REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1000

USTAWA

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o dowodach osobistych]

W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego i warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego oraz wprowadzenie certyfikatów, o których mowa w pkt 1–3, do warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego;”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.”;

3) po art. 9 dodaje się art. 9a i art. 9b w brzmieniu:

„Art. 9a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wykonuje zadania punktu kontaktowego na potrzeby wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

Art. 9b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw informatyzacji realizują działania w celu zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.”;

4) w art. 12:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu;”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nazwa miejsca urodzenia znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zamieszczana w dowodzie osobistym zgodnie z brzmieniem urzędowej nazwy miejscowości obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.”;

5) w art. 12a:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane dotyczące osoby oraz dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:

a) nazwisko,

b) imię (imiona),

c) nazwisko rodowe,

d) imiona rodziców,

e) datę i miejsce urodzenia,

f) płeć,

g) numer PESEL,

h) obywatelstwo,

i) dane biometryczne:

– wizerunek twarzy,

– odciski palców,

j) serię i numer dowodu osobistego,

k) datę wydania dowodu osobistego,

l) datę ważności dowodu osobistego,

m) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie:

1) która nie ukończyła 12. roku życia,

2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,

3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe

– nie zamieszcza się odcisków palców.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;

2) ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba;

3) ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.”;

6) w art. 12b w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w siedzibie dowolnego organu gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji.”;

7) po art. 12c dodaje się art. 12ca w brzmieniu:

„Art. 12ca. Uprawnione do korzystania z dostępu do danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w zakresie odcisków palców na potrzeby weryfikacji autentyczności dowodu osobistego lub tożsamości jego posiadacza są podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–11.”;

8) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”;

9) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa rodzic, opiekun lub kurator.”;

10) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organem gminy, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1;

2) organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1.”;

11) w art. 28:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu, a w przypadku wniosku złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;”,

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

„11a) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;

11b) nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna lub kuratora;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1–9, oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;”,

d) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) informację o pobraniu odcisków palców.”;

12) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 28 pkt 12, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w art. 28 pkt 12, zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

13) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

5. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

6. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.

7. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych w ust. 3.”;

14) po art. 29 dodaje się art. 29a–29d w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie – na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów.

2. Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.

3. Organ gminy, w celu potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, może dodatkowo żądać podania:

1) nazwiska rodowego i poprzednio noszonego nazwiska, jeżeli były zmieniane;

2) nazwisk, w tym rodowych, i imion rodziców;

3) dat i miejsc urodzenia rodziców.

4. Organ gminy porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dowodu osobistego i w przedkładanej dokumentacji oraz z danymi, o których mowa w ust. 3.

5. Organ gminy, w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zawartymi w rejestrach lub w przedłożonej dokumentacji, podejmuje działania celem usunięcia tej niezgodności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 i 1000).

6. Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych.

Art. 29b. Organ gminy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty, może potwierdzić te dane w centralnym rejestrze danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego lub może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Art. 29c. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 12a ust. 1a.

Art. 29d. Organ gminy wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.”;

15) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

1) nie ukończyła 5. roku życia;

2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1;

2) osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.”;

16) po art. 30 dodaje się art. 30a–30d w brzmieniu:

„Art. 30a. Organ gminy potwierdza tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty oraz osoby, o której mowa w art. 30 ust. 3, na podstawie dowodu osobistego, ważnego dokumentu paszportowego lub danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Art. 30b. 1. Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:

1) sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;

2) zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego;

3) przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie, czy odciski palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, organ gminy może wydać dowód osobisty bez tego sprawdzenia.

3. W przypadku nieodebrania przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Art. 30c. 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, o którym mowa w art. 26 ust. 1a, o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, o którym mowa w art. 26 ust. 1a. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 30d. 1. Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty.

2. Organ gminy dokonuje fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, polegającego na uszkodzeniu dokumentu wraz z jego warstwą elektroniczną i zwraca anulowany dowód osobisty dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu.”;

17) w art. 31 w ust. 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) własnoręczny czytelny podpis osoby odbierającej dowód osobisty albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;”,

b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) informację o fizycznym anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego.”;

18) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. Spersonalizowane dowody osobiste są przekazywane do wystawcy dowodu osobistego za pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego.

2. Kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego, ustalony dla spersonalizowanego dowodu osobistego, jest przekazywany do wystawcy dowodu osobistego osobną przesyłką w zabezpieczonym dokumencie za pośrednictwem poczty specjalnej.”;

19) w art. 32a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.”;

20) w art. 46 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia;”,

b) w pkt 4b w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców;”,

c) pkt 4c otrzymuje brzmienie:

„4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;”,

d) pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego;”,

e) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

„5b) stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.”;

21) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.”,

b) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.”;

22) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. 1. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej po przyjęciu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego albo przekazaniu przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego przesyła do organu gminy, który wydał ten dowód, zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę zgłoszenia utraty lub uszkodzenia albo datę przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

2) serię i numer dowodu osobistego, o ile są znane;

3) nazwisko i imię osoby zgłaszającej albo przekazującej znaleziony dowód osobisty wraz z adnotacją o podstawie ustalenia jej tożsamości;

4) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1–6.”;

23) w art. 48:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) nazwisko rodowe;

3) imię ojca;

4) imię i nazwisko rodowe matki;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) powód zgłoszenia;

7) oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1–6, oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

8) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 4 – podpis osobisty.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 2 pkt 7, zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

24) w art. 48a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.”,

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „art. 12 pkt 2 lit. a i b” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a i b”,

c) uchyla się ust. 5;

25) art. 49a otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a. Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.”;

26) w art. 50:

a) w ust. 1 wyrazy „o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2–5a,” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2–5b,”,

b) w ust. 3:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;”,

– w pkt 7 po wyrazie „gminy” dodaje się wyraz „podejrzenia”,

– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) z dniem stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.”;

27) w art. 51 w ust. 1:

a) w pkt 1a wyraz „nieuprawnione wykorzystanie” zastępuje się wyrazami „podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) organ gminy lub minister właściwy do spraw wewnętrznych – w przypadku wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.”;

28) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dowodu osobistego,

2) sposób oznaczania w dowodzie osobistym informacji o braku podpisów,

3) sposób pobierania odcisków palców,

4) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego,

5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,

6) szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,

7) sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,

8) sposób postępowania przy odbiorze dowodu osobistego,

9) wzór formularza odbioru dowodu osobistego,

10) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

11) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

12) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

13) sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego,

14) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.”;

29) w art. 55:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych uczestniczy w realizacji zadań związanych z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem zadań pozostających w wyłącznej właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji.”,

b) w ust. 6:

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w art. 28 pkt 1–9 wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię oraz danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2a i 2b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąte i jedenaste oraz lit. e,”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) organ gminy, do którego przekazano dowód osobisty, w zakresie danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piętnaste;”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych przekazywane są do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony w sposób umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320), i zapewniający ochronę informacji niejawnych.”;

30) w art. 56:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1–9, 13 i 15;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) odciski palców;

2b) odwzorowanie podpisu;”,

– w pkt 4 w lit. d dodaje się tiret piętnaste i szesnaste w brzmieniu:

„– datę zwrotu unieważnionego dowodu osobistego,

– oznaczenie organu gminy, do którego zwrócono unieważniony dowód osobisty,”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) datę przyjęcia w organie gminy dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, które przechowuje się wyłącznie do dnia:

1) odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty wydania dowodu osobistego, albo

2) pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania, albo

3) wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 32.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.”;

31) uchyla się art. 56a;

32) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,

2) sposób przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

3) sposób i zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikacji przekazywanych danych i zapewnienia właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych oraz konieczność zachowania danych archiwalnych.”;

33) w art. 62 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, mogą być przechowywane poza kopertą dowodową.”;

34) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 2b, 3, 4, 4a, 7 i 8, dotyczących tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.”;

35) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.”;

36) w art. 66 w ust. 3 po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu:

„3c) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego;”.

Art. 2. [Ustawa o opłacie skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 72 i 694) w załączniku do ustawy w części IV w kolumnie 4 w pkt 7 skreśla się kropkę i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) jeżeli dotyczy pełnomocnictwa szczególnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000).”.

Art. 3. [Ustawa o ewidencji ludności]
W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510) w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);”.

Art. 3a. [Delegacja]
[1] Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
Art. 3b. [Delegacja]
[2] W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a przepisu art. 7 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się. Termin ważności dowodu osobistego wydanego w tym okresie nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031 r.
Art. 4. [Przepis przejściowy]
Dowody osobiste wydane przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a [3] oraz wydane po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Termin ważności dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów dotychczasowych nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031 r.
Art. 5. [Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w dotychczasowy sposób]
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.
Art. 6. [Przepis przejściowy]
1. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie można wydać dowodu osobistego na podstawie wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a [4], organ gminy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku zgodnie z przepisami w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w części ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie zwiększonych kosztów blankietów dowodów osobistych, zwiększonych kosztów personalizacji dowodów osobistych, zwiększonych kosztów utrzymania systemów do personalizacji dowodów osobistych oraz kosztów inwestycyjnych, będących skutkiem finansowym ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 228,99 mln zł, z tego w:

1) 2021 r. – 34,67 mln zł;

2) 2022 r. – 23,97 mln zł;

3) 2023 r. – 22,00 mln zł;

4) 2024 r. – 28,23 mln zł;

5) 2025 r. – 26,91 mln zł;

6) 2026 r. – 20,05 mln zł;

7) 2027 r. – 28,31 mln zł;

8) 2028 r. – 16,47 mln zł;

9) 2029 r. – 12,84 mln zł;

10) 2030 r. – 15,54 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadzoruje i monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy zmienianej w art. 1.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 8. [Maksymalny limit wydatków wojewodów]
1. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków wojewodów na finansowanie organów gmin realizujących zadania określone w ustawie zmienianej w art. 1, będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, które są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, wynosi 203,48 mln zł, z tego w:

1) 2021 r. – 7,71 mln zł;

2) 2022 r. – 24,85 mln zł;

3) 2023 r. – 22,96 mln zł;

4) 2024 r. – 26,52 mln zł;

5) 2025 r. – 27,52 mln zł;

6) 2026 r. – 21,11 mln zł;

7) 2027 r. – 26,60 mln zł;

8) 2028 r. – 17,70 mln zł;

9) 2029 r. – 14,09 mln zł;

10) 2030 r. – 14,42 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przy udziale wojewodów nadzoruje i monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy zmienianej w art. 1.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 9. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w części ministra właściwego do spraw informatyzacji]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w części ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie kosztów dostosowania Systemu Rejestrów Państwowych, kosztów związanych ze szkoleniami i wsparciem urzędników oraz kosztów inwestycyjnych, będących skutkiem finansowym ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 17,21 mln zł, z tego całość wskazanej kwoty w 2021 r.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje i monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada 2021 r.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na rok 2021, wielkość wydatków w czwartym kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 10. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a [5], z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 3 w zakresie art. 9b, art. 7 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 36 oraz art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r.;

4) [6] art. 3a i art. 3b, które wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

[1] Art. 3a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1393). Zmiana weszła w życie 2 sierpnia 2021 r.

[2] Art. 3b dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1393). Zmiana weszła w życie 2 sierpnia 2021 r.

[3] Art. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1393). Zmiana weszła w życie 2 sierpnia 2021 r.

[4] Art. 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1393). Zmiana weszła w życie 2 sierpnia 2021 r.

[5] Art. 10 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1393). Zmiana weszła w życie 2 sierpnia 2021 r.

Na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców (Dz.U. poz. 1817) ustawa weszła w życie 7 listopada 2021 r.

[6] Art. 10 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1393). Zmiana weszła w życie 2 sierpnia 2021 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA