| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–20202)

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 737) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.”;

2) w § 7 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5 i 7.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów działań i poddziałań, określonych w § 1, poniesione po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, oraz kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5 i 7, do dnia określonego w umowie.

2. Koszty, o których mowa w § 33 pkt 5 i 7, uważa się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.”;

4) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

§ 23a. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana na inwestycje w zakresie:

1) infrastruktury sportowej, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 2 i 4–6 rozporządzenia nr 651/2014, lub

2) wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej, o której mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 23b. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy, o której mowa w § 23a, zalicza się koszty:

1) nabycia nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

2. Wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

§ 23c. 1. Wartość dopuszczalnej pomocy ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku pomocy nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.”;

5) w § 33:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10026 z dnia 16 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Wschodnia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »