Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 397

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 i 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423 oraz z 2018 r. poz. 657) w załączniku nr 1 w lp. 60 w kolumnie 4 w części „Organizacja udzielania świadczeń” wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) badania antropometryczne;

2) badania laboratoryjne:

a) badanie ogólne moczu,

b) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

c) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

3) inne badania diagnostyczne:

a) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem,

b) badanie spirometryczne;

4) badania lekarskie:

a) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena,

b) badanie ortopedyczne,

c) konsultację neurologiczną.”;

2) uchyla się ust. 3 i 4;

3) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawniania danego sportu obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

3) badanie ortopedyczne;

4) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

5) badanie ogólne moczu;

6) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

7) konsultację neurologiczną – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki;

8) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

9) badanie spirometryczne – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie.

7. Okresowe badania lekarskie dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia przeprowadza się:

1) co roku:

a) pomiary antropometryczne,

b) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena,

c) badanie ortopedyczne,

d) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem,

e) badanie ogólne moczu,

f) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

g) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

2) co dwa lata:

a) konsultację neurologiczną – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki,

b) badanie spirometryczne – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

3) dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w pkt 1 lit. a–c, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-28
  • Data wejścia w życie: 2019-03-01
  • Data obowiązywania: 2019-03-01

Dziennik Ustaw