Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie służby informacji lotniczej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 1689), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 1580).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 1580), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2021 r. (poz. 878)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1)

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie służby informacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, zwanej dalej "AIS";

2) wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa AIS;

3) sposób i warunki udostępniania przez organy AIS wydawnictw, o których mowa w pkt 2, oraz rozpowszechniania przez nią innych informacji;

4) zasady współdziałania AIS z zarządzającymi lotniskami.

§ 2. Sposób i warunki zapewniania AIS w zakresie:

1)2) przepływu danych i informacji lotniczych - określają przepisy załączników III i IV do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 552/2004";

2) publikacji Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych oraz wymagania dla tego wydawnictwa - określają:

a)4) normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.5)), zwanej dalej "Konwencją", ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu i ogłoszenia sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 88), z wyłączeniem pkt 1.2.2.2, 5.3.3.4.6, 5.3.3.4.9, 5.3.4 i 5.3.5,

b) przepisy art. 3-12 oraz art. 14 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2010, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 73/2010",

c) załącznik nr 1 do rozporządzenia określający sposób publikacji danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych;

3)6) udostępniania map lotniczych oraz wymagania dla tych map - określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 4 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 20), z wyłączeniem pkt 2.1.7, 2.1.8, 4.2.1, 5.2.1, 8.7, 11.4, 16.2.1, 17.4.4 i 20.1;

4) (uchylony).7)

§ 3. Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze, są określone w Załączniku 4 do Konwencji, a wymagania, którym powinny odpowiadać wydawnictwa AIS inne niż mapy lotnicze, są określone w Załączniku 15 do Konwencji, z tym że ilekroć w zakresie wymagań dotyczących:

1) map lotniczych w Załączniku 4 do Konwencji jest mowa o "władzy" lub "państwie", rozumie się przez to:

a) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu",

b)8) instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004 - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,

c)8) podmiot opracowujący daną mapę lotniczą - w przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.3, 2.4.4 i 2.17.2;

2) wydawnictw AIS innych niż mapy lotnicze w Załączniku 15 do Konwencji jest mowa o:

a) "państwie" - rozumie się przez to Prezesa Urzędu,

b) "władzy lotniczej" lub "agencji, której przekazano uprawnienia do zapewniania służb" oraz "cywilnej władzy lotniczej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą AIS certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004,

c) "władzy meteorologicznej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służbę meteorologiczną certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004.

§ 4. 1. Sposobem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:

1) publikacja danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych w języku polskim i angielskim;

2)9) międzynarodowe rozpowszechnianie informacji NOTAM (Notice To Airmen), o których mowa w pkt 6.3.2 Załącznika 15 do Konwencji, zwanych dalej "NOTAM";

3)9) zapewnienie personelowi związanemu z operacjami lotniczymi dostępu do informacji lotniczych potrzebnych w celach planowania przed lotem zgodnie z pkt 5.5 Załącznika 15 do Konwencji.

2. Warunkiem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:

1) zgodność map lotniczych oraz danych i informacji lotniczych przekazywanych do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych z:

a)10) poziomym układem odniesienia według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) oraz układem wysokości PL-EVRF2007-NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),

b)10) normami i zalecanymi metodami postępowania określonymi w Załączniku 5 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 99),

c) niemetrycznymi jednostkami miar określającymi wysokość (stopa [ft] - 1 ft = 0,3048 m), odległość (mila morska [NM] - 1 NM = 1852 m), prędkość lotu (węzeł [kt] - 1 kt = 0,514444 m/s) i gradient zniżania albo wznoszenia (stopa na minutę [ft/min] - 100 ft/min = 0,5080 m/s);

2) udostępnienie Prezesowi Urzędu zmian do Zbioru Informacji Lotniczych (AIP Polska) na co najmniej 56 dni przed dniem ich wejścia w życie;

3) opracowanie i stosowanie procedury weryfikacji danych i informacji lotniczych przekazywanych do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, zapewniającej zgodność odpowiednich danych i informacji:

a) (uchylona),11)

b) z rejestrem lotniczych urządzeń naziemnych,

c) z instrukcją operacyjną lotniska,

d) z rejestrem lotnisk cywilnych,

e)12) z taryfą opłat lotniskowych, ogłaszaną w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,

f)12) z opłatami nawigacyjnymi, ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 130 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,

g)13) ze zmianami w systemach funkcjonalnych, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt ATM/ANS.AR.C.025 i ATM/ANS.OR.A.040 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.14));

4) stosowanie wymagań dotyczących jakości danych lotniczych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Współdziałanie pomiędzy AIS a zarządzającym lotniskiem obejmuje:

1) wymianę danych i informacji lotniczych na podstawie ustaleń formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;

2) przekazywanie danych i informacji lotniczych o lotniskach za pomocą bezpośredniego połączenia elektronicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2010;

3) organizację, w razie potrzeby, wspólnych szkoleń;

4) wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskonalenia metod opracowywania danych i informacji lotniczych;

5) udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie spraw objętych współdziałaniem.

2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, są opracowywane, na bieżąco aktualizowane i przekazywane do AIS:

1)15) dane niezbędne do publikacji informacji o lotnisku, określone w ustaleniach formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;

2) informacje operacyjne dotyczące lotniska niezbędne do wydawania NOTAM;

3) mapy lotnicze zawierające dane o lotnisku, o których mowa w pkt 5.2.5.1 lit. a-c, f i j Załącznika 15 do Konwencji, w postaciach:16)

a) papierowej,

b) elektronicznej - wektorowej, zapewniającej dane geometryczne wraz z opisującymi je atrybutami, w formacie uzgodnionym z AIS,

c) elektronicznej - rastrowej z referencją przestrzenną, jako nieskompresowane pliki w formacie GeoTiff, o minimalnej rozdzielczości rastra wynoszącej 400 dpi;

4)17) cyfrowe zbiory danych o terenie i o przeszkodach dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III w zakresie strefy 4, o których mowa w pkt 5.3 Załącznika 15 do Konwencji.

3. Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli ich uzyskanie wymagało pomiarów geodezyjnych w terenie.

4. Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w terminie uzgodnionym z AIS.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 478).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia18).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 25 września 2015 r.

Załącznik nr 119)

SPOSÓB PUBLIKACJI DANYCH I INFORMACJI LOTNICZYCH W ZINTEGROWANYM PAKIECIE INFORMACJI LOTNICZYCH

§ 1. 1. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych składa się z następujących wydawnictw:

1) Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication);

2) Zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Amendment);

3) Suplementy do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Supplement);

4) biuletyny Informacji Lotniczych (AIC - Aeronautical Information Circular);

5) mapy lotnicze;

6) NOTAM (Notice To Airmen);

7) cyfrowe zbiory danych.

2. Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7, publikuje się zgodnie z systemem regulacji (AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control) określonym w podrozdziale 6.2 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.20)).

3. Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, publikuje się niezwłocznie.

§ 2. Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication) publikuje się w trzech tomach:

1) Tom I - pod nazwą "AIP Polska - AIP IFR" - zgodny z Załącznikiem 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., uwzględniając, że informacje o lotniskach, na których jest możliwe wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules), publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I, a informacje o opłatach lotniskowych, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847), w rozdziale GEN 4 tomu I;

2) Tom II - pod nazwą "AIP Polska - AIP VFR", zawierający co najmniej następujące dane:

VFR GEN - Część I - Informacje ogólne

VFR GEN 0.1 Spis treści

VFR GEN 1.1 Wstęp

VFR GEN 1.2 Wykaz zmian do AIP VFR

VFR GEN 1.3 Wykaz Suplementów do AIP VFR

VFR GEN 1.4 Wykaz kontrolny stron AIP VFR

VFR GEN 1.5 Lista poprawek ręcznych do AIP VFR

VFR GEN 1.6 Wykaz dostępnych map lotniczych

VFR GEN 2.1 Skróty występujące w AIP VFR

VFR GEN 2.2 Znaki umowne dla map lotniczych w AIP VFR

VFR GEN 3.1 Tablice przeliczeniowe

VFR GEN 3.2 Tabele wschodu i zachodu słońca

VFR GEN 3.3 Sygnały wzrokowe

VFR GEN 4.1 Służba Informacji Powietrznej (FIS)

VFR ENR Część II - Trasa

VFR ENR 0.1 Spis treści

VFR ENR 1.1 Polska przestrzeń powietrzna (FIR WARSZAWA)

VFR ENR 1.2 Przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.3 Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.4 Procedury nastawiania wysokościomierza

VFR ENR 1.5 Planowanie lotów

VFR ENR 2.1 Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)

VFR ENR 2.2 Wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o charakterze długotrwałym

VFR ENR 2.3 Elastyczne użytkowanie przestrzeni

VFR ENR 2.4 Strefa identyfikacji obrony powietrznej - ADIZ

VFR ENR 2.5 Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)

VFR AD Część III - Lotniska i lądowiska

VFR AD 0.1 Spis treści

VFR AD 1 Wykaz lotnisk i lądowisk publikowanych w AIP VFR

VFR AD 1.1 Grupowanie lotnisk

VFR AD 4 Lotniska i lądowiska;

3) Tom III - pod nazwą "AIP Polska - MIL AIP", zawierający co najmniej następujące dane:

MIL GEN Część I - Informacje ogólne

MIL GEN 0.1 Wstęp

MIL GEN 0.2 Wykaz zmian do MIL AIP

MIL GEN 0.3 Wykaz Suplementów do MIL AIP

MIL GEN 0.4 Wykaz kontrolny stron MIL AIP

MIL GEN 0.5 Lista poprawek ręcznych do MIL AIP

MIL GEN 0.6 Spis treści części 1

MIL GEN 1 Krajowe przepisy i wymagania

MIL GEN 2 Tabele i kody

MIL GEN 3 Służby

MIL ENR Część II - Trasa

MIL ENR 1 Przepisy i procedury ogólne

MIL ENR 2 Przestrzeń powietrzna służb ruchu lotniczego

MIL ENR 3 Trasy ATS

MIL ENR 4 Pomoce i systemy radionawigacyjne

MIL ENR 5 Ostrzeżenia nawigacyjne

MIL ENR 6 Mapy trasowe

MIL AD Część III - Lotniska

MIL AD 1 Lotniska - Wstęp

MIL AD 4 Lotniska.

Załącznik nr 221)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI DANYCH LOTNICZYCH

LP.

DANE LOTNICZE

ROZDZIELCZOŚĆ

PUBLIKACJI

DOKŁADNOŚĆ

POMIARU

TYP DANYCH

KLASYFIKACJA

SPÓJNOŚCI

I. SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA

1

Punkty graniczne rejonu informacji powietrznej (FIR)

1 '

2 km

Deklarowane

Zwykła

2

Punkty graniczne stref zakazanych

(P), ograniczonych

(R) i

niebezpiecznych

(D) (poza

granicami

CTA/CTR)

1 '

2 km

Deklarowane

Zwykła

3

Punkty graniczne stref zakazanych

(P), ograniczonych

(R) i niebezpiecznych

(D) (wewnątrz

CTA/CTR)

1 "

100 m

Obliczone

Ważna

4

Punkty graniczne CTA/CTR

1 "

100 m

Obliczone

Ważna

5

Trasowe pomoce

nawigacyjne,

punkty

skrzyżowania/przecięcia się

i punkty drogi,

punkty oczekiwania i

punkty STAR/SID

1 "

100 m

Zmierzone/obliczone

Ważna

6

Punkt odniesienia lotniska

1 "

30 m

Zmierzone/obliczone

Zwykła

7

Punkt odniesienia lotniska dla

śmigłowców

1 "

30 m

Zmierzone/obliczone

Zwykła

8

Pomoce

nawigacyjne

zlokalizowane na

lotnisku

1/10 "

3 m

Zmierzone

Ważna

9

Pomoce

nawigacyjne

zlokalizowane na

lotnisku dla

śmigłowców

1/10 "

3 m

Zmierzone

Ważna

10

Pozycje (fix)/punkty

podejścia

końcowego oraz

inne ważne

pozycje (fix)/punkty

związane z

procedurą

podejścia według

wskazań

przyrządów

1/10 "

3 m

Zmierzone/obliczone

Ważna

11

Próg drogi

startowej

1/100 "

1 m

Zmierzone

Krytyczna

12

Koniec drogi startowej

1/100 "

1 m

Zmierzone

Krytyczna

13

Miejsce oczekiwania przy drodze startowej

1/100 "

0,5 m

Zmierzone

Krytyczna

14

Punkty osi drogi startowej

-

1 m

Zmierzone

Krytyczna

15

Punkty linii centralnej drogi

kołowania/

prowadzenia na stanowisko postojowe

1/100 "

0,5 m

Zmierzone

Ważna

16

Punkty linii

centralnej

naziemnej drogi

kołowania i

punkty powietrznej drogi

kołowania śmigłowców

-

0,5 m

Zmierzone/obliczone

Ważna

17

Linia oznaczająca

skrzyżowanie

naziemnych dróg

kołowania

śmigłowców

-

0,5 m

Zmierzone

Ważna

18

Linia oznaczająca

skrzyżowanie

dróg kołowania

1/100 "

0,5 m

Zmierzone

Ważna

19

Linia prowadzenia do

wyjścia

1/100 "

0,5 m

Zmierzone

Ważna

20

Stanowiska postojowe

samolotów/

punkty sprawdzania INS

1/100 "

0,5 m

Zmierzone

Zwykła

21

Stanowiska postojowe

śmigłowców/

punkty sprawdzania INS

-

0,5 m

Zmierzone

Zwykła

22

Geometryczny

środek TLOF lub

progi FATO

1/100 "

1 m

Zmierzone

Krytyczna

23

Granice płyty

postojowej

(wielokąt)

1/10 "

1 m

Zmierzone

Zwykła

24

Płaszczyzna

odladzania

(wielokąt)

1/10 "

1 m

Zmierzone

Zwykła

25

Przeszkody w strefie 1

1 "

50 m

Zmierzone

Zwykła

26

Przeszkody w strefie 2

1/10 "

5 m

Zmierzone

Ważna

27

Przeszkody w strefie 3

1/10 "

0,5 m

-

Ważna

28

Przeszkody w strefie 4

-

2,5 m

-

Ważna

29

Teren w strefie 1

-

50 m

-

Zwykła

30

Teren w strefie 2

-

5 m

-

Ważna

31

Teren w strefie 3

-

0,5 m

-

Ważna

32

Teren w strefie 4

-

2,5 m

-

Ważna

II. WZNIESIENIE / WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA / WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA

1

Wzniesienie lotniska

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

2

Wzniesienie lotniska dla

śmigłowców

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

3

Undulacja geoidy WGS-84 w

punkcie wzniesienia

lotniska

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

4

Undulacja geoidy WGS-84 w

punkcie wzniesienia lotniska dla

śmigłowców

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

5

Próg drogi

startowej dla

podejść

nieprecyzyjnych

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

6

Próg FATO

lotnisk dla

śmigłowców z/bez podejścia

PinS (punkt w przestrzeni)

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

7

Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla

podejść

nieprecyzyjnych

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

8

Undulacja geoidy

WGS-84 na

progu FATO,

geometryczny

środek TLOF, dla

lotnisk dla

śmigłowców z/bez podejścia

PinS (punkt w przestrzeni)

1 m lub 1 ft

0,5 m

Zmierzone

Ważna

9

Próg drogi

startowej dla

podejść

precyzyjnych

0,1 m lub 0,1 ft

0,25 m

Zmierzone

Krytyczna

10

Próg FATO dla

lotnisk dla

śmigłowców użytkowanych

zgodnie z Dodatkiem 2 do

Załącznika 14 do

Konwencji o

międzynarodowym

lotnictwie cywilnym,

sporządzonej

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

0,1 m lub 0,1 ft

0,25 m

Zmierzone

Krytyczna

11

Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla

podejść

precyzyjnych

0,1 m lub 0,1 ft

0,25 m

Zmierzone

Krytyczna

12

Undulacja geoidy

WGS-84 na

progu FATO,

geometryczny

środek TLOF, dla

lotnisk dla

śmigłowców użytkowanych

zgodnie z Dodatkiem 2 do

Załącznika 14 do

Konwencji o

międzynarodowym

lotnictwie cywilnym,

sporządzonej

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

0,1 m lub 0,1 ft

0,25 m

Zmierzone

Krytyczna

13

Punkty osi drogi startowej

-

0,25 m

Zmierzone

Krytyczna

14

Punkty linii centralnej drogi

kołowania/

prowadzenia na stanowisko postojowe

-

1 m

Zmierzone

Ważna

15

Punkty linii

centralnej

naziemnej drogi

kołowania

/powietrznej drogi

kołowania śmigłowców

-

1 m

Zmierzone

Ważna

16

Wysokość względna nad

progiem w

podejściu

precyzyjnym

0,1 m lub 0,1 ft

0,5 m

Obliczone

Krytyczna

17

DME/P

3 m lub 10 ft

3 m

Zmierzone

Ważna

18

DME

30 m lub 100 ft

30 m

Zmierzone

Ważna

19

Minimalne

wysokości bezwzględne

50 m lub 100 ft

50 m

Obliczone

Zwykła

20

Przeszkody w strefie 1

1 m

30 m

Zmierzone

Zwykła

21

Przeszkody w strefie 2

0,1 m

3 m

Zmierzone

Ważna

22

Przeszkody w strefie 3

0,01 m

0,5 m

-

Ważna

23

Przeszkody w strefie 4

0,1 m

1 m

-

Ważna

24

Teren w strefie 1

1 m

30 m

-

Zwykła

25

Teren w strefie 2

0,1 m

3 m

-

Ważna

26

Teren w strefie 3

0,01 m

0,5 m

-

Ważna

27

Teren w strefie 4

0,1 m

1 m

-

Ważna

III. DEKLINACJA I DEKLINACJA MAGNETYCZNA

1

Deklinacja

pomocy

nawigacyjnej

VHF

wykorzystywana

do technicznego

zestrojenia

1 °

1 °

Zmierzone

Ważna

2

Deklinacja

magnetyczna

NDb

1 °

1 °

Zmierzone

Zwykła

3

Deklinacja

magnetyczna

lotniska

1 °

1 °

Zmierzone

Ważna

4

Deklinacja

magnetyczna

lotniska dla

śmigłowców

1 °

1 °

Zmierzone

Ważna

5

Deklinacja

magnetyczna

anteny nadajnika

kierunku ILS

1 °

1 °

Zmierzone

Ważna

6

Deklinacja

magnetyczna

anteny azymutu

MLS

1 °

1 °

Zmierzone

Ważna

IV. NAMIAR

1

Segment drogi lotniczej

1 °

1/10 °

Obliczone

Zwykła

2

Namiar wykorzystywany

do tworzenia

pozycji (fix) na

trasie i w rejonie

lotniska

1/10 °

1/10°

Obliczone

Zwykła

3

Segmenty trasy dolotowej lub odlotowej w

rejonie lotniska

1 °

1/10 °

Obliczone

Zwykła

4

Namiar

wykorzystywany

do tworzenia

pozycji (fix) w

procedurze

podejścia według

wskazań

przyrządów

1/100 °

1/100 °

Obliczone

Ważna

5

Zgranie wiązki

nadajnika kierunku ILS (geograficzny)

1/100 °

1/100 °

Zmierzone

Ważna

6

Zgranie zera

azymutu wiązki

kierunku MLS (geograficzny)

1/100 °

1/100 °

Zmierzone

Ważna

7

Kierunek drogi

startowej (geograficzny)

1/100 °

1/100 °

Zmierzone

Zwykła

8

Kierunek FATO (geograficzny)

1/100 °

1/100 °

Zmierzone

Zwykła

V. DŁUGOŚĆ / ODLEGŁOŚĆ / WYMIAR

1

Długość segmentu

drogi lotniczej

1/10 km lub 1/10 NM

1/10 km

Obliczone

Zwykła

2

Odległość między

pozycjami (fix) na trasie

1/10 km lub 1/10 NM

1/10 km

Obliczone

Zwykła

3

Długość segmentów trasy

dolotowej lub

odlotowej

w rejonie lotniska

1/100 km lub 1/100 NM

1/100 km

Obliczone

Ważna

4

Odległość między

pozycjami (fix) w procedurze

podejścia według

wskazań

przyrządów

w rejonie lotniska

1/100 km lub 1/100 NM

1/100 km

Obliczone

Ważna

5

Długość drogi

startowej

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Krytyczna

6

Długość FATO,

wymiary TLOF

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Krytyczna

7

Szerokość drogi

startowej

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Ważna

8

Odległość przesuniętego

progu

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Zwykła

9

Długość i szerokość

zabezpieczenia

wydłużonego

startu

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Ważna

10

Długość i szerokość

zabezpieczenia

przerwanego

startu

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Krytyczna

11

Rozporządzalna

długość

lądowania (LDA)

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Krytyczna

12

Rozporządzalna długość rozbiegu

(TORA)

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Krytyczna

13

Rozporządzalna długość startu

(TODA)

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Krytyczna

14

Rozporządzalna długość

przerwanego startu (ASDA)

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Krytyczna

15

Szerokość

pobocza drogi startowej

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Ważna

16

Szerokość drogi kołowania

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Ważna

17

Szerokość

pobocza drogi

kołowania

1 m lub 1 ft

1 m

Zmierzone

Ważna

18

Odległość między anteną nadajnika

kierunku ILS i

końcem drogi

startowej

1 m lub 1 ft

3 m

Obliczone

Zwykła

19

Odległość między anteną nadajnika

kierunku ILS i

końcem FATO

-

3 m

Obliczone

Zwykła

20

Odległość między anteną ścieżki

schodzenia ILS i

progiem drogi

startowej,

mierzona wzdłuż

linii centralnej

1 m lub 1 ft

3 m

Obliczone

Zwykła

21

Odległość między

markerami ILS i

progiem drogi

startowej

1 m lub 1 ft

3 m

Obliczone

Ważna

22

Odległość między anteną ILS DME i

progiem drogi startowej,

mierzona wzdłuż

linii centralnej

1 m lub 1 ft

3 m

Obliczone

Ważna

23

Odległość między anteną azymutu MLS i końcem

drogi startowej

1 m lub 1 ft

3 m

Obliczone

Zwykła

24

Odległość między anteną azymutu

MLS i FATO

-

3 m

Obliczone

Zwykła

25

Odległość między anteną elewacji

MLS i progiem drogi startowej,

mierzona wzdłuż

linii centralnej

1 m lub 1 ft

3 m

Obliczone

Zwykła

26

Odległość między anteną MLS

DME/P i progiem drogi startowej,

mierzona wzdłuż

linii centralnej

1 m lub 1 ft

3 m

Obliczone

Ważna

 

Objaśnienia:

CTA - Obszar kontrolowany

CTR - Strefa kontrolowana lotniska

DME - Radioodległościomierz

DME/P - Radioodległościomierz precyzyjny

FATO - Strefa końcowego podejścia i startu

ILS - System lądowania według wskazań przyrządów

INS - Bezwładnościowy (inercyjny) system nawigacyjny

MLS - Mikrofalowy system lądowania

NDb - Radiolatarnia bezkierunkowa

SID - Standardowy odlot według wskazań przyrządów

STAR - Standardowy dolot według wskazań przyrządów

TLOF - Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej

VHF - Bardzo wielka częstotliwość (od 30 do 300 MHz)


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 1580), które weszło w życie z dniem 29 września 2020 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 173 z 03.07.2007, str. 44, Dz. Urz. UE L 153 z 12.06.2008, str. 42, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701, z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371 oraz z 2016 r. poz. 541.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 286 z 07.11.2019, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 października 2015 r.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701, z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371 oraz z 2016 r. poz. 541.

21) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-10
  • Data wejścia w życie: 2021-05-10
  • Data obowiązywania: 2021-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw