REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2294

USTAWA

z dnia 16 października 2019 r.

o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 12h dodaje się art. 12i w brzmieniu:

„Art. 12i. 1. Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, w ramach realizacji projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu oraz przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego mogą pozyskiwać innowacyjne rozwiązania technologiczne służące realizacji zadań publicznych.

2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapewnia wsparcie w realizacji projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu oraz przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przez świadczenie usług doradczych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, w procesie pozyskiwania przez te podmioty innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

3. Wykonywanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zadań, o których mowa w ust. 2, może być finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, oraz odsetek od nich, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 3, nie mogą:

1) przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na realizację zadań, o których mowa w ust. 2;

2) obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

5. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 3, oraz dla działalności gospodarczej, w tym jest obowiązana do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.”;

2) po art. 13a dodaje się art. 13b w brzmieniu:

„Art. 13b. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu rejestrów państwowych, stanowiącego rozwiązanie organizacyjno-techniczne, wykorzystywane do prowadzenia rejestrów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra:

1) standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych;

2) informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.”;

3) w art. 14 dodaje się ust. 3–8 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6, prowadzi rejestr publiczny przy użyciu systemów teleinformatycznych, dokonuje uprzedniej weryfikacji danych wprowadzanych po raz pierwszy do tego rejestru pod względem zgodności tych danych z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL.

4. W przypadku wprowadzania po raz pierwszy danych osoby nieposiadającej numeru PESEL podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6, prowadzący rejestr publiczny nie przeprowadza weryfikacji.

5. Weryfikacja, o której mowa w ust. 3, polega na porównaniu danych wprowadzanych do rejestru publicznego z danymi zawartymi w rejestrze PESEL i jest realizowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

6. System teleinformatyczny, przy użyciu którego zapewnione jest działanie rejestru publicznego, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3, automatycznie wprowadza dane do rejestru, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3, podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6, prowadzący rejestr publiczny niezwłocznie przekazuje właściwemu organowi wskazanemu w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności informację o negatywnym wyniku weryfikacji oraz posiadane dokumenty stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub odpisy, chyba że przepisy ustaw odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie.

8. W przypadku braku dostępu do rejestru PESEL spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6, przepisów ust. 3 i 5 nie stosuje się.”;

4) w art. 20e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przyłącza system teleinformatyczny, w którym udostępniane są usługi online, do systemu, o którym mowa w art. 20aa, w celu wykorzystywania podpisu zaufanego, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za ten system. Przyłączenie jest czynnością materialno-techniczną.”;

5) uchyla się art. 20f;

6) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych

Art. 20h. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr danych kontaktowych osób fizycznych, zwany dalej „rejestrem danych kontaktowych”.

2. Prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie:

1) podmiotom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8,

2) podmiotom, o których mowa w art. 19c, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji,

3) organom wyborczym,

4) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących

– kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.

3. Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celu kontaktu z osobami fizycznymi w zakresie związanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Art. 20i. 1. Rejestr danych kontaktowych prowadzi się przy użyciu systemu teleinformatycznego, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru danych kontaktowych;

2) zapewnia integralność danych w rejestrze danych kontaktowych;

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr danych kontaktowych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w rejestrze danych kontaktowych;

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr danych kontaktowych jest prowadzony;

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

6) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru danych kontaktowych.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze danych kontaktowych.

Art. 20j. 1. Do rejestru danych kontaktowych wprowadza się:

1) numer PESEL;

2) imię i nazwisko;

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

2. Przy wprowadzaniu danych, o których mowa w ust. 1, do rejestru danych kontaktowych przepisów art. 14 ust. 6 i 7 nie stosuje się.

3. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 14 ust. 3, dane są automatycznie wprowadzane do rejestru danych kontaktowych.

4. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 14 ust. 3, osoba wprowadzająca dane do rejestru danych kontaktowych informowana jest o negatywnej weryfikacji danych.

5. Dane, o których mowa w ust. 1, podlegają usunięciu z rejestru danych kontaktowych z mocy prawa na podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zgonie osoby fizycznej, której te dane dotyczą.

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w rejestrze PESEL następuje ich automatyczna aktualizacja w rejestrze danych kontaktowych.

7. Dotychczasowe dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zachowuje się w rejestrze danych kontaktowych przez 4 miesiące od daty zmiany tych danych w rejestrze PESEL, a po upływie tego terminu dane te są automatycznie usuwane z rejestru danych kontaktowych.

8. Podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, posiadający dostęp do rejestru danych kontaktowych jest obowiązany dokonać na wniosek osoby, której dane dotyczą, aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub usunięcia jej danych z rejestru danych kontaktowych.

9. W przypadku usunięcia z rejestru danych kontaktowych wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, automatycznie usuwane są również dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 20k. 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

2. Dane do rejestru danych kontaktowych są przekazywane, aktualizowane lub usuwane:

1) samodzielnie przez osobę fizyczną, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1;

2) za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

3. Przekazaniu podlegają dane, o których mowa w art. 20j ust. 1:

1) pkt 1 i 2 – w celu identyfikacji osoby fizycznej i weryfikacji tych danych;

2) pkt 3 – w celu ułatwienia podmiotom, o których mowa w art. 20m ust. 1, kontaktu z osobą fizyczną.

4. Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym przy użyciu jednorazowego kodu wysłanego odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Art. 20l. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób wprowadzania, zapisu, aktualizacji oraz potwierdzania danych kontaktowych,

2) sposób prowadzenia rejestru danych kontaktowych,

3) wzór wniosku w postaci papierowej, o którym mowa w art. 20k ust. 2 pkt 2 oraz w art. 20j ust. 8,

4) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20m ust. 2

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego prowadzony jest rejestr danych kontaktowych, oraz prawidłowości danych przetwarzanych w tym rejestrze.

Art. 20m. 1. Dane zgromadzone w rejestrze danych kontaktowych udostępnia się:

1) podmiotom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8;

2) podmiotom, o których mowa w art. 19c, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

3) organom wyborczym;

4) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących.

2. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane z rejestru danych kontaktowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego uproszczonego wniosku, jeżeli podmiot ten spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionym podmiotem a rejestrem danych kontaktowych, umożliwiające identyfikację osoby, której udostępniono dane z rejestru danych kontaktowych, zakres udostępnionych danych oraz datę ich udostępnienia;

2) posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich udostępnienia;

3) udostępnienie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań, świadczonych usług albo prowadzonej działalności.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, złożony w postaci elektronicznej opatruje się podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Organowi gminy zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 20n. 1. Udostępnienie danych, odmowa udostępnienia danych oraz cofnięcie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 20m, minister właściwy do spraw informatyzacji cofa dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych:

1) na wniosek tego podmiotu lub organu;

2) w przypadku braku uzasadnienia dla dalszej wymiany danych między tym systemem teleinformatycznym a systemem teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr danych kontaktowych, w szczególności w przypadku gdy podmiot lub organ zaprzestał realizacji usług lub zadań, o których mowa w art. 20h ust. 2;

3) jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 20m ust. 2 pkt 3.

3. Decyzja o cofnięciu dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych podlega natychmiastowemu wykonaniu.

4. Do organu gminy przepisów ust. 1–3 nie stosuje się.

Art. 20o. Osobie fizycznej, po uprzednim jej uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1, zapewnia się wgląd do dotyczących jej danych, o których mowa w art. 20j ust. 1.”;

7) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W stosunku do organów i jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, kontrola może dotyczyć wyłącznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, które są używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jeżeli do uzyskania pełnej oceny systemu teleinformatycznego lub rejestru publicznego używanego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej niezbędna jest ocena także innego systemu teleinformatycznego lub rejestru publicznego, kontrolą może zostać objęty także ten system lub rejestr.”;

8) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. Do kontroli stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730) określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli.”;

9) w art. 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku przeprowadzania kontroli przez zespół kontrolerów, co najmniej jeden kontroler, będący członkiem tego zespołu, posiada certyfikat, o którym mowa w ust. 3.”.

Art. 2. [Ustawa o statystyce publicznej]
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) w art. 35c w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) informatyzacji – z rejestru PESEL, centralnej ewidencji pojazdów, rejestru stanu cywilnego i rejestru danych kontaktowych osób fizycznych,”.

Art. 3. [Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.2)) w art. 74a § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, doręczane przez sąd w formie dokumentu elektronicznego, są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.”.

Art. 4. [Prawo telekomunikacyjne]
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.3)) w art. 60b uchyla się ust. 5.
Art. 5. [Ustawa o opłacie skarbowej]
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556 i 1751) w art. 12 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2294) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;”.

Art. 6. [Ustawa o dowodach osobistych]
W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”;

2) w art. 66 w ust. 3 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) Komendant Służby Ochrony Państwa;”.

Art. 7. [Ustawa o ewidencji ludności]
W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 5,

– uchyla się pkt 8,

– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 6,

– uchyla się pkt 9,

– w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

14) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”;

2) w art. 34:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 4,

– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

8) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 5,

– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

9) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”;

3) w art. 37:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 5 i 6,

– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 5 i 6,

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

11) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”;

4) po art. 45a dodaje się art. 45b w brzmieniu:

„Art. 45b. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Informacja o adresie zameldowania pobrana w sposób, o którym mowa w ust. 1, opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) numer PESEL;

4) adres zameldowania na pobyt:

a) stały albo

b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu.”;

5) w art. 46 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.”;

6) w art. 48 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL w sposób określony w ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, aktualizują dane w prowadzonych przez siebie rejestrach publicznych niezwłocznie po ich uzyskaniu.”;

7) w art. 49 w ust. 2b po wyrazach „art. 46 ust. 2 pkt 4” dodaje się wyrazy „i 5”.

Art. 8. [Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych]
W ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756) w art. 41 w ust. 1 pkt 7–10 otrzymują brzmienie:

„7) 2020 r. – 250 tys. zł;

8) 2021 r. – 260 tys. zł;

9) 2022 r. – 270 tys. zł;

10) 2023 r. – 280 tys. zł.”.

Art. 9. [Prawo o aktach stanu cywilnego]
W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 45 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–5 w brzmieniu:

„2. Osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294).

3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być wydany z rejestru stanu cywilnego organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sądowi i prokuratorowi, do prowadzonych przez nie postępowań, za pośrednictwem usług sieciowych.

4. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest opatrywany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.

5. Jeżeli nie jest możliwe wydanie odpisu aktu stanu cywilnego w sposób określony w ust. 2 lub 3, ponieważ akt stanu cywilnego nie został przeniesiony do rejestru stanu cywilnego, wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie art. 44 ust. 5.”;

2) w art. 49 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”.

Art. 10. [Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne]
W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 492 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 2:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) budowy systemów lub rozwiązań teleinformatycznych,

2) rozbudowy lub unowocześnienia istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych,”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) utrzymania systemów lub rozwiązań teleinformatycznych”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Systemy lub rozwiązania teleinformatyczne, które buduje, rozbudowuje, unowocześnia lub utrzymuje spółka celowa, mogą być wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz innych informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i służą ochronie interesu bezpieczeństwa państwa.

4. W celu budowy, rozbudowy, unowocześnienia lub utrzymania systemów lub rozwiązań teleinformatycznych spółka celowa nabywa urządzenia informatyczne i oprogramowanie na własny rachunek.”;

2) w art. 9 w ust. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przedmiot umowy obejmujący zadania, w tym usługi, powierzane do wykonania przez spółkę celową;

2) sposób realizacji przez spółkę celową przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1;”,

b) uchyla się pkt 3,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) tryb kontroli wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1, przez spółkę celową.”;

3) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. System lub rozwiązanie teleinformatyczne zbudowane, rozbudowane lub unowocześnione w wykonaniu umowy o świadczenie usług lub umowy o dotację spółka celowa przekazuje nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Szczegółowy sposób i tryb przekazania systemu lub rozwiązania teleinformatycznego, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta na piśmie między spółką celową a Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”.

Art. 11. [Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 848, 934 i 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 uchyla się pkt 2;

2) w art. 54 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;”.

Art. 12. [Kontrola prowadzona na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]
Do kontroli prowadzonych na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 13. [Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych]
Tworzy się rejestr danych kontaktowych osób fizycznych.
Art. 14. [Skutki finansowe ustawy]
1. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2019 r. – 362 tys. zł;

2) 2020 r. – 688 tys. zł;

3) 2021 r. – 622 tys. zł;

4) 2022 r. – 622 tys. zł;

5) 2023 r. – 622 tys. zł;

6) 2024 r. – 622 tys. zł;

7) 2025 r. – 622 tys. zł;

8) 2026 r. – 622 tys. zł;

9) 2027 r. – 622 tys. zł;

10) 2028 r. – 622 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku czwartego kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku gdy wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na dany rok, wysokość wydatków w czwartym kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

Art. 15. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych;

2) art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.;

3) art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.;

4) art. 7:

a) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.,

b) pkt 1–3 i 5–7, które wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.;

5) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne oraz ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11, 60, 848, 934, 2070 i 2200.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730, 1030, 1553, 1815 i 2005.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA