REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1951

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją";

2) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, zwanemu dalej „naruszeniem";

3) tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

4) sposób i tryb udzielania osobie wpisanej do ewidencji informacji i wydawania zaświadczeń o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o komendancie wojewódzkim Policji, rozumie się przez to również Komendanta Stołecznego Policji.

§ 2. [Sposób prowadzenia ewidencji]

1. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej w systemach teleinformatycznych Policji.

2. W ewidencji gromadzi się informacje dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego ujawnionych lub stwierdzonych przez:

1) Policję;

2) inne organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenia w ruchu drogowym lub do prowadzenia czynności wyjaśniających lub postępowań w sprawach tych naruszeń, przekazane Policji przez te organy do celów prowadzenia ewidencji.

3. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierującego wpisanego do ewidencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - komendant wojewódzki Policji właściwy dla miejsca popełnienia ostatniego z naruszeń wpisanych do ewidencji.

§ 3. [Naruszenie wpisu do ewidencji]

1. Naruszenia wpisywane do ewidencji oraz liczbę punktów odpowiadających naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia popełnione przez tego kierującego, przypisując każdemu z tych naruszeń odpowiadającą mu liczbę punktów.

3. Jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń:

1) oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodami od C 06 do C 12, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy;

2) oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodami od G 01 do G 04, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, któremu odpowiada największa liczba punktów, a jeżeli jest ona równa - temu, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.

4. Jeżeli w związku z wyprzedzaniem nie więcej niż jednego pojazdu, zespołu pojazdów albo jednej kolumny rowerów, wózków rowerowych lub kolumny pieszych kierujący dopuścił się dwóch lub większej liczby naruszeń oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodami B 02, C 12 lub od F 01 do F 08, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, któremu odpowiada największa liczba punktów, a jeżeli jest ona równa - temu, którego kod ma mniejszy znacznik literowy i liczbowy.

5. Jeżeli naruszenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A 01, kierującemu przypisuje się punkty wyłącznie w liczbie odpowiadającej temu przestępstwu. Naruszenia, które przyczyniło się do popełnienia przestępstwa oznaczonego kodem A 01, nie wpisuje się do ewidencji.

6. Jeżeli kierujący spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do ewidencji wpisuje się naruszenie oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A 02 albo A 06 oraz zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia naruszenie będące przyczyną spowodowania zagrożenia. Punkty przypisuje się wyłącznie za naruszenie, któremu odpowiada większa ich liczba, a jeżeli jest ona równa - za naruszenie oznaczone kodem A 02 albo A 06.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do naruszenia oznaczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A 08.

8. Jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem naruszenia zakwalifikowanego jako przestępstwo oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A 01 i naruszenia powodującego zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oznaczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A 02, do ewidencji wpisuje się wyłącznie naruszenie oznaczone kodem A 01.

9. Naruszenie oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem D 01 wpisuje się do ewidencji tylko w połączeniu z naruszeniem oznaczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia odpowiednio kodem A 02, A 06 albo A 08.

§ 4. [Wpis ostateczny lub tymczasowy]

1. W ewidencji dokonuje się wpisu ostatecznego lub wpisu tymczasowego.

2. Wpisu ostatecznego w ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym:

1) rozstrzygnięciem sądu;

2) mandatem karnym;

3) orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

3. Przed wydaniem prawomocnego rozstrzygnięcia sądu albo prawomocnego orzeczenia organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, wprowadza się do ewidencji wpis tymczasowy niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia. Jeżeli naruszenia dopuścił się kierujący posiadający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, wpis tymczasowy zawiera również informację o liczbie punktów, które zostaną przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem albo orzeczeniem.

4. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem sądu albo prawomocnym orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

5. Sąd wydający prawomocne rozstrzygnięcie albo organ, który wydał prawomocne orzeczenie w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, niezwłocznie przekazuje informację w tym zakresie do jednostki organizacyjnej Policji, która skierowała sprawę do rozpatrzenia. Informację przekazuje się w formie karty informacyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Sąd może przekazać informację w formie odpisu wyroku.

6. Jeżeli sprawę do rozpatrzenia skierował organ, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, informację lub odpis wyroku, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo komendanta rejonowego Policji właściwych ze względu na miejsce popełnienia naruszenia.

7. Policjant, który zastosował postępowanie mandatowe, w tym także w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, prowadzi czynności wyjaśniające albo postępowanie przygotowawcze, niezwłocznie sporządza kartę rejestracyjną, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

8. Wpisu w ewidencji dokonuje, na podstawie karty rejestracyjnej, policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji:

1) właściwej ze względu na miejsce popełnienia naruszenia albo

2) właściwej ze względu na miejsce ujawnienia naruszenia, jeżeli miejsca jego popełnienia nie można ustalić, albo

3) której przekazano sprawę o naruszenie i w której po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających na sprawcę naruszenia nałożono prawomocny mandat karny.

9. Kartę rejestracyjną, o której mowa w ust. 7, można sporządzić z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności pisemnego wypełniania formularza, przez wprowadzenie informacji określonych w tej karcie bezpośrednio do systemów teleinformatycznych Policji, w których prowadzona jest ewidencja. W takim przypadku sporządzenie karty rejestracyjnej stanowi jednocześnie wpis w ewidencji, o którym mowa w ust. 8.

10. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do organów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. Organy te przekazują kartę rejestracyjną niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia, komendantowi powiatowemu, miejskiemu albo rejonowemu Policji właściwym ze względu na miejsce popełnienia naruszenia.

11. Przepisów ust. 8 i 10 nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu określona w karcie rejestracyjnej została przekazana przez organ, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w drodze teletransmisji danych do systemów teleinformatycznych Policji, w których prowadzona jest ewidencja. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.

12. Jeżeli w sprawie o naruszenie organ, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, nałożył mandat karny zaoczny, informację o tym naruszeniu przekazuje się niezwłocznie po uprawomocnieniu się mandatu.

13. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, mogą być przekazane na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji danych.

14. Wpisy, o których mowa w ust. 1, przetwarza się w ewidencji w zakresie informacji, w tym danych osobowych, określonych w:

1) karcie informacyjnej lub zawartych w odpisie wyroku, o których mowa w ust. 5;

2) karcie rejestracyjnej, o której mowa w ust. 7;

3) § 8;

4) art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą".

§ 5. [Usunięcie wpisu tymczasowego]

1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z niej wpis tymczasowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, jeżeli w postępowaniu w sprawie o naruszenie prowadzonym przez uprawniony organ:

1) zastosowano art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1726 i 1768);

2) osoba, której dotyczy wpis, została uniewinniona od zarzutu popełnienia naruszenia prawomocnym orzeczeniem;

3) stwierdzono, że:

a) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,

b) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

c) nastąpiło przedawnienie karalności,

d) osoba, której dotyczył wpis, zmarła.

2. Organ prowadzący ewidencję odpowiednio modyfikuje wpis tymczasowy i wpis ostateczny, jeżeli nastąpiła zmiana kwalifikacji prawnej czynu.

3. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny:

1) po upływie 5 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, a jeżeli w sprawie o naruszenie nałożono grzywnę, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy - po upływie 5 lat od daty uiszczenia grzywny za to naruszenie;

2) po upływie 5 lat od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności z tytułu grzywny za naruszenie, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, o ile taka grzywna została nałożona;

3) jeżeli osoba wpisana do ewidencji zmarła lub gdy wydano postanowienie o uchyleniu prawomocnego mandatu karnego.

4. Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania powiadamia o tym jednostkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 1 albo 2.

§ 6. [Usunięcie punktów przypisanych na podstawie wpisu ostatecznego]

1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z niej punkty przypisane na podstawie wpisu ostatecznego:

1) jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w:

a) art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o kierujących pojazdami",

b) art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów, o którym mowa w tym przepisie, orzeczono na okres nieprzekraczający 1 roku;

2) w przypadku otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w:

a) art. 18 pkt 1 ustawy,

b) art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, jeżeli sprawdzenie to obejmowało umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną;

3) w przypadku otrzymania informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami;

4) w przypadku otrzymania informacji o odmowie wydania decyzji, o której mowa w art. 18 pkt 1 albo 2 ustawy;

5) jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie upłynęły 2 lata.

2. Jeżeli w sprawie o naruszenie nałożono grzywnę, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, biegnie od daty uiszczenia grzywny za to naruszenie, a jeżeli należność z tytułu tej grzywny została umorzona - od daty wydania ostatecznego orzeczenia o jej umorzeniu.

3. Informację o dacie uiszczenia grzywny, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, organy, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy, przekazują w sposób określony w tym przepisie do systemów teleinformatycznych Policji, w których jest prowadzona ewidencja. Informacja ta, po automatycznej weryfikacji serii i numeru mandatu karnego, jest przypisywana do istniejącego w ewidencji wpisu dotyczącego naruszenia, za które ten mandat karny został nałożony.

§ 7. [Wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji]

1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wpisanej do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie przekroczenia przez nią 24 punktów przypisanych za naruszenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, nie występuje się w stosunku do osoby:

1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;

2) wobec której orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres przekraczający 1 rok;

3) która posiada uprawnienie do kierowania wyłącznie motorowerem na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami.

4. W przypadku kierowców niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje komendant wojewódzki Policji właściwy dla miejsca popełnienia ostatniego z naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów przypisanych za naruszenia.

§ 8. [Pisemna informacja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz innych okolicznościach]

Starosta niezwłocznie pisemnie informuje komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierującego wpisanego do ewidencji o:

1) cofnięciu kierującemu uprawnienia do kierowania pojazdami, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 - na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 - na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, wraz z uzasadnieniem;

4) przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami cofniętego na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy albo art. 103 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy o kierujących pojazdami - na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

5) przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami;

6) ponownym uzyskaniu prawa jazdy przez osobę, o której mowa w art. 18 pkt 2 ustawy.

§ 9. [Zaświadczenie o naruszeniach wpisanych do ewidencji]

Na wniosek osoby wpisanej do ewidencji Policja udziela ustnej informacji lub wydaje zaświadczenie o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach. Zaświadczenie wydaje się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1002.

Załącznik 1. [NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO WPISYWANE DO EWIDENCJI ORAZ LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCYCH NARUSZENIU POPEŁNIONEMU PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM LUB MOTOROWEREM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji
z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1951)

Załącznik nr 1

NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO WPISYWANE DO EWIDENCJI ORAZ LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCYCH NARUSZENIU POPEŁNIONEMU PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM LUB MOTOROWEREM

A. Naruszenia o charakterze szczególnym

Kod

Rodzaj

Kwalifikacja prawna

Liczba punktów

1

2

3

4

5

A 01

Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z:

art. 173, art. 174, art. 177 § 1 lub

2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 § 1 lub

2 k.k.


15

A 02

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia

art. 86 § 1a lub 2 k.w.


12

A 03

Kierowanie pojazdem mechanicznym

w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

art. 87 § 1 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

15

A 04

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art. 162 § 1

k.k. lub art. 93 § 1 k.w.

art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

15

A 05

Kierowanie pojazdem mechanicznym

w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

art.178a § 1 lub 4 k.k.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

15

A 06

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia

art. 86 § 1 lub

2 k.w.


10

A 07

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu

art. 98 k.w.


8

A 08

Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

art. 90 § 2 k.w.


8

A 09

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się

w pojeździe lub poza nim

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

15

B. Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych

B 01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 86b § 1 pkt 4 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

15

B 02

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

art. 86b § 1 pkt 3 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

15

B 03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 26 ust. 1 albo 1a p.r.d.

15

B 04

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

art. 86b § 1 pkt 2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d.

15

B 05

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

art. 86b § 1 pkt

1 k.w.

art. 26 ust. 2 p.r.d.

12

B 06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

10

B 07

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

art. 86b § 1 pkt 5 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

8

B 08

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 26 ust. 4 albo 5 p.r.d.

8

B 09

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 17 ust. 2 p.r.d.

8

B 10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 11 ust. 5 p.r.d.

8

B 11

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych

art. 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.

8

B 12

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6 p.r.d.

6

C. Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych

C 01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w.

§ 109 ust. 1

i 3 z.s.d.

15


Niezastosowanie się do:

C 02

- sygnałów świetlnych

art. 92 § 1 k.w.

§ 95, § 97,

§ 98, § 102 ust. 2, § 104 lub § 106 z.s.d.

15

C 03

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym


§ 108 ust. 2-5,

§ 109 ust. 4 albo § 110 z.s.d.

15

C 04

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1,

7 i 12 p.r.d.

15

C 05

Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką

§ 96 ust. 3

z.s.d.

6


Niestosowanie się do znaków:

C 06

- B-2 „zakaz wjazdu"

art. 92 § 1 k.w.

§ 17 ust. 1

z.s.d.

8

C 07

- B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach"

§ 16 z.s.d.

8

C 08

- B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22

„zakaz skręcania w prawo"

§ 22 ust. 1

z.s.d.

5

C 09

- C-1 do C-12 „nakaz jazdy ..."

§ 35 i § 36 z.s.d.

5

C 10

- D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów", D-12 „pas ruchu dla autobusów", F-10 „kierunki na pasach ruchu", F-11 „kierunki na pasie ruchu", F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu", F-18

„przeciwny kierunek dla określonych pojazdów", F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów"

§ 49 ust. 1

i 2, § 72 albo § 75 z.s.d.

5

C 11

- P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa"

§ 87 ust. 1 lub 2a z.s.d.

5

C 12

- P-4 „linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5

z.s.d.

5

C 13

- B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 25 z.s.d.

4

C 14

- B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ..."

§ 18 ust. 1-8 z.s.d.

3

C 15

- B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ..."

§ 19 lub

§ 20 z.s.d.

2

C 16

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop":

art. 92 § 1 k.w.

§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.

8


Niestosowanie się do znaków:

C 17

- D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 92 § 1 k.w.

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo

§ 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.

6

C 18

- P-18 „stanowisko postojowe" i P-24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b


§ 90 ust. 2

i § 92 albo

§ 90 ust. 4

i § 92 z.s.d.

6

C 19

- B-35 „zakaz postoju", B-36 „zakaz zatrzymywania się", B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 „zakaz postoju w dni parzyste" lub B-39 „strefa ograniczonego postoju"

§ 28 lub

§ 29 ust. 1

i 2 z.s.d.

1

C 20

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów


1

D. Naruszenia przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

D 01

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

art. 90 § 2 albo art. 86 § 1, 1a lub 2 k.w.

art. 16 ust. 6, art. 17 ust. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 1-3 lub art. 27 ust. 1-3 p.r.d. albo

§ 5 ust. 5-7 albo

§ 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.

Liczba punktów przypisana naruszeniom oznaczonym odpowiednio kodem

A 02,

A 06 albo

A 08

D 02

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

art. 97 k.w.

art. 9 p.r.d.

5

D 03

Naruszenie zakazu zawracania

art. 97 albo 92

§ 1 k.w.

art. 22 ust. 6 pkt 1 i 4 p.r.d. albo

§ 22 ust. 5

z.s.d.

5

D 04

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

art. 97 k.w.

art. 22 ust. 6 pkt 2 i 3 p.r.d

12

D 05

Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

art. 22 ust. 5 p.r.d.

4

E. Naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości


Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

E 01

- o więcej niż 70 km/h

art. 92a § 2

k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3

15

E 02

- od 61 do 70 km/h

14

E 03

- od 51 do 60 km/h

13

E 04

- od 41 do 50 km/h


pkt 2 lit. d p.r.d.

albo

§ 27,

§ 31 ust. 1 lub

§ 81 ust. 1

i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d.

11

E 05

- od 31 do 40 km/h

9

E 06

- od 26 do 30 km/h

art. 92a § 1

k.w.

7

E 07

- od 21 do 25 km/h

5

E 08

- od 16 do 20 km/h

3

E 09

- od 11 do 15 km/h

2

E 10

- do 10 km/h

1

E 11

Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 19 ust. 3a, 4 lub 5 p.r.d.

5

F. Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania

F 01

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

art. 92b k.w.

art. 24 ust. 3-5 p.r.d.

8


Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:

F 02

- na przejeździe dla rowerzystów

i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

art. 92b k.w.

art. 27 ust. 4 p.r.d.

10

F 03

- silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.

10

F 04

- silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.

10

F 05

- silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.

10

F 06

- na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

10

F 07

- przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany

art. 28 ust. 6 w zw.

z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

10

F 08

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26

„zakaz wyprzedzania"

§ 23 ust. 1-3 z.s.d.

15

F 09

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11 p.r.d.

10

F 10

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 6 p.r.d.

6

F 11

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

art. 24 ust. 2 p.r.d.

6

G. Naruszenia przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych


Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

G 01

- od zmierzchu do świtu

art. 88 k.w.

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

6

G 02

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.

2

G 03

- w okresie od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 p.r.d.

2

G 04

- w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

6


Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

G 05

- przednich

art. 97 k.w.

art. 51 ust. 5 p.r.d.

2

G 06

- tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

2

G 07

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

3

G 08

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 97 k.w

art. 51 ust. 3 p.r.d.

4

H. Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym


Naruszenie zakazu cofania:

H 01

- na drodze ekspresowej lub autostradzie

art. 97 k.w.

art. 23 ust. 2 p.r.d.

10

H 02

- w tunelu, na moście lub wiadukcie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

6

H 03

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony

art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

6

H 04

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

art. 94 § 2 k.w.

art. 71 ust. 1-5

i ust. 6 p.r.d.

3

H 05

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

art. 96a k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d

5

H 06

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej"

art. 97 k.w.

art. 16 ust 1-4 p.r.d.

6

H 07

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

art. 39 ust. 1

p.r.d.

5

H 08

Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

art. 40 ust. 1 p.r.d.

5

H 09

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem


art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

12


Naruszenie zakazu:

H 10

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 97a pkt 1 k.w.

art. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

15

H 11

- wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały

§ 98 ust. 5

z.s.d.

15

H 12

- wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 97a pkt 2 k.w.

art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

15

H 13

- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.

4

H 14

Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

art. 60 ust. 1 pkt 2 lub art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

8

H 15

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

5

H 16

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

art. 32 ust. 6 p.r.d.

2

H 17

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

10


Zatrzymanie pojazdu:

H 18

- na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz

w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo

w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej

o dwóch pasach ruchu

art. 97 k.w.

art. 49 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

5

H 19

- na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania


art. 49 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

5

H 20

- w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

5

H 21

Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu

art. 94 § 1 k.w.

art. 3 ust. 1 i 2 w zw.

z art. 6 lub 7, art. 13 ust. 4 i 5 lub art. 104a ust. 1 i 5 u.k.p.

10

H 22

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami

w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

art. 97 k.w.

art. 9 ust. 3 p.r.d.

8

H 23

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

art. 97 lub art. 92 § 1 k.w.

art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3 p.r.d.

lub § 17 ust. 1 z.s.d.

15

H 24

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 97 k.w.

art. 16 ust. 4 p.r.d.

6

H 25

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 6

w zw. z ust. 3 pkt 2 p.r.d.

5

H 26

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4 lub ust. 6 p.r.d.

5

H 27

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.

5

H 28

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodami H 18-H 20


art. 46, 47,

49 lub 50 p.r.d.

1

J. Naruszenia przepisów dotyczących przewożenia osób

J 01

Przewożenie jednego dziecka w pojeździe

w sposób niezgodny z przepisami

art. 97 k.w.

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art. 45 ust. 2 pkt 4-6

5

J 02

Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

10

J 03

Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny

z przepisami15

J 04

Przewożenie pasażera niezgodnie

z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1 lub art. 40 ust. 1 p.r.d.

5

J 05

Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych

8


Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

J 06

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

art. 97 k.w.

art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.

5

J 07

- kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.

4


Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

J 08

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

art. 97 k.w.

art. 58 ust. 1

p.r.d.

5

J 09

- kierującego innym pojazdem

art. 58 ust. 2 p.r.d.

4


Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających

z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

art. 63 ust. 1 p.r.d.


J 10

- 1 osobę

6

J 11

- 2 osoby

7

J 12

- 3 osoby

8

J 13

- 4 osoby

9

J 14

- 5 osób

10

J 15

- 6 osób

11

J 16

- 7 osób

12

J 17

- 8 osób

13

J 18

- 9 osób

14

J 19

- 10 osób lub więcej

15


Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe,

w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

art. 63 ust. 3 pkt 2:


J 20

- liczba osób przekracza 5

lit. a p.r.d.

6

J 21

- osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem

a przednią ścianą przyczepy

lit. c p.r.d.

6

J 22

Naruszenie warunków przewozu osób

w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodami E01-E10, C08-C16, C17 i C18


art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.

5

J 23

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodami E01-E10

art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d.

5

J 24

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2 p.r.d.

10

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.).

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.).

p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.).

z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.).

u.k.p. - ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.).

Załącznik 2. [WZÓR - KARTA INFORMACYJNA]

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA INFORMACYJNA

Załącznik 3. [WZÓR - KARTA REJESTRACYJNA]

Załącznik nr 3

WZÓR - KARTA REJESTRACYJNA


Załącznik 4. [WZÓR - WNIOSEK O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

Załącznik 5. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU KIERUJĄCEMU WPISANEMU DO EWIDENCJI UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 5

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU KIERUJĄCEMU WPISANEMU DO EWIDENCJI UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI


Załącznik 6. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE O POZYTYWNYM WYNIKU KONTROLNEGO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI]

Załącznik nr 6

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O POZYTYWNYM WYNIKU KONTROLNEGO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI


Załącznik 7. [WZÓR - ZAWIADOMIENIEO WYDANIU DECYZJI O PRZYWRÓCENIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 7

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O PRZYWRÓCENIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMIZałącznik 8. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O NARUSZENIACH WPISANYCH DO EWIDENCJI KIERUJĄCYCH POJAZDAMISILNIKOWYMI LUB MOTOROWERAMI NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO I PRZYPISANYCH IM PUNKTACH]

Załącznik nr 8

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O NARUSZENIACH WPISANYCH DO EWIDENCJI KIERUJĄCYCH POJAZDAMISILNIKOWYMI LUB MOTOROWERAMI NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO I PRZYPISANYCH IM PUNKTACHMetryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-15
  • Data wejścia w życie: 2022-09-17
  • Data obowiązywania: 2023-07-01
  • Dokument traci ważność: 2023-09-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA