Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 8 lipca 2021 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 3 dodaje się art. 3a i art. 3b w brzmieniu:

"Art. 3a. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 3b. W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a przepisu art. 7 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się. Termin ważności dowodu osobistego wydanego w tym okresie nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031 r.";

2) użyte w art. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 6 w ust. 2 i w art. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "2 sierpnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a";

3) w art. 10 w pkt 3 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 3a i art. 3b, które wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.".

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-08-02
  • Data obowiązywania: 2021-08-02

Dziennik Ustaw