| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) porady pielęgniarskie;

8) porady położnej.”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) porad pielęgniarskich i porad położnej – określa załącznik nr 1a do rozporządzenia;”;

2) dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3 w części „D. Zabiegi szczękowo-twarzowe” w lp. 136–139 w kolumnie 4 „Warunki realizacji świadczeń” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia otolaryngologiczna, albo poradnia otolaryngologii dziecięcej, albo poradnia chirurgii ogólnej.”;

4) w załączniku nr 5 w lp. 22 w kolumnie 5 w części „Kryteria włączenia” dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku dzieci należy kierować się objętością konwekcji krwi w przeliczeniu na powierzchnię ciała dziecka.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657 oraz z 2019 r. poz. 397 i 1060.

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD PIELĘGNIARSKICH I PORAD POŁOŻNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 września 2019 r. (poz. 1864)

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD PIELĘGNIARSKICH I PORAD POŁOŻNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

Porada pielęgniarska – chirurgia ogólna

Zakres świadczenia

1) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub

2) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub

3) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub

4) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

5) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe.

Personel

Pielęgniarka:

1) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub

2) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja

udzielania

świadczenia

1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z pielęgniarką, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.

2. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów leczenia ran;

5) opatrzenie ran;

6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobów leczenia ran;

7) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

3. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości ordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

4. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

5. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

6. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) kozetka;

2) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;

3) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) telefon;

5) zestaw do wykonywania iniekcji;

6) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;

7) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;

8) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

9) zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94 oraz z 2018 r. poz. 909);

10) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;

11) stetoskop;

12) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;

13) glukometr;

14) termometry;

15) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

2

Porada pielęgniarska – diabetologia

Zakres świadczenia

1) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia lub

2) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, lub

3) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

4) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

5) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub

6) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Personel

Pielęgniarka:

1) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub

2) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja

udzielania

świadczenia

1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z pielęgniarką, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.

2. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu w celu oceny stopnia przygotowania pacjenta do samokontroli i samoopieki;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;

5) opracowanie planu edukacji diabetologicznej;

6) przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi;

7) naukę technik samodzielnej obserwacji;

8) ocenę postępów i ustalenie planu reedukacji (przy kolejnych wizytach);

9) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z edukacją diabetologiczną;

10) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

3. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów leczenia ran;

5) opatrzenie ran;

6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobów leczenia ran;

7) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

4. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

5. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

6. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

7. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) kozetka;

2) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;

3) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) telefon;

5) zestaw do wykonywania iniekcji;

6) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;

7) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;

8) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

9) zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie;

10) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;

11) stetoskop;

12) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;

13) glukometr;

14) termometry;

15) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

3

Porada pielęgniarska – kardiologia

Zakres świadczenia

1) wykonanie standardowego spoczynkowego badania elektrokardiograficznego;

2) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

3) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

4) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub

5) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub

6) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Personel

Pielęgniarka:

1) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub

2) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja

udzielania

świadczenia

1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z pielęgniarką, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.

2. Wykonanie standardowego spoczynkowego badania elektrokardiograficznego obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie i ocenę badania pod kątem występowania stanów zagrożenia życia i zdrowia;

3) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

3. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

4. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

5. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

6. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

7. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu w celu oceny stopnia przygotowania pacjenta do samokontroli i samoopieki;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;

5) opracowanie planu edukacji kardiologicznej;

6) przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi;

7) naukę technik samodzielnej obserwacji;

8) ocenę postępów i ustalenie planu reedukacji (przy kolejnych wizytach);

9) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z edukacją kardiologiczną;

10) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) kozetka;

2) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;

3) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) telefon;

5) zestaw do wykonywania iniekcji;

6) aparat do EKG;

7) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;

8) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

9) zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie;

10) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;

11) stetoskop;

12) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;

13) glukometr;

14) termometry;

15) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

4

Porada położnej

położnictwo

i ginekologia

Zakres świadczenia

1) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

2) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub

3) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub

4) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub

5) ocena akcji serca płodu, ocena zmian ciążowych, rozwoju ciąży, identyfikacji czynników ryzyka ciążowego, poradnictwo specjalistyczne (choroby współistniejące z ciążą, w szczególności cukrzyca, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą), lub

6) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Personel

Położna:

1) magister położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub

2) magister położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja

udzielania

świadczenia

1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z położną, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez położną na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.

2. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

3. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem, leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

4. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;

5) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

5. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

6) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

6. Ocena akcji serca płodu, ocena zmian ciążowych, rozwoju ciąży, identyfikacji czynników ryzyka ciążowego, poradnictwo specjalistyczne (choroby współistniejące z ciążą, w szczególności cukrzyca, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą), obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;

5) opracowanie planu opieki ginekologiczno-położniczej;

6) przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi;

7) prowadzenie dokumentacji medycznej;

8) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

7. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obejmuje:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę,

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów leczenia ran;

5) opatrzenie ran;

6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobów leczenia ran;

7) wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) kozetka;

2) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy położnej – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań położnej;

3) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) telefon;

5) zestaw do wykonywania iniekcji;

6) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;

7) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;

8) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

9) zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie;

10) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;

11) stetoskop, detektor tętna płodu;

12) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;

13) glukometr;

14) termometry;

15) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;

16) fotel ginekologiczny.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »