REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1459

USTAWA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

o Akademii Kopernikańskiej1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepis ogólny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1) organizację i zadania Akademii Kopernikańskiej, zwanej dalej „Akademią";

2) zasady realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego, zwanego dalej „Programem".

Rozdział 2

Organizacja i zadania Akademii

Art. 2. [Akademia]

1. Akademia jest państwową osobą prawną.

2. Siedzibą Akademii jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Akademia może używać wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęci urzędowej z wyrazami „Akademia Kopernikańska" w otoku.

Art. 3. [Zadania Akademii]

1. Zadaniem Akademii jest realizacja Programu, który obejmuje:

1) finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie:

a) Stypendiów Kopernikańskich,

b) Grantów Mikołaja Kopernika;

2) wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, zwanej dalej „Szkołą";

3) przyznawanie Nagród Kopernikańskich;

4) powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie wsparcia finansowego na zadania przez nich realizowane;

5) organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego;

6) przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów;

7) współpracę międzynarodową.

2. Zakres i tryb działania organów oraz Izb Akademii określa statut Akademii.

3. Statut Akademii określa w szczególności:

1) szczegółowy sposób powoływania członków Akademii, w tym szczegółowy sposób zgłaszania kandydatów na członków Akademii oraz przedstawiania rekomendacji, o których mowa w art. 6 ust. 2;

2) Zasady Etyki Członków Akademii;

3) sposób postępowania w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Akademii, pozbawienia tego członkostwa lub rezygnacji z niego;

4) szczegółowy sposób przyznawania Nagród Kopernikańskich;

5) szczegółowy sposób przyznawania grantów dla Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej;

6) sposób i tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej w Akademii;

7) szczegółowe zadania oraz sposób organizacji Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

4. Statut Akademii i jego zmiany uchwala Zgromadzenie Ogólne Akademii, zwane dalej „Zgromadzeniem".

5. Statut Akademii i jego zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 4. [Nadzór nad Akademią]

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami prawa i statutem Akademii.

2. Sekretarz Generalny Akademii, zwany dalej „Sekretarzem", przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem", roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302).

3. W ramach sprawowanego nadzoru Prezes Rady Ministrów może żądać:

1) informacji i wyjaśnień od organów Akademii;

2) dostarczenia przez Sekretarza odpisów uchwał Zgromadzenia.

4. W razie stwierdzenia, że działalność Akademii jest niezgodna z prawem lub statutem Akademii, Prezes Rady Ministrów, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może:

1) wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie;

2) uchylić uchwałę Zgromadzenia.

5. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę Zgromadzenia w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem lub statutem Akademii. Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały.

6. Wniosek w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia dotyczącej gospodarki finansowej Akademii składa do Prezesa Rady Ministrów minister.

Art. 5. [Kontrola wewnętrzna]

1. W Akademii jest prowadzona kontrola wewnętrzna polegająca na badaniu:

1) czynności w toku ich wykonywania w celu oceny prawidłowości ich realizacji z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;

2) stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających wykonane czynności.

2. Sekretarz odpowiada za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej w Akademii oraz za należyte wykorzystanie jej wyników.

Rozdział 3

Członkowie Akademii

Art. 6. [Członkowie Akademii]

1. Członkowie Akademii, z wyjątkiem laureatów Nagród Kopernikańskich, są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Zgromadzenia.

2. Kandydatem na członka Akademii może zostać osoba, która uzyskała pisemne rekomendacje co najmniej dwóch członków Izby Akademii, w skład której ma być powołana.

3. Uchwała Zgromadzenia w sprawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jest podejmowana bezwzględną większością głosów członków Zgromadzenia.

Art. 7. [Członek Akademii]

1. Członkiem Akademii może zostać osoba posiadająca nieposzlakowaną opinię oraz wyróżniająca się szczególnie wybitnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym:

1) posiadająca obywatelstwo polskie oraz tytuł profesora albo stopień naukowy albo

2) będąca cudzoziemcem posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora albo stopień uznany za równoważny z polskim stopniem zgodnie z art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)).

2. Członkiem Akademii nie może zostać osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1, która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633).

Art. 8. [Wygaśnięcie członkostwa w Akademii]

1. Członkostwo w Akademii wygasa:

1) w dniu ukończenia 80. roku życia;

2) w przypadku:

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) stałej utraty zdolności do pełnienia funkcji członka Akademii na skutek choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

c) złożenia rezygnacji,

d) śmierci.

2. Członek Akademii może zostać pozbawiony członkostwa w przypadku naruszenia Zasad Etyki Członków Akademii. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów. Od uchwały Zgromadzenia członkowi Akademii przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 9. [Liczba członków Akademii]

1. Liczba członków Akademii powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie może być większa niż 100.

2. Członkowie Akademii, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż połowy aktualnego składu Akademii.

3. Członkowie Akademii, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż połowy aktualnego składu poszczególnych Izb Akademii.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do Izby Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.

Art. 10. [Zadania członka Akademii]

1. Członek Akademii uczestniczy w realizacji zadań Akademii oraz bierze udział w pracach Zgromadzenia, Izby Akademii, komisji, zespołów doradczych i zespołów ekspertów, w skład których został powołany.

2. Członek Akademii uczestniczy w:

1) przyznawaniu Nagród Kopernikańskich;

2) zatwierdzaniu zasad i kierunków polityki stypendialnej Akademii oraz wysokości środków przeznaczanych na ten cel;

3) zatwierdzaniu tematów badań naukowych finansowanych przez Centrum Badawcze Mikołaja Kopernika, zwane dalej „Centrum", i wysokości środków przeznaczanych na ich realizację;

4) wyłanianiu kandydatów na Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i określaniu wysokości środków przeznaczanych na podejmowane przez nich działania.

3. Członek Akademii co najmniej raz w roku bierze udział w posiedzeniu Zgromadzenia i posiedzeniu Izby Akademii, a także, w zależności od potrzeb, posiedzeniach komisji, zespołów doradczych i zespołów ekspertów, w skład których został powołany.

4. Członkowi Akademii przysługuje zwrot diet, kosztów podróży oraz zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655), związanych z udziałem w posiedzeniu Zgromadzenia, Izby Akademii, komisji, zespołów doradczych i zespołów ekspertów, w pracach których uczestniczy.

5. Członek Akademii otrzymuje miesięczne honorarium. Honorarium nie jest uwzględniane przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty oraz nie ma wpływu na zawieszenie albo zmniejszenie emerytury lub renty.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do Sekretarza. Wynagrodzenie Sekretarza regulują przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1215).

7. Jeżeli członek Akademii nie wykonuje bez usprawiedliwionej przyczyny obowiązków określonych w ust. 1-3, Sekretarz zawiesza wypłatę honorarium do czasu podjęcia przez członka Akademii obowiązków.

8. Honorarium, o którym mowa w ust. 5, wynosi 40% wysokości wynagrodzenia Sekretarza.

Art. 11. [Organy Akademii]

Organami Akademii są:

1) Zgromadzenie;

2) Sekretarz;

3) Prezydium Akademii.

Art. 12. [Posiedzenie Zgromadzenia]

1. Członkowie Akademii biorą udział w posiedzeniu Zgromadzenia z głosem stanowiącym.

2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Akademii, jeżeli statut Akademii nie stanowi inaczej.

3. Sekretarz może zdecydować o odbyciu posiedzenia Zgromadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku.

Art. 13. [Kierunki działania Akademii]

1. Zgromadzenie określa kierunki działania Akademii.

2. Do zakresu działania Zgromadzenia należą wszelkie sprawy Akademii niezastrzeżone w ustawie i statucie Akademii dla innych organów Akademii.

3. Zgromadzenie w szczególności:

1) opiniuje kandydatów na członków Akademii wskazywanych przez poszczególne Izby Akademii i przedstawia te kandydatury Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wybiera spośród członków Akademii kandydata na Sekretarza;

3) zatwierdza regulamin przyznawania Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika;

4) wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej;

5) przyjmuje roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i sprawozdania z działalności Akademii przedstawiane przez Sekretarza;

6) przyjmuje wyniki audytów wraz z określeniem sposobu realizacji zaleceń przedstawianego przez Sekretarza;

7) wskazuje kandydata na rektora Szkoły.

Art. 14. [Zwołanie Zgromadzenia]

1. Sekretarz zwołuje posiedzenie Zgromadzenia raz w roku.

2. O terminie, formie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia Sekretarz zawiadamia członków Akademii na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem tego posiedzenia.

3. Sekretarz może zwołać dodatkowe posiedzenie Zgromadzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministra, Izby Akademii lub dziesięciu członków Akademii. Dodatkowe posiedzenie Zgromadzenia nie może odbywać się częściej niż raz do roku.

4. Sekretarz zwołuje posiedzenie Zgromadzenia, gdy z wnioskiem wystąpi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Ograniczenia określone w ust. 1 i 3 nie dotyczą posiedzeń Zgromadzenia zwoływanych w sposób, o którym mowa w ust. 4 i art. 12 ust. 3.

6. Sekretarz przewodniczy posiedzeniu Zgromadzenia.

Art. 15. [Sekretarz]

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje na Sekretarza osobę wybraną przez Zgromadzenie.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Prezes Rady Ministrów może zgłosić sprzeciw wobec kandydata na Sekretarza wybranego przez Zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zgromadzenia w tej sprawie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Zgromadzenie wybiera innego kandydata na Sekretarza.

4. Kadencja Sekretarza trwa 7 lat. Funkcję Sekretarza można pełnić tylko jedną kadencję.

5. Sekretarz pełni funkcję do czasu powołania nowego Sekretarza. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Sekretarza jego funkcję pełni osoba wskazana w statucie Akademii.

Art. 16. [Zadania Sekretarza]

1. Sekretarz kieruje działalnością Akademii i składa w jej imieniu oświadczenia woli.

2. Sekretarz prowadzi gospodarkę finansową Akademii w zakresie określonym w ustawie i statucie Akademii.

3. Sekretarz, na wniosek Izby Akademii lub Zgromadzenia, może powoływać komisje i zespoły doradcze.

4. W skład komisji i zespołów doradczych wchodzą wskazani przez przewodniczących Izb Akademii członkowie Akademii.

Art. 17. [Zakaz wykonywania dodatkowego zatrudnienia]

1. Sekretarz nie może wykonywać dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem stanowiska dydaktycznego, badawczo-dydaktycznego lub badawczego w uczelni, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych sprzecznych z obowiązkami Sekretarza.

2. O zamiarze podjęcia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Sekretarz uprzednio powiadamia Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odwołuje Sekretarza z pełnionej funkcji, w przypadku naruszenia ust. 1 i 2. Do czasu wyboru nowego Sekretarza jego funkcję pełni osoba wskazana w statucie Akademii.

Art. 18. [Skład Prezydium Akademii]

1. W skład Prezydium Akademii wchodzą:

1) Sekretarz;

2) przewodniczący Izb Akademii.

2. W posiedzeniach Prezydium Akademii mogą brać udział, z głosem doradczym, rektor Szkoły i Dyrektor Centrum.

3. Sekretarz jest przewodniczącym Prezydium Akademii.

4. Prezydium Akademii może załatwiać sprawy również w trybie obiegowym lub odbywać posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku.

Art. 19. [Skład Akademii]

1. W skład Akademii wchodzą:

1) Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych;

2) Izba Nauk Medycznych;

3) Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

4) Izba Filozofii i Teologii;

5) Izba Nauk Prawnych;

6) Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.

2. W skład każdej z Izb Akademii, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, wchodzi od 10 do 20 członków Akademii.

3. Pracami Izb Akademii kierują przewodniczący wybierani zwykłą większością głosów spośród członków powołanych w skład danej Izby.

4. Kadencja przewodniczącego Izby Akademii trwa 7 lat. Funkcję przewodniczącego Izby Akademii można pełnić tylko jedną kadencję.

Art. 20. [Struktura Akademii]

W strukturze Akademii działają:

1) Centrum;

2) Biuro Akademii.

Art. 21. [Zadania Centrum]

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) organizowanie sympozjów naukowych, konferencji prezentujących wyniki badań naukowych, debat i interdyscyplinarnych spotkań tematycznych z udziałem polskich oraz zagranicznych uczonych;

2) opracowywanie, wydawanie, promocja raportów oraz innych publikacji naukowych prezentujących konkluzje i wskazówki co do kierunków proponowanych badań naukowych;

3) finansowanie badań naukowych i nadzór nad ich realizacją.

Art. 22. [Dyrektor Centrum]

1. Centrum kieruje Dyrektor Centrum.

2. Sekretarz, za zgodą Prezydium Akademii, powołuje na Dyrektora Centrum osobę wybraną w drodze konkursu.

3. Dyrektorem Centrum może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

5) posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

4. Kandydata na Dyrektora Centrum wyłania komisja powołana przez Sekretarza.

5. Dyrektor Centrum nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia ani wykonywać innych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych bez zgody Sekretarza.

6. Dyrektor Centrum pełni swoją funkcję przez 4 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora Centrum nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

7. Szczegółowy sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 2, określa Sekretarz w regulaminie konkursu zatwierdzonym przez ministra.

8. Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum ogłasza się przez umieszczenie informacji o konkursie wraz z regulaminem konkursu, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum, na stronie podmiotowej Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. Szczegółowe zadania i organizację Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Sekretarza za zgodą Prezydium Akademii.

Art. 23. [Biuro Akademii]

1. Obsługę administracyjną Akademii i Izb Akademii zapewnia Biuro Akademii.

2. Biurem Akademii kieruje Dyrektor.

3. Sekretarz, za zgodą Prezydium Akademii, powołuje na Dyrektora Biura Akademii osobę wybraną w drodze konkursu.

4. Dyrektorem Biura Akademii może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Kandydata na Dyrektora Biura Akademii wyłania komisja powołana przez Sekretarza.

6. Dyrektor Biura Akademii nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych bez zgody Sekretarza.

7. Dyrektor Biura Akademii pełni swoją funkcję przez 4 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora Biura Akademii nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

8. Szczegółowy sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 3, określa Sekretarz w regulaminie konkursu zatwierdzonym przez ministra.

9. Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Biura Akademii ogłasza się przez umieszczenie informacji o konkursie wraz z regulaminem konkursu, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura Akademii, na stronie podmiotowej Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

10. Zadania i organizację Biura Akademii określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Prezydium Akademii na wniosek Sekretarza.

11. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do pracowników Biura Akademii stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 oraz z 2021 r. poz. 2447 i 2448), a w zakresie nieuregulowanym także w tej ustawie - przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Rozdział 5

Mienie Akademii

Art. 24. [Mienie Akademii]

1. Mienie Akademii obejmuje własność i inne prawa majątkowe, w szczególności prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków i urządzeń trwale związanych z gruntami.

2. Mienie Akademii jest przeznaczone do realizacji zadań określonych w art. 3 ust. 1.

Art. 25. [Gospodarowanie mieniem Akademii]

Gospodarowanie mieniem Akademii odbywa się zgodnie z zasadami celowości, legalności i gospodarności oraz wymogami racjonalnej gospodarki.

Art. 26. [Zwolnienie z opłat rocznych]

1. Akademia jest zwolniona z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli grunty te są wykorzystywane do realizacji zadań określonych w art. 3 ust. 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Akademia z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów ponosi opłaty określone w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Rozdział 6

Finanse Akademii

Art. 27. [Finansowanie działalności Akademii]

1. Działalność Akademii jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz innych źródeł.

2. Środki pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są klasyfikowane w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka" i ujmowane w wyodrębnionej części budżetu państwa „Akademia Kopernikańska", której dysponentem jest minister.

3. Sekretarz wykonuje zadania i kompetencje związane z dysponowaniem budżetem Akademii i w tym zakresie podlega ministrowi.

Art. 28. [Przychody Akademii]

1. Przychodami Akademii są:

1) dotacja podmiotowa na finansowanie bieżącej działalności Akademii obejmującej działalność:

a) organów Akademii, w tym zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania,

b) Biura Akademii i Centrum oraz upowszechnianie i promocję Programu;

2) dotacje celowe na:

a) finansowanie:

- inwestycji realizowanych przez Biuro Akademii,

- Stypendiów Kopernikańskich,

- Grantów Mikołaja Kopernika,

- zadań związanych ze wspieraniem Szkoły,

- Nagród Kopernikańskich,

- Światowego Kongresu Kopernikańskiego,

b) realizację zadań Ambasadorów Akademii,

c) wkład własny w realizowanych przez Akademię programach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) środki pozyskane przez Akademię zgodnie z odrębnymi przepisami z funduszy europejskich lub z niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), programów ramowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;

4) przychody ze sprzedaży, użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii;

5) darowizny, spadki i zapisy;

6) środki finansowe pochodzące z innych źródeł.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przyznawane przez ministra ze środków ujętych w części budżetu państwa „Akademia Kopernikańska".

Art. 29. [Fundusz statutowy i fundusz rezerwowy]

1. Akademia posiada fundusz statutowy i fundusz rezerwowy.

2. Fundusz statutowy Akademii odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku stanowiących wyposażenie Akademii na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.

3. Fundusz rezerwowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Akademii.

4. Fundusz rezerwowy ulega zmniejszeniu o wartość pokrycia straty netto Akademii.

Art. 30. [Samodzielna gospodarka finansowa]

1. Akademia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą gospodarowania środkami jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem".

2. Plan obejmuje:

1) przychody z prowadzonej działalności;

2) dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł;

3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) honoraria członków Akademii,

c) zakup towarów i usług;

4) środki na wydatki majątkowe;

5) środki przyznane innym podmiotom;

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

3. Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

4. Projekt planu jest przygotowywany przez Dyrektora Biura Akademii.

5. Zaakceptowany przez Sekretarza plan podlega zatwierdzeniu w ciągu 21 dni przez ministra.

6. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu sporządza Sekretarz w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym i przedstawia je do zatwierdzenia ministrowi.

Rozdział 7

Stypendia Kopernikańskie i Granty Mikołaja Kopernika

Art. 31. [Stypendia Kopernikańskie]

1. W ramach Stypendiów Kopernikańskich Centrum przyznaje:

1) stypendia na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,

2) dofinansowanie projektów badawczych,

3) stypendia lub dofinansowanie zagranicznych staży badawczych

- realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Centrum przyznaje Granty Mikołaja Kopernika naukowcom o uznanej pozycji międzynarodowej, realizującym ważne projekty badawcze.

3. Regulamin przyznawania Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika określa Sekretarz na wniosek Dyrektora Centrum. Regulamin zatwierdza Zgromadzenie.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się na stronie podmiotowej Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 32. [Konkursy na finansowanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika]

Dyrektor Centrum ogłasza konkursy na finansowanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej i udostępnia w siedzibie Akademii.

Art. 33. [Ocena wniosków]

1. Dyrektor Centrum w porozumieniu z przewodniczącymi Izb Akademii powołuje zespoły ekspertów w celu dokonywania oceny wniosków złożonych w ramach konkursów, przygotowywania na tej podstawie list rankingowych i dokonywania ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych środków.

2. W skład zespołów ekspertów wchodzą wskazani przez przewodniczących Izb Akademii członkowie Akademii.

3. W pracach zespołów ekspertów mogą brać udział także inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny wniosków złożonych w ramach konkursów. Osoby te wchodzą w skład zespołów ekspertów.

4. Liczba osób, o których mowa w ust. 3, nie może być większa niż liczba członków Akademii wchodzących w skład zespołu ekspertów.

5. Osoby, o których mowa w ust. 3, otrzymują wynagrodzenie za prace wykonane w zespole ekspertów, o których mowa w ust. 1. Wysokość wynagrodzenia ustala Dyrektor Centrum, uwzględniając liczbę dokonanych ocen.

6. Osobom, o których mowa w ust. 3, przysługuje zwrot diet, kosztów podróży oraz zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

7. W skład zespołu ekspertów nie mogą wchodzić osoby przystępujące do konkursu na finansowanie Stypendiów Kopernikańskich lub Grantów Mikołaja Kopernika, osoby będące małżonkami tych osób, ich krewnymi albo powinowatymi do drugiego stopnia włącznie albo pozostające wobec nich w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

8. Członkowie zespołu ekspertów składają pisemne oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 7. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 34. [Rozstrzygnięcia w ramach postępowań w sprawach finansowania Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika]

1. Rozstrzygnięcia w ramach postępowań w sprawach finansowania Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika są podejmowane przez Dyrektora Centrum, w drodze decyzji w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków.

2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej albo innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Sekretarza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Dyrektora Centrum.

3. Sekretarz rozpatruje odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego wniesienia.

4. Do postępowań w sprawach finansowania Stypendiów Kopernikańskich oraz Grantów Mikołaja Kopernika stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301), z wyłączeniem art. 13, art. 14, art. 31, art. 56, art. 61 § 4, art. 75-103, art. 114-122 oraz art. 123.

Art. 35. [Umowy na finansowanie Stypendiów Kopernikańskich oraz Grantów Mikołaja Kopernika]

1. Dyrektor Centrum w imieniu Akademii zawiera umowy na finansowanie Stypendiów Kopernikańskich oraz Grantów Mikołaja Kopernika.

2. W umowach dotyczących badań naukowych, prac rozwojowych i projektów badawczych określa się w szczególności:

1) zakres tematyczny, termin i warunki ich realizacji;

2) wysokość przyznanych środków finansowych i sposób ich przekazania;

3) wymierne i spodziewane efekty realizacji przedmiotu umowy;

4) sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy;

5) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej;

6) sposób rozliczenia przyznanych środków finansowych;

7) kwestie dotyczące majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych będących efektem realizacji przedmiotu umowy;

8) kwestie związane z publikacją lub możliwością upowszechnienia efektu realizacji przedmiotu umowy;

9) warunki rozwiązania umowy.

3. Dyrektor Centrum dokonuje rozliczenia umowy, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej realizacji umowy dokonanej przez zespół ekspertów.

4. Dyrektor Centrum może zlecić przeprowadzenie audytu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2.

Rozdział 8

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Art. 36. [Szkoła]

1. Szkoła jest uczelnią publiczną.

2. Siedzibą Szkoły jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 37. [Nadzór nad Szkołą]

Nadzór nad Szkołą sprawuje minister.

Art. 38. [Cel działalności Szkoły]

1. Celem działalności Szkoły jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. Szkoła prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także może prowadzić kształcenie w ramach szkół doktorskich.

3. Szkoła w zakresie kształcenia, o którym mowa w ust. 2, może współpracować z innymi uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłonionymi w drodze konkursu.

4. Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 3, określa senat Szkoły w uzgodnieniu z właściwą, w zależności od zakresu współpracy, Izbą Akademii.

5. Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin, o których mowa w ust. 3 i 4, umieszcza się na stronie podmiotowej Szkoły.

6. Wyboru podmiotów do współpracy, o której mowa w ust. 3, dokonuje komisja konkursowa powołana przez Sekretarza, w skład której wchodzą:

1) rektor Szkoły - jako przewodniczący komisji konkursowej;

2) 4 członków Akademii wybranych przez Zgromadzenie;

3) 3 przedstawicieli senatu Szkoły.

7. W komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w podmiotach przystępujących do konkursu lub pozostające wobec nich w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

8. Członkowie komisji konkursowej składają pisemne oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 7. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 39. [Zadania rady uczelni w Szkole]

Zadania rady uczelni w Szkole wykonuje Prezydium Akademii.

Art. 40. [Statut Szkoły]

Minister zatwierdza, na wniosek Prezydium Akademii, statut Szkoły.

Art. 41. [Organy Szkoły]

1. W ramach Szkoły funkcjonują:

1) Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu;

2) Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie;

3) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie;

4) Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie;

5) Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

2. Statut Szkoły może określać inne jednostki organizacyjne Szkoły.

3. Kolegia, o których mowa w ust. 1, kształcą na co najmniej jednym z poziomów, o których mowa w art. 38 ust. 2.

Art. 42. [Rektor Szkoły]

1. Rektora Szkoły powołuje Prezydium Akademii, na wniosek Zgromadzenia.

2. Prezydium Akademii, na wniosek ministra, senatu Szkoły lub z inicjatywy własnej, może odwołać rektora jednomyślnie, w obecności co najmniej 5 członków.

Rozdział 9

Nagroda Kopernikańska

Art. 43. [Nagroda Kopernikańska]

1. Nagroda Kopernikańska jest indywidualną nagrodą pieniężną, przyznawaną w drodze konkursu, za wybitne osiągnięcia naukowe o przełomowym znaczeniu i międzynarodowym zasięgu.

2. Wysokość Nagrody Kopernikańskiej wynosi 500 000 zł.

Art. 44. [Kategorie Nagrody Kopernikańskiej]

1. Nagroda Kopernikańska jest przyznawana corocznie, kolejno w jednej z kategorii:

1) astronomia;

2) ekonomia;

3) medycyna;

4) filozofia lub teologia;

5) prawo.

2. W roku kalendarzowym jest przyznawana jedna Nagroda Kopernikańska. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Akademia może przyznać w tym samym roku kalendarzowym dwie Nagrody Kopernikańskie.

Art. 45. [Laureat Nagrody Kopernikańskiej]

1. Laureatem Nagrody Kopernikańskiej nie może być dotychczasowy członek Akademii.

2. Laureaci Nagrody Kopernikańskiej stają się członkami Akademii z dniem jej otrzymania.

Art. 46. [Wybór laureata Nagrody Kopernikańskiej]

Wyboru laureata Nagrody Kopernikańskiej dokonuje Prezydium Akademii.

Art. 47. [Kandydaci]

1. Kandydatów do Nagrody Kopernikańskiej mogą zgłaszać:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezes Rady Ministrów;

3) minister;

4) Izba Akademii;

5) 10 członków Akademii;

6) laureat Nagrody Kopernikańskiej.

2. Kandydatów do Nagrody Kopernikańskiej mogą również zgłaszać zaproszeni przez Izbę Laureatów Nagrody Kopernikańskiej wybitni przedstawiciele środowiska nauki niebędący członkami Akademii.

Rozdział 10

Ambasadorowie Akademii Kopernikańskiej

Art. 48. [Ambasador Akademii Kopernikańskiej]

Akademia nadaje tytuł Ambasadora Akademii Kopernikańskiej.

Art. 49. [Zadania Ambasadora]

Zadaniem Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej jest propagowanie polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o polskiej historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, życia społecznego oraz gospodarczego.

Art. 50. [Tytuł Ambasadora]

1. Tytuł Ambasadora Akademii Kopernikańskiej może otrzymać:

1) laureat Nagrody Kopernikańskiej;

2) osoba, której przyznano Grant Mikołaja Kopernika;

3) osoba szczególnie zasłużona dla polskiej nauki lub posiadająca dorobek w propagowaniu polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o polskiej historii lub dziedzictwie narodowym w świecie.

2. Kandydatów do tytułu Ambasadora Akademii Kopernikańskiej mogą zgłaszać:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) minister;

3) minister właściwy do spraw zagranicznych;

4) przewodniczący każdej z Izb Akademii;

5) rektor Szkoły;

6) Dyrektor Centrum.

Art. 51. [Grant]

1. Sekretarz przyznaje wybranemu przez Zgromadzenie Ambasadorowi Akademii Kopernikańskiej grant na realizację zadań, o których mowa w art. 49.

2. Grant, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawany w wysokości nieprzekraczającej 500 000 zł.

Rozdział 11

Światowy Kongres Kopernikański

Art. 52. [Światowy Kongres Kopernikański]

1. Raz na 5 lat organizowany jest Światowy Kongres Kopernikański, zwany dalej „Kongresem".

2. Organizatorem Kongresu jest Akademia.

Art. 53. [Cel Kongresu]

1. Celem Kongresu jest wymiana informacji, doświadczeń oraz wyników najnowszych innowacyjnych badań naukowych z ostatnich 5 lat z zakresu astronomii, ekonomii oraz medycyny.

2. Kongres organizowany jest w miejscu związanym z życiem lub działalnością Mikołaja Kopernika.

Rozdział 12

Przepisy zmieniające oraz dostosowujące i przepis końcowy

Art. 54. [Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe]

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1215) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Sekretarza Akademii Kopernikańskiej, sekretarza stanu, członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.".

Art. 55. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 39f dodaje się pkt 39g w brzmieniu:

„39g) przychody z tytułu nagród, stypendiów i grantów przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. poz. 1459);".

Art. 56. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów]

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) w art. 4 w pkt 44 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) członek Akademii Kopernikańskiej posiadający obywatelstwo polskie oraz dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika i dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej;".

Art. 57. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872) w art. 3 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) Akademia Kopernikańska;".

Art. 58. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Akademia Kopernikańska, działająca na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. poz. 1459);";

2) w art. 233 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej;";

3) w art. 272 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej;

12) Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika.";

4) w art. 331 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) 3 przedstawicieli Akademii Kopernikańskiej wybranych przez Prezydium Akademii;";

5) w art. 332 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej;".

Art. 59. [Utworzenie Akademii]

Tworzy się Akademię.

Art. 60. [Delegacja]

1. Prezes Rady Ministrów, w drodze decyzji wydanej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyposaży Akademię w mienie obejmujące własność lub inne prawa majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę wpisu do ksiąg wieczystych.

3. Akademia przejmuje składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, na utworzenie funduszu statutowego.

Art. 61. [Delegacja]

1. Prezes Rady Ministrów, w drodze decyzji wydanej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, wyposaży Szkołę w mienie obejmujące własność lub inne prawa majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę wpisu do ksiąg wieczystych.

3. Szkoła przejmuje składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, na utworzenie funduszu zasadniczego.

Art. 62. [Pełnomocnik do organizacji i kierowania pracami Akademii]

1. Minister powołuje, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, Pełnomocnika do organizacji i kierowania pracami Akademii oraz ustala jego wynagrodzenie. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania do dnia powołania pierwszego Sekretarza.

2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje i przedstawia ministrowi do zatwierdzenia pierwszy plan finansowy Akademii.

Art. 63. [Pierwsi członkowie]

1. Pierwszych członków Akademii w liczbie nieprzekraczającej połowy pełnego składu każdej z Izb Akademii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje na wniosek ministra. Przepisów art. 3 ust. 3 pkt 1 i art. 6 ust. 2 i 3 nie stosuje się.

2. Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, pierwszych członków Akademii jest minister.

3. Minister powołuje, w terminie miesiąca od dnia powołania pierwszych członków Akademii, członków Akademii pełniących zadania przewodniczących Izb Akademii do czasu wyboru przewodniczących Izb Akademii.

4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra, nadaje Akademii pierwszy statut, obowiązujący do czasu zatwierdzenia statutu uchwalonego w trybie, o którym mowa w art. 3.

5. Sekretarza na pierwszą kadencję powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra, na okres 2 lat.

Art. 64. [Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej]

Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej rozpoczyna działalność z dniem, w którym liczba laureatów Nagrody Kopernikańskiej przekroczy 10. Do tego czasu laureaci Nagrody Kopernikańskiej biorą udział w pracach Izby Akademii, z inicjatywy której otrzymali Nagrodę Kopernikańską, a w przypadku laureatów, których kandydatury zostały zgłoszone przez podmioty inne niż Izby Akademii - Izby Akademii wskazanej przez Sekretarza.

Art. 65. [Utworzenie Szkoły]

1. Tworzy się Szkołę i wchodzące w jej skład:

1) Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu;

2) Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie;

3) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie;

4) Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie;

5) Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

2. Pierwszy statut Szkole nadaje, na wniosek ministra, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pierwszego rektora Szkoły powołuje minister. Kadencja pierwszego rektora kończy się w dniu 31 sierpnia 2024 r.

4. Kadencji rektora, o której mowa w ust. 3, nie wlicza się do kadencji, o której mowa w art. 26 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Rektor Szkoły zarządza wybory do senatu Szkoły. Wybory do senatu Szkoły odbędą się nie później niż do dnia 1 czerwca 2023 r.

6. Do dnia wybrania senatu Szkoły na pierwszą kadencję jego zadania wykonuje rektor Szkoły.

7. Pierwsza kadencja senatu Szkoły trwa do 31 sierpnia 2024 r.

8. Kadencji członków senatu, o której mowa w ust. 7, nie wlicza się do kadencji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 66. [Status uczelni akademickiej]

Szkoła niezależnie od przyznanych kategorii naukowych posiada status uczelni akademickiej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Art. 67. [Dyscypliny wiodące]

Do dnia 31 grudnia 2023 r. utworzenie przez Szkołę studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscyplin naukowych filozofia lub ekonomia i finanse, jako dyscyplin wiodących, nie wymaga pozwolenia.

Art. 68. [Uprawnienia]

Szkole przysługują uprawnienia podmiotu posiadającego kategorię naukową B+, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezależnie od spełniania wskazanych w tej ustawie warunków, w dyscyplinach naukowych astronomia, nauki medyczne, filozofia, nauki teologiczne, nauki prawne oraz ekonomia i finanse, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Art. 69. [Pierwsza Nagroda Kopernikańska]

Pierwszą Nagrodę Kopernikańską przyznaje się w roku 2023.

Art. 70. [Pierwszy Światowy Kongres Kopernikański]

1. Pierwszy Światowy Kongres Kopernikański, zwany dalej „pierwszym Kongresem", odbędzie się w dniach 19-21 lutego 2023 r. w Toruniu.

2. Do zadań organizatora pierwszego Kongresu należy:

1) koordynowanie działań organów administracji publicznej związanych z organizacją pierwszego Kongresu;

2) monitorowanie postępów przygotowań związanych z organizacją pierwszego Kongresu oraz dokonywanie okresowej oceny stanu tych przygotowań;

3) prowadzenie prac merytorycznych związanych z przygotowaniem zakresu programowego pierwszego Kongresu;

4) nadzorowanie realizacji zadań związanych z organizacją pierwszego Kongresu;

5) przygotowanie wydarzeń towarzyszących;

6) zapewnienie miejsca, w tym pomieszczeń, do organizacji pierwszego Kongresu wraz z odpowiednim wyposażeniem i odpowiednią infrastrukturą;

7) zapewnienie usług związanych z organizacją pierwszego Kongresu, w tym usług cateringowych i gastronomicznych oraz usług związanych z tłumaczeniami i noclegami.

Art. 71. [Plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pierwszego Kongresu]

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, w porozumieniu z organizatorem pierwszego Kongresu, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pierwszego Kongresu i przedkłada go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendantowi Służby Ochrony Państwa nie później niż do dnia 15 stycznia 2023 r.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) program pierwszego Kongresu;

2) graficzny plan obiektu (terenu), sporządzony odrębnie dla każdego z obiektów (terenów), w których mają być przeprowadzone poszczególne wydarzenia w ramach pierwszego Kongresu, wraz z ich opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w tych wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych, w tym dróg i sposobu ewakuacji osób niepełnosprawnych, oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, Policji i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas pierwszego Kongresu,

b) oznaczenie stałych punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach,

e) oznaczenie stref szczególnych podlegających wzmocnionej ochronie oraz opis sposobu ich zabezpieczenia;

3) instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie poszczególnych wydarzeń w ramach pierwszego Kongresu, spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 oraz z 2021 r. poz. 2490);

4) informację o:

a) liczbie miejsc, w tym stojących, dla osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach w ramach pierwszego Kongresu,

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu i wyposażeniu służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5) imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z:

a) Policją - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b) Państwową Strażą Pożarną - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego,

c) Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa antyterrorystycznego;

6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji uczestników oraz innych osób biorących udział w pierwszym Kongresie;

7) szczegółowy podział zadań służb i innych podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

8) sposoby monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach;

9) sposób zapewnienia zabezpieczenia medycznego i socjalnego;

10) instrukcję postępowania w sytuacjach kryzysowych innych niż wymienione w pkt 3;

11) miejsca przeprowadzania kontroli dostępu oraz kontroli bezpieczeństwa pojazdów zapewniających dostawy do obiektów lub na teren, w których lub na którym mają odbyć się poszczególne wydarzenia w ramach pierwszego Kongresu.

Art. 72. [Wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego]

1. Wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego pierwszego Kongresu zapewni Wojewoda Kujawsko-Pomorski, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Zabezpieczenie medyczne pierwszego Kongresu obejmuje:

1) zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczestników pierwszego Kongresu oraz wydarzeń towarzyszących przez wskazanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą gotowych do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wykonywanych odpłatnie;

2) organizację punktów pomocy medycznej w miejscu odbywania się pierwszego Kongresu, a także zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego do udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz transportu do szpitala;

3) powołanie koordynatora zabezpieczenia medycznego pierwszego Kongresu oraz określenie jego obowiązków w celu zapewnienia możliwie najbardziej sprawnego udzielania pomocy medycznej.

3. Wykonywanie zabezpieczenia medycznego pierwszego Kongresu w zakresie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, zawiera co najmniej:

1) minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego pierwszego Kongresu;

2) określenie minimalnego wyposażenia koniecznego do wykonywania zabezpieczenia medycznego pierwszego Kongresu;

3) określenie maksymalnej kwoty wydatków na wykonywanie zabezpieczenia medycznego pierwszego Kongresu;

4) zobowiązanie podmiotu wykonującego zabezpieczenie medyczne pierwszego Kongresu do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania pomocy medycznej lub zaniechania jej udzielenia albo oświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia;

5) zakres i warunki odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy.

5. Przez gotowość do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się zapewnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zwiększonej liczby: osób wykonujących zawód medyczny, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zabezpieczenia medycznego pierwszego Kongresu.

6. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, nie stanowi i nie narusza, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2, wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.5)) ani zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w tej ustawie albo w przepisach odrębnych.

Art. 73. [Przetwarzanie informacji przez Policję]

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pierwszego Kongresu, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, Policja może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące osób zarejestrowanych jako uczestnicy pierwszego Kongresu, osób uczestniczących w wydarzeniach towarzyszących lub osób współpracujących przy ich organizacji, także bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą te informacje, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia pierwszego Kongresu.

2. Przetwarzanie przez Policję informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655), a także w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

3. W przypadku uzyskania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, od innego organu, służby lub instytucji Policja, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pierwszego Kongresu, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, udostępnia je innym organom, służbom i instytucjom po uzyskaniu zgody tego organu, służby lub instytucji, od których uzyskała informacje. Organ, służba lub instytucja udziela zgody, jeżeli udostępnienie informacji nie utrudni lub nie uniemożliwi realizowania przez nie zadań.

4. Policja odmawia udostępnienia informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) ich udostępnienie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić realizację zadań Policji lub

2) nie uzyskała zgody, o której mowa w ust. 3.

5. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarza się przez okres niezbędny do realizacji zadań Policji wynikających z niniejszej ustawy i usuwa ze zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Policji, w terminie, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby toczących się postępowań.

Art. 74. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. W celach związanych z organizacją pierwszego Kongresu organizator pierwszego Kongresu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz inne podmioty, którym powierzono zadania związane z organizacją pierwszego Kongresu, przetwarzają dane osobowe zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6)).

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje dane o osobach zarejestrowanych jako uczestnicy pierwszego Kongresu oraz osobach współpracujących przy organizacji pierwszego Kongresu.

Art. 75. [Sprawdzenie osoby]

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 73, Policja może dokonać, na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lub organizatora pierwszego Kongresu, sprawdzenia osoby współpracującej przy organizacji pierwszego Kongresu w zakresie możliwości stwarzania przez nią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pierwszego Kongresu, z tym że sprawdzenia tej osoby w zakresie stwarzania przez nią zagrożenia o charakterze terrorystycznym dokonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek Policji.

Art. 76. [Zakaz udziału w zgromadzeniach spontanicznych]

W okresie od 72 godzin przed rozpoczęciem pierwszego Kongresu do 48 godzin po zakończeniu pierwszego Kongresu na terenie miasta Torunia zabrania się uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).

Art. 77. [Przeniesienie wydatków]

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z organizacją pierwszego Kongresu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski może, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dokonać przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach części budżetowej, której jest dysponentem, z uwzględnieniem przepisów art. 171 ust. 2, 2a, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.7)), z zastrzeżeniem art. 194 tej ustawy.

Art. 78. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków]

W celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.

Art. 79. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem art. 36-42, art. 61 i art. 65-68, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079 i 1117.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301 i 1358.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079 i 1117.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA