REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1665

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU1)

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych;

2) warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych;

3) wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych;

4) szkoły artystyczne i placówki artystyczne oraz wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

§ 2. [Definicje]

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zakładzie kształcenia nauczycieli, należy przez to rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przepisach w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630);

2) bursie szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) ogólnokształcącej szkole artystycznej - należy przez to rozumieć szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne;

4) szkole muzycznej - należy przez to rozumieć:

a) szkołę muzyczną I stopnia,

b) szkołę muzyczną II stopnia,

c) ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia,

d) ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia,

e) policealną szkołę muzyczną;

5) szkole plastycznej - należy przez to rozumieć:

a) liceum sztuk plastycznych,

b) policealną szkołę plastyczną;

6) szkole baletowej - należy przez to rozumieć:

a) ogólnokształcącą szkołę baletową,

b) szkołę sztuki tańca.

§ 3. [Przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej lub placówce artystycznej]

1. Przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej lub placówce artystycznej, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w § 5 ust. 5 i ust. 7 pkt 2, § 6 ust. 2, § 8 ust. 3 i § 9, posiada nauczyciel, który zgodnie z przepisami w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nabył wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, w tym z zakresu psychologii w wymiarze co najmniej 90 godzin, z zakresu pedagogiki w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 30 godzin, a także z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu w wymiarze co najmniej 60 godzin, w trakcie studiów, studiów podyplomowych lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz

2) przygotowania dydaktycznego do nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych, w tym:

a) z zakresu dydaktyki danych zajęć edukacyjnych artystycznych w wymiarze co najmniej 150 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 120 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do prowadzenia pierwszych zajęć edukacyjnych artystycznych albo

b) z zakresu dydaktyki danych zajęć edukacyjnych artystycznych w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 90 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do prowadzenia kolejnych zajęć edukacyjnych artystycznych

- w trakcie studiów lub studiów podyplomowych w uczelni artystycznej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu w szkole artystycznej posiada nauczyciel, który zgodnie z przepisami w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nabył wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, w tym z zakresu psychologii w wymiarze co najmniej 90 godzin, z zakresu pedagogiki w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 30 godzin, a także z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu w wymiarze co najmniej 60 godzin, w trakcie studiów, studiów podyplomowych lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz

2) przygotowania dydaktycznego do nauczania danych zajęć, w tym:

a) z zakresu dydaktyki danych zajęć w wymiarze co najmniej 150 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 120 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do prowadzenia pierwszych zajęć albo

b) z zakresu dydaktyki danych zajęć w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 90 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do prowadzenia kolejnych zajęć

- w trakcie studiów lub studiów podyplomowych lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

3. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w szkole artystycznej w zakresie odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej posiada nauczyciel, który w trakcie studiów nabył wiedzę i umiejętności z zakresu tych zajęć i w określonym wymiarze godzin zgodnie z przepisami w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w odniesieniu do nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej).

4. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w szkole artystycznej, placówce artystycznej lub w bursie szkolnictwa artystycznego posiada nauczyciel, który zgodnie z przepisami w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nabył wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki w wymiarze co najmniej 60 godzin, z zakresu metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty w wymiarze co najmniej 120 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 120 godzin, w trakcie studiów lub studiów podyplomowych.

5. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w szkole artystycznej lub placówce artystycznej posiada nauczyciel, który w trakcie studiów lub studiów podyplomowych nabył wiedzę i umiejętności z zakresu tych zajęć w określonym wymiarze godzin zgodnie z przepisami w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w odniesieniu do nauczyciela logopedy.

6. Przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w innym zakresie niż zakres określony w ust. 1-5 w szkole artystycznej, placówce artystycznej lub w bursie szkolnictwa artystycznego posiada nauczyciel, który zgodnie z przepisami w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nabył wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, w tym z zakresu psychologii w wymiarze co najmniej 90 godzin, z zakresu pedagogiki w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 30 godzin, a także z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu w wymiarze co najmniej 60 godzin oraz

2) przygotowania dydaktycznego do nauczania danych zajęć, w tym:

a) z zakresu dydaktyki danych zajęć w wymiarze co najmniej 150 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 120 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do prowadzenia pierwszych zajęć albo

b) z zakresu dydaktyki danych zajęć w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 90 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do prowadzenia kolejnych zajęć

- w trakcie studiów lub studiów podyplomowych lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

7. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć kształcenia ogólnego w ogólnokształcącej szkole artystycznej w zakresie szkoły podstawowej albo w zakresie liceum ogólnokształcącego posiada nauczyciel, który zgodnie z przepisami w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nabył w trakcie studiów lub studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, w tym z zakresu psychologii w wymiarze co najmniej 90 godzin, z zakresu pedagogiki w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 30 godzin, a także z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu w wymiarze co najmniej 60 godzin oraz

2) przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu lub prowadzenia tych zajęć, w tym:

a) z zakresu dydaktyki danego przedmiotu lub danych zajęć w wymiarze co najmniej 90 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 60 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć albo

b) z zakresu dydaktyki danego przedmiotu lub danych zajęć w wymiarze co najmniej 60 godzin oraz z zakresu praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 60 godzin - w przypadku przygotowania dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć.

8. Posiadanie przygotowania pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1-7, poświadcza się odpowiednio dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych albo świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu przygotowania pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 4. [Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 i § 8 ust. 3, i w placówce artystycznej posiada osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej kształcącej w dyscyplinie artystycznej zgodnej z typem szkoły artystycznej lub rodzajem placówki artystycznej, w której będzie nauczać, na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1 lub 2 oraz ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 5. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych instrumentu głównego w ogólnokształcącej szkole muzycznej]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych instrumentu głównego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia lub szkołę muzyczną II stopnia w specjalizacji gry na instrumencie, którego będzie nauczać, oraz ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie:

1) jazzu i muzyki estradowej w zakresie gry na instrumencie, którego będzie nauczać, lub

2) wykonawstwa muzyki dawnej na instrumencie, którego będzie nauczać

- oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia lub szkołę muzyczną II stopnia w specjalności rytmika oraz:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej kształcącej w dyscyplinie artystycznej zgodnej z typem szkoły, w której będzie nauczać, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie rytmiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela realizującego akompaniament w szkole muzycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie gry na klawesynie lub na organach lub w zakresie muzyki kościelnej, lub w zakresie rytmiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia lub szkołę muzyczną II stopnia w specjalizacji gry na fortepianie lub na klawesynie, lub na organach oraz ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej na fortepianie lub na klawesynie, lub na organach, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

4. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych fortepianu dodatkowego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie gry na klawesynie lub na organach lub w zakresie muzyki kościelnej, lub w zakresie rytmiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia lub szkołę muzyczną II stopnia w specjalizacji gry na fortepianie lub na klawesynie, lub na organach oraz ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie gry na fortepianie jazzowym lub w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej na fortepianie lub na klawesynie, lub na organach, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych, literatury muzycznej, historii muzyki i form muzycznych w szkole muzycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych zespołu instrumentalnego lub zespołu kameralnego w szkole muzycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie gry na instrumencie należącym odpowiednio do zespołu instrumentalnego lub zespołu kameralnego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

7. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych akustyki lutniczej w szkole muzycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie kompozycji i teorii muzyki lub w zakresie reżyserii dźwięku oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie fizyki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 6. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole plastycznej]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole plastycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni innej niż uczelnia określona w § 4 pkt 1 na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych historii sztuki w szkole plastycznej oprócz osoby wymienionej w ust. 1 posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie historii sztuki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć praktycznej nauki zawodu w szkole plastycznej oprócz osoby wymienionej w ust. 1 posiada również osoba, która:

1) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1 i 2, którego program umożliwiał uzyskanie efektów uczenia się odpowiadających wymaganiom ogólnym określonym w odpowiedniej podstawie programowej, a ponadto studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4) ukończyła szkołę plastyczną lub szkołę policealną, lub technikum, lub branżową szkołę II stopnia w zakresie odpowiedniej specjalności oraz posiada co najmniej dwuletni staż pracy w tej specjalności, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub

5) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

6) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.

§ 7. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego oraz tańca dawnego, partnerowania, repertuaru i technik uzupełniających w szkole baletowej]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego oraz tańca dawnego, partnerowania, repertuaru i technik uzupełniających w szkole baletowej posiada osoba, która ukończyła szkołę baletową oraz:

1) posiada co najmniej pięcioletni zawodowy staż pracy w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na uczelni artystycznej w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych rytmiki i umuzykalnienia w szkole baletowej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba wymieniona w § 5 ust. 2.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela realizującego akompaniament w szkole baletowej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba wymieniona w § 5 ust. 2 i 3.

4. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych w szkole baletowej posiada osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych w szkole muzycznej.

§ 8. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole sztuki cyrkowej]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole sztuki cyrkowej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która:

1) ukończyła szkołę sztuki cyrkowej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) posiada co najmniej pięcioletni zawodowy staż pracy w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw charakteryzacji w szkole sztuki cyrkowej posiada osoba wymieniona w § 10.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych języka obcego nowożytnego w szkole sztuki cyrkowej posiada osoba wymieniona w § 12 ust. 1.

§ 9. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej, w której jest realizowany eksperyment pedagogiczny]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej, w której jest realizowany eksperyment pedagogiczny, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), dotyczący zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego, oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni innej niż uczelnia wymieniona w § 4 pkt 1 na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni innej niż uczelnia wymieniona w § 4 pkt 1 na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni innej niż uczelnia wymieniona w § 4 pkt 1 na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1 lub 2 oraz:

a) ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) posiada co najmniej dwuletni zawodowy staż pracy w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 10. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych określanych jako inne zajęcia edukacyjne w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych określanych jako inne zajęcia edukacyjne w szkole artystycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła szkołę policealną, której podstawa programowa obejmowała treści w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada co najmniej dwuletni zawodowy staż pracy w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 11. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcącej szkole artystycznej]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcącej szkole artystycznej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 i 2 oraz § 14 i § 22, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej określonej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1, którego program umożliwiał uzyskanie efektów uczenia się odpowiadających wymaganiom ogólnym określonym w odpowiedniej podstawie programowej, oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w zakresie odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

§ 12. [Kwalifikacje do nauczania języków obcych w zakresie danego języka obcego w ogólnokształcącej szkole artystycznej]

1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w zakresie danego języka obcego w ogólnokształcącej szkole artystycznej posiada osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie filologii albo lingwistyki stosowanej danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku i legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania danego języka obcego.

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w zakresie danego języka obcego w zakresie odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej oprócz osoby wymienionej w ust. 1 posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, uzyskane w formach kształcenia prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 1 października 2019 r., i legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkole sztuki cyrkowej, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i liceum sztuk plastycznych oraz w klasach VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oprócz osoby wymienionej w ust. 1 posiada również osoba, która legitymuje się przygotowaniem pedagogicznym oraz:

1) ukończyła studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) w zakresie filologii lub lingwistyki stosowanej danego języka obcego lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku lub dowolnej specjalności prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i legitymuje się:

a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

4. Do osób, o których mowa w § 25 ust. 1, przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w placówce artystycznej w specjalności muzycznej]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w placówce artystycznej w specjalności muzycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba:

1) wymieniona w § 5 ust. 3 pkt 1 lub ust. 4 pkt 1, lub ust. 5 i 6, lub ust. 7 pkt 1 lub

2) która ukończyła ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia lub szkołę muzyczną II stopnia, lub policealną szkołę muzyczną oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w placówce artystycznej w specjalności plastycznej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba:

1) wymieniona w § 6 ust. 1 lub ust. 3 pkt 1-3 lub

2) która ukończyła liceum sztuk plastycznych oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w placówce artystycznej w specjalności plastycznej oprócz osoby wymienionej w ust. 2 posiada również osoba, która ukończyła dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych lub dotychczasowe liceum plastyczne oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

4. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w placówce artystycznej w specjalności baletowej oprócz osoby wymienionej w § 4 posiada również osoba, która ukończyła szkołę baletową oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 14. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących religii w ogólnokształcącej szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących religii w ogólnokształcącej szkole artystycznej posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a Konferencją Episkopatu Polski oraz z władzami innych kościołów i związków wyznaniowych.

§ 15. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole artystycznej posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 1559 i 1641).

§ 16. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć wychowania fizycznego w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć wychowania fizycznego w szkole artystycznej innych niż obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego lub rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły artystycznej określone w § 11 lub

2) posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r., oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 17. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkole artystycznej i placówce artystycznej]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkole artystycznej i placówce artystycznej posiada osoba, która:

1) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub rodzaju placówki artystycznej, a ponadto ukończyła:

a) studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa lub

b) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo, lub

c) pomaturalne studium bibliotekarskie.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.

§ 18. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkole artystycznej i placówce artystycznej oraz w bursie szkolnictwa artystycznego posiada osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom lub spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 19. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkole artystycznej posiada osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 20. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w szkole artystycznej lub placówce artystycznej posiada osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 21. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w świetlicy szkolnej, nauczyciela wychowawcy w internacie oraz nauczyciela wychowawcy w bursie szkolnictwa artystycznego]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w świetlicy szkolnej, nauczyciela wychowawcy w internacie oraz nauczyciela wychowawcy w bursie szkolnictwa artystycznego posiada osoba, która:

1) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1 oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej, w której jest prowadzona świetlica szkolna lub jest prowadzony internat, określone w § 4-11 i § 12 ust. 1 i 2.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w bursie szkolnictwa artystycznego oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub w innej specjalności i ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w internacie lub bursie szkolnictwa artystycznego oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

1) na kierunku pedagogika w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1 oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 22. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w szkole artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w szkołach, o których mowa w § 4, i placówkach, o których mowa w § 13 i § 21, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub

3) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub w danym rodzaju placówki, która ponadto ukończyła:

a) studia podyplomowe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) zakład kształcenia nauczycieli w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub

c) kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 23. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole artystycznej i placówce artystycznej]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole artystycznej i placówce artystycznej posiada również osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne i uzyskała:

1) tytuł profesora w dziedzinie lub dziedzinie i dyscyplinie odpowiednio nauki lub sztuki lub

2) stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie lub dziedzinie i dyscyplinie, lub

3) stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej

- odpowiadającej zakresowi nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

§ 24. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących z przyrody]

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przyrody jako przedmiotu uzupełniającego w:

1) ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkole baletowej,

2) dotychczasowej ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych,

3) klasach dotychczasowego liceum plastycznego i dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

- posiada również osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących biologii, geografii, fizyki lub chemii, określone w § 11 ust. 1. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego mogą być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących biologii, fizyki, geografii lub chemii.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w:

1) ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkole baletowej,

2) dotychczasowej ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych,

3) klasach dotychczasowego liceum plastycznego i dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

- posiada również osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących historii określone w § 11 ust. 1. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego mogą być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących historii, a pozostałe osoby posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych ogólnokształcących wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filologii klasycznej lub filozofii.

§ 25. [Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w dotychczasowych ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych]

1. Osoby, o których mowa w § 4, § 6, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1, § 14-16, § 22, § 23 i § 28, w zakresie odpowiednich zajęć edukacyjnych posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w dotychczasowych ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych lub w klasach dotychczasowego liceum plastycznego lub dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych w liceach sztuk plastycznych.

2. Osoby, o których mowa w § 17 ust. 1 i § 18-22, posiadają kwalifikacje do zajmowania odpowiednich stanowisk nauczycieli w dotychczasowych ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych.

§ 26. [Odbycie praktyki zawodowej w szkole artystycznej lub placówce artystycznej]

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, uzupełniających przygotowanie pedagogiczne, organizowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, za odbycie praktyki zawodowej uznaje się pracę w szkole artystycznej lub placówce artystycznej pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny tej pracy.

§ 27. [Posiadanie przygotowania pedagogicznego]

W przypadku nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje nauczycielskie na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890), przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (metodyki) danych zajęć edukacyjnych oraz odbycie praktyki pedagogicznej, realizowanych w wymiarze i formach zgodnych z przepisami obowiązującymi w dniu otrzymania dokumentu potwierdzającego uzyskanie przygotowania pedagogicznego. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

§ 28. [Możliwość nauczania przez nauczycieli zwolnionych z wymagań kwalifikacyjnych]

1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którzy zostali zwolnieni z wymagań kwalifikacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą nadal nauczać w szkołach artystycznych i placówkach artystycznych w zakresie określonym w zwolnieniu.

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym uznano ukończony kierunek (ukończoną specjalność) studiów za zbliżony (zbliżoną) do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakresie określonym w uznaniu.

3. Osoby, które spełniały wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie dotychczasowych przepisów, w tym osoby niezatrudnione, zachowują posiadane uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub rodzaju placówki artystycznej również w przypadku zmiany miejsca pracy lub przekształcenia dotychczasowego miejsca pracy.

4. Osoby, które ukończyły studia lub studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach artystycznych i placówkach artystycznych w zakresie zgodnym z ukończonym kierunkiem i poziomem studiów oraz posiadanym przygotowaniem pedagogicznym.

5. Osoby, które nie ukończyły studiów, o których mowa w § 4, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i które, celem uzyskania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej lub placówce artystycznej, w okresie do dnia wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły studia podyplomowe w uczelni artystycznej i ich nie ukończyły, z dniem ukończenia tych studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej lub placówce artystycznej w zakresie tych studiów podyplomowych.

§ 29. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 784).

§ 30. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński


1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).

Załącznik 1. [WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
z dnia 3 września 2021 r. (poz. 1665)

WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

1. Podstawowa znajomość języka:

1) język angielski:

a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cam-bridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

- wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

e) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Commu-nicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",

f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

g) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,

h) JETSET Level 5 - ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

i) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English B2;

2) język niemiecki:

a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,

b) ÖSD Zertifikat B2, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut,

c) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Deutsch B2;

3) język francuski:

a) Diplôme d'Études en Langue Française DELF B2, Centre international d'études pédagogiques (CIEP),

b) Diplôme de Langue Française DL B2, Alliance française (AF),

c) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Français B2;

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Universita per Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Universita per Stranieri di Perugia,

c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Societa Dante Alighieri,

d) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Italiano B2;

5) język hiszpański:

a) Diploma Básico de Espanol como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b) Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,

c) Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes,

d) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Espanol B2.

2. Zaawansowana znajomość języka:

1) język angielski:

a) Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz Uni-versity of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 6,5-7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,

- wersja CBT (komputerowa) - minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

f) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Expert" łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Expert",

g) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 4; Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

h) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 76-84 pkt, Pearson Edexcel,

i) JETSET Level 6 - ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

j) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C1;

2) język niemiecki:

a) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe-Institut,

b) Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Institut,

c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz,

d) ÖSD Zertifikat C1, Österreich Institut, funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) CI Oberstufe Deutsch, Österreich Institut,

e) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Deutsch C1;

3) język francuski:

a) Certificat d'Acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sevres - Francja,

b) Diplôme d'Études en Langue Française DELF, Centre international d'études pédagogiques (CIEP),

c) Diplôme Supérieur d'Études Françaises DS, Alliance française (AF),

d) Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes DS C1, Alliance française (AF),

e) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1, Centre international d'études pédagogiques (CIEP);

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), Universita per Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Universita per Stranieri di Perugia,

c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C1, Societa Dante Alighieri;

5) język hiszpański: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Instituto Cervantes;

6) egzamin państwowy z języka obcego złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 44).

3. Biegła znajomość języka:

1) język angielski:

a) Certificate of Proficiency in English (CPE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Proficiency - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz Uni-versity of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 7,5-9,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt,

- wersja CBT (komputerowa) - minimum 250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,

e) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Mastery" łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Mastery",

f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 5; Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

g) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 85 pkt i powyżej, Pearson Edexcel,

h) JETSET Level 7 - ocena: Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

i) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C2;

2) język niemiecki:

a) Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,

b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut,

c) Goethe-Zertifikat C2 - Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut,

d) Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,

e) ÖSD Zertifikat C2, Österreich Institut,

f) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Deutsch C2;

3) język francuski:

a) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF, Centre international d'études pédagogiques (CIEP),

b) Diplôme de Hautes Études Françaises DHEF, Alliance française (AF),

c) Diplôme de Hautes Études Françaises DHEF C1, Alliance française (AF),

d) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C2, Centre international d'études pédagogiques (CIEP);

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Universita per Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C2 (CELI 5), Universita per Stranieri di Perugia,

c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C2, Societa Dante Alighieri;

5) język hiszpański:

a) Diploma Superior de Espanol como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b) Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Superior, Instituto Cervantes,

c) Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2, Instituto Cervantes.

4. Egzamin nauczycielski

Państwowy egzamin nauczycielski z języka obcego stopnia I lub II złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA