| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 i 2164 oraz z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) w części „M. Badania genetyczne” dodaje się lp. 917 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) w części „VII. Świadczenia medycyny nuklearnej” dodaje się lp. 10 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 5:

a) w lp. 17 w kolumnie 5 w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dwa akceleratory linowe z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID), generujące co najmniej dwie wiązki promieniowania fotonowego, przy czym co najmniej jedną o niskiej energii między 6–9 MeV, oraz co najmniej jedną o energii powyżej 9 MeV; wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż;”,

b) w lp. 19 w kolumnie 5 w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeden aparat do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR);”,

c) dodaje się lp. 22–24 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 marca 2018 r. (poz. 657)

Załącznik nr 1

917

Brak kodu

Diagnostyka cukrzycy monogenowej

Kryteria włączenia:

1) w chwili rozpoznania cukrzycy wiek poniżej 1 roku życia;

2) brak autoprzeciwciał przeciw antygenom komórek beta wysp trzustkowych charakterystycznych dla cukrzycy typu 1;

3) cukrzyca wymagająca insulinoterapii w dawce 0,5 IU/kg/dobę.

Zakres świadczenia – świadczenie obejmuje wykonanie badania genetycznego metodami sekwencjonowania DNA i amplifikacji sond zależnej od ligacji (ang. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, MLPA), pozwalających ocenić obecność defektów w jednym lub większej liczbie genów:

1) KCNJ11;

2) ABCC8.

Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii.

Organizacja udzielania świadczeń

Świadczenie realizowane w poradni diabetologicznej lub poradni diabetologicznej dla dzieci. W przypadku uzyskania wyniku badania potwierdzającego defekt genetyczny przeprowadzenie kolejnych dwóch porad ambulatoryjnych mających na celu zmianę leczenia z insulinoterapii na leczenie z zastosowaniem pochodnych sulfonylomocznika lub diety.

Zapewnienie realizacji badań – w lokalizacji:

1) dostęp do badań genetycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, które:

a) zatrudnia co najmniej 1 diagnostę laboratoryjnego ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej,

b) posiada certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym programie Unii Europejskiej weryfikacji jakości laboratoriów genetycznych EMQN,

c) posiada certyfikat referencyjności laboratorium wystawiony przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka,

d) wykonało co najmniej 200 udokumentowanych badań genetycznych u pacjentów z podejrzeniem cukrzycy monogenowej, w okresie ostatnich 3 lat;

2) dostęp do badań ultrasonograficznych;

3) dostęp do badań morfologii krwi, badań biochemicznych i badań immunologicznych.

Pozostałe wymagania: oddział o profilu diabetologia lub oddział o profilu diabetologia dla dzieci – w lokalizacji. Konsultacje lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej – dostęp.

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

10

92.113

Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków

Wskazania do realizacji świadczeń – diagnostyka zaburzeń funkcji układu dopaminergicznego w przebiegu choroby Parkinsona o niejednoznacznym obrazie klinicznym.

Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej – równoważnik co najmniej 2 etatów;

2) pielęgniarka przeszkolona w zakresie procedur medycyny nuklearnej – równoważnik co najmniej 2 etatów;

3) osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elektroradiologii, obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii, i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera lub

b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia, obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;

4) fizyk medyczny.

Organizacja udzielania świadczeń:

1) zakład lub pracownia medycyny nuklearnej;

2) w lokalizacji oddział medycyny nuklearnej posiadający lekarzy: równoważnik co najmniej 2 etatów, w tym co najmniej 1 etat – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej;

3) pracownia do przygotowywania produktów radiofarmaceutycznych – dostęp.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w lokalizacji:

1) kamera scyntylacyjna SPECT lub SPECT/CT;

2) miernik bezwzględnej radioaktywności produktów radiofarmaceutycznych;

3) miernik skażeń powierzchniowych;

4) miernik mocy dawki promieniowania;

5) miernik skażeń osobistych;

6) płaskie źródło promieniowania do wykonywania testów wewnętrznych;

7) kamery scyntylacyjne oraz inne przyrządy konieczne do wykonania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów;

8) wyciąg radiochemiczny;

9) laboratoryjne osłony osobiste zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym;

10) osłony na strzykawki pochłaniające promieniowanie gamma i beta;

11) kolimatory do kamery scyntylacyjnej odpowiednie do stosowanych produktów radiofarmaceutycznych;

12) fantomy do przeprowadzania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów urządzeń radiologicznych.

Zapewnienie realizacji badań:

1) morfologii krwi,

2) biochemicznych

– w ramach dostępu.

Pozostałe wymagania

Skierowanie może wypisać lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w leczeniu chorych z parkinsonizmem.

Posiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

22

39.954

Hemodiafiltracja (HDF)

Kryteria włączenia

Schyłkowa niewydolność nerek ze współistniejącą niestabilnością hemodynamiczną z dominującymi objawami hipotensji śróddializacyjnej, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze objętościowo-zależne, amyloidoza, ciąża, pod warunkiem osiągnięcia w okresie miesiąca objętości konwekcji krwi powyżej 20 l na sesję hemodiafiltracji (HDF).

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje:

1) transport pacjenta do stacji dializ przed hemodializą;

2) przygotowanie stanowiska dializacyjnego, nastawienie aparatu, płukanie wstępne, odpowietrzenie układu, wypłukanie zestawu w wypadku reutylizacji;

3) badanie lekarskie i przygotowanie pacjenta (ważenie, mycie okolicy przetoki, wyznaczenie zleceń dializacyjnych, wypełnienie karty dializacyjnej);

4) podanie środka stymulującego erytropoezę – w przypadku wskazań medycznych;

5) wkłucie igły do przetoki lub podłączenie do cewnika dializacyjnego;

6) podłączenie pacjenta do aparatu sztucznej nerki;

7) zabieg hemodializy oraz kontrolę parametrów dializacyjnych i życiowych pacjenta;

8) badania laboratoryjne i konsultacje, badania bakteriologiczne i biochemiczne;

9) monitorowanie i leczenie niedokrwistości – środki stymulujące erytropoezę, podawane w dawce zapewniającej uzyskanie i utrzymanie stężenia hemoglobiny w zakresie 10-12 g/dl u co najmniej 65% dializowanych stale w stacji dializ;

10) zakończenie zabiegu (sprowadzenie krwi, tamowanie krwawienia, oznaczanie parametrów życiowych po hemodializie, zmiana opatrunku wokół cewnika, ważenie, podawanie leków);

11) po przeprowadzonej dializie: dezynfekcja (cieplna, chemiczna) i dekalcyfikacja aparatu sztucznej nerki, utylizacja odpadów, ewentualna reutylizacja dializatorów i ocena ich wydajności po tym zabiegu;

12) przygotowanie stanowiska dla następnego pacjenta;

13) transport pacjenta po zabiegu do domu lub do miejsca pobytu;

14) edukacja pacjenta lub jego opiekuna w zakresie samoopieki.

Personel

1) lekarze – w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ:

a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii – równoważnik co najmniej jednego etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie dzieciom, gdy czas pracy stacji dializ jest krótszy niż czas pracy lekarza w wymiarze jednego etatu – lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii dziecięcej – w wymiarze czasu pracy równym czasowi pracy stacji dializ oraz

b) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

c) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (dotyczy leczenia dzieci);

2) pielęgniarki posiadające potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem przeszkolenie w stacji dializ lub pielęgniarki po kursie specjalistycznym w zakresie dializoterapii, lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, lub pielęgniarki posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub pielęgniarstwa internistycznego – w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) aparat do hemodializ z automatyczną kontrolą ultrafiltracji;

2) aparat do uzdatniania wody;

3) EKG;

4) sprzęt resuscytacyjny.

Zapewnienie realizacji badań

Zapewnienie realizacji badań diagnostycznych zlecanych dla ustalenia rozpoznania lub monitorowania przebiegu leczenia:

1) wywiad, badanie przedmiotowe przed, w trakcie i po hemodializie;

2) morfologia krwi pełna, w tym poziom hemoglobiny we krwi (oznaczenie w środku tygodnia) – co najmniej jeden raz w miesiącu;

3) badania biochemiczne:

a) oznaczenie poziomu sodu, potasu, wapnia, fosforu, spKt/V lub URR – co najmniej raz w miesiącu,

b) oznaczenie poziomu transaminazy, fosfatazy alkalicznej, wysycenia transferryny – co najmniej raz na 3 miesiące,

c) oznaczenie poziomu PTH, ferrytyny – co najmniej raz na 6 miesięcy;

4) badania bakteriologiczne (posiewy krwi) – w zależności od potrzeb;

5) badania wirusologiczne – przy rozpoczynaniu dializowania każdy pacjent powinien mieć wykonane oznaczenia:

a) AgHBs,

b) anty-HBc (w przypadku wyników ujemnych – miano anty-HBs),

c) anty-HCV, HCV-PCR, anty-HIV,

d) u osób bez objawów zakażenia HBV lub HCV – oznaczenia anty-HBs, AgHBs i anty-HCV oraz HCV-PCR powinny być powtarzane, w zależności od statusu wirusologicznego pacjenta, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami;

6) badanie EKG – w zależności od potrzeb;

7) badanie RTG klatki piersiowej – co najmniej raz w roku;

8) badanie USG – w zależności od potrzeb.

Pozostałe wymagania

Świadczeniodawca musi zapewnić koncentraty płynów dializacyjnych oraz substraty do ich produkcji – zarejestrowane jako wyroby medyczne.

Dopuszcza się używanie wyłącznie wody do rozcieńczania koncentratów do hemodializy spełniającej wymagania jakościowe określone przez Farmakopeę Polską (aktualne wydanie).

23

 

System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej

Kryteria włączenia

Świadczenie przysługuje dzieciom i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonym za pomocą pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej).

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje:

1) zaopatrzenie pacjenta w odbiornik oraz podłączenie i odczytanie wyników CGM-RT – co najmniej 2 porady specjalistyczne;

2) edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się systemem przez pacjenta lub opiekuna.

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii posiadający doświadczenie w prowadzeniu dzieci i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej lub w systemie ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT).

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g.

Zapewnienie realizacji badań

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

24

92.511

Leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny

Kryteria kwalifikacji do realizacji świadczeń

Nieoperacyjny guz neuroendokrynny (C17, C25, C34, C75.9, C80) z wysoką ekspresją receptora dla analogów somatostatyny, potwierdzoną w badaniu scyntygraficznym.

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej – równoważnik co najmniej 2 etatów;

2) pielęgniarka przeszkolona w zakresie procedur medycyny nuklearnej – równoważnik 2 etatów.

Organizacja udzielania świadczeń

1) zakład lub pracownia medycyny nuklearnej – w miejscu udzielania świadczeń;

2) w lokalizacji oddział medycyny nuklearnej posiadający lekarzy: równoważnik co najmniej 2 etatów, w tym co najmniej 1 etat – lekarz specjalista medycyny nuklearnej;

3) pracowania do przygotowywania produktów radiofarmaceutycznych – dostęp.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) kamera scyntylacyjna SPECT lub SPECT/CT;

2) pracownia do przygotowywania radiofarmaceutyków;

3) miernik bezwzględnej radioaktywności produktów radiofarmaceutycznych;

4) miernik skażeń powierzchniowych;

5) miernik mocy dawki promieniowania;

6) miernik skażeń osobistych;

7) płaskie źródło promieniowania do wykonywania testów wewnętrznych;

8) kamery scyntylacyjne oraz inne przyrządy konieczne do wykonania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów;

9) wyciąg radiochemiczny;

10) laboratoryjne osłony osobiste zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym;

11) osłony na strzykawki pochłaniające promieniowanie gamma i beta;

12) kolimatory do kamery scyntylacyjnej odpowiednie do stosowanych produktów radiofarmaceutycznych;

13) fantomy do przeprowadzania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów urządzeń radiologicznych.

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje:

1) poradę kwalifikacyjną;

2) podanie znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny;

3) poradę kontrolną.

Zapewnienie realizacji badań

Dostęp do badań:

1) histopatologicznych;

2) markerów nowotworowych.

Zapewnienie w lokalizacji badań:

1) ultrasonograficznych;

2) RTG konwencjonalnego;

3) tomografii komputerowej;

4) scyntygrafii;

5) morfologii krwi i badań biochemicznych.

Pozostałe wymagania

Posiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »