reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Dz. U. poz. 216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„W jednym cyklu szkoleniowym, w sposób przewidziany w § 7 pkt 1a, jest możliwe uzyskanie maksymalnie 16 punktów szkoleniowych.”;

2) w § 7:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku – w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez:

a) samorząd komorniczy,

b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

c) organy samorządu zawodowego wolnych zawodów innych niż wymienione w lit. b, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

d) prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

e) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

f) wydawnictwa, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

g) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) udział w charakterze uczestnika w szkoleniach prowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych innych niż wymienione w pkt 1, organizowanych przez:

a) samorząd komorniczy,

b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

c) organy samorządu zawodowego wolnych zawodów innych niż wymienione w lit. b, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

d) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

e) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

f) uczelnie mające siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

g) wydawnictwa, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

h) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące;”,

c) w pkt 2:

– w lit. a wyrazy „uniwersytet lub inną uczelnię” zastępuje się wyrazem „uczelnię” i skreśla się wyrazy „(Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)”,

– w lit. b wyrazy „uniwersytet mający siedzibę” zastępuje się wyrazami „uczelnię mającą siedzibę”,

d) uchyla się pkt 3;

3) w § 8 w ust. 1:

a) użyte w pkt 4 i 5 wyrazy „nauk prawnych” zastępuje się wyrazami „z zakresu nauk prawnych”,

b) w pkt 5 po wyrazie „lub” dodaje się wyraz „tytułu”;

4) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Punkty za udział w charakterze prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych prowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku na zasadzie następczego odtwarzania całości treści zalicza się jednokrotnie, niezależnie od liczby udostępnień materiału utrwalonego w ten sposób.”;

5) w § 13:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „albo form doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmiot, o którym mowa w § 7 pkt 3,”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych uczestnicy szkoleń, o których mowa w § 7 pkt 1a, organizowanych przez podmioty inne niż samorząd komorniczy, są obowiązani przedłożyć właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego tematyki oraz daty ukończenia.”;

6) uchyla się § 16;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin zakończenia pierwszego dwuletniego cyklu szkoleniowego]

1. Pierwszy dwuletni cykl szkoleniowy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia zmienianego w § 1, kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.

2. Działalności mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych zrealizowane przez komorników sądowych i asesorów komorniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 5 lutego 2019 r. odpowiadające warunkom przewidzianym w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu dotychczasowym stanowią wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych w cyklu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. [Liczba punktów szkoleniowych niezbędna do wypełnienia obowiązku podniesienia kwalifikacji zawodowych]

1. W pierwszym cyklu szkoleniowym, o którym mowa w § 17 rozporządzenia zmienianego w § 1, obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa się za wypełniony, jeżeli w trakcie tego cyklu uzyskano co najmniej 75% minimalnej liczby punktów szkoleniowych określonej zgodnie z § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych, o których mowa w § 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przeprowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych określonych w § 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [LICZBA PUNKTÓW NALEŻNYCH ZA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 września 2020 r. (poz. 1628)

LICZBA PUNKTÓW NALEŻNYCH ZA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

I. Rozwój zawodowy

Lp.

Forma doskonalenia zawodowego

Liczba
punktów

1

Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu, wykładzie, seminarium lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku – w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez:

– samorząd komorniczy,

– organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

– prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

– wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe,

– Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące

2

2

Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu, wykładzie, seminarium lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku – w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez:

– organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów,

– krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

1

3

Godzina lekcyjna w charakterze wykładowcy lub prowadzącego szkolenie, wykład, seminarium lub zajęcia warsztatowe w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku – w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowane przez:

– samorząd komorniczy,

– organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

– prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

– wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe,

– Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące

4

4

Godzina lekcyjna w charakterze wykładowcy lub prowadzącego szkolenie, wykład, seminarium lub zajęcia warsztatowe w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku – w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowane przez:

– organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów,

– krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

3

5

Udział w szkoleniu prowadzonym przy użyciu innego rodzaju technologii informatyczno-komunikacyjnych, organizowanym przez:

– samorząd komorniczy,

– organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów, doradców restrukturyzacyjnych,

– organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów,

– krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

– uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),

– uczelnie mające siedziby na terenie krajów Unii Europejskiej,

– wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe,

– Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące

4

6

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa

30

II. Rozwój naukowy

Lp.

Forma działalności naukowej

Liczba
punktów

1

Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze słuchacza

5

2

Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze prelegenta lub prowadzącego

8

3

Publikacja artykułu lub glosy w naukowym czasopiśmie prawniczym

10

4

Publikacja recenzji lub sprawozdania w naukowym czasopiśmie prawniczym

5

5

Samodzielna naukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej adresowana do prawników (monografia lub komentarz)

25

6

Współautorstwo naukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej adresowanej do prawników

15

7

Samodzielna popularnonaukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej

15

8

Współautorstwo popularnonaukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej

10

9

Uzyskanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk prawnych

60

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama