| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa minimum szkoleniowe komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposób dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;

2) komorniku – należy przez to rozumieć komornika sądowego w rozumieniu ustawy;

3) asesorze – należy przez to rozumieć asesora komorniczego w rozumieniu ustawy.

§ 3. [Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych]

Wypełnianie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, ustala się na podstawie systemu punktowego polegającego na uzyskiwaniu określonej liczby punktów szkoleniowych przysługujących za poszczególne formy doskonalenia zawodowego.

§ 4. [Wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych]

1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym dwuletnim cyklu szkoleniowym komornik uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych, a asesor – w pierwszych dwóch cyklach szkoleniowych trwania asesury – 60 punktów szkoleniowych, a następnie 40 punktów szkoleniowych. Cykl szkoleniowy liczy się w pełnych latach kalendarzowych.

2. Komornicy albo asesorzy powołani na stanowisko w trakcie cyklu szkoleniowego są obowiązani do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. W przypadkach, w których osoba powołana na stanowisko komornika była bezpośrednio przed powołaniem zatrudniona na stanowisku asesora, przepisu ust. 2 nie stosuje się. Punkty szkoleniowe uzyskane podczas zatrudnienia na stanowisku asesora w danym cyklu szkoleniowym podlegają zaliczeniu na poczet minimum wymaganego od komornika w tym samym cyklu szkoleniowym.

§ 5. [Zmniejszenie wymaganej liczby punktów szkoleniowych]

Wymaganą minimalną liczbę punktów szkoleniowych w odniesieniu do komorników albo asesorów zmniejsza się proporcjonalnie:

1) o okres wykorzystanego w danym cyklu szkoleniowym urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych;

2) o okres przypadającej w danym cyklu szkoleniowym niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych.

§ 6. [Sposób wypełniania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych]

Wypełnianie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbywa się poprzez rozwój zawodowy lub przez rozwój naukowy.

§ 7. [Rozwój zawodowy]

Przez rozwój zawodowy rozumie się:

1) udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych organizowanych przez:

a) samorząd komorniczy,

b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

c) organy samorządu zawodowego innych niż wymienione w lit. b wolnych zawodów, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

d) prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

e) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników;

2) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa, o ile organizowane lub współorganizowane są przez:

a) uniwersytet lub inną uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), o ile posiada ona uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora,

b) uniwersytet mający siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej,

c) Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;

3) udział w charakterze prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach lub seminariach z zakresu prawa organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

§ 8. [Rozwój naukowy]

1. Przez rozwój naukowy rozumie się:

1) publikowanie artykułów, glos, recenzji lub sprawozdań w naukowych czasopismach prawniczych;

2) autorstwo lub współautorstwo monografii lub komentarza z zakresu prawa;

3) udział w seminariach i konferencjach naukowych z zakresu prawa;

4) uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

5) uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub profesora nauk prawnych.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie umieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli publikacja odpowiada wymogom określonym w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. W razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nadwyżka uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym punktów ponad wymagany limit przechodzi na okres kolejny.

5. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zwalnia z wykazywania wywiązywania się przez komornika z obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kolejnych latach.

§ 9. [Punkty szkoleniowe za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego]

1. Liczbę punktów szkoleniowych należnych za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego określa tabela będąca załącznikiem do rozporządzenia.

2. Jeżeli ta sama forma realizacji obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych odpowiada kilku odmiennym pozycjom tabeli, o której mowa w ust. 1, ustala się liczbę punktów właściwą dla pozycji wyżej ocenianej.

§ 10. [Ewidencja punktów szkoleniowych]

Ewidencję zgromadzonych przez komorników i asesorów punktów szkoleniowych prowadzi właściwa rada izby komorniczej, która dokonuje potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych.

§ 11. [Potwierdzenie udziału w którejkolwiek formie doskonalenia zawodowego]

Każdorazowy udział w którejkolwiek formie doskonalenia zawodowego wymaga potwierdzenia przez jej organizatora.

§ 12. [Zaświadczenie o odbyciu szkolenia organizowanego przez samorząd komorniczy]

1. Po zakończeniu formy doskonalenia zawodowego organizowanej przez samorząd komorniczy każdy uczestnik otrzymuje na wniosek zaświadczenie określające organizatora, formę doskonalenia zawodowego, tematykę oraz termin i liczbę zdobytych punktów szkoleniowych.

2. Zaświadczenia mogą być wydawane w formie elektronicznej.

3. W terminie miesiąca od zakończenia szkolenia organy samorządu komorniczego zawiadamiają o jego przeprowadzeniu Ministra Sprawiedliwości. W zawiadomieniu należy wskazać tematykę szkolenia, jego czas trwania oraz ramowy program szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących lub wykładowców.

§ 13. [Zaświadczenie o odbyciu szkolenia organizowanego przez podmioty inne niż samorząd komorniczy]

1. W celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych uczestnicy form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 7 pkt 1, organizowanych przez podmioty inne niż samorząd komorniczy, albo form doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmiot, o którym mowa w § 7 pkt 3, obowiązani są przedłożyć właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający uczestnictwo i jego charakter, tematykę oraz liczbę godzin.

2. Warunek, o którym mowa w § 7 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli uczestnik przedstawi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

3. Uczestnicy seminariów lub konferencji naukowych z zakresu prawa przedkładają właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu i jego charakter oraz tematykę.

§ 14. [Potwierdzenie wypełnienia obowiązku rozwoju naukowego]

Potwierdzeniem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, jest wskazanie danych bibliograficznych publikacji.

§ 15. [Sprawozdanie ze stanu wykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych]

1. Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego rady izb komorniczych, w ciągu trzech miesięcy, składają Krajowej Radzie Komorniczej sprawozdania ze stanu wykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów należących do tych izb. Kopię sprawozdań przesyła się do wiadomości Ministra Sprawiedliwości.

2. Załącznikiem do sprawozdania jest wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego.

3. Wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego, rady izb komorniczych przekazują również rzecznikowi dyscyplinarnemu.

§ 16. [Definicje]

Ilekroć przepisy niniejszego rozporządzenia posługują się pojęciami stopnia naukowego doktora nauk prawnych, doktora habilitowanego nauk prawnych i profesora nauk prawnych, należy przez to rozumieć odpowiednio stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego i profesora nadane w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065).

§ 17. [Rozpoczęcie cyklu szkoleniowego]

Pierwszy dwuletni cykl szkoleniowy w rozumieniu § 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się z dniem, o którym mowa w § 18.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [LICZBA PUNKTÓW NALEŻNYCH ZA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 stycznia 2019 r. (poz. 216)

LICZBA PUNKTÓW NALEŻNYCH ZA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

I. Rozwój zawodowy

Lp.

Forma

Liczba punktów

1

Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

– samorząd komorniczy,

– organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

– prezesów sądów powszechnych i administracyjnych

2

2

Godzina lekcyjna uczestnictwa w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

– organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników sądowych,

– krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

1

3

Godzina lekcyjna uczestnictwa w charakterze wykładowcy lub prowadzącego w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

– Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,

– samorząd komorniczy,

– organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych

4

4

Godzina lekcyjna uczestnictwa w charakterze wykładowcy lub prowadzącego w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

– organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników sądowych,

– krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

3

5

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa

30

 

II. Rozwój naukowy

Lp.

Forma

Liczba punktów

1

Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze słuchacza

5

2

Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze prelegenta lub prowadzącego

8

3

Publikacja artykułu lub glosy w naukowym czasopiśmie prawniczym

10

4

Publikacja recenzji lub sprawozdania w naukowym czasopiśmie prawniczym

5

5

Samodzielna naukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej adresowana do prawników (monografia lub komentarz)

25

6

Współautorstwo naukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej adresowanej do prawników

15

7

Samodzielna popularnonaukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej

15

8

Współautorstwo popularnonaukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej

10

9

Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

60

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »