Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 987

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813 i 835) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5a otrzymuje brzmienie:

"§ 5a. Do dokonywania czynności związanych z poborem opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 37ge ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659), zwanej dalej "ustawą o autostradach płatnych", w zakresie dokonywania zapisów w ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów tej opłaty, wyznacza się:

1) naczelnika urzędu skarbowego, na którego terytorialnym zasięgu działania ma miejsce zamieszkania lub siedzibę wnoszący opłatę, o którym mowa w art. 37a ust. 7 ustawy o autostradach płatnych, w dniu wystawienia wezwania, o którym mowa w art. 37ge ust. 7 tej ustawy;

2) Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, jeżeli w dniu wystawienia wezwania, o którym mowa w art. 37ge ust. 7 ustawy o autostradach płatnych, wnoszący opłatę, o którym mowa w art. 37a ust. 7 tej ustawy, ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) po § 5a dodaje się § 5aa w brzmieniu:

"§ 5aa. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności w zakresie dokonywania zapisów w ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy o autostradach płatnych.".

§ 2. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia]

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w zakresie dokonywania czynności związanych z poborem opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 37ge ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659), w zakresie dokonywania zapisów w ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów tej opłaty, są dalej prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego wyznaczonego na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1959, 2079 i 2444 oraz z 2021 r. poz. 317, 1605 i 2115.

Dziennik Ustaw