne środki i systemy; odpowiednio wcześnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia i podejmować działania zapobiegające; efektywnie współpracować z kapitanem, pozostałą obsadą mostka, służbą VTS i holownikami w sytuacjach szczególnych, awaryjnych, stresujących i ryzykownych.

Minimalne wymagania dotyczące kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne są określone w załączniku nr 20 do rozporządzenia.

Załącznik 15. [WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA ODNOWIENIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO]

Załącznik nr 15

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA ODNOWIENIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO

Przedmiot

Zagadnienia

Forma egzaminu

Egzamin teoretyczny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Liczba

Czas

Liczba

Czas

zadań

[min]

pytań

[min]

Nawigacja*

Znajomość akwenu

1

60

 

 

Planowanie przejścia pilotowego; plan awaryjny

Prowadzenie nawigacji na torze wodnym i akwenie podejściowym

Prowadzenie statku na akwenie portowym

Bezpieczeństwo nawigacji*

Warunki żeglugi i ruch statków

 

 

3

30

Służby monitorowania ruchu statków i wymiany informacji

Regulacje prawne dotyczące pilotażu*

Akty polskiego prawa morskiego, w tym przepisy prawa miejscowego

 

 

3

30

Aspekty prawne pilotażu morskiego

Akty prawa międzynarodowego i inne dokumenty

 

* Zakres egzaminu powinien uwzględniać ograniczenia wynikające z wniosku lub dyplomu pilota morskiego.

Egzamin ustny:

Przedmiot „Bezpieczeństwo nawigacji”:

Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa nawigacji:

1) nadzór ruchu;

2) zasady wymiany informacji;

3) obowiązujące ograniczenia nawigacyjne na danym akwenie.

Przedmiot „Regulacje prawne dotyczące pilotażu”:

Jedno pytanie z każdego z zagadnień składających się na ten przedmiot.

Egzamin pisemny:

Przedmiot „Nawigacja”:

Kompleksowe zadanie obejmujące co najmniej 2 zagadnienia spośród 4 składających się na ten przedmiot.

Załącznik 16. [WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA ODNOWIENIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM]

Załącznik nr 16

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA ODNOWIENIA DYPLOMU PILOTA MORSKIEGO W PILOTAŻU PEŁNOMORSKIM

Przedmiot

Zagadnienia

Forma egzaminu

Egzamin teoretyczny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Liczba

Czas

Liczba

Czas

zadań

[min]

pytań

[min]

Nawigacja

Znajomość akwenu

1

60

 

 

Planowanie przejścia pilotowego; plan awaryjny

Prowadzenie nawigacji na akwenie podejściowym

Prowadzenie statku na Morzu Bałtyckim

Bezpieczeństwo nawigacji

Warunki żeglugi i ruch statków

 

 

3

30

Służby monitorowania ruchu statków i wymiany informacji

Regulacje prawne dotyczące pilotażu

Akty polskiego prawa morskiego, międzynarodowego, w tym przepisy prawa miejscowego

 

 

3

30

Aspekty prawne pilotażu morskiego

Akty prawa międzynarodowego i inne dokumenty

 

Egzamin ustny:

Przedmiot „Bezpieczeństwo nawigacji”:

Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa nawigacji:

1) nadzór ruchu;

2) zasady wymiany informacji;

3) obowiązujące ograniczenia nawigacyjne na danym akwenie.

Przedmiot „Regulacje prawne dotyczące pilotażu”:

Jedno pytanie z każdego z zagadnień składających się na ten przedmiot.

Egzamin pisemny:

Przedmiot „Nawigacja”:

Kompleksowe zadanie obejmujące co najmniej 2 zagadnienia spośród 4 składających się na ten przedmiot.

Załącznik 17. [WZÓR – NAZWA STACJI PILOTOWEJ/OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH UZNANEJ/UZNANEGO W ZAKRESIE SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH]

Załącznik nr 17

WZÓR – NAZWA STACJI PILOTOWEJ/OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH UZNANEJ/UZNANEGO W ZAKRESIE SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH

infoRgrafika

Załącznik 18. [WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA UZYSKANIA ZWOLNIENIA Z PILOTAŻU OBOWIĄZKOWEGO]

Załącznik nr 18

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA UZYSKANIA ZWOLNIENIA Z PILOTAŻU OBOWIĄZKOWEGO

Przedmiot

Zagadnienia

Forma egzaminu

Egzamin teoretyczny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Liczba zadań

Czas [min]

Liczba pytań

Czas [min]

Nawigacja w rejonie pilotowym*

Znajomość rejonu pilotowego

1

45

3

30

Znajomość kotwicowisk

Planowanie przejścia pilotowego; plan awaryjny

Prowadzenie nawigacji na torze wodnym i akwenie podejściowym

Prowadzenie statku na akwenie portowym

Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie pilotowym

Warunki żeglugi i ruch statków

 

 

3

30

Służby monitorowania ruchu statków i wymiany informacji

Komunikacja w języku polskim/angielskim

1

10

Regulacje prawne dotyczące pilotażu morskiego

Akty polskiego prawa morskiego, w tym przepisy prawa miejscowego

 

 

3

30

Aspekty prawne pilotażu morskiego

Akty prawa międzynarodowego i inne dokumenty

 

* Tematy realizowane na egzaminie pisemnym:

Nawigacja w rejonie pilotowym:

Kompleksowe zadanie na „ślepej” mapie nawigacyjnej obejmujące:

1) znajomość znaków nawigacyjnych akwenu;

2) topografię akwenu;

3) techniczne wyposażenie akwenu.

Załącznik 19. [TABELA PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH KANDYDATOM NA SZKOLENIA NA PILOTÓW MORSKICH I PRAKTYKI PILOTOWE]

Załącznik nr 19

TABELA PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH KANDYDATOM NA SZKOLENIA NA PILOTÓW MORSKICH I PRAKTYKI PILOTOWE

Lp.

Kryterium

Wynik

Punkty

Uwagi

1

Poziom znajomości języka angielskiego

B1

1 pkt

 

B2

2 pkt

C1 lub powyżej

3 pkt

2

Każde zakończone 12 miesięcy pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 3000

1 x 12 miesięcy

2 pkt

 

2 x 12 miesięcy

4 pkt

3 x 12 miesięcy

6 pkt

4 x 12 miesięcy

8 pkt

5 lub więcej x 12 miesięcy

10 pkt

3

Posiadane uprawnienia pilotowe w rejonie pilotowym Gdańsk – Elbląg, Gdynia – Hel – Władysławowo lub Świnoujście – Szczecin

za każde uprawnienie

5 pkt

przyznaje się nie więcej niż 10 punktów

zwolnienia z pilotażu obowiązkowego w portach Gdynia, Gdańsk, Szczecin lub Świnoujście

za każde zwolnienie

1 pkt

odnowienie uprawnienia pilotowego

za każde odnowienie

1 pkt

4

Posiadane uprawnienia pilotowe w portach polskich innych niż wymienione w lp. 3

za każde uprawnienie

3 pkt

przyznaje się nie więcej niż 7 punktów

zwolnienia z pilotażu obowiązkowego w rejonach pilotowych innych niż wymienione w lp. 3

za każde zwolnienie

1 pkt

odnowienie uprawienia pilotowego

za każde odnowienie

1 pkt

5

Uprawnienia pilotowe wydane przez organy innych państw

za każde uprawnienie

5 pkt

przyznaje się nie więcej niż 7 punktów

zwolnienia z pilotażu obowiązkowego wydane przez organy innych państw

za każde zwolnienie

1 pkt

odnowienie uprawienia pilotowego lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego

za każde odnowienie lub zwolnienie

1 pkt

6

Świadectwo przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych

 

2 pkt

 

7

Rozmowa kwalifikacyjna, uwzględniająca omówienie doświadczenia kandydata w zakresie pływania w różnych rejonach oraz pływania w warunkach lodowych

 

0–15 pkt

każdy członek zespołu przyznaje 0–5 pkt

 

Załącznik 20. [MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI KADRY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE]

Załącznik nr 20

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI KADRY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Lp.

Forma szkolenia

Wykształcenie i wymagane doświadczenie

1

Wykłady

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrywającym się z tematyką prowadzonych zajęć lub dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym,

2) doświadczenie zawodowe na stanowiskach bezpośrednio związanych z zakresem wiedzy stanowiącej przedmiot prowadzonych zajęć w minimalnym wymiarze 3 lat.

Osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych powinny posiadać ważne świadectwo przeszkolenia dydaktycznego dla instruktorów wydane zgodnie z Konwencją STCW*

2

Symulator

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrywającym się z tematyką prowadzonych zajęć,

2) doświadczenie zawodowe w charakterze pilota morskiego w okresie ostatnich 5 lat.

Osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć na symulatorach

 

* Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z późn. zm.).

Załącznik 21. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU]

Załącznik nr 21

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU

Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia szkolenia, w tym pomieszczenia udostępniane kandydatom na pilotów morskich i pilotom morskim do nauki własnej, są wyposażone w sprzęt umożliwiający właściwe przekazanie treści szkolenia (np. projektor multimedialny, tablicę multimedialną, stanowisko do e-learningu) oraz materiały obejmujące zagadnienia objęte nauką własną.

Lp.

Program szkolenia

Wyposażenie

1

Nawigacja w rejonie pilotowym

1. Literatura fachowa obejmująca zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z realizacją programu,

2. Zbiór map, publikacji nautycznych i informacji dotyczących rejonu pilotowego.

2

Bezpieczeństwo nawigacji w rejonie pilotowym

1. Literatura fachowa obejmująca zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z realizacją programu,

2. Międzynarodowe, krajowe i lokalne przepisy i procedury dotyczące zagadnień bezpieczeństwa nawigacji.

3

Manewrowanie

Literatura fachowa obejmująca zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z realizacją programu.

Uwaga: Wybrane elementy programu mogą być realizowane w trakcie szkolenia na symulatorze; w przypadku gdy zajęcia są realizowane na symulatorze, wyposażenie symulatora powinno być zgodne z wymaganiami odnoszącymi się do programu i formy szkolenia.

4

Symulator

1. Symulator operacyjny mostka nawigacyjnego, tj. symulator wielozadaniowy zgodny z wymaganiami Konwencji STCW*, wyposażony w system wizyjny dla warunków dnia, nocy oraz ograniczonej widzialności, dysponujący różnymi modelami statków własnych i obcych oraz możliwością symulacji manewrów z udziałem holowników, układem sterowania kursem i prędkością statku własnego, możliwością prowadzenia komunikacji za pomocą bloku łączności, a także nadawania i odbioru sygnałów dźwiękowych, wyposażony w systemy umożliwiające symulację krytycznej sytuacji manewrowo-nawigacyjnej oraz sytuacji awaryjnej w rejonie ćwiczeń, z uwzględnieniem batymetrii akwenu, jego oznakowania nawigacyjnego i innych ograniczeń manewrowych, takich jak oddziaływanie wiatru i prądu o założonej sile i założonym kierunku.

2. Instrukcje do ćwiczeń, mapy i wydawnictwa nautyczne właściwe dla rejonu prowadzonych ćwiczeń. Symulator powinien umożliwiać zapis przebiegu ćwiczenia pozwalający na jego omówienie i ocenę.

3. Procedury alarmowe statku własnego.

Uwaga: Za równoważne z symulatorem uznaje się obiekty rzeczywiste (modele redukcyjne) posiadające wyposażenie, budowę oraz funkcje umożliwiające realizację zajęć przewidzianych w programie szkoleń pilotów morskich.

5

Regulacje prawne dotyczące pilotażu

Wydawnictwa lub urządzenia zapewniające dostęp do odpowiednich regulacji prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.

 

* Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z późn. zm.).

Załącznik 22. [WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH PILOTÓW MORSKICH ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI]

Załącznik nr 22

WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH PILOTÓW MORSKICH ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23. [WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH W ZAKRESIE SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH]

Załącznik nr 23

WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH W ZAKRESIE SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama