REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 657

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511 oraz z 2020 r. poz. 545 i 2304) w § 2:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, które wynika ze zmiany planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca sporządza także według stanu na dzień rozpoczęcia realizacji umowy i przekazuje na podstawie jednorazowego raportu do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację umowy.";

2) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97 i 159.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-08
  • Data wejścia w życie: 2021-04-09
  • Data obowiązywania: 2021-04-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA