reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Art. 1. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019]
W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435 oraz z 2019 r. poz. 1907) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. W roku 2019 środki na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, w kwocie 103 681 320 zł, stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przepisy art. 41 ust. 1 i 7 i art. 181 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 ust. 2, 4 i 5 i art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykorzystane do dnia 30 kwietnia 2020 r.”;

2) po art. 24a dodaje się art. 24b–24f w brzmieniu:

„Art. 24b. 1. W roku 2019 minister właściwy do spraw zdrowia może przekazać z budżetu państwa środki do Narodowego Funduszu Zdrowia do wysokości 3 000 000 tys. zł w celu zwiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)), z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia mogą zostać zwiększone ze środków, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 24c. 1. W roku 2019 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Policji – funduszu centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.2)), może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 1 000 000 tys. zł przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Do zmiany planu finansowego Funduszu Wsparcia Policji na rok 2019 w zakresie środków, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o których mowa w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 24d. 1. W celu dokonania wpłaty na fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 24b, oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – fundusz centralny, o której mowa w art. 24c, minister właściwy do spraw finansów publicznych może utworzyć w roku 2019 rezerwę celową z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości 4 000 000 tys. zł.

2. W przypadku utworzenia rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1:

1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) nie stosuje się art. 177 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek właściwego ministra, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 24e. 1. W roku 2019 środki na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego, zaplanowane w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie w kwocie 20 400 tys. zł, stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przepisy art. 41 ust. 1 i 7 i art. 181 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 ust. 2, 4 i 5 i art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykorzystane do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Art. 24f. 1. W roku 2019 wydatki majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaplanowane w budżecie państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne w kwocie 14 202 272 zł, stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przepisy art. 41 ust. 1 i 7 i art. 181 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 ust. 2, 4 i 5 i art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykorzystane do dnia 30 kwietnia 2020 r.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama