REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 60

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o dowodach osobistych]
W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;”;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:

1) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;

2) certyfikat podpisu osobistego – poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;

3) certyfikat potwierdzenia obecności – poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza;

4) data wydania dowodu osobistego – datę personalizacji dowodu osobistego;

5) dokumentacja związana z dowodami osobistymi – ogół dokumentów w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej sporządzonych w związku z wydawaniem dowodu osobistego zarówno przez wnioskodawców, jak i przez organy administracji publicznej, przechowywanych w siedzibie organu gminy;

6) numer CAN – numer dostępowy zamieszczony w postaci cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego, którego podanie jest wymagane w celu nawiązania, za pośrednictwem czytnika kart, połączenia między warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym;

7) personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego oraz wprowadzenie certyfikatów, o których mowa w pkt 1–3, do warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego;

8) podmioty publiczne – podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) lub podmioty sektora publicznego, o których mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);

9) podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;

10) profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej zawierający dane potwierdzane przez certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia;

11) uszkodzenie dowodu osobistego – naruszenie warstwy graficznej lub warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z warstwy elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem;

12) utrata dowodu osobistego – brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia losowego;

13) wydanie dowodu osobistego – czynności materialno-techniczne organu gminy mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.”;

3) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania określone w niniejszej ustawie, realizowane przez organy gmin, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.”;

4) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcjonalności jego warstwy elektronicznej”;

5) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

2. Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.

3. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

1) uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;

2) składanie podpisu osobistego;

3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

4. Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.”;

6) w art. 12:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:”,

b) w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) numer CAN.”;

7) po art. 12 dodaje się art. 12a–12j w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;

2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;

3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;

4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;

5) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.

4. Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Art. 12b. 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.

2. Ustalenie kodów, o którym mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.

3. Po ustaleniu kodów, o którym mowa w ust. 1, posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.

4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.

5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

Art. 12c. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych.

2. Dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.

Art. 12d. 1. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

2. Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Art. 12e. 1. Certyfikat podpisu osobistego zawiera:

1) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

2) informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług;

3) informację, że podmiotem wydającym certyfikat jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL posiadacza dowodu osobistego;

5) oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu;

6) wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności certyfikatu.

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dowodu osobistego.

3. Certyfikat potwierdzenia obecności zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego.

Art. 12f. 1. Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 12g.

2. W przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data ukończenia 18. roku życia przez posiadacza dowodu osobistego.

Art. 12g. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa wykorzystania warstwy elektronicznej dowodu osobistego unieważnia certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, przy zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego oraz może określić czas, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4.

2. Unieważnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich posiadaczy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych samych cechach zabezpieczeń.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego może przedłużyć ważność dowodów osobistych w zakresie warstwy graficznej, jeżeli data wymiany określona w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6, jest późniejsza niż data ważności dowodu osobistego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dowód osobisty nie uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje o czynnościach, o których mowa w ust. 1 i 3.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o seriach i numerach dowodów osobistych, w których unieważniono certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej, informację o seriach i numerach dowodów osobistych, których ważność została przedłużona, oraz harmonogram wymiany dowodów osobistych, a także informację o okresie, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4. Jeżeli unieważnienie certyfikatów dotyczy dowodów osobistych wydanych w ściśle określonym czasie, obwieszczenie zawiera również daty wydania tych dowodów osobistych.

Art. 12h. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, oraz zapewnia możliwość ich weryfikacji.

Art. 12i. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej politykę świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

2. Polityka świadczenia usług, o której mowa w ust. 1, określa techniczne i organizacyjne rozwiązania dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4.

3. Posiadacz dowodu osobistego w celu prawidłowego korzystania z warstwy elektronicznej dowodu osobistego kieruje się polityką świadczenia usług, o której mowa w ust. 1.

Art. 12j. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego,

2) sposób używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4,

3) sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego,

4) sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4,

5) wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4,

6) wzór zaświadczenia potwierdzającego zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4

– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych, zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także zapewnienia prawidłowości dokonywania zgłoszeń zawieszenia i cofania zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4.”;

8) w art. 24:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

1) osobiście w formie pisemnej lub

2) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”,

b) w ust. 4 wyraz „wnioskodawcę” zastępuje się wyrazami „osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą” ”;

9) w art. 28:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany;”,

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego.”;

10) w art. 30:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy:

1) zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz

2) przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

1b. W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta:

1) nie ukończyła 5. roku życia albo

2) nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1;

2) wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, posiadacz dowodu osobistego ustala kody umożliwiające identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz odbiera kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego.

6. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

11) w art. 31 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) datę odbioru kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;”;

12) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Art. 32a. 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) numer PESEL.

Art. 32b. 1. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1, dokonuje się:

1) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 32a ust. 2 i 3, która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym;

2) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.

2. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.

3. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na żądanie.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane nieodpłatnie.

Art. 32c. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Art. 32d. Certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zawiesza i cofa to zawieszenie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 32e. Przepisów art. 32a–32d nie stosuje się do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Art. 32f. Zawieszenie certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Art. 32g. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.”;

13) w art. 46 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4c w brzmieniu:

„4a) unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4;

4b) żądania wymiany dowodu osobistego:

a) na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,

c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;”;

14) w art. 47:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.”,

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, przepisu ust. 1 nie stosuje się.”;

15) w art. 48 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 4 – podpis osobisty.”;

16) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.”;

17) w art. 50 w ust. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5d w brzmieniu:

„5a) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c;

5b) z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c;

5c) z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3a;

5d) z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 9.”;

18) w art. 51:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) minister właściwy do spraw informatyzacji – w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 3a i 9;

6) organ gminy, który otrzymał orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych przez rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie obywatelstwa polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego lub w wyniku unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3.”;

19) w art. 52:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wydana w pierwszej instancji jest ostateczna.”,

b) uchyla się ust. 4;

20) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym wykaz zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery zawieszonych i unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych.”;

21) po art. 53 dodaje się art. 53a i art. 53b w brzmieniu:

„Art. 53a. 1. Zniszczeniu podlegają unieważnione dowody osobiste, w szczególności:

1) nieprzekazane ich posiadaczom w związku z wymianą dokumentu lub nieprzekazane członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon posiadacza dowodu osobistego;

2) przekazane do organu gminy w przypadkach, o których mowa w art. 49;

3) nieodebrane przez posiadaczy przed upływem okresu ważności dokumentu.

2. Zniszczeniu podlegają również uszkodzone lub wybrakowane z powodu błędnej personalizacji blankiety dowodów osobistych.

3. Do zniszczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55) dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Art. 53b. 1. Organ gminy przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dowody osobiste do zniszczenia nie rzadziej niż raz na 5 lat.

2. Dowody osobiste podlegające zniszczeniu organ gminy przekazuje za pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego.”;

22) w art. 56 w pkt 4 w lit. d dodaje się tiret od dziewiątego do czternastego w brzmieniu:

„– datę i czas zawieszenia,

– oznaczenie organu zawieszającego,

– datę i czas cofnięcia zawieszenia,

– oznaczenie organu cofającego zawieszenie,

– datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3,

– status warstwy elektronicznej,”;

23) w art. 62 w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokument zawierający kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.”;

24) w art. 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.”;

25) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 pkt 5.”.

Art. 2. [Kodeks postępowania administracyjnego]
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 33 w § 2a i 3a w zdaniu pierwszym, w art. 63 w § 3a w pkt 1 i w art. 76a w § 2a w zdaniu pierwszym w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”;

2) w art. 220 w § 3 wyrazy „lub podpisu zaufanego” zastępuje się wyrazami „podpisu zaufanego albo podpisu osobistego”.

Art. 3. [Kodeks postępowania cywilnego]
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.2)) w art. 126 w § 5 oraz w art. 6944 w § 2 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 4. [Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty]
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.3)) w art. 3 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub”.

Art. 5. [Prawo o ruchu drogowym]
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53) w art. 80c w ust. 5 w zdaniu pierwszym, w art. 80cc w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 80cd w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 80ce w ust. 2, w art. 100ah w ust. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 100ak w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 100al w ust. 2 w zdaniu pierwszym oraz w art. 100am w ust. 2 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 6. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym]
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55) w art. 19 w ust. 2b oraz w art. 19e w ust. 2 i 7a wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 7. [Ordynacja podatkowa]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.4)) użyte w art. 14c w § 4, w art. 138a w § 3 i 5 w zdaniu pierwszym, w art. 144b w § 1 i 2 w pkt 1, w art. 159 w § 2, w art. 168 w § 3a w pkt 1, w art. 194a w § 2a w zdaniu pierwszym, w art. 210 w § 1 w pkt 8, w art. 217 w § 1 w pkt 7, w art. 282b w § 4 w pkt 6 oraz w art. 306d w § 3 w różnym przypadku wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 8. [Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych]
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.5)) w art. 39a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.
Art. 9. [Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa]
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.6)) w art. 54 w ust. 1, w art. 55 w ust. 1, w art. 55a w ust. 7 w zdaniu pierwszym i w ust. 9 w zdaniu drugim, w art. 58a w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 2, w art. 59 w ust. 9 w zdaniu pierwszym oraz w art. 61b w ust. 1 wyrazy „podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.
Art. 10. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym]
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544) w art. 19 w ust. 2c i 3a wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 11. [Kodeks spółek handlowych]
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 10 w § 4 w zdaniu drugim, w art. 231 w § 2, w art. 401 w § 2 w zdaniu pierwszym, w art. 41 w § 4 w zdaniu pierwszym, w art. 58 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 1061 w § 2, w art. 1571 w § 2, w art. 167 w § 4 w pkt 1–3, w art. 180 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 188 w § 4, w art. 208 w § 10 w zdaniu pierwszym, w art. 2401 w § 2 w zdaniu drugim oraz w art. 2591 w zdaniu drugim w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”;

2) w art. 270 w pkt 21 wyrazy „lub podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.

Art. 12. [Prawo o ustroju sądów powszechnych]
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 i 55) w art. 57 w § 6 oraz w art. 57aa w § 1 i 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.
Art. 13. [Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej]
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „albo zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579)” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”;

2) w art. 30b w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym wyrazy „albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne” zastępuje się wyrazami „ , podpisu zaufanego albo podpisu osobistego”.

Art. 14. [Ustawa o transporcie drogowym]
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58) w art. 82i w ust. 3 oraz w art. 82j w ust. 6 wyrazy „albo podpisu zaufanego” zastępuje się wyrazami „ , podpisu zaufanego albo podpisu osobistego”.
Art. 15. [Prawo farmaceutyczne]
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 96a w ust. 1 w pkt 3 w lit. e w tiret pierwszym wyrazy „podpis zaufany” zastępuje się wyrazami „podpis zaufany albo podpis osobisty”;

2) w art. 107a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym wyrazy „albo podpisu zaufanego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne” zastępuje się wyrazami „ , podpisu zaufanego albo podpisu osobistego”;

3) w art. 107f w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.

Art. 16. [Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego]
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45 i 55) w art. 25a, w art. 37 w ust. 6, w art. 62ze w ust. 1 w pkt 17, w art. 62zf w ust. 1 w pkt 16 oraz w art. 62zm w ust. 7 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 17. [Prawo upadłościowe]
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.9)) w art. 216a w ust. 1 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 18. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”.

Art. 19. [Ustawa o świadczeniach rodzinnych]
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354) w art. 23:

1) w ust. 3b w pkt 2 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”;

2) w ust. 6a wyrazy „profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „profilu zaufanego, profilu osobistego”.

Art. 20. [Prawo celne]
W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669, 1697, 2227 i 2244) w art. 10b w ust. 1 i 2 wyrazy „podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.
Art. 21. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.10)) w art. 4 w ust. 9 wyrazy „profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „profilu zaufanego, profilu osobistego”.
Art. 22. [Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.11)) w art. 95e w ust. 2, w art. 95g w ust. 2 w pkt 9 oraz w art. 95i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym i w ust. 8 w pkt 8 użyte w różnym przypadku wyrazy „lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „ , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
Art. 23. [Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po pkt 14a dodaje się pkt 14b w brzmieniu:

„14b) profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60);”;

2) w art. 20aa pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w którym wydawany jest:

a) profil zaufany,

b) profil osobisty;”;

3) w art. 20c:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu profilu osobistego.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przedłużenie ważności profilu zaufanego może nastąpić w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo przy wykorzystaniu profilu zaufanego.”.

Art. 24. [Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym]
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.12)) w art. 10b w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „lub podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
Art. 25. [Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów]
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.13)) w art. 15:

1) w ust. 3b w pkt 2 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”;

2) w ust. 11 wyrazy „profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „profilu zaufanego, profilu osobistego”.

Art. 26. [Ustawa o ewidencji ludności]
W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 5 wyrazy „lub podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”;

2) po art. 45a dodaje się art. 45b w brzmieniu:

„Art. 45b. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę elektroniczną, która umożliwia weryfikację informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) numer PESEL;

4) adres zameldowania na pobyt:

a) stały albo

b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu;

5) indywidualne oznaczenie tej informacji.”.

Art. 27. [Ustawa o kierujących pojazdami]
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.14)) w art. 27 w ust. 6 wyrazy „lub podpisu zaufanego” zastępuje się wyrazami „ , podpisu zaufanego lub podpisu osobistego”.
Art. 28. [Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3]
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) w art. 35b w ust. 3 w zdaniu drugim oraz w art. 46b w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „profilu zaufanego, profilu osobistego”.
Art. 29. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245) w art. 71 w ust. 3 wyrazy „albo podpisu zaufanego” zastępuje się wyrazami „ , podpisu zaufanego albo podpisu osobistego”.
Art. 30. [Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia]
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515, 1544, 2219 i 2429) użyte w art. 2 w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 17 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy „podpisem zaufanym” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „ , podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.
Art. 31. [Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych]
W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1544 i 2429) użyte w art. 19 w ust. 3, w art. 24 w ust. 6a oraz w art. 32a w ust. 8 w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „podpisem zaufanym” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.
Art. 32. [Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej]
W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.15)) w art. 67 w ust. 4d w pkt 1, w art. 76 w ust. 1b w pkt 1 i w art. 80 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „lub podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
Art. 33. [Ustawa o odpadach]
W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) w art. 65 w ust. 2 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 34. [Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych]
W ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223 oraz z 2018 r. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 oraz w art. 18 w ust. 3 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”;

2) w art. 11 w ust. 2 wyrazy „lub podpisami zaufanymi” zastępuje się wyrazami „ , podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi”.

Art. 35. [Ustawa o Karcie Dużej Rodziny]
W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544, 1669, 2383 i 2432) w art. 10 w ust. 9a w zdaniu drugim wyrazy „profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „profilu zaufanego, profilu osobistego”.
Art. 36. [Ustawa o odnawialnych źródłach energii]
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 w ust. 4 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”;

2) w art. 138 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wniosek o wydanie certyfikatu złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”;

3) w art. 147 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wniosek o udzielenie akredytacji złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”.

Art. 37. [Prawo restrukturyzacyjne]
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55) w art. 203 w ust. 2 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 38. [Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych]
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) w art. 6 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 5 w zdaniu drugim, w art. 9 w ust. 4 i 6, w art. 25 w ust. 4 w zdaniu drugim i w ust. 6 w zdaniu drugim, w art. 27 w ust. 2 w zdaniu drugim i w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 37 w ust. 7 w zdaniu drugim i w ust. 9 w zdaniu drugim oraz w art. 41 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „lub podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
Art. 39. [Prawo konsularne]
W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141) w art. 75 w ust. 2 wyrazy „podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.
Art. 40. [Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci]
W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354) w art. 13:

1) w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „profilu zaufanego, profilu osobistego”;

2) w ust. 7 w pkt 2 i w ust. 11 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.

Art. 41. [Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723, 1544 i 1669) w art. 36 w ust. 2 wyrazy „albo podpisu zaufanego” zastępuje się wyrazami „ , podpisu zaufanego albo podpisu osobistego”.
Art. 42. [Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia]
W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) w art. 6 w ust. 4, w art. 9 w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 61 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 43. [Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej]
W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 2429) w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 44. [Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy]
W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244) w art. 8 w ust. 4 i 8 w zdaniu drugim, w art. 10 w ust. 7 oraz w art. 52 w ust. 4 wyrazy „albo podpisem zaufanym” zastępuje się wyrazami „ , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
Art. 45. [Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 3f § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym.”;”;

2) w art. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 57 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na tożsamość kandydata.”;”;

3) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. W ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183, z 2015 r. poz. 1311, z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 696) w art. 4 w pkt 3, w art. 37 w § 1a w pkt 4, w art. 37a w pkt 5, w art. 46 w § 2a w pkt 7, w art. 48 w § 3a w zdaniu pierwszym oraz w pkt 12, w art. 74a w § 3 w pkt 2 użyte w różnym przypadku wyrazy „podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.”;

4) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. Uwierzytelnianie beneficjenta lub osoby fizycznej, która zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest upoważniona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym, wymaga wykorzystania profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.

2. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, uwierzytelnianie w centralnym systemie teleinformatycznym podmiotu, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez ten system.”.”;

5) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) w art. 1 w pkt 9 w lit. e w ust. 5 wyrazy „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” zastępuje się wyrazami „podpisu zaufanego, podpisu osobistego”.”;

6) w art. 60 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w art. 10 ust. 9a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,”;

7) w art. 66 w ust. 1 wyrazy „1 marca 2019 r.” zastępuje się wyrazami „4 marca 2019 r.”.

Art. 46. [Uwierzytelnienie użytkowników systemu teleinformatycznego]
Podmiot publiczny odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewnia możliwość uwierzytelniania użytkowników tego systemu z wykorzystaniem profilu osobistego wydawanego w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej w terminie określonym w art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544).
Art. 47. [Okres wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą]
Przepisów ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do spraw uregulowanych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.16)).
Art. 48. [Ważność dowodów osobistych]
Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
Art. 49. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 50. [Pierwsze przekazanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną do zniszczenia]
Pierwsze przekazanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną do zniszczenia następuje po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 51. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w części ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie zwiększonych kosztów blankietów dowodów osobistych, zwiększonych kosztów personalizacji dowodów osobistych oraz zwiększonych kosztów utrzymania systemów do personalizacji dowodów osobistych, będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, wynosi 525,961 mln zł, z tego:

1) w 2019 r. – 48,117 mln zł;

2) w 2020 r. – 51,207 mln zł;

3) w 2021 r. – 38,902 mln zł;

4) w 2022 r. – 46,189 mln zł;

5) w 2023 r. – 52,950 mln zł;

6) w 2024 r. – 60,934 mln zł;

7) w 2025 r. – 63,164 mln zł;

8) w 2026 r. – 63,162 mln zł;

9) w 2027 r. – 50,668 mln zł;

10) w 2028 r. – 50,668 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 52. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w części budżetu wojewodów w zakresie finansowania organów gmin realizujących zadania określone w niniejszej ustawie, które są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, wynosi 98,215 mln zł, z tego:

1) w 2019 r. – 13,067 mln zł;

2) w 2020 r. – 14,024 mln zł;

3) w 2021 r. – 6,761 mln zł;

4) w 2022 r. – 8,254 mln zł;

5) w 2023 r. – 9,639 mln zł;

6) w 2024 r. – 11,275 mln zł;

7) w 2025 r. – 11,732 mln zł;

8) w 2026 r. – 11,731 mln zł;

9) w 2027 r. – 5,866 mln zł;

10) w 2028 r. – 5,866 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przy udziale wojewodów, monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 53. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w części ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zwiększonych kosztów utrzymania systemu teleinformatycznego obsługującego Rejestr Dowodów Osobistych i oprogramowania współpracującego, będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, wynosi 18,066 mln zł, z tego:

1) w 2019 r. – 2,346 mln zł;

2) w 2020 r. – 1,579 mln zł;

3) w 2021 r. – 1,619 mln zł;

4) w 2022 r. – 1,659 mln zł;

5) w 2023 r. – 1,701 mln zł;

6) w 2024 r. – 1,743 mln zł;

7) w 2025 r. – 1,787 mln zł;

8) w 2026 r. – 1,831 mln zł;

9) w 2027 r. – 1,877 mln zł;

10) w 2028 r. – 1,924 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, wielkość wydatków w IV kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 54. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 45 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 45 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.;

3) art. 23 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.;

4) art. 26 pkt 2 oraz art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

5) art. 9 i art. 40 w zakresie wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne, ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669 i 2435.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215, 2244 i 2432.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1076, 1544, 1629, 1669, 1925 i 2244.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1039, 1375, 1515, 1544, 1629, 1637, 1669, 2227 i 2429.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 15.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000, 1544, 1669, 2354 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2418, z 2018 r. poz. 138, 650, 728, 957, 1039, 1098, 1099, 1284, 1544, 1629, 2172, 2244 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 53.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000, 1515, 1544, 1629, 1669 i 2429.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215, 2244 i 2432.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA