reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/260/2010 Rady Miasta Oleśnica

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic M. Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą Nr X/76/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic M. Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:
Dział I. USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic M. Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy, zwany dalej planem, obejmuje obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Ze względu na brak występowania na terenie planu, odstępuje się od wprowadzenia ustaleń:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy elementów takich jak: części podziemne obiektów budowlanych, balkony, wykusze, loggie, gzymsy, schody, pochylnie, okapy oraz zadaszenia nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się jej przekroczenie przez ryzality, wykusze, portale do 1,5m oraz zadaszenia nad wejściami do budynków do 2m pod warunkiem, że łączna ich długość nie przekroczy 30% szerokości elewacji znajdującej się na tej linii i nie są związane konstrukcyjnie z gruntem,
4) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu i określona w niniejszej uchwale dla danego terenu, wyznaczająca położenie ściany budynku na co najmniej 70% szerokości elewacji znajdującej się na tej linii, dopuszcza się jej przekroczenie przez ryzality, wykusze, portale do 1,5m oraz zadaszenia nad wejściami do budynków do 2m pod warunkiem, że łączna ich długość nie przekroczy 30% szerokości elewacji znajdującej się na tej linii.
5) szerokość elewacji - całkowita szerokość widoku elewacji od strony frontu działki,
6) powierzchnia zabudowy - suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce,
7) przeznaczenie terenu - dopuszczalne zagospodarowanie i działalność na danym terenie,
8) przeznaczenie podstawowe terenu - jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu,
9) przeznaczenie uzupełniające terenu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,
10) uchwała - niniejsza uchwała.
§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem tożsama z granicą ochrony zabytków archeologicznych,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) symbole terenów,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obowiązujące linie zabudowy,
6) przeznaczenia terenów.
§ 7. 1. Ustala się przeznaczenia terenu i odpowiadające im oznaczenia na rysunku planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW,
2) tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową - U/M,
3) tereny usług - U,
4) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - IE,
5) tereny ulic lokalnych - KD-L,
6) tereny ulic wewnętrznych - KDW.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.
Rozdział 2
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy
§ 8. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki.
§ 9. Na terenie objętym planem, obowiązuje:
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urządzeniami budowlanymi maksymalnie 30m.
Rozdział 3
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
§ 10. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie,
2) zakaz poddawania recyclingowi odpadów innych niż biodegradowalne,
3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych,
4) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych ekologicznych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii cieplnej, przy wytwarzaniu której spełnione są normy w zakresie emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska, w tym w szczególności wykorzystanie z paliw płynnych i gazowych oraz kotłów na paliwa stałe o stopniu sprawności energetycznej nie mniejszej niż 70%,
5) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających i mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej i dróg publicznych oraz terenów oznaczonych 1U/M2U/M.
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 11. 1. Ustala się strefę ochrony zabytków archeologicznych, oznaczoną jak na rysunku planu.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje uzgodnienie wszelkich inwestycji wymagających prac ziemnych z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, co do obowiązku prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne i wykopaliskowe.
3. Pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 2 należy uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.
4. Zasady ochrony ewentualnych zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie obowiązywania planu, określają przepisy szczegółowe dotyczące ochrony zabytków,
5. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych, ich wykaz podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom.
Rozdział 5
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:
1) dostawa wody z sieci wodociągowej,
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych,
4) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł energii cieplnej, odpowiadających wymogom § 10 pkt 4,
5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii energetycznych,
6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,
7) rozbudowa sieci rozdzielczych na tereny przeznaczone pod zabudowę wyznaczone planem,
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających ulic z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:
1) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 8 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń,
2) korzystanie i odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego (szamba) do momentu, w którym zostanie oddana do użytku lokalna sieć kanalizacyjna. Instalację kanalizacyjną należy podłączyć do przedmiotowej sieci nie później niż 6 miesięcy od momentu oddania jej do użytku.
3. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej zakazuje się lokalizowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz, z wyjątkiem dopuszczonych wg przepisów odrębnych.
Rozdział 6
Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości
§ 13. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości: wydzielenie terenów zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
Dział II. USTALENIA DLA TERENÓW
Rozdział 7
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi podstawowe w kondygnacji parteru,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne z placami manewrowymi i postojowymi,
d) mała architektura,
e) parkingi,
f) garaże podziemne,
g) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości: 5m od linii rozgraniczającej,
2) wysokość budynku - maks. 16m,
3) ilość kondygnacji nadziemnych maks. pięć, w tym poddasze użytkowe,
4) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.
5) dach o nachyleniu połaci maks. 45o.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) ogrodzenia o wysokości maks. 1,5m od frontu działki,
2) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2,
3) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 40% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony terenu: 1KDW,
2) dopuszcza się lokalizowanie garaży i miejsc postojowych jako wbudowane w część podziemną budynków,
3) zapewnienie co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na terenie działki na każde mieszkanie i 1 stanowiska postojowego na każde 50m2 powierzchni usługowej jednak nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal usługowy.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowe.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej minimum 2 000m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej minimum 30m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, place, drogi, parkingi nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi podstawowe w kondygnacji parteru,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne z placami manewrowymi i postojowymi,
d) mała architektura,
e) parkingi,
f) garaże podziemne,
g) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości: 5m od linii rozgraniczającej,
2) wysokość budynku - maks. 16m,
3) ilość kondygnacji nadziemnych maks. pięć, w tym poddasze użytkowe,
4) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
5) dach o nachyleniu połaci maks. 45o.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2,
2) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 40% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony terenu: 1KDW,
2) dopuszcza się lokalizowanie garaży i miejsc postojowych jako wbudowane w część podziemną budynków,
3) zapewnienie co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na terenie działki na każde mieszkanie i 1 stanowiska postojowego na każde 50m2 powierzchni usługowej jednak nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal usługowy.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowe.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej minimum 2 000m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej minimum 30m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, place, drogi, parkingi nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi podstawowe w kondygnacji parteru,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne z placami manewrowymi i postojowymi,
d) mała architektura,
e) parkingi,
f) garaże podziemne,
g) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości: 5m od linii rozgraniczającej,
2) wysokość budynku - maks. 14m,
3) ilość kondygnacji nadziemnych maks. cztery, w tym poddasze użytkowe,
4) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
5) dach o symetrycznym nachyleniu połaci min. 25o, maks. 45o, kryty dachówką w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) dach mansardowy o symetrycznym nachyleniu połaci min. 25o, maks. 80o, kryty dachówką w kolorze ceglastym,
2) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2,
3) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony terenu: 1KD-L, 2KD-L,
2) dopuszcza się lokalizowanie garaży i miejsc postojowych jako wbudowane w część podziemną budynków,
3) zapewnienie co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na terenie działki na każde mieszkanie i 1 stanowiska postojowego na każde 50m2 powierzchni usługowej jednak nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal usługowy.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowe.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej minimum 2 000m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej minimum 30m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, place, drogi, parkingi nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi podstawowe w kondygnacji parteru,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne z placami manewrowymi i postojowymi,
d) mała architektura,
e) parkingi,
f) garaże podziemne,
g) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości: min. 6,5m i maks. 18,5 m od linii rozgraniczającej,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości: 5m od linii rozgraniczającej,
3) wysokość budynku - maks. 11m,
4) ilość kondygnacji nadziemnych maks. trzy, w tym poddasze użytkowe,
5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dach o symetrycznym nachyleniu połaci min. 25o, maks. 45o, kryty dachówką w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2,
2) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony przyległych ulic lokalnych,
2) dopuszcza się lokalizowanie garaży i miejsc postojowych jako wbudowane w część podziemną budynków,
3) zapewnienie co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na terenie działki na każde mieszkanie i 1 stanowiska postojowego na każde 50m2 powierzchni usługowej jednak nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal usługowy.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowe,
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej minimum 3 500m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej minimum 30m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, place, drogi, parkingi nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi podstawowe w kondygnacji parteru,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne z placami manewrowymi i postojowymi,
d) mała architektura,
e) parkingi,
f) garaże podziemne,
g) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości: 5m od linii rozgraniczającej,
2) wysokość budynku - maks. 16m,
3) ilość kondygnacji nadziemnych maks. pięć, w tym poddasze użytkowe,
4) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
5) dach o symetrycznym nachyleniu połaci min. 25o, maks. 45o, kryty dachówką w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony terenu: 1KD-L, 2KD-L i 3KDW,
2) dopuszcza się lokalizowanie garaży i miejsc postojowych jako wbudowane w część podziemną budynków,
3) zapewnienie co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na terenie działki na każde mieszkanie i 1 stanowiska postojowego na każde 50m2 powierzchni usługowej jednak nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal usługowy.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowe.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej minimum 2 000m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej minimum 30m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, place, drogi, parkingi nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
Rozdział 8
Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/M ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) funkcja mieszkaniowa maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynku usługowego lub 50% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w budynkach wolnostojących,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne z placami manewrowymi i postojowymi,
d) mała architektura,
e) parkingi,
f) garaże podziemne,
g) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości 5m od linii rozgraniczającej,
2) wysokość budynku - maks. 12m,
3) ilość kondygnacji nadziemnych maks. trzy, w tym poddasze użytkowe,
4) szerokość elewacji maksymalnie 30m,
5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dach o symetrycznym nachyleniu połaci min. 25o, maks. 45o, kryty dachówką w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) ogrodzenia o wysokości maks. 1,5m od frontu działki, z podmurówką pełną do 0,5m,
2) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2,
3) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 40% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony przyległych ulic lokalnych oraz dróg wewnętrznych,
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na każde 50m2 powierzchni usługowej na terenie działki, nie mniej niż 2 stanowiska postojowego na każdy lokal usługowy,
3) zapewnienie co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na terenie działki na każde mieszkanie.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowo - usługowe.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej min. 1 500m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej min. 30m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, place, drogi, parkingi nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/M ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) funkcja mieszkaniowa maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynku usługowego lub 50% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w budynkach wolnostojących,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne z placami manewrowymi i postojowymi,
d) mała architektura,
e) parkingi,
f) garaże podziemne,
g) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkalnej tylko na cele mieszkalnego budownictwa socjalnego.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości 5m od linii rozgraniczającej,
2) wysokość budynku - maks. 12m,
3) ilość kondygnacji nadziemnych maks. trzy, w tym poddasze użytkowe,
4) szerokość elewacji maksymalnie 30m,
5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dach o nachyleniu połaci maks. 45o.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) ogrodzenia o wysokości maks. 1,5m od frontu działki, z podmurówką pełną do 0,5m,
2) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2,
3) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 40% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni działki.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony przyległych ulic lokalnych oraz dróg wewnętrznych,
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na każde 50m2 powierzchni usługowej na terenie działki, nie mniej niż 2 stanowiska postojowego na każdy lokal usługowy,
3) zapewnienie co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na terenie działki na każde mieszkanie.
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowo - usługowe.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej min. 1 500m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej min. 30m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, place, drogi, parkingi nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
Rozdział 9
Ustalenia dla terenów zabudowy usług
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się przeznaczenie: usługi.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości 5m od linii rozgraniczającej,
2) wysokość budynku - maks. 8m,
3) ilość kondygnacji nadziemnych maks. dwie, w tym poddasze użytkowe,
4) szerokość elewacji maks. 25m,
5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dachy o nachyleniu połaci maks. 45o.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) ogrodzenia o wysokości do 1,5m od frontu działki, z podmurówką pełną do 0,5m,
2) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody maksymalnie 35m2,
3) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) powierzchnia zabudowy maks. 60% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
1) obsługa terenu od strony terenu 1KDW,
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na każde 30m2 powierzchni usługowej na terenie działki, lecz nie mniej niż 5 stanowisk postojowych.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska, nie dopuszcza się do lokalizacji obiektów oraz urządzeń usługowych i produkcyjnych mogących pogorszyć stan środowiska lub przekraczających standardy dla zabudowy mieszkaniowo usługowej.
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren przeznaczony na cele usługowe.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej minimum 1 200m2,
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej minimum 25m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej nie spełniających parametrów określonych w pkt 1 i 2.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.
Rozdział 10
Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IE ustala się przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyka.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się tylko lokalizację budynków związanych z obsługą infrastruktury technicznej - elektroenergetyki.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości min. 1,5m od granic działki.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%.
Rozdział 11
Ustalenia dla terenów komunikacji
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L, 2KD-L ustala się przeznaczenie ulica lokalna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12m.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
1) miejsca postojowe,
2) elementy wyposażenia ulicy,
3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0%.
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW ustala się przeznaczenie ulica wewnętrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6m.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
1) miejsca postojowe,
2) elementy wyposażenia ulicy.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0%.
Dział III. USTALENIA KOŃCOWE
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Ryszard Zelinka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/260/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/260/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/260/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama