REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 21 poz. 158

DECYZJA NR 809 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. Nr 18, poz. 135) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się oddziały prewencji Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Radomiu i Zielonej Górze, zwane dalej „oddziałami prewencji Policji”.

2. Siedziby oddziałów prewencji Policji oraz liczbę stanowisk policyjnych występujących w strukturach organizacyjnych tych oddziałów określa załącznik nr 1 do decyzji.

3. Stanowiska policyjne występujące w strukturze organizacyjnej kompanii prewencji oddziału prewencji Policji oraz liczbę tych stanowisk określa załącznik nr 2 do decyzji.

4. Stanowiska policyjne występujące w strukturze organizacyjnej plutonu prewencji Policji oraz liczbę tych stanowisk określa załącznik nr 3 do decyzji.

§ 2

Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad oddziałami prewencji Policji.

§ 3

1. Oddziały prewencji Policji stanowią odwód Komendanta Głównego Policji przeznaczony do działań na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendant Główny Policji podejmuje decyzje w sprawie zmiany miejsca stacjonowania oddziałów prewencji Policji.

§ 4

1. W przypadku prowadzenia operacji wymagających użycia oddziałów prewencji Policji z kilku województw, ich koncentracja dokonywana jest na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji.

2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji podejmuje decyzje w sprawie koncentracji nadzorowanych oddziałów prewencji Policji.

§ 5

1. Oddziałami prewencji Policji kierują dowódcy oddziałów podlegający komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.

2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji sprawuje nadzór nad przygotowaniem oddziałów prewencji Policji do wykonywania zadań wynikających z odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) wykorzystania przyznanego limitu etatowego w stopniu nie mniejszym niż 90% etatu oddziału prewencji Policji;

2) zapewnienia wyszkolenia oraz wyposażenia oddziałów prewencji Policji w środki techniczne;

3) wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających dyspozycyjność oddziałów prewencji Policji, a w przypadku wprowadzenia stanów wyższej gotowości, do zapewnienia obecności co najmniej 75% stanu osobowego.

3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji funkcje nadzoru wykonuje przy pomocy komórek właściwych w sprawach sztabowych.

4. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji włącza oddziały prewencji Policji do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie, o ile Komendant Główny Policji lub z jego upoważnienia kierownik komórki właściwej w sprawach sztabowych nie zarządzi inaczej.

§ 6

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji dostosuje struktury organizacyjne podległych oddziałów prewencji Policji do wymogów określonych w decyzji w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§ 7

Oddziały Prewencji Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Radomiu i Zielonej Górze utworzone na podstawie decyzji wymienionej w § 8, stają się oddziałami prewencji Policji i samodzielnymi pododdziałami prewencji Policji w rozumieniu niniejszej decyzji.

§ 8

Traci moc decyzja nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.1)).

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 31 października 2007 r.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104, z 2004 r. Nr 2, poz. 6, z 2005 r. Nr 13, poz. 86, Nr 14, poz. 97, Nr 16, poz. 115 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 14, poz. 88.

Załącznik 1. [SIEDZIBY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI ORAZ LICZBA STANOWISK POLICYJNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH TYCH ODDZIAŁÓW]

Załączniki do decyzji nr 809 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI ORAZ LICZBA STANOWISK POLICYJNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH TYCH ODDZIAŁÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [STANOWISKA POLICYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI ORAZ LICZBA TYCH STANOWISK]

Załącznik nr 2

STANOWISKA POLICYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI ORAZ LICZBA TYCH STANOWISK

Lp.

Nazwa komórki / stanowiska

Liczba stanowisk policyjnych

razem

w tym:

stanowiska kierownicze

pozostałe stanowiska

1

Dowództwo Kompanii Prewencji

1

1

 

– Dowódca kompanii

1

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

1

1

 

– Asystent

1

1

 

– Referent

 

 

 

 

 

4

3

1

2

Plutony:

 

 

 

 

– Dowódca plutonu

4

4

 

– Dowódca drużyny

12

12

 

– Referent

24

24

 

– Policjant

24

24

 

– Aplikant

24

24

 

 

88

16

72

3

Drużyna AWGŁ:

 

 

 

 

– Dowódca drużyny

1

1

 

– Referent

4

4

 

– Policjant

3

3

 

 

8

1

7

OGÓŁEM

100

20

80

 

Załącznik 3. [STANOWISKA POLICYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PLUTONU PREWENCJI POLICJI ORAZ LICZBA TYCH STANOWISK]

Załącznik nr 3

STANOWISKA POLICYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PLUTONU PREWENCJI POLICJI ORAZ LICZBA TYCH STANOWISK

Lp.

Nazwa stanowiska

Liczba stanowisk policyjnych

razem

w tym:

stanowiska kierownicze

pozostałe stanowiska

1

Dowódca plutonu

1

1

2

Dowódca drużyny

3

3

3

Referent

6

6

4

Policjant

6

6

5

Aplikant

6

6

OGÓŁEM

22

4

18

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA