Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67g ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób:

1) wprowadzenia oraz znoszenia koordynacji i organizacji rozkładów lotów;

2) wyboru, powoływania oraz odwoływania koordynatora i organizatora rozkładów lotów oraz dokumenty i informacje, jakie powinny zostać złożone przez kandydata ubiegającego się o powołanie na koordynatora lub organizatora rozkładów lotów;

3) opracowywania i opiniowania projektu budżetu koordynatora i organizatora rozkładów lotów, termin złożenia projektu budżetu koordynatora i organizatora rozkładów lotów do zatwierdzenia oraz dokumenty i informacje, jakie powinny być złożone do tych projektów;

4) obliczania wysokości opłat za koordynację i organizację rozkładów lotów wnoszonych przez przewoźników lotniczych;

5) postępowania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przypadku zniesienia koordynacji i organizacji rozkładów lotów;

6) wyznaczania parametrów koordynacyjnych;

7) obliczania rekompensaty, o której mowa w art. 67d ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu skróty i określenia oznaczają:

1) Dziennik Urzędowy – Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) initial submission deadline – termin, w którym zgodnie z kalendarzem działań koordynacyjnych ustalonym przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) i zamieszczonym w Worldwide Slot Guidelines3) przewoźnicy lotniczy są obowiązani przedstawiać zaplanowane operacje lotnicze koordynatorom i organizatorom rozkładów lotów w portach lotniczych z wprowadzoną koordynacją albo organizacją rozkładów lotów;

3) konferencja – konferencję organizowaną przez IATA, dotyczącą koordynacji lub organizacji zaplanowanych operacji lotniczych w portach lotniczych z wprowadzoną koordynacją albo organizacją rozkładów lotów, która odbywa się dwa razy w roku w sezonie letnim i zimowym;

4) koordynacja – koordynację rozkładów lotów;

5) Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

6) rozporządzenie nr 95/93/WE – rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 22.01.1993, str. 1, z późn. zm.4) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3);

7) ustawa – ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Rozdział 2

Wprowadzenie koordynacji albo organizacji rozkładów lotów

§ 3. [Wprowadzenie koordynacji albo organizacji rozkładów lotów]

1. Prezes Urzędu wprowadza w porcie lotniczym koordynację albo organizację rozkładów lotów na wniosek zarządzającego lotniskiem albo z urzędu.

2. Wprowadzenie w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów następuje po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE.

3. W celu przeprowadzenia konsultacji Prezes Urzędu przekazuje podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, analizę przepustowości, o której mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE, oraz inne dokumenty zawierające istotne informacje w zakresie ograniczeń wpływających na możliwość wykonywania operacji lotniczych w porcie lotniczym, jeżeli takie posiada.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie w sprawie wprowadzenia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów wraz z uzasadnieniem.

5. Prezes Urzędu może zorganizować spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, w celu omówienia ograniczeń wpływających na możliwość wykonywania operacji lotniczych w porcie lotniczym oraz oceny zasadności wprowadzenia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów.

6. Informację o wprowadzeniu w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.

Rozdział 3

Koordynator

§ 4. [Koordynator]

1. Prezes Urzędu informuje, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym, o wszczęciu procedury wyboru w porcie lotniczym koordynatora, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatur.

2. Kandydat ubiegający się o powołanie na koordynatora składa Prezesowi Urzędu w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie następujące dokumenty i informacje:

1) zgłoszenie kandydata zawierające jego dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę osoby prawnej oraz adres jej siedziby;

2) kopię dokumentu poświadczającego wyższe wykształcenie;

3) kopie referencji, świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających posiadanie wiedzy lub doświadczenia w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń;

4) zaświadczenie z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 pkt 3 ustawy, albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;

5) kopię dokumentu potwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego – w przypadku obywatela polskiego albo kopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego, z zastrzeżeniem art. 67b ust. 3 ustawy – w przypadku obywatela państwa obcego;

6) plan gospodarczy koordynatora w porcie lotniczym obejmujący co najmniej 2 lata działalności koordynacyjnej, a w przypadku gdy koordynacja jest wprowadzana na okres krótszy – okres tej koordynacji, zawierający w szczególności:

a) opis sposobu zapewnienia koordynacji, w tym wskazanie liczby etatów przeznaczonych dla realizacji koordynacji, oraz opis systemów informatycznych i teleinformatycznych wykorzystywanych w celu zapewnienia koordynacji,

b) opis sposobu zapewnienia przydzielania czasów na start lub lądowanie w przypadku nagłym, o którym mowa w art. 4 ust. 5 rozporządzenia nr 95/93/WE, poza godzinami pracy koordynatora,

c) opis sposobu monitorowania zgodności operacji lotniczych z czasami na start lub lądowanie przydzielonymi dla tych operacji, o którym mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE,

d) opis sposobu udostępniania informacji, o których mowa w art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 95/93/WE,

e) prognozowane koszty działalności ponoszone od momentu rozpoczęcia koordynacji przez okres co najmniej 2 lat, a w przypadku gdy koordynacja jest wprowadzana na okres krótszy – okres tej koordynacji, w podziale na koszty:

– osobowe, w tym koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń, szkoleń, staży oraz związane z rozwojem zawodowym osób faktycznie pełniących działalność w zakresie koordynacji,

– obsługi informatycznej, w tym koszty związane z infrastrukturą informatyczną oraz oprogramowaniem, służącymi obsłudze systemu alokacji i monitorowania przestrzegania czasów na start lub lądowanie,

– udziału w spotkaniach, w tym koszty udziału w konferencjach, komitetach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach organizowanych poza siedzibą koordynatora,

– ubezpieczenia oraz koszty administracyjne, w tym koszty obsługi prawnej oraz wynajmu pomieszczeń,

– usług obcych wraz z podaniem kategorii tych usług oraz wyjaśnieniem przyczyn braku ich realizacji w ramach wewnętrznych zasobów;

7) kopie sprawozdań finansowych obejmujących co najmniej 2 lata działalności gospodarczej poprzedzającej zgłoszenie kandydata, jeżeli w tym okresie kandydat prowadził działalność gospodarczą;

8) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunku niezależności w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 95/93/WE.

3. Jeżeli kandydat ubiegający się o powołanie na koordynatora pełni funkcję koordynatora w innym porcie lotniczym lub wykonuje usługi inne niż koordynacja w porcie lotniczym, w którym ubiega się o powołanie na koordynatora, przedstawia w ramach prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e, łączne koszty swojego funkcjonowania, wraz z uzasadnieniem wysokości kosztów alokowanych dla sprawowania koordynacji w porcie lotniczym, którego dotyczy plan gospodarczy.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, kandydat ubiegający się o powołanie na koordynatora składa, poza dokumentami i informacjami określonymi w ust. 2, projekt budżetu, o którym mowa w art. 67d ust. 8 ustawy, na okres koordynacji, uwzględniający założenia planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

5. Jeżeli o powołanie na koordynatora ubiega się osoba prawna, przepisy ust. 2 pkt 2–5 i 8 stosuje się odpowiednio do osób działających w jej imieniu w zakresie koordynacji oraz osób mających faktycznie pełnić działalność w zakresie koordynacji.

6. Prezes Urzędu może żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień dotyczących planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, oraz dodatkowych wyjaśnień, dokumentów i informacji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy, na każdym etapie procedury wyboru w porcie lotniczym koordynatora.

7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu ogłasza w Dzienniku Urzędowym, w drodze komunikatu, listę kandydatów ubiegających się o powołanie na koordynatora spełniających warunki, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy. Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie tę listę podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, wraz z prognozowanymi przez każdego z kandydatów na niej ujętych kosztami działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, wraz z listą, o której mowa w ust. 7, Prezes Urzędu przekazuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, projekty budżetów, o których mowa w art. 67d ust. 8 ustawy, na okres koordynacji, przedstawione przez ujętych na liście kandydatów ubiegających się o powołanie na koordynatora.

9. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 7, podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie dotyczące kandydatów wskazanych w tym komunikacie.

§ 5. [Powołanie i odwołanie koordynatora]

1. Prezes Urzędu powołuje koordynatora, w drodze decyzji administracyjnej, spośród kandydatów wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 4 ust. 7, na podstawie oceny dokumentów, informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 2–4 i 6, biorąc w szczególności pod uwagę wiedzę i doświadczenie kandydatów, adekwatność prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 lit. e, oraz posiadanie niezbędnych do realizacji zadań koordynatora zasobów ludzkich i teleinformatycznych, z uwzględnieniem uwarunkowań portu lotniczego, w którym ma zostać powołany koordynator.

2. Prezes Urzędu odwołuje koordynatora, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w art. 67b ust. 7 i 8 ustawy.

3. Informację o powołaniu i odwołaniu koordynatora ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.

§ 6. [Projekt budżetu koordynatora]

1. Projekt budżetu koordynatora jest opracowywany na okres 12 miesięcy obejmujących dwa kolejne sezony rozkładowe, a w przypadku wprowadzenia koordynacji na okres krótszy – na okres tej koordynacji.

2. Do projektu budżetu koordynatora stosuje się podział kosztów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 lit. e.

3. Koordynator przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy.

4. Podmioty, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mogą przedstawiać koordynatorowi opinie do projektu budżetu w terminie 10 dni od dnia przekazania przez koordynatora projektu budżetu.

5. W terminie 12 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, koordynator organizuje spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mające na celu konsultację otrzymanych opinii.

6. Koordynator przedstawia projekt budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu. W przypadku nowo powołanego koordynatora, jeżeli ten termin nie może zostać dotrzymany, projekt budżetu jest przedstawiany Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 45 dni od dnia doręczenia decyzji o powołaniu na koordynatora.

7. Do projektu budżetu przedstawionego Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia koordynator dołącza opinie, o których mowa w ust. 4, oraz informację o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii, a w przypadku rozbieżności w opiniach – protokół rozbieżności.

8. Korespondencja między koordynatorem a podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, odbywa się w języku polskim lub angielskim. Korespondencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

9. Przepisów ust. 3–8 nie stosuje się do projektu budżetu w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE.

10. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do projektu nowego budżetu, o którym mowa w art. 67d ust. 9 ustawy.

§ 7. [Nowy projekt budżetu]

1. W przypadku odmowy zatwierdzenia projektu budżetu koordynator przedstawia nowy projekt budżetu:

1) do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu, wyznaczając termin na przekazanie opinii,

2) Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, po zakończeniu opiniowania, o którym mowa w pkt 1, jednak nie później niż w terminie 28 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu

– chyba że koordynator złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Do nowego projektu budżetu nie stosuje się przepisu § 6 ust. 5 oraz przepisu § 6 ust. 7 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy informacji o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii oraz protokołu rozbieżności.

3. W przypadku niezatwierdzenia projektu budżetu przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu, do czasu zatwierdzenia projektu budżetu, koszty koordynacji są ponoszone na podstawie budżetu zatwierdzonego dla poprzedniego analogicznego okresu, a w przypadku nowo powołanego koordynatora – na podstawie projektu budżetu.

§ 8. [Przekazanie kopii decyzji Prezesa Urzędu zatwierdzającej projekt budżetu oraz odpisu zatwierdzonego budżetu]

Koordynator przekazuje niezwłocznie podmiotom uprawnionym do opiniowania projektu budżetu kopię decyzji Prezesa Urzędu zatwierdzającej projekt budżetu oraz odpis zatwierdzonego budżetu.

§ 9. [Wysokość opłaty za koordynację]

1. Wysokość opłaty za koordynację ogłasza się w Dzienniku Urzędowym z początkiem każdego sezonu rozkładowego lub z początkiem okresu koordynacji, jeżeli nie pokrywa się on z sezonem rozkładowym.

2. Wysokość opłaty za koordynację oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

a – oznacza wysokość opłaty za koordynację,

m – oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie koordynatora podzieloną przez 2,

y – oznacza:

– łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez koordynatora projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 6 ust. 6 – w przypadku projektu budżetu opracowywanego dla nowo powołanego koordynatora,

– łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez koordynatora projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 6 ust. 6 – w przypadku projektu budżetu opracowywanego na okres 12 miesięcy,

– łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono koordynację, wskazanego w decyzji wprowadzającej koordynację w danym porcie lotniczym – w przypadku wprowadzenia koordynacji na okres krótszy niż 12 miesięcy.

§ 10. [Informowanie o zamiarze korzystania z prawa do rekompensaty]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, zarządzający lotniskiem w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia koordynacji informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Prezesa Urzędu oraz przewoźników lotniczych regularnie korzystających z portu lotniczego i ich reprezentatywne organizacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, o zamiarze korzystania z prawa do rekompensaty, o którym mowa w art. 67d ust. 4 ustawy.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się propozycję rekompensaty.

3. Propozycję rekompensaty oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

a – oznacza propozycję rekompensaty,

m – oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie koordynatora podzieloną przez 2,

y – oznacza prognozowaną na okres koordynacji liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostaną przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE.

4. Zarządzający lotniskiem przekazuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Prezesowi Urzędu oraz przewoźnikom lotniczym wykonującym operacje lotnicze, dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE w okresie koordynacji, o której mowa w ust. 1, kalkulację rekompensaty, w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu koordynacji.

5. Rekompensatę oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

a – oznacza rekompensatę,

m – oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie koordynatora podzieloną przez 2,

y – oznacza rzeczywistą liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE w okresie koordynacji.

Rozdział 4

Organizator rozkładów lotów

§ 11. [Organizator rozkładów lotów]

1. Prezes Urzędu informuje, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym, o wszczęciu procedury wyboru w porcie lotniczym organizatora rozkładów lotów, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatur.

2. Kandydat ubiegający się o powołanie na organizatora rozkładów lotów składa Prezesowi Urzędu w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie następujące dokumenty i informacje:

1) zgłoszenie kandydata zawierające jego dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę osoby prawnej oraz adres jej siedziby;

2) kopię dokumentu poświadczającego wyższe wykształcenie;

3) kopie referencji, świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających posiadanie wiedzy lub doświadczenia w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń;

4) zaświadczenie z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 pkt 3 ustawy, albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;

5) kopię dokumentu potwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego – w przypadku obywatela polskiego albo kopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego – w przypadku obywatela państwa obcego;

6) plan gospodarczy organizatora rozkładów lotów w porcie lotniczym obejmujący co najmniej 2 lata działalności organizatora rozkładów lotów, a w przypadku gdy organizacja rozkładów lotów jest wprowadzana na okres krótszy – okres tej organizacji rozkładów lotów, zawierający w szczególności:

a) opis sposobu zapewnienia organizacji rozkładów lotów, w tym wskazanie liczby etatów przeznaczonych dla realizacji organizacji rozkładów lotów, oraz opis systemów informatycznych i teleinformatycznych wykorzystywanych w celu zapewnienia organizacji rozkładów lotów,

b) opis sposobu monitorowania zgodności operacji lotniczych z zaleconymi rozkładami, o którym mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE,

c) prognozowane koszty działalności ponoszone od momentu rozpoczęcia organizacji rozkładów lotów przez okres co najmniej 2 lat, a w przypadku gdy organizacja rozkładów lotów jest wprowadzana na okres krótszy – okres tej organizacji rozkładów lotów, w podziale na koszty:

– osobowe, w tym koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń, szkoleń, staży oraz związane z rozwojem zawodowym osób faktycznie pełniących działalność w zakresie organizacji rozkładów lotów,

– obsługi informatycznej, w tym koszty związane z infrastrukturą informatyczną oraz oprogramowaniem, służącymi obsłudze systemu wspomagającego zalecanie rozkładów i monitorowanie przestrzegania zaleconych rozkładów,

– udziału w spotkaniach, w tym koszty udziału w konferencjach oraz innych spotkaniach organizowanych poza siedzibą organizatora rozkładów lotów,

– ubezpieczenia oraz koszty administracyjne, w tym koszty obsługi prawnej oraz wynajmu pomieszczeń,

– usług obcych wraz z podaniem kategorii tych usług oraz wyjaśnieniem przyczyn braku ich realizacji w ramach wewnętrznych zasobów;

7) kopie sprawozdań finansowych obejmujących co najmniej 2 lata działalności gospodarczej poprzedzającej zgłoszenie kandydata, jeżeli w tym okresie kandydat prowadził działalność gospodarczą;

8) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunku niezależności w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 95/93/WE.

3. Jeżeli kandydat ubiegający się o powołanie na organizatora rozkładów lotów pełni funkcję organizatora rozkładów lotów w innym porcie lotniczym lub wykonuje usługi inne niż organizacja rozkładów lotów w porcie lotniczym, w którym ubiega się o powołanie na organizatora rozkładów lotów, przedstawia w ramach prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c, łączne koszty swojego funkcjonowania, wraz z uzasadnieniem wysokości kosztów alokowanych dla sprawowania organizacji rozkładów lotów w porcie lotniczym, którego dotyczy plan gospodarczy.

4. Jeżeli o powołanie na organizatora rozkładów lotów ubiega się osoba prawna, przepisy ust. 2 pkt 2–5 i 8 stosuje się odpowiednio do osób działających w jej imieniu w zakresie organizacji rozkładów lotów oraz osób mających faktycznie pełnić działalność w zakresie organizacji rozkładów lotów.

5. Prezes Urzędu może żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień dotyczących planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, oraz dodatkowych wyjaśnień, dokumentów i informacji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy, na każdym etapie procedury wyboru w porcie lotniczym organizatora rozkładów lotów.

6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu ogłasza w Dzienniku Urzędowym, w drodze komunikatu, listę kandydatów ubiegających się o powołanie na organizatora rozkładów lotów spełniających warunki, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy. Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie tę listę podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, wraz z prognozowanymi przez każdego z kandydatów na niej ujętych kosztami działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c.

7. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 6, podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie dotyczące kandydatów wskazanych w tym komunikacie.

§ 12. [Powołanie i odwołanie organizatora rozkładów lotów]

1. Prezes Urzędu powołuje organizatora rozkładów lotów, w drodze decyzji administracyjnej, spośród kandydatów wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 11 ust. 6, na podstawie oceny dokumentów, informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 11 ust. 2, 3 i 5, biorąc w szczególności pod uwagę wiedzę i doświadczenie kandydatów, adekwatność prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 lit. c, oraz posiadanie niezbędnych do realizacji zadań organizatora rozkładów lotów zasobów ludzkich i teleinformatycznych, z uwzględnieniem uwarunkowań portu lotniczego, w którym ma zostać powołany organizator rozkładów lotów.

2. Prezes Urzędu odwołuje organizatora rozkładów lotów, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w art. 67b ust. 7 i 8 ustawy.

3. Informację o powołaniu i odwołaniu organizatora rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.

§ 13. [Projekt budżetu organizatora rozkładów lotów]

1. Projekt budżetu organizatora rozkładów lotów jest opracowywany na okres 12 miesięcy obejmujących dwa kolejne sezony rozkładowe, a w przypadku wprowadzenia organizacji rozkładów lotów na okres krótszy – na okres tej organizacji rozkładów lotów.

2. Do projektu budżetu organizatora rozkładów lotów stosuje się podział kosztów, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 lit. c.

3. Organizator rozkładów lotów przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy.

4. Podmioty, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mogą przedstawiać organizatorowi rozkładów lotów opinie do projektu budżetu w terminie 10 dni od dnia przekazania przez organizatora rozkładów lotów projektu budżetu.

5. W terminie 12 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, organizator rozkładów lotów organizuje spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mające na celu konsultację otrzymanych opinii.

6. Organizator rozkładów lotów przedstawia projekt budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu. W przypadku nowo powołanego organizatora rozkładów lotów, jeżeli ten termin nie może zostać dotrzymany, projekt budżetu jest przedstawiany Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 45 dni od dnia doręczenia decyzji o powołaniu na organizatora rozkładów lotów.

7. Do projektu budżetu przedstawionego Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia organizator rozkładów lotów dołącza opinie, o których mowa w ust. 4, oraz informację o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii, a w przypadku rozbieżności w opiniach – protokół rozbieżności.

8. Korespondencja między organizatorem rozkładów lotów a podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, odbywa się w języku polskim lub angielskim. Korespondencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

9. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do projektu nowego budżetu, o którym mowa w art. 67d ust. 9 ustawy.

§ 14. [Nowy projekt budżetu]

1. W przypadku odmowy zatwierdzenia projektu budżetu organizator rozkładów lotów przedstawia nowy projekt budżetu:

1) do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu, wyznaczając termin na przekazanie opinii,

2) Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, po zakończeniu opiniowania, o którym mowa w pkt 1, jednak nie później niż w terminie 28 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu

– chyba że organizator rozkładów lotów złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Do nowego projektu budżetu nie stosuje się przepisu § 13 ust. 5 oraz przepisu § 13 ust. 7 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy informacji o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii oraz protokołu rozbieżności.

3. W przypadku niezatwierdzenia projektu budżetu przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu, do czasu zatwierdzenia projektu budżetu, koszty organizacji rozkładów lotów są ponoszone na podstawie budżetu zatwierdzonego dla poprzedniego analogicznego okresu, a w przypadku nowo powołanego organizatora rozkładów lotów – na podstawie projektu budżetu.

§ 15. [Przekazanie kopii decyzji zatwierdzającej projekt budżetu oraz odpisu zatwierdzonego budżetu]

Organizator rozkładów lotów przekazuje niezwłocznie podmiotom uprawnionym do opiniowania projektu budżetu kopię decyzji Prezesa Urzędu zatwierdzającej projekt budżetu oraz odpis zatwierdzonego budżetu.

§ 16. [Wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów]

1. Wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym z początkiem każdego sezonu rozkładowego lub z początkiem okresu organizacji rozkładów lotów, jeżeli nie pokrywa się on z sezonem rozkładowym.

2. Wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

a – oznacza wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów,

m – oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie organizatora rozkładów lotów podzieloną przez 2,

y – oznacza:

– łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez organizatora rozkładów lotów projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 13 ust. 6 – w przypadku projektu budżetu opracowywanego dla nowo powołanego organizatora rozkładów lotów oraz w przypadku projektu budżetu opracowywanego na okres 12 miesięcy,

– łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono organizację rozkładów lotów, wskazanego w decyzji wprowadzającej organizację rozkładów lotów w danym porcie lotniczym – w przypadku wprowadzenia organizacji rozkładów lotów na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Rozdział 5

Zniesienie koordynacji albo organizacji rozkładów lotów

§ 17. [Zniesienie koordynacji albo organizacji rozkładów lotów]

1. Prezes Urzędu znosi w porcie lotniczym koordynację albo organizację rozkładów lotów na wniosek zarządzającego lotniskiem albo z urzędu.

2. Zniesienie w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów następuje po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE.

3. W terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji, o których mowa w ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie w sprawie zniesienia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów wraz z uzasadnieniem.

4. Prezes Urzędu może zorganizować spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, w celu omówienia zasadności zniesienia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów.

5. Informację o zniesieniu w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.

6. W przypadku zniesienia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów i braku wprowadzenia w porcie lotniczym odpowiednio koordynacji albo organizacji rozkładów lotów dotychczasowy koordynator albo dotychczasowy organizator rozkładów lotów dokonuje rozliczenia środków i zwraca środki niewykorzystane, które pobrał w związku z pełnieniem odpowiednio koordynacji albo organizacji rozkładów lotów za okres, w którym koordynacja albo organizacja rozkładów lotów nie będzie kontynuowana.

Rozdział 6

Parametry koordynacyjne

§ 18. [Parametry koordynacyjne]

1. Zarządzający lotniskiem w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację, wyznacza parametry koordynacyjne dla przedziałów czasowych określonych przez koordynatora, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE.

2. Zarządzający lotniskiem przekazuje proponowane parametry koordynacyjne, wraz z opisem metodyki wykorzystanej do ich opracowania, do konsultacji w ramach komitetu koordynacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE.

3. Zarządzający lotniskiem przekazuje koordynatorowi parametry koordynacyjne w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed datą initial submission deadline.

4. W przypadku zmiany parametrów koordynacyjnych, wynikającej z zaistnienia nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego, gdy taka zmiana parametrów koordynacyjnych jest nieunikniona, zarządzający lotniskiem bez zbędnej zwłoki:

1) informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaistniałej sytuacji koordynatora i członków komitetu koordynacyjnego;

2) wyznacza nowe parametry koordynacyjne w porozumieniu z koordynatorem i komitetem koordynacyjnym oraz przekazuje je koordynatorowi w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego.

5. Zarządzający lotniskiem niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczeniu nowych parametrów koordynacyjnych w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, członkom komitetu koordynacyjnego oraz Prezesowi Urzędu.

§ 19. [Przekazanie parametrów koordynacyjnych organizatorowi rozkładów lotów w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej]

1. Zarządzający lotniskiem w porcie lotniczym, w którym wprowadzono organizację rozkładów lotów, wyznacza parametry koordynacyjne dla przedziałów czasowych określonych przez organizatora rozkładów lotów, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE.

2. Zarządzający lotniskiem przekazuje parametry koordynacyjne organizatorowi rozkładów lotów w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 7 dni przed datą initial submission deadline.

3. W przypadku zmiany parametrów koordynacyjnych, wynikającej z zaistnienia nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego, gdy taka zmiana parametrów koordynacyjnych jest nieunikniona, zarządzający lotniskiem bez zbędnej zwłoki wyznacza nowe parametry koordynacyjne w porozumieniu z organizatorem rozkładów lotów oraz przekazuje je organizatorowi rozkładów lotów w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego.

4. Zarządzający lotniskiem niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczeniu nowych parametrów koordynacyjnych w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Prezesowi Urzędu.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 20. [Postępowania w toku]

1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku odmowy zatwierdzenia projektu budżetu koordynatora lub organizatora rozkładów lotów, przedstawionego Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do zatwierdzenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do postępowania w sprawie zatwierdzenia nowego projektu budżetu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 22.01.1993, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3, Dz. Urz. WE L 142 z 31.05.2002, str. 3 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 6, str. 252, Dz. Urz. UE L 221 z 04.09.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 415, Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 50 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 171, Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 1.

3) Dokument wydawany przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), określający standardy w zakresie koordynacji i organizacji rozkładów lotów w portach lotniczych, dostępny pod adresem https://www.iata.org/policy/slots/Pages/slot-guidelines.aspx.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 142 z 31.05.2002, str. 3 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 6, str. 252, Dz. Urz. UE L 221 z 04.09.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 415, Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 50 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 171, Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 1.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. poz. 768), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-08
  • Data wejścia w życie: 2020-09-23
  • Data obowiązywania: 2021-05-19

Dziennik Ustaw