REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 czerwca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1951) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 4 wyrazy „B 02, C 12 lub od F 01 do F 08" zastępuje się wyrazami „B 02, C 12, od F 01 do F 08 lub F 12";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli w części F „Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania" po wierszu oznaczonym kodem F 11 dodaje się wiersz oznaczony kodem F 12 w brzmieniu:

F 12

Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy

art. 92b k.w.

art. 24 ust. 13 p.r.d.

8

b) w tabeli w części H „Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym":

- w wierszu oznaczonym kodem H 06 kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

„art. 16 ust. 1, 2, 3 lub 4 p.r.d.",

- po wierszu oznaczonym kodem H 28 dodaje się wiersz oznaczony kodem H 29 w brzmieniu:

H 29

Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni

art. 97 k.w.

art. 16 ust. 2a p.r.d.

6

c) pod skrótami dotyczącymi tabeli dodaje się odnośnik oznaczony „*" w brzmieniu:

„* o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.) albo w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-30
  • Data wejścia w życie: 2023-07-01
  • Data obowiązywania: 2023-07-01
  • Dokument traci ważność: 2023-09-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA