REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 34

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373, 1682 i 2364) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 wyrazy „§ 16 ust. 1a, 3, 4 i 5 oraz § 30 ust. 1a” zastępuje się wyrazami „§ 16 ust. 1a, 3–5 oraz § 30 ust. 1a”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 16:

– ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez:

1) ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne;

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.”,

– po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:

„4b. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 4a, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia osób wymienionych w ust. 4a, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

4c. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 4a, uwzględniając wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwoty, o której mowa w § 3 tego rozporządzenia.”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dokumenty potwierdzające przeznaczenie środków wynikających z ustalenia współczynnika korygującego na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, oraz osób, o których mowa w ust. 4a, ustala Prezes Funduszu.”,

b) w § 30 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W umowach, których dotyczą współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 3 i 4a, zastrzega się karę umowną w wysokości do 5% środków określonych zgodnie z § 16 ust. 3 i 4a oraz postanowienia o zwrocie tych środków, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób określony w § 16 ust. 3, 4, 4b i 4c.”.

§ 2. [Obowiązki informacyjne]

1. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:

1) 1 stycznia 2019 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.;

2) 1 kwietnia 2019 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r.;

3) 1 lipca 2019 r. – w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przekazuje do świadczeniodawcy informacje o liczbie ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u tego podwykonawcy, w terminie pozwalającym na dochowanie terminów określonych w ust. 2.

4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1–3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa w ust. 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w kwocie stanowiącej iloczyn liczby etatów albo równoważników etatów i kwoty określonej w § 3;

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

5. Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

1) przekazuje propozycję podziału środków w sposób określony w § 3 przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych, działających u świadczeniodawcy, w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków zawodowych porozumienia w sprawie podziału tych środków, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji;

2) w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, informuje tego podwykonawcę o wysokości środków przypadających na ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u tego podwykonawcy.

6. Podwykonawca przekazuje propozycję podziału środków w sposób określony w § 3 przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych lub pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, działającym u podwykonawcy, w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków zawodowych porozumienia w sprawie podziału tych środków, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji. Podwykonawca niezwłocznie po zawarciu porozumienia przekazuje jego kopię do świadczeniodawcy albo informuje go o jego niezawarciu.

7. Świadczeniodawca niezwłocznie po zawarciu porozumienia w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub ust. 6, przekazuje podpisane zmienione umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią porozumienia dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

8. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie określonym w ust. 5 pkt 1, świadczeniodawca niezwłocznie dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w równej miesięcznej wysokości w sposób określony w § 3, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu ratownika medycznego albo dyspozytora medycznego, i niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

9. W przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, świadczeniodawca przekazuje podwykonawcy część środków odpowiadającą liczbie etatów albo równoważników etatów osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, celem ich przeznaczenia w sposób określony w ust. 8. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału podwykonawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu za pośrednictwem świadczeniodawcy.

10. Niewykonanie przez świadczeniodawcę lub podwykonawcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązków wynikających z ust. 1–3 i 5–9 oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 skutkuje nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając rodzaj i wagę stwierdzonych nieprawidłowości, a także wartość świadczeń, których dotyczyły te nieprawidłowości.

11. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa i umieszcza na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia:

1) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z tej umowy;

2) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w § 3;

3) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. [Sposób wykorzystania przyznanych środków]

Świadczeniodawca oraz podwykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są obowiązani przeznaczyć środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA