REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2037

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 107b ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) na zbiornikowce LNG - posiadanie uprawnienia pilotowego, o którym mowa w lit. d, przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz udokumentowanie pilotowania co najmniej 5 statków o długości całkowitej powyżej 200 m w porcie właściwego rejonu pilotowego, w tym co najmniej 3 statków w stanie załadowania, oraz manewrowania tymi statkami, odbycie praktyki pilotowej na co najmniej 3 zbiornikowcach LNG o długości całkowitej powyżej 200 m, ukończenie, nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie tego uprawnienia, szkolenia na symulatorze w zakresie manewrowania zbiornikowcami LNG w porcie właściwego rejonu pilotowego, którego program jest określony w załączniku nr 14a do rozporządzenia, potwierdzonego zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na symulatorze, które zostało wystawione przez szefa stacji pilotowej albo przez kierującego ośrodkiem szkolenia pilotów morskich, uznanych w zakresie szkolenia pilotów morskich, w którym pilot odbywał szkolenie;";

2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przystąpieniem do egzaminu na odnowienie dyplomu pilota morskiego jest wymagane ukończenie, nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed datą planowanego egzaminu na odnowienie tego dyplomu, szkolenia na symulatorze zgodnie z programem szkolenia dla pilotów morskich:

1) nieposiadających uprawnienia pilotowego na zbiornikowce LNG - określonym w załączniku nr 14 do rozporządzenia,

2) posiadających uprawnienie pilotowe na zbiornikowce LNG - określonym w załączniku nr 14b do rozporządzenia

- potwierdzonego zaświadczeniem o jego ukończeniu, wystawionym przez szefa stacji pilotowej albo kierującego ośrodkiem szkolenia pilotów morskich, uznanych w zakresie szkolenia pilotów morskich, w których pilot morski odbywał szkolenie.";

3) w § 16 w ust. 2 w pkt 1:

a) po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

„ba) ukończone minimum 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o długości całkowitej powyżej 200 m,

bb) ukończone minimum 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kapitana na holownikach o pojemności brutto powyżej 250, które operują w rejonie pilotowym, dla którego jest organizowany nabór,",

b) lit. c-e otrzymują brzmienie:

„c) posiadane przez kandydata aktualne uprawnienia pilotowe w rejonach pilotowych Gdynia - Hel - Władysławowo, Gdańsk - Elbląg lub Świnoujście - Szczecin,

d) posiadane przez kandydata aktualne uprawnienia pilotowe w innych rejonach pilotowych niż wymienione w lit. c,

e) posiadane przez kandydata aktualne uprawnienia pilotowe wydane przez administracje innych państw,",

c) w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

„g) posiadane przez kandydata aktualne zwolnienia z pilotażu wydane dla portów rejonu pilotowego, dla którego jest przeprowadzany nabór,

h) posiadane przez kandydata aktualne zwolnienia z pilotażu wydane dla polskich portów innych niż określone w lit. g lub wydane przez administracje innych państw;";

4) szczegółowy program szkolenia kandydatów na pilotów morskich określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia w części II w tabeli w pkt 4. SYMULATOR otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) harmonogram wykonywanych praktyk pilotowych dla rejonu pilotowego Gdańsk - Elbląg określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia w części III w tabeli w pkt 1.2 HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH - PORT ELBLĄG, RZEKA ELBLĄG I ZALEW WIŚLANY otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

7) po załączniku nr 14 dodaje się załączniki nr 14a i 14b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 19 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 22 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 23 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Uprawnienia na zbiornikowce LNG, wydane lub odnowione na podstawie § 9 pkt 1 lit. e lub § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na okres, na który zostały wydane, pod warunkiem ukończenia w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia szkolenia na symulatorze, którego program jest określony w załączniku nr 14a do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyły szkolenie dla pilotów morskich, którego program jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, obejmujące 22-godzinne szkolenie na symulatorze w zakresie manewrowania zbiornikowcami LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.

§ 3.

1. Dotychczasowe certyfikaty uznania zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

2. Ośrodki szkolenia pilotów morskich i stacje pilotowe, posiadające uznanie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w rejonie pilotowym Świnoujście - Szczecin w zakresie szkolenia dla pilotów morskich, którego program jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, obejmującego 22-godzinne szkolenie na symulatorze w zakresie manewrowania zbiornikowcami LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, mogą w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o wydanie nowego certyfikatu uznania uwzględniającego zakres prowadzenia szkoleń, których programy są określone w załącznikach nr 14a i 14b do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Nowy certyfikat uznania wydaje się na okres, na który został wydany dotychczasowy certyfikat.

4. Wydanie certyfikatu uznania, o którym mowa w ust. 2, jest jednoznaczne z unieważnieniem dotychczasowego certyfikatu.

5. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2037)

Załącznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH]

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM PRAKTYK PILOTOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH NIEPOSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA PILOTOWEGO NA ZBIORNIKOWCE LNG]

Załącznik nr 3

PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH NIEPOSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA PILOTOWEGO NA ZBIORNIKOWCE LNG

SYMULATOR

SZ

NW

S

PP

Procedury awaryjne podczas pilotażu morskiego

2

x

6

 

1. Zapoznanie się z symulatorem manewrowym.

2. Podstawowe zasady mechaniki ruchu statku wykorzystywane przy manewrowaniu:

a) siły od działania pędników, sterów, urządzeń napędowo-sterujących,

b) siła poprzeczna od działania śruby,

c) Pivot Point,

d) oddziaływanie wiatru,

e) osiadanie i efekt brzegowy.

3. Awarie urządzeń napędowych i sterujących na torze podejściowym, torze wodnym, w kanale portowym:

a) awaria napędu,

b) awaria steru/sterów - zatrzymanie i utrzymanie statku na pozycji za pomocą manewrów napędem naprzód i wstecz,

c) awaria steru strumieniowego.

4. Awaria zasilania:

a) chwilowy zanik zasilania - blackout,

b) awaria agregatu - ograniczenie dostępnej mocy.

5. Holowanie eskortowe:

a) próba wężowa z holownikiem zamocowanym na rufie przy awarii steru,

b) przejście kanałem portowym z holownikiem zamocowanym na rufie przy awarii steru.

6. Awarie podczas współpracy z holownikiem na akwenie ograniczonym:

a) błędne zrozumienie instrukcji przez holownik,

b) błędne wykonanie instrukcji przez holownik:

- opóźnione podanie holu,

- zerwanie holu,

c) błędny dobór parametrów holowników:

- niedostateczna moc,

- za długi/krótki hol.

7. Awaria wyposażenia nawigacyjnego - radaru.

 

 

 

 

Współpraca pilota morskiego z kapitanem i obsadą mostka - BRM

 

x

2

x

1. Wzajemne relacje pilot morski - kapitan.

2. Uzgodnienia między kapitanem i pilotem morskim dotyczące planu przejścia pilotowego i jego ewentualnych modyfikacji:

a) planowana trasa i punkty zwrotu,

b) prędkości na poszczególnych odcinkach trasy,

c) plan awaryjny.

3. Przekazanie przez pilota morskiego kapitanowi i obsadzie mostka ważnej informacji lokalnej:

a) informacje dotyczące ruchu statków,

b) ostrzeżenia nawigacyjne dla danego rejonu,

c) newralgiczne miejsca przejścia pilotowego,

d) operacje portowe i informacja o nabrzeżu,

e) inne.

4. Przekazanie pilotowi morskiemu przez kapitana wszelkiej niezbędnej informacji dotyczącej statku i ładunku:

a) karta pilotowa,

b) informacja o właściwościach manewrowych statku,

c) ograniczenia wynikające z ewentualnych niesprawności systemów i urządzeń,

d) oczekiwania dotyczące nabrzeża i metody cumowania,

e) informacja o ładunkach niebezpiecznych na statku.

5. Uzgodnienie zasad wspomagania pilota morskiego przez obsadę mostka i załogę:

a) obserwacja ruchu statków,

b) ciągła kontrola i zapis pozycji statku,

c) obsługa urządzeń nawigacyjnych,

d) prowadzenie zapisów w dzienniku okrętowym,

e) utrzymywanie łączności z siłownią i łączności wewnętrznej,

f) zapewnienie obsady kotwicznej i manewrowej.

6. Zasada bieżącego informowania kapitana lub obsady mostka o podejmowanych przez pilota morskiego działaniach i istotnych manewrach.

7. Ocena stopnia wsparcia pilota morskiego ze strony kapitana i obsady mostka:

a) ilościowa obsada mostka i sposób przydziału obowiązków,

b) poziom znajomości statku i jego wyposażenia,

c) znajomość warunków lokalnych,

d) opanowanie języka angielskiego.

 

 

 

 

 

Szkolenie na symulatorze manewrowym odbywa się w ciągu 2 dni w minimalnym wymiarze 10 godzin, w tym:

- 2 godziny zajęć wprowadzających do obsługi symulatora wraz z omówieniem zagadnień teoretycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,

- 6 godzin zajęć na symulatorze manewrowym w zakresie procedur awaryjnych podczas pilotażu,

- 2 godziny zajęć na symulatorze manewrowym w zakresie współpracy pilota morskiego z kapitanem i obsadą mostka.

Wiedza

Pilot morski powinien znać: zasady manewrowania statkiem na akwenie ograniczonym przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych i hydrologicznych; procedury awaryjne obejmujące sytuacje mogące wystąpić w trakcie pilotażu, w tym awarie podczas współpracy z holownikami; zasady współpracy pilota morskiego z kapitanem i załogą statku.

Umiejętności

Pilot morski powinien umieć: bezpiecznie manewrować w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych, normalnie niespotykanych w czasie wykonywania rutynowych czynności pilotowych, właściwie wykorzystując dostępne środki i systemy; odpowiednio wcześnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia i podejmować działania zapobiegające; efektywnie współpracować z kapitanem, pozostałą obsadą mostka, służbą VTS i holownikami w sytuacjach szczególnych, awaryjnych, stresujących i ryzykownych.

Minimalne wymagania dotyczące kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne są określone w załączniku nr 20 do rozporządzenia.

Załącznik 4. [PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH W ZAKRESIE MANEWROWANIA ZBIORNIKOWCAMI LNG]

Załącznik nr 4

PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH W ZAKRESIE MANEWROWANIA ZBIORNIKOWCAMI LNG

SYMULATOR

SZ

NW

S

PP

Manewrowanie zbiornikowcami LNG

2

x

10

 

1. Wejście do portu, obrót i cumowanie.

2. Odcumowanie, wyjście z portu w stanie balastowym.

3. Zacięcie steru na torze wodnym.

4. Blackout w newralgicznej części toru wodnego.

5. Zerwany hol na obrotnicy.

6. Awaria holownika na obrotnicy.

7. Awaria napędu w czasie redukcji prędkości.

8. Zerwanie holu rufowego lub dziobowego lub awaria holownika w niewielkiej odległości od nabrzeża.

 

 

 

 

 

Szkolenie odbywa się na symulatorze manewrowym z wiernymi modelami statku typu LNG Qflex w stanie ładunkowym i balastowym, asystujących holowników oraz akwenu obejmującego tor podejściowy i port LNG w skrajnych warunkach hydrometeorologicznych dopuszczonych przepisami portowymi właściwego urzędu morskiego. Kierunek wiatru i prądu jest dobierany pod względem największego wpływu na cechy manewrowe statku typu LNG Qflex. Czas trwania szkolenia na symulatorze manewrowym to 2 dni w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin, w tym 2 godziny zajęć wprowadzających do obsługi symulatora wraz z omówieniem zagadnień teoretycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Wiedza

Pilot morski pilotujący zbiornikowce LNG powinien znać: zasady manewrowania statkiem na akwenie ograniczonym przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych i hydrometeorologicznych, procedury awaryjne dotyczące sytuacji, które mogą wystąpić podczas pilotażu, w tym awarie podczas współpracy z holownikami.

Umiejętności

Pilot morski pilotujący zbiornikowce LNG powinien umieć: bezpiecznie manewrować w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych, niespotykanych w czasie wykonywania rutynowych czynności pilotowych, właściwie wykorzystując dostępne środki i systemy, odpowiednio wcześnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia i podejmować działania zapobiegające, efektywnie współpracować z kapitanem, obsadą mostka, służbą VTS i holownikami w sytuacjach szczególnych, awaryjnych, stresujących i ryzykownych.

Minimalne wymagania dotyczące kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne są określone w załączniku nr 20 do rozporządzenia.

Załącznik 5. [PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIE PILOTOWE NA ZBIORNIKOWCE LNG]

Załącznik nr 5

PROGRAM SZKOLENIA DLA PILOTÓW MORSKICH POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIE PILOTOWE NA ZBIORNIKOWCE LNG

SYMULATOR

SZ

NW

S

PP

Procedury awaryjne podczas pilotażu

2

x

6

 

1. Zapoznanie się z symulatorem manewrowym.

2. Podstawowe zasady mechaniki ruchu statku wykorzystywane przy manewrowaniu:

a) siły od działania pędników, sterów, urządzeń napędowo-sterujących,

b) siła poprzeczna od działania śruby,

c) Pivot Point,

d) oddziaływanie wiatru,

e) osiadanie i efekt brzegowy.

3. Awarie urządzeń napędowych i sterujących na torze podejściowym, torze wodnym, w kanale portowym:

a) awaria napędu,

b) awaria steru/sterów - zatrzymanie i utrzymanie statku na pozycji za pomocą manewrów napędem naprzód i wstecz,

c) awaria steru strumieniowego.

4. Awaria zasilania:

a) chwilowy zanik zasilania - blackout,

b) awaria agregatu - ograniczenie dostępnej mocy.

5. Holowanie eskortowe:

a) próba wężowa z holownikiem zamocowanym na rufie przy awarii steru,

b) przejście kanałem portowym z holownikiem zamocowanym na rufie przy awarii steru.

6. Awarie podczas współpracy z holownikiem na akwenie ograniczonym:

a) błędne zrozumienie instrukcji przez holownik,

b) błędne wykonanie instrukcji przez holownik:

- opóźnione podanie holu,

- zerwanie holu,

c) błędny dobór parametrów holowników:

- niedostateczna moc,

- za długi/krótki hol.

7. Awaria wyposażenia nawigacyjnego - radaru.

 

 

 

 

Współpraca pilota morskiego z kapitanem i obsadą mostka - BRM

 

x

2

x

1. Wzajemne relacje pilot morski - kapitan.

2. Uzgodnienia między kapitanem i pilotem morskim dotyczące planu przejścia pilotowego i jego ewentualnych modyfikacji:

a) planowana trasa i punkty zwrotu,

b) prędkości na poszczególnych odcinkach trasy,

c) plan awaryjny.

3. Przekazanie przez pilota morskiego kapitanowi i obsadzie mostka ważnej informacji lokalnej:

a) informacje dotyczące ruchu statków,

b) ostrzeżenia nawigacyjne dla danego rejonu,

c) newralgiczne miejsca przejścia pilotowego,

d) operacje portowe i informacja o nabrzeżu,

e) inne.

4. Przekazanie pilotowi morskiemu przez kapitana wszelkiej niezbędnej informacji dotyczącej statku i ładunku:

a) karta pilotowa,

b) informacja o właściwościach manewrowych statku,

c) ograniczenia wynikające z ewentualnych niesprawności systemów i urządzeń,

d) oczekiwania dotyczące nabrzeża i metody cumowania,

e) informacja o ładunkach niebezpiecznych na statku.

5. Uzgodnienie zasad wspomagania pilota morskiego przez obsadę mostka i załogę:

a) obserwacja ruchu statków,

b) ciągła kontrola i zapis pozycji statku,

c) obsługa urządzeń nawigacyjnych,

d) prowadzenie zapisów w dzienniku okrętowym,

e) utrzymywanie łączności z siłownią i łączności wewnętrznej,

f) zapewnienie obsady kotwicznej i manewrowej.

6. Zasada bieżącego informowania kapitana lub obsady mostka o podejmowanych przez pilota morskiego działaniach i istotnych manewrach.

7. Ocena stopnia wsparcia pilota morskiego ze strony kapitana i obsady mostka:

a) ilościowa obsada mostka i sposób przydziału obowiązków,

b) poziom znajomości statku i jego wyposażenia,

c) znajomość warunków lokalnych,

d) opanowanie języka angielskiego.

 

 

 

 

Manewrowanie zbiornikowcami LNG

 

x

6

x

1. Zacięcie steru na torze wodnym.

2. Blackout w newralgicznej części toru wodnego.

3. Zerwany hol na obrotnicy.

4. Awaria holownika na obrotnicy.

5. Awaria napędu w czasie redukcji prędkości.

6. Zerwanie holu lub awaria holownika w niewielkiej odległości od nabrzeża.

 

 

 

 

 

Szkolenie na symulatorze manewrowym odbywa się w ciągu 2 dni w minimalnym wymiarze 16 godzin, w tym:

- 2 godziny zajęć wprowadzających do obsługi symulatora wraz z omówieniem zagadnień teoretycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,

- 6 godzin zajęć na symulatorze manewrowym w zakresie procedur awaryjnych podczas pilotażu,

- 2 godziny zajęć na symulatorze manewrowym w zakresie współpracy pilota morskiego z kapitanem i obsadą mostka,

- 6 godzin na symulatorze manewrowym z wiernymi modelami statku typu LNG Qflex w stanie ładunkowym i balastowym, asystujących holowników oraz akwenu obejmującego tor podejściowy i port LNG, w skrajnych warunkach hydrometeorologicznych dopuszczonych przepisami portowymi właściwego urzędu morskiego. Kierunek wiatru i prądu jest dobierany pod względem największego wpływu na cechy manewrowe statku typu LNG Qflex.

Wiedza

Pilot morski pilotujący zbiornikowce LNG powinien znać: zasady manewrowania statkiem na akwenie ograniczonym przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych hydrometeorologicznych, procedury awaryjne dotyczące sytuacji, które mogą wystąpić podczas pilotażu, w tym awarie podczas współpracy z holownikami.

Umiejętności

Pilot morski pilotujący zbiornikowce LNG powinien umieć: bezpiecznie manewrować w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych, niespotykanych w czasie wykonywania rutynowych czynności pilotowych, właściwie wykorzystując dostępne środki i systemy, odpowiednio wcześnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia i podejmować działania zapobiegające, efektywnie współpracować z kapitanem, obsadą mostka, służbą VTS i holownikami w sytuacjach szczególnych, awaryjnych, stresujących i ryzykownych.

Minimalne wymagania dotyczące kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne są określone w załączniku nr 20 do rozporządzenia.

Załącznik 6. [TABELA PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH KANDYDATOM NA SZKOLENIA NA PILOTÓW MORSKICH I PRAKTYKI PILOTOWE]

Załącznik nr 6

TABELA PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH KANDYDATOM NA SZKOLENIA NA PILOTÓW MORSKICH I PRAKTYKI PILOTOWE

Lp.

Kryterium

Wynik

Punkty

Uwagi

1

Znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem na poziomie co najmniej B1*)

B1

B2

C1 lub powyżej

1 pkt

2 pkt

3 pkt

 

2

Każde ukończone 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 3000

1 x 12 miesięcy

2 x 12 miesięcy

3 x 12 miesięcy

4 x 12 miesięcy

5 x 12 miesięcy lub więcej

2 pkt 

4 pkt 

6 pkt 

8 pkt 

10 pkt

 

3

Ukończone minimum 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o długości całkowitej powyżej 300 m

12 miesięcy lub więcej

4 pkt

Łącznie dla lp. 3 i lp. 4 przyznaje się nie więcej niż 5 pkt

4

Ukończone minimum 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o długości całkowitej od 200 do 300 m

12 miesięcy lub więcej

2 pkt

5

Ukończone minimum 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kapitana na holownikach o pojemności brutto powyżej 250 w rejonie pilotowym, dla którego organizowany jest nabór

12 miesięcy lub więcej

2 pkt

 

6

Posiadane uprawnienia pilotowe w rejonie pilotowym Gdańsk - Elbląg, Gdynia - Hel - Władysławowo lub Świnoujście - Szczecin

za każde uprawnienie

5 pkt

Łącznie dla lp. 6, lp. 7 i lp. 8 przyznaje się nie więcej niż 10 pkt

7

Posiadane krajowe uprawnienia pilotowe w rejonach pilotowych innych niż wymienione w lp. 6

za każde uprawnienie

2 pkt

8

Uprawnienia pilotowe wydane przez administracje innych państw

za każde uprawnienie

2 pkt

9

Zwolnienia z pilotażu wydane dla portów rejonu pilotowego, dla którego przeprowadzany jest nabór

niezależnie od liczby zwolnień dla:

 

Łącznie dla lp. 9 i lp. 10 przyznaje się nie więcej niż 4 pkt

- portu podstawowego

- pozostałych portów

3 pkt 

1 pkt

10

Zwolnienia z pilotażu wydane dla innych portów polskich lub przez administracje innych państw

za każde zwolnienie

1 pkt

11

Świadectwo przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych

 

2 pkt

Alternatywnie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami na modelach redukcyjnych

12

Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca omówienie doświadczenia kandydata w zakresie pływania w różnych rejonach oraz pływania w warunkach lodowych

 

0-15 pkt

Każdy członek zespołu przyznaje 0-5 pkt.

 


*) Poziom B1 wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) lub równoważny.

Załącznik 7. [WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI]

Załącznik nr 7

WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH W ZAKRESIE SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH]

Załącznik nr 8

WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA STACJI PILOTOWEJ LUB OŚRODKA SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH W ZAKRESIE SZKOLENIA PILOTÓW MORSKICH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-10-13
  • Data obowiązywania: 2023-10-13
  • Dokument traci ważność: 2026-03-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA