Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67g ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość opłaty za koordynację oblicza się według wzoru:


gdzie:

???? - oznacza wysokość opłaty za koordynację, gdzie n oznacza okres, na który ustala się opłatę za koordynację,

m - oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie koordynatora podzieloną przez 2,

y - oznacza:

- w przypadku projektu budżetu opracowywanego dla nowo powołanego koordynatora - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez koordynatora projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 6 ust. 6,

- w przypadku projektu budżetu opracowywanego na okres 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez koordynatora projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 6 ust. 6; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1 oraz z liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu projektu budżetu przez koordynatora,

- w przypadku wprowadzenia koordynacji na okres krótszy niż 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono koordynację, wskazanego w decyzji wprowadzającej koordynację w danym porcie lotniczym; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1 oraz z liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono koordynację, wskazanego w decyzji wprowadzającej koordynację w danym porcie lotniczym.";

2) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów oblicza się według wzoru:


gdzie:

???? - oznacza wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów, gdzie n oznacza okres, na który ustala się opłatę za organizację rozkładów lotów,

m - oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie organizatora rozkładów lotów podzieloną przez 2,

y - oznacza:

- w przypadku projektu budżetu opracowywanego dla nowo powołanego organizatora rozkładów lotów oraz w przypadku projektu budżetu opracowywanego na okres 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez organizatora rozkładów lotów projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 13 ust. 6; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1 oraz z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu projektu budżetu przez organizatora rozkładów lotów,

- w przypadku wprowadzenia organizacji rozkładów lotów na okres krótszy niż 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono organizację rozkładów lotów, wskazanego w decyzji wprowadzającej organizację rozkładów lotów w danym porcie lotniczym; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1 oraz z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono organizację rozkładów lotów, wskazanego w decyzji wprowadzającej organizację rozkładów lotów w danym porcie lotniczym.".

§ 2. [Stosowanie przepisów w sprawach dotyczących zatwierdzenia projektu budżetu koordynatora lub organizatora rozkładów lotów]

W sprawach dotyczących zatwierdzenia projektu budżetu koordynatora lub organizatora rozkładów lotów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
  • Data wejścia w życie: 2021-05-19
  • Data obowiązywania: 2021-05-19

Dziennik Ustaw