REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2161

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 2813), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 315);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 838);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 2018).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 315), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 838), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 2018), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 października 2019 r. (poz. 2161)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Na podstawie art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj jednostek chorobowych, których kontrolowanie wymaga prowadzenia przez organy Inspekcji Weterynaryjnej badań kontrolnych zakażeń zwierząt, zwanych dalej "badaniami";

2) zakres prowadzenia badań.

§ 2. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą badania w celu kontroli występowania następujących jednostek chorobowych:

1) pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);

2) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD);

3) klasyczny pomór świń (Classical swine fever - CSF, Hog cholera);

4)2) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants - TSE);

5) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis);

6) bruceloza bydła (B. abortus);

7) bruceloza kóz i owiec (B. melitensis, B. ovis);

8) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis - EBL);

9) wścieklizna (Rabies) lisów wolno żyjących;

10) (uchylony);3)

11)4) grypa ptaków (avian influenza);

12) (uchylony);5)

13) (uchylony);5)

14) (uchylony);5)

15) (uchylony);5)

16)6) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

17)6) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (Infectious bovine rhinotracheitis/ infetious pustular vulvovaginitis IBR/IPV);

18)6) gorączka Q (Q fever);

19)7) choroba Aujeszkyego u świń (Aujeszky's disease in pigs).

§ 3.8) W celu kontroli występowania pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń co kwartał bada się, na obszarze powiatu, próbki krwi pobrane od bydła albo świń, tak aby corocznie poddać badaniu próbki krwi pobrane od 10 sztuk bydła albo świń pochodzących co najmniej z 5 gospodarstw lub stad na obszarze tego powiatu.

§ 4. 1. W celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń corocznie bada się próbki krwi pobrane od:

1) 59 świń znajdujących się na obszarze powiatu:

a) graniczącego z państwem, na terytorium którego występuje lub w ostatnich 5 latach wystąpił klasyczny pomór świń,

b) graniczącego z państwem o nieznanym statusie w zakresie klasycznego pomoru świń,

c) w którym w ostatnich 6 latach uzyskano dodatnie wyniki badań w kierunku klasycznego pomoru świń,

d) w którym pogłowie świń wynosi co najmniej 200 sztuk na 1 km2,

e) w którym są zlokalizowane międzynarodowe porty lotnicze lub morskie;

2) 29 świń znajdujących się na obszarze powiatu:

a) sąsiadującego z powiatem graniczącym z państwem, na terytorium którego występuje lub w ostatnich 5 latach wystąpił klasyczny pomór świń,

b) sąsiadującego z powiatem graniczącym z państwem o nieznanym statusie w zakresie klasycznego pomoru świń,

c) sąsiadującego z powiatem, na obszarze którego są zlokalizowane międzynarodowe porty lotnicze lub morski

- jeżeli powiat nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 1;

3) 15 świń znajdujących się na obszarze powiatu innego niż określony w pkt 1 i 2.

2. W celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń u dzików corocznie bada się próbki krwi pobrane od:9)

1) 10% dzików odstrzelonych na obszarze powiatu:

a) w którym w ostatnich 5 latach uzyskano, przy zastosowaniu metody serologicznej, dodatnie wyniki badań w kierunku klasycznego pomoru świń w populacji dzików,

b) w którym w ostatnich 6 latach uzyskano, przy zastosowaniu metody serologicznej, dodatnie wyniki badań w kierunku klasycznego pomoru świń w pogłowiu świń,

c) w którym liczba dzików wynosi co najmniej 2 osobniki na 1 km2,

d) w którym pogłowie świń wynosi co najmniej 200 osobników na 1 km2,

e) graniczącego z państwem, na terytorium którego występuje lub w ostatnich 5 latach wystąpił klasyczny pomór świń, albo z państwem o nieznanym statusie w zakresie pomoru świń;

2) 5% dzików odstrzelonych na obszarze powiatu, w którym populacja dzików nie przekracza 2 sztuk na 1 km2.

3.10) W celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń u dzików padłych w obwodzie łowieckim bada się próbkę pobraną z migdałków lub węzłów chłonnych, lub śledziony każdego padłego dzika.

§ 5.11) Kontrolę występowania przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy przeprowadza się w kierunku:

1) gąbczastej encefalopatii bydła - w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), w załączniku III w rozdziale A w części I;

2) trzęsawki owiec - w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1, w załączniku III w rozdziale A w części II.

§ 6.11) W celu kontroli występowania gruźlicy bydła przeprowadza się badania, o których mowa w § 2-9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1058) oraz w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U. poz. 2585).

§ 7.11) W celu kontroli występowania:

1) brucelozy bydła przeprowadza się badania, o których mowa w § 10-25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania brucelozy (Dz. U. poz. 690);

2) brucelozy kóz i owiec przeprowadza się badania, o których mowa w § 31-44 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt oraz w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania brucelozy.

§ 8.11) W celu kontroli występowania enzootycznej białaczki bydła przeprowadza się badania, o których mowa w § 26-30 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt oraz w § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła (Dz. U. poz. 278).

§ 9. (uchylony).12)

§ 10. 1.13) W celu kontroli występowania wścieklizny u lisów wolno żyjących do badań pobiera się tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciw wściekliźnie.

2.14) W celu izolacji i określenia szczepu wirusa wścieklizny do badań przesyła się tkankę mózgową lisów wolno żyjących, u których badaniem laboratoryjnym potwierdzono wściekliznę.

§ 11.15) Kontrolę występowania trzęsawki owiec przeprowadza się zgodnie z przepisami załącznika III części A rozdziału II rozporządzenia, o którym mowa w § 5.

§ 12. W celu kontroli występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich próbki do badań serologicznych i wirusologicznych pobiera się na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej16).

§ 13. (uchylony).12)

§ 14. (uchylony).12)

§ 14a.17) W celu kontroli występowania choroby niebieskiego języka, corocznie bada się próbki krwi pobrane od bydła i owiec powyżej 3. miesiąca życia, znajdujących się na obszarze powiatu, tak aby było możliwe wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek zakażeń na obszarze tego powiatu wynosi 20%.

§ 14b.17) 1. W celu kontroli występowania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła corocznie bada się próbki krwi pobrane od bydła znajdującego się na obszarze powiatu, tak aby było możliwe wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek zakażeń na obszarze tego powiatu wynosi 20%; do przeprowadzenia badania mogą zostać użyte próbki krwi pobrane od bydła w celu kontroli występowania brucelozy lub białaczki bydła.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, nie poddaje się buhajów znajdujących się w centrach pozyskiwania nasienia.

§ 14c.17) 1. W celu kontroli występowania gorączki Q corocznie bada się próbki krwi pobrane od bydła lub owiec i kóz, znajdujących się na obszarze powiatu, tak aby było możliwe wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek zakażeń na obszarze tego powiatu wynosi 20%; do przeprowadzenia badania mogą zostać użyte próbki krwi pobrane w celu kontroli występowania brucelozy bydła, owiec i kóz.

2. W przypadku wystąpienia poronienia, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, u bydła, owiec i kóz, badaniem, o którym mowa w ust. 1, obejmuje się wszystkie sztuki bydła, owiec i kóz w stadzie, jeżeli:

1) liczba poronień w stadzie liczącym poniżej 100 sztuk zwierząt wyniosła co najmniej 2 w miesiącu lub 3 w danym roku;

2) liczba poronień w stadzie liczącym co najmniej 100 sztuk zwierząt wyniosła powyżej 4% pogłowia w danym roku.

3. W przypadku wystąpienia poronienia, o którym mowa w ust. 2, w celu potwierdzenia badania, o którym mowa w ust. 1, pobiera się fragment łożyska lub wymaz z dróg rodnych samicy, poddając je badaniu metodą hodowlaną lub PCR.

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje się krowy oraz buhaje przeznaczone do rozrodu, powyżej 12. miesiąca życia, a także owce i kozy.

§ 14d.18) W celu kontroli występowania choroby Aujeszkyego u świń w regionie uznanym za urzędowo wolny od tej choroby przez Komisję Europejską, wymienionym w załączniku I do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2008, str. 19, z późn. zm.19)), bada się:

1) minimalną liczbę stad świń w ciągu roku pozwalającą na wykrycie, z 95% prawdopodobieństwem, 0,05% stad świń zakażonych w tym regionie;

2) minimalną liczbę próbek krwi pobraną w stadzie świń umożliwiającą wykrycie, z 95% prawdopodobieństwem, 20% zwierząt zakażonych w tym stadzie.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 838), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2010 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 2018), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 315), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

14) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 13.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 13.

16) Przepisy wydane na podstawie decyzji Rady nr 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz. Urz. EWG L 224 z 18.08.1990, str. 19-28, z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

17) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

19) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 34, Dz. Urz. UE L 352 z 31.12.2008, str. 52, Dz. Urz. UE L 73 z 19.03.2009, str. 22, Dz. Urz. UE L 217 z 21.08.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 118 z 12.05.2010, str. 63, Dz. Urz. UE L 208 z 07.08.2010, str. 5, Dz. Urz. UE L 32 z 08.02.2011, str. 24, Dz. Urz. UE L 260 z 05.10.2011, str. 19, Dz. Urz. UE L 318 z 15.11.2012, str. 68, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 272 z 07.10.2016, str. 90.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA