| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 9 listopada 2018 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 20191)

Art. 1. [Przeznaczenie środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019]
W roku 2019 środki, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), zwanej dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”, przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.
Art. 2. [Przeznaczenie środków na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2019]
W roku 2019 środki wyodrębniane w budżetach wojewodów i w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r.
Art. 3. [Przeznaczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2019]
W roku 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r.
Art. 4. [Przeznaczenie środków na fundusz socjalny w roku 2019 - ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin]
W roku 2019 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212) na emerytury i renty.
Art. 5. [Przeznaczenie środków na fundusz socjalny w roku 2019 - ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji]
W roku 2019 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. na emerytury i renty.
Art. 6. [Przeznaczenie środków na dofinansowanie specjalizacji w roku 2019 - ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej]
W roku 2019 specjalizacja, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.2)), jest dofinansowywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433 i 2192), zwanego dalej „Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.
Art. 7. [Przekazanie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w roku 2019]
1. W roku 2019 minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem w roku 2019 na:

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przekazywania środków oraz sposób ich rozliczenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów środki, o których mowa w ust. 1:

1) marszałkom województw;

2) wojewodom;

3) podmiotom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, o których mowa w art. 16h ust. 1 oraz art. 16k ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.3));

4) organizatorom kształcenia, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

4. Do staży podyplomowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby wojskowej stosuje się przepis art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Art. 8. [Pokrywanie kosztów refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń]
1. W roku 2019 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są pokrywane koszty refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w kwocie nie wyższej niż 337 500 tys. zł, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw pracy na wyodrębniony dla środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rachunek bankowy Ochotniczych Hufców Pracy.

3. W roku 2019, w zakresie środków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 8 oraz art. 108 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. W roku 2019 nie stosuje się przepisów art. 108 ust. 1 pkt 5 oraz art. 109 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 9. [Wyłączenie stosowania ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy]
W roku 2019 nie stosuje się przepisu art. 21a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 6 i art. 8 ust. 1, oraz w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 4k, art. 16j ust. 1h i art. 16k ust. 1h ustawy zmienianej w art. 26.
Art. 10. [Zakaz dokonywania przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy]
W roku 2019 dysponent Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie może dokonywać, bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy, realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej w celu ich przeniesienia na zadania realizowane bez udziału środków europejskich.
Art. 11. [Przeznaczenie środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2019]
1. W roku 2019 środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niebędące przychodami, o których mowa w art. 401 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.5)), oraz niebędące wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 i 1669), przeznacza się także na dokonywanie wpłat składek z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w:

1) Europejskiej Agencji Kosmicznej, w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw środowiska – w wysokości 25 000 tys. zł;

2) Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – w wysokości 44 767 tys. zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone dla państwowej jednostki budżetowej na realizację zadań wymienionych w tym przepisie są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410с ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Art. 12. [Przeznaczenie środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w roku 2019]
W roku 2019 środki Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa.
Art. 13. [Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019]
1. W roku 2019 wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354), do kwoty 20 000 tys. zł mogą być przeznaczone także na dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań.

Art. 14. [Finansowanie realizacji przedsięwzięć w roku 2019 - Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020]
1. W roku 2019 finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz. U. poz. 2176 oraz z 2018 r. poz. 912), do kwoty 94 968 tys. zł następuje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-cjarnej, o których mowa w art. 43 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

3. Centralny Zarząd Służby Więziennej może przekazać środki, o których mowa w ust. 1, na wyodrębnione rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Służby Więziennej na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.

Art. 15. [Finansowanie realizacji przedsięwzięć w roku 2019 - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020]
1. W roku 2019 finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828), następuje w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37 i 1669), w kwocie 453 184 tys. zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, ujmuje się w rezerwie celowej budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 16. [Przedsięwzięcia związane z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego]
W roku 2019 przedsięwzięcia związane z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie są finansowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do kwoty 43 125 tys. zł.
Art. 17. [Wyłączenie stosowania ustawy o finansach publicznych]
Przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.6)) nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2019 w odniesieniu do wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Art. 18. [Suma rezerw celowych w roku 2019]
W roku 2019 do sumy rezerw celowych, o której mowa w art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wlicza się rezerw celowych utworzonych zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 4 tej ustawy.
Art. 19. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych]
W roku 2019 nie stosuje się przepisu art. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629).
Art. 20. [Rekompensata składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych]
W roku 2019 środki z budżetu państwa przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji przeznacza się także na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, o ile nie znajdują pokrycia w zrealizowanych przychodach z tytułu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.
Art. 21. [Powierzenie wykonywania zadań w zakresie utrzymania i rozbudowy informatycznego systemu służącego do obsługi budżetu państwa]
W roku 2019 minister właściwy do spraw finansów publicznych może powierzać spółce celowej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192), zadania w zakresie utrzymania i rozbudowy informatycznego systemu służącego do obsługi budżetu państwa.
Art. 22. [Podstawa wymiaru w roku 2019 - ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami]
W roku 2019 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.
Art. 23. [Stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku 2019]
W roku 2019 przepisy art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) stosuje się również do uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 24. [Przepis przejściowy]
W roku 2019:

1) wyłączenie, o którym mowa w art. 316 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie obejmuje środków finansowych przyznanych na finansowanie działalności statutowej w zakresie:

a) kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,

b) utrzymania specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej,

c) utrzymania specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni,

d) działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki;

2) przepis art. 316 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się wyłącznie w odniesieniu do środków przyznanych na:

a) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej,

b) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym

– i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r.

Art. 25. [Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych]
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) po art. 5g dodaje się art. 5h w brzmieniu:

„Art. 5h. W 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”.

Art. 26. [Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty]
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 po ust. 4j dodaje się ust. 4k w brzmieniu:

„4k. W roku 2019 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 7.”;

2) w art. 16j po ust. 1g dodaje się ust. 1h w brzmieniu:

„1h. W roku 2019 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;

3) w art. 16k po ust. 1g dodaje się ust. 1h w brzmieniu:

„1h. W roku 2019 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”.

Art. 27. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 108a dodaje się art. 108b w brzmieniu:

„Art. 108b. 1. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w roku 2019 samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2, 3 i 7.

2. W roku 2019 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznacza się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. W roku 2019 na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych pracownikom powiatowego urzędu pracy nagród przeznacza się środki w wysokości 2% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w roku 2017 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

5. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 2, jest przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2019.

6. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 3, jest przekazywana na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. po spełnieniu przez powiatowy urząd pracy łącznie następujących warunków:

1) osiągnięciu za rok 2018 wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b, na poziomie wyższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy;

2) osiągnięciu za rok 2018 wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c, na poziomie niższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy.

7. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nieprzekazana samorządom powiatów w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 6, pozostaje w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem dla samorządów powiatów na finansowanie:

1) kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych wypłaconych pracownikom powiatowych urzędów pracy realizującym zadania określone ustawą, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2, z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy;

2) zadań określonych w ustawie.

8. Kwota środków, o której mowa w ust. 7, z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych wypłaconych pracownikom powiatowych urzędów pracy, jest przekazywana na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 15 września 2019 r.

9. Do wniosku o przyznanie środków, o którym mowa w ust. 8, dołącza się uzasadnienie zawierające co najmniej informacje dotyczące:

1) osiągniętego za rok 2018 wskaźnika efektywności:

a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b,

b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c;

2) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1.

10. Środki, o których mowa w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2020 r.

11. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

12. W roku 2019 nie wydaje się przepisów wykonawczych na podstawie art. 109 ust. 7l.”;

2) w art. 109 po ust. 2p dodaje się ust. 2r i 2s w brzmieniu:

„2r. W roku 2019 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2s.

2s. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2r, przyjmuje się kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie środków określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszoną o kwotę środków w wysokości odpowiadającej 10% rezerwie, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy oraz o kwotę środków ustaloną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.”.

Art. 28. [Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym]
W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 78:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.”;

2) użyte w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2019 r.”;

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2020 r.”.

Art. 29. [Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób]
W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205) w art. 56 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w roku X+3 – 59.370.000 zł;”.

Art. 30. [Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173 oraz z 2017 r. poz. 1774) w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 2019 r. – 198 mln zł;”.

Art. 31. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000, 1515, 1544, 1629, 1669 i 2429.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669 i 2435.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245 i 2354.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629 i 1669.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245 i 2432.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »