| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. poz. 1007), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. poz. 505);

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 43).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. poz. 1007), który stanowi:

"2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 10026 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.";

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. poz. 505), które stanowią:

"2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 10026 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020."

"§ 2. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 43), które stanowią:

"§ 2. 1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 17 i § 20 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansowa jest udzielana pod warunkiem, że wnioskodawca uwzględni we wniosku o udzielenie pomocy finansowej informacje i zobowiązania wynikające z § 17 i § 20 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.".

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 16 marca 2018 r. (poz. 737)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1)

z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-20202)

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia dla następujących działań i poddziałań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020:

1) 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów:

a) 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,

b) 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;

2) 1.2 Internacjonalizacja MŚP;

3) 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne:

a) 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP,

b) 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP;

4) 1.4 Wzór na konkurencję.

§ 2.3) Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, w tym pomoc publiczna i pomoc de minimis, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, z wyjątkiem pomocy publicznej, o której mowa w rozdziale 4, która jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego albo pożyczki.

§ 3. 1. Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".

2. Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".

§ 4. 1.4) Pomoc publiczna nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Pomoc finansowa nie może być udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).

4. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

3) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

4) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

5) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

5.5) Pomoc finansowa nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

6.6) Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) inkubacji - należy przez to rozumieć wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego od chwili rejestracji przedsiębiorcy do czasu rozpoczęcia pierwszej sprzedaży produktów;

2) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

3) inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

4) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

5) (uchylony);7)

6) MŚP - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

7) ośrodkach innowacji - należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną; działalność ośrodka innowacji polega na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych, szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności innowacyjnej, transferu technologii lub praw własności intelektualnej, a także usług dzierżawy, najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej;

8) Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;

9) produkcie - należy przez to rozumieć wyrób lub usługę;

10) projekcie - należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433), zwaną dalej "ustawą o zasadach realizacji programów";

11) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

12) przedsiębiorstwie typu startup - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego;

13) rozpoczęciu prac - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014;

14) usługach doradczych w zakresie innowacji - należy przez to rozumieć usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014;

15) usługach wsparcia innowacji - należy przez to rozumieć usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 6. 1. Pomoc finansowa może być udzielona na projekt realizowany na obszarze Polski Wschodniej.

2. Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie umowy.

§ 7. 1.8) Pomoc finansowa wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielnie pomocy finansowej, zwanego dalej "wnioskiem", przed rozpoczęciem prac nad projektem, z zastrzeżeniem ust. 2-3a.

2. W przypadku pomocy finansowej na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, o której mowa w rozdziale 2, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty.

3. W przypadku pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty lub uznaje się, że pomoc ta wywołuje taki efekt.

3a.9) Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5.

4. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości, określoną zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014;

2) opis projektu, w tym datę jego rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;

3) lokalizację projektu;

4) koszty kwalifikowalne projektu;

5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu oraz jej formę;

6) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

§ 8.10) 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów działań i poddziałań, określonych w § 1, poniesione po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, oraz kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5, do dnia określonego w umowie.

2. Koszty, o których mowa w § 33 pkt 5, uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

§ 9. 1. Pomoc finansowa może być udzielona w ramach jednej lub kilku kategorii pomocy, o których mowa w rozdziałach 3-9.

2. Pomoc na usługi doradcze lub szkoleniowe oraz pomoc na udział MŚP w targach może być udzielona na podstawie wniosku, jako pomoc de minimis, o której mowa w § 33 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 3, albo pomoc publiczna, o której mowa w rozdziałach 5, 7 i 8.

§ 10. 1. Pomoc publiczna podlega kumulacji z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Pomoc de minimis podlega kumulacji z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 11. Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w rozdziale 2, udzielana jest do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Pomoc de minimis udzielana jest do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu stosowania rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Rozdział 2

Pomoc finansowa na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup

§ 13. 1. Pomoc finansowa udzielana jest ośrodkom innowacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny pomysłów biznesowych i programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest ośrodkowi innowacji, który zobowiązał się do:

1) wykorzystania - w okresie realizacji projektu objętego pomocą finansową - towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych w ramach projektu wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;

2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu objętego pomocą finansową.

3. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszty poniesione na:

1) organizację programu inkubacji;

2) przeprowadzenie naboru i ocenę innowacyjnych pomysłów;

3) indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup.

§ 14. Pomoc finansowa, o której mowa w § 13 ust. 1, może być udzielona na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

§ 15. Wsparcie, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, stanowi pomoc de minimis dla tych przedsiębiorstw.

Rozdział 3

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§ 16. Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność udzielana jest przedsiębiorcom z przeznaczeniem na wdrożenie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz rozwój działalności gospodarczej tych przedsiębiorców, pod warunkiem skorzystania ze wsparcia, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, oraz uzyskania rekomendacji ośrodka innowacji.

§ 17.11) Za przedsiębiorców kwalifikujących się do otrzymania pomocy uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 18. 1. Pomoc udzielana jest w formie dotacji do wysokości 800 000 euro.

2. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 4

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 19. Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na inwestycję początkową.

§ 20. 1.12) Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana w przypadkach określonych w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.

2.13) Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 21. 1. Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej zalicza się koszty:

1) nabycia nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku przejęcia aktywów zakładu są uwzględniane wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą i zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4.14) W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekroczyć o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

§ 22. 1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

2. Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 23. Przedsiębiorca, zawierając umowę, zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 5

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

§ 24. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

§ 25. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 6

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§ 26. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty:

1) uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;

2) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

§ 27. 1. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku usług, o których mowa w § 26 pkt 2, intensywność pomocy może być zwiększona do 85% kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

Rozdział 7

Pomoc na udział MŚP w targach

§ 28. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na udział MŚP w targach zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

§ 29. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 8

Pomoc szkoleniowa

§ 30. Pomoc szkoleniowa nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.

§ 31. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy szkoleniowej zalicza się koszty:

1) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;

2)15) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podróży, zakwaterowania oraz materiałów bezpośrednio związanych z tematyką prowadzonego szkolenia.

§ 32. 1. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

2) 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 651/2014

- przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 9

Pomoc de minimis

§ 33. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) usług wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym:

a) usług doradczych,

b) usług szkoleniowych,

c) usług związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu;

2) działań promocyjno-informacyjnych projektu;

3) udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

4) zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;

5)16) usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

6)16) ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.17)), dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

§ 34. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 10

Tryb udzielania pomocy finansowej

§ 35. Agencja udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, z tym że w ogłoszeniu o konkursie Agencja dodatkowo określa:

1) podmioty, które mogą uzyskać pomoc,

2) kategorie pomocy,

3) rodzaje i wysokość kosztów kwalifikowalnych,

4) intensywność pomocy,

5)18) formę pomocy

- w ramach warunków określonych w rozporządzeniu.

Rozdział 11

Przepis końcowy

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia19).


1) Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10026 z dnia 16 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Wschodnia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. poz. 505), które weszło w życie z dniem 10 marca 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 43), które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79/2 oraz Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

18) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

19) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lipca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »