| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/243/10 Rady Gminy Jemielno

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jemielno oraz gminnym jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr.142, poz. 1591 , z późn. zm.) oraz na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 , z późn. zm.) Rada Gminy Jemielno uchwala,co następuje :

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jemielno oraz gminnym jednostkom organizacyjnym.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) należności - oznacza to cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki, a także koszty egzekucyjne, koszty procesu należne Gminie Jemielno bądź gminnej jednostce organizacyjnej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego, przy czym kwoty należności w stosunku do tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji,

2) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną , osobę prawną a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zalegającą wobec Gminy Jemielno bądź gminnej jednostki organizacyjnej z zapłatą należności o charakterze cywilnoprawnym,

3) kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, obrazujące sytuacje materialną dłużnika oraz w przypadkach dotyczących pomocy publicznej dokumenty opisane w §7 ust 2.

4) uldze - oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności oraz naliczanie obniżonej kwoty odsetek ustawowych w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty,

5) kwocie odsetek preferencyjnych - oznacza to wartość kwotową, obliczoną według wzoru określonego w § 5 ust.4,

6) przedsiębiorcy - oznacza to, podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

7) dniu udzielania pomocy - oznacza to dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do jej otrzymania, w szczególności jest to dzień (w zależności od rodzaju należności): zawarcia umowy, porozumienia lub wydania decyzji,

§ 3. Brak treści

1. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:

1) Wójt Gminy Jemielno

2) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podpisujący dokumenty, w wyniku których powstają należności Gminy Jemielno do kwoty 1 000,00 zł., powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Wójta Gminy.

§ 4. Brak treści

1. Należność może zostać umorzona w całości albo w części jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą:

1) osoba fizyczna - dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty - 6.000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1,2,3,4 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika .

3. Oświadczenie/porozumienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej należności. Porozumienie o umorzeniu należności powinno zawierać postanowienie, że w razie niedotrzymania ustalonego terminu zapłaty porozumienie wygasa w całości, a należność staje się natychmiast wymagalna.

5. Umorzenie należności, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy gdy warunki umorzenia wymienione w ust. 1 zachodzą wobec wszystkich zobowiązań.

§ 5. Brak treści

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym osoby i ograny wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części wierzytelności, albo jednorazowo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku gdy należność powstała z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych na okres do 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia.

2. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się 50% odsetek ustawowych obowiązujących w dniu założenia kompletnego wniosku o ulgę.

3. Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat, jak należność główną, nie podlegają oprocentowaniu i płatne są w tych samych terminach.

4. Naliczanie kwoty odsetek preferencyjnych, o którym mowa w ust. 2, następuje wg wzoru:

infoRgrafika

5. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności należności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości kwot ustalonych warunkami porozumienia.

§ 6. Brak treści

1. Udzielenie ulg o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 i § 5 następuje w odniesieniu do należności opisanych w § 2 pkt 1 w drodze porozumienia z zastrzeżeniem ust.2.

2. W sytuacjach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1,2,3,4 umorzenie z urzędu należności opisanych w § 2 pkt 1 następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 7. Brak treści

1. W przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 udzielanie ulg na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. Zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)/ Dz. Urz. UE 2008 C 115, s.1/ oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis/ Dz. U. UE L 2006 r. Nr379 poz. 5/.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielanie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 07. 59.404 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. 10.53.311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis..

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVI/282/06 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jemielno i jej jednostek organizacyjnych Gminy Jemielno, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »