| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.3)) w załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się lp. 25 i 26 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730 i 752.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657 oraz z 2019 r. poz. 397.

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU INNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 maja 2019 r. (poz. 1060)

25

 

Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi – moduł diagnostyka nowotworu piersi

Warunki kwalifikacji do świadczenia

1. Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje się świadczeniobiorcę leczonego z powodu nowotworu złośliwego piersi w dniu kwalifikacji lub świadczeniobiorcę, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: D48.6 – Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień – sutek;

2) rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: Z03.1 – Obserwacja w kierunku podejrzanego nowotworu złośliwego (rozpoznanie Z03.1 stosuje się do rozpoznań wstępnych, które można wykluczyć po przeprowadzeniu badań, i nie stanowi to podstawy do zakończenia diagnostyki);

3) świadczeniobiorca skierowany z przesiewowego programu profilaktyki raka piersi;

4) świadczeniobiorca skierowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

5) świadczeniobiorca skierowany z poradni specjalistycznej;

6) świadczeniobiorca posiadający kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez lekarza z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

7) świadczeniobiorca z przebytą chorobą nowotworową piersi w przeszłości;

8) świadczeniobiorca z potwierdzoną mutacją genu BRCA1/BRCA2;

9) świadczeniobiorca, który zgłosił się (w szczególności z powodu obecności zmiany wyczuwalnej w badaniu palpacyjnym lub obecności innych objawów jak wciągnięcie skóry, wciągnięcie brodawki sutkowej, pogrubienie lub owrzodzenie na skórze gruczołu).

2. Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej nie kwalifikuje się świadczeniobiorcy, u którego nie potwierdzono w procesie diagnostycznym nowotworu lub choroby nowotworowej piersi w oparciu o opinię wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje realizację co najmniej jednej z następujących procedur w zależności od wskazań medycznych:

1) USG piersi;

2) USG regionalnych węzłów chłonnych;

3) mammografię lub mammografię z tomosyntezą, lub mammografię spektralną po podaniu środka kontrastującego;

4) badania laboratoryjne związane z kwalifikacją do zabiegu operacyjnego;

5) RTG klatki piersiowej;

6) RM piersi;

7) USG jamy brzusznej i miednicy mniejszej;

8) scyntygrafię kości (od III stopnia zaawansowania);

9) TK lub RM klatki piersiowej lub jamy brzusznej, lub miednicy mniejszej (od III stopnia zaawansowania);

10) TK miednicy (od III stopnia zaawansowania);

11) TK kości lub PET-CT z NaF (zgodnie z załącznikiem nr 2 część VII Świadczenia medycyny nuklearnej lp. 9 – przy określonych wskazaniach);

12) biopsję gruboigłową wraz z oceną histopatologiczną lub biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią pod kontrolą USG wraz z oceną histopatologiczną, lub biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią stereotaktyczną pod kontrolą mammografu wraz z oceną histopatologiczną, lub biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią pod kontrolą RM. Wraz z wykonaniem każdego z powyższych badań konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego z oceną immunohistochemiczną: ER, PgR, Ki 76, HER 2;

13) biopsję cienkoigłową regionalnych węzłów chłonnych wraz z oceną cytologiczną;

14) limfoscyntygrafię;

15) badanie genetyczne w kierunku nosicielstwa mutacji BRCA1/BRCA2;

16) konsultacje specjalistyczne, w tym pozaonkologiczne, niezbędne w planowanym procesie terapeutycznym;

17) konsultację psychologiczną, w tym ocenę stanu psychicznego świadczeniobiorcy przed zabiegiem.

Warunki czasowe realizacji świadczenia

1. Świadczeniobiorca jest przyjęty do podmiotu świadczeniodawcy w celu rozpoczęcia diagnostyki w czasie do 5 dni od zgłoszenia do podmiotu świadczeniodawcy.

2. W terminie do 10 dni od zgłoszenia do podmiotu świadczeniodawcy wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny ustala plan postępowania względem tego świadczeniobiorcy, a koordynator merytoryczny lub organizacyjny przedstawia tę informację świadczeniobiorcy. Realizacja wymogu ma dotyczyć co najmniej 90% przypadków.

3. Czas realizacji świadczenia – do 3 wizyt trwających do 90 minut każda (nie uwzględnia czasu przeznaczonego na wykonanie technik diagnostycznych).

Miejsce realizacji świadczenia

1. Poradnia chirurgii onkologicznej lub poradnia chirurgii ogólnej – w miejscu.

2. W lokalizacji:

1) poradnia onkologiczna lub

2) poradnia profilaktyki chorób piersi.

3. W dostępie:

1) poradnia chemioterapii;

2) poradnia radioterapii;

3) poradnia genetyczna lub poradnia genetyczno-onkologiczna;

4) pracownia genetyczna;

5) pracownia histopatologiczna;

6) poradnia zdrowia psychicznego lub poradnia psychologiczna.

Wyposażenie w sprzęt medyczny

1. W lokalizacji:

1) aparat do biopsji gruboigłowej;

2) mammograf;

3) aparat do badania USG.

2. W dostępie:

1) aparat do scyntygrafii;

2) aparat do limfoscyntygrafii;

3) aparat do PET CT;

4) badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

5) aparat do mammografii z tomosyntezą lub mammografii spektralnej;

6) rezonans magnetyczny;

7) tomograf komputerowy;

8) aparat do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią stereotaktyczną pod kontrolą mammografu lub pod kontrolą RM lub aparat do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią stereotaktyczną pod kontrolą USG.

Personel

1. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub onkologii klinicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub onkologii klinicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów.

2. Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii z udokumentowanym doświadczeniem opisania co najmniej 1000 badań mammograficznych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.

3. Lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii z udokumentowanym doświadczeniem dokonania co najmniej 150 rozpoznań pierwotnego raka piersi w grupie świadczeniobiorców w dowolnym wieku, we wszystkich stadiach zaawansowania w roku kalendarzowym.

4. Psycholog kliniczny lub psychoonkolog – równoważnik co najmniej 1 etatu (realizacja świadczenia może być łączona z realizacją modułu monitorowanie).

Organizacja udzielania świadczeń

1. Stała współpraca z ośrodkiem raka piersi lub centrum kompetencji raka piersi.

2. Świadczeniodawca wyznacza osobę odpowiedzialną w podmiocie świadczeniodawcy za kontakt z koordynatorem merytorycznym i z koordynatorem organizacyjnym w ośrodku raka piersi lub centrum kompetencji raka piersi.

3. W przypadku gdy świadczeniobiorca zgłasza się z załączonymi badaniami, nie są wykonywane powtórne badania diagnostyczne, o ile lekarz prowadzący leczenie nie zdecyduje inaczej.

4. Świadczeniodawca w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informuje o planowanym postępowaniu diagnostycznym, wynikach badania diagnostycznego, proponowanych procedurach, dostępnych opcjach terapeutycznych, ryzyku związanym z przyjętym planem postępowania, możliwych powikłaniach oraz udziela innych informacji mających znaczenie w procesie diagnostycznym lub terapeutycznym.

5. W celu ustalenia dalszego postępowania, w przypadku braku koordynatora dla świadczeniobiorcy i jednoczesnej konieczności podjęcia leczenia, świadczeniodawca realizujący diagnostykę w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informuje o realizacji leczenia w ośrodku raka piersi lub centrum kompetencji raka piersi, z którym współpracuje.

Warunki jakościowe realizacji świadczenia

1. Stosowanie ustandaryzowanego pisemnego protokołu dotyczącego diagnostyki i postępowania terapeutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania.

2. Stosowanie opisu badania diagnostycznego piersi sporządzanego zgodnie z systemem standaryzacji BIRADS.

3. Świadczeniodawca oblicza wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32c ustawy i spełnia lub dąży do spełnienia wyznaczonych wartości progowych wskaźników, jeżeli zostały określone.

26

 

Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi – moduł monitorowanie

Warunki kwalifikacji do świadczenia

Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje się świadczeniobiorcę leczonego z powodu nowotworu złośliwego piersi w dniu kwalifikacji lub świadczeniobiorcę po leczeniu nowotworu piersi.

Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej nie kwalifikuje się świadczeniobiorcy, u którego nie potwierdzono w procesie diagnostycznym nowotworu lub choroby nowotworowej piersi w oparciu o opinię wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje realizację co najmniej jednej z następujących procedur w zależności od wskazań medycznych:

1) densytometrię;

2) mammografię;

3) USG piersi;

4) RM piersi;

5) badania laboratoryjne;

6) kontrolę ginekologiczną, EV USG u kobiet z zachowaną macicą, leczonych tamoksyfenem;

7) USG doppler naczyń obwodowych;

8) scyntygrafię kości (od III stopnia zaawansowania);

9) limfoscyntygrafię;

10) konsultację kardiologiczną lub neurologiczną, lub pulmonologiczną, lub inną w zależności od wskazań medycznych i potrzeb medycznych świadczeniobiorcy;

11) konsultację psychologiczną lub psychoedukację;

12) poradę onkologiczną;

13) możliwości organizacji konsylium dla pacjentki zależnie od potrzeb.

Warunki czasowe realizacji świadczenia

1. Wizyty kontrolne (wizyty realizowane w czasie liczonym od dnia zakończenia realizacji modułu diagnostycznego):

1) < 2 lat: co 3–4 miesiące;

2) 2–5 lat: co 6 miesięcy;

3) > 5 lat: co 12 miesięcy.

2. Zachowanie terminów wizyt określonych w pkt 1 dotyczy co najmniej 90% wizyt.

3. Badania diagnostyczne:

1) densytometria: co 12 miesięcy;

2) mammografia: co 12 miesięcy – pierwsze badanie po 6 miesiącach od dnia zakończenia leczenia oszczędzającego, w tym radioterapii;

3) USG piersi – w przypadku wskazań;

4) RM piersi – w przypadku wskazań.

Miejsce realizacji świadczenia

1. Poradnia chirurgii onkologicznej lub poradnia chirurgii ogólnej – w miejscu.

2. W lokalizacji:

1) poradnia onkologiczna lub

2) poradnia profilaktyki chorób piersi.

3. W dostępie:

1) poradnia chemioterapii;

2) poradnia radioterapii;

3) poradnia genetyczna lub poradnia genetyczno-onkologiczna;

4) pracownia genetyczna;

5) pracownia histopatologiczna;

6) poradnia zdrowia psychicznego lub poradnia psychologiczna.

Wyposażenie w sprzęt medyczny

1. W lokalizacji:

1) aparat do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią stereotaktyczną pod kontrolą mammografu lub pod kontrolą RM lub aparat do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią stereotaktyczną pod kontrolą USG, zalecane z próżnią lub RM;

2) mammograf lub mammograf z tomosyntezą;

3) aparat do badania USG.

2. W dostępie:

1) aparat do scyntygrafii;

2) aparat do limfoscyntygrafii;

3) aparat do PET CT;

4) badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

5) densytometr;

6) rezonans magnetyczny.

Personel

1. Personel medyczny zgodny z warunkami określonymi dla poszczególnych porad specjalistycznych, tj.:

1) porada specjalistyczna – onkologia:

a) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo

b) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej;

2) porada specjalistyczna – chirurgia ogólna:

a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo

b) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

c) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

d) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej;

3) porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna:

a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo

b) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej, albo

c) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

2. Psycholog kliniczny lub psychoonkolog – równoważnik co najmniej 1 etatu (realizacja świadczenia może być łączona z realizacją modułu diagnostyka).

Organizacja udzielania świadczeń

1. Stała współpraca z ośrodkiem diagnostyki i leczenia nowotworu piersi.

2. Świadczeniodawca wyznacza osobę odpowiedzialną w podmiocie świadczeniodawcy za kontakt z koordynatorem merytorycznym i z koordynatorem organizacyjnym w ośrodku diagnostyki i leczenia nowotworu piersi.

3. W przypadku gdy pacjent zgłasza się z załączonymi badaniami, nie są wykonywane powtórne badania diagnostyczne, o ile lekarz prowadzący leczenie nie zdecyduje inaczej.

4. Świadczeniodawca w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informuje o planowanym postępowaniu diagnostycznym, wynikach badania diagnostycznego, proponowanych procedurach, dostępnych opcjach terapeutycznych, ryzyku związanym z przyjętym planem postępowania, możliwych powikłaniach oraz udziela innych informacji mających znaczenie w procesie diagnostycznym lub terapeutycznym.

Warunki jakościowe realizacji świadczenia

1. Stosowanie ustandaryzowanego pisemnego protokołu dotyczącego diagnostyki i postępowania terapeutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania nowotworu.

2. Stosowanie opisu badania diagnostycznego piersi sporządzanego zgodnie z systemem standaryzacji BIRADS.

3. Świadczeniodawca oblicza wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32c ustawy i spełnia lub dąży do spełnienia wyznaczonych wartości progowych wskaźników, jeżeli zostały określone.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »