| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/257/2010 Rady Gminy Zawonia

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia - Czeszów II, uchwalonego uchwałą nr XIII/110/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia 2008 r., dla działki nr 746/7 w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do Uchwały Rady Gminy Zawonia Nr XXI/160/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia" uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada 2009 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia - Czeszów II, uchwalonego uchwałą nr XIII/110/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia 2008 r., dla działki nr 746/7 w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Przedmiot ustaleń zmiany planu obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1. Rysunek zmiany planu w skali 1:2000 - załącznik nr 1.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu - załącznik nr 2.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

2) obszarze - należy przez to rozumieć całą działkę objętą granicami opracowania,

3) terenie - należy przez to rozumieć wyodrębnioną liniami rozgraniczającymi część obszaru,

4) strefie - należy przez to rozumieć część obszaru wyodrębnioną ze względu na swoje szczególne cechy, na przykład wartości historyczne,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, którego udział przeważa na danym terenie,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które mogą występować na danym terenie,

7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi, wraz ze zlokalizowanymi w nich lokalami użytkowymi, przeznaczonymi na usługi, których powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

8) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - należy przez to rozumieć małe domy mieszkalne wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,

9) małych domach mieszkalnych - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne, w których jest zlokalizowane nie więcej niż 12 lokali mieszkalnych,

10) usługach typu I - należy przez to rozumieć działalność taką jak administracja, kultura, oświata i nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa, handel, poczta i łączność, gastronomia, turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek, obsługa pasażerów w transporcie drogowym,

11) usługach typu II - należy przez to rozumieć działalność taką jak administracja, kultura, oświata i nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa, handel, gastronomia, poczta i łączność,

12) usługach typu III - należy przez to rozumieć działalność taką jak administracja, kultura, oświata i nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa, handel detaliczny, gastronomia, poczta i łączność, turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek,

13) budynkach towarzyszących - należy przez to rozumieć budynki magazynowe, gospodarcze, socjalne, sanitariaty, garaże i inne potrzebne dla realizacji przeznaczenia terenu,

14) liniach zabudowy:

a) obowiązujących - należy przez to rozumieć linię, przy której należy sytuować elewacje frontowe budynków mieszkalnych lub usługowych. Obowiązująca linia zabudowy stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla pozostałych obiektów. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy, gzymsy, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niż 2.5 metry,

b) nieprzekraczalnych - należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich budynków. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy, gzymsy, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niż 2.5 metry. Nieprzekraczalnej linii zabudowy nie stosuje się do budowli oraz do obiektów małej architektury,

15) wysokości budynku do okapu - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od projektowanej rzędnej terenu przy głównym wejściu do budynku do okapu dachu,

16) wysokości budynku do kalenicy - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od projektowanej rzędnej terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych,

17) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej zabudową kubaturową do powierzchni działki lub grupy działek objętych inwestycją.

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4. 1. Określa się, że następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku stanowią obowiązujące ustalenia zmiany planu:

1) Symbole, określające podstawowe przeznaczenia terenów,

2) Granica obszaru objętego zmianą planu,

3) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

4) Obowiązująca linia zabudowy,

5) Nieprzekraczalna linia zabudowy,

6) Stanowisko archeologiczne, które obejmuje się ochroną,

7) Granica strefy "OW" ochrony konserwatorskiej - obserwacji archeologicznej,

8) Napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV wraz ze strefą, w obrębie której obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,

9) Napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20kV wraz ze strefą, w obrębie której obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

2. Określa się, że następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku mają charakter informacyjny bądź propozycji:

1) Granica gminy,

2) Granica obrębu,

3) Propozycja podziału na działki budowlane,

4) Określenie skali rysunku w formie liczbowej i liniowej,

5) Wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia" uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada 2009 r., z naniesionymi granicami obszaru objętego zmianą planu.

§ 5. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenia terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku zmiany planu:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW.

3. Tereny usług, oznaczone symbolem U.

4. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, oznaczony symbolem MW,MN

5. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczony symbolem MW,U.

6. Teren sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, oznaczony symbolem US,ZP.

7. Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP.

8. Teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony symbolem WS.

9. Teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem KDZ.

10. Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.

11. Teren infrastruktury technicznej - energetyki, oznaczony symbolem E.

§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ustala się, że ukształtowania wymaga nowoprojektowany zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej oraz zabudowy usług turystyki, rekreacji i wypoczynku. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów ustala się w § 19 - 23 uchwały.

§ 7. Ustala się warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

1. Działalność zakładów usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia produktami chemicznymi i ropopochodnymi powinien być utwardzony, a zanieczyszczenia podczyszczone przed odprowadzeniem do kanalizacji w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów przepisów szczególnych i odrębnych.

3. Na obszarze dopuszcza się przebudowę i budowę urządzeń melioracji szczegółowej - rowów

4. Na obszarze nie dopuszcza się budowy nowych stawów hodowlanych, dopuszcza się remont i przebudowę stawów istniejących.

5. Dokonuje się następującego zakwalifikowania terenów, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu:

1) Tereny oznaczone symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) Tereny oznaczone symbolami MW, MW,U i MW,MN - tereny zabudowy wielorodzinnej,

3) Teren oznaczony symbolem US,ZP - tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem.

§ 8. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Ustala się strefę OW ochrony konserwatorskiej - obserwacji archeologicznej dla obszaru objętego zmianą planu, poza terenem stanowiska archeologicznego, o granicach przedstawionych na rysunku zmiany planu, w obrębie której obowiązują następujące ustalenia:

1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2) Nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne mogą być wykonywane jedynie przez uprawnionego archeologa.

2. Obejmuje się ochroną stanowisko archeologiczne nr 9/7/74-30 AZP - neolityczny ślad osadnictwa, którego lokalizację przedstawia się na rysunku zmiany planu, w obrębie którego obowiązują następujące ustalenia:

1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków a prace można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od tych służb na przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora,

2) Wymagane pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę lub, dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji (to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych).

3. Wykonywanie prac budowlanych na obszarach i przy obiektach objętych ochroną niniejszą zmianą planu podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.

§ 9. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Ustala się, że przestrzeń publiczną stanowi teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem 1KDZ.

2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się umieszczanie elementów informacji turystycznej, plansz reklamowych i elementów małej architektury, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.

§ 10. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny ani obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów i w związku z tym nie wprowadza się ustaleń dla tych terenów.

§ 11. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady podziału nieruchomości objętych zmianą planu:

1) Minimalne powierzchnie i minimalne szerokości frontu działek przedstawia się w § 16 - 25 uchwały.

2) Ustaleń, zawartych w wyżej wymienionych paragrafach nie stosuje się do działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, działek dróg wewnętrznych oraz w przypadku wydzielenia działki na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic pomiędzy działkami sąsiednimi.

3) W przypadku gdy powierzchnia działki podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie działek o ustalonych parametrach, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni i szerokości frontu jednej z działek powstałych w wyniku podziału maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni i minimalnej szerokości frontu określonej w wyżej wymienionych paragrafach.

4) W przypadku, gdy na jednej działce, zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału, będą występować dwie funkcje minimalną powierzchnię działek należy przyjmować jako sumę powierzchni działek dla obu funkcji.

5) Na całym obszarze dopuszcza się wydzielanie działek dróg wewnętrznych, innych niż ustalonych liniami rozgraniczającymi. Ustala się minimalną szerokość wydzielanych dróg na 8 m.

2. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych zmianą planu.

§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolami 1US,ZP i 1ZP ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz obiektów infrastruktury technicznej.

§ 13. Ustala się zasady zagospodarowania działek w zakresie miejsc postojowych.

1. W granicach działek lub grupy działek objętych inwestycją należy zapewnić lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych.

2. Ustala się następujące wskaźniki dotyczące minimalnej ilości miejsc postojowych samochodów osobowych dla poszczególnych przeznaczeń:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1.5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

3) Tereny zabudowy usługowej:

a) gastronomia - 1 miejsce postojowe na 6 m2 powierzchni części konsumpcyjnej,

b) handel - 1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 miejsce postojowe na sklep,

c) hotel - 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe,

d) boiska - 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej,

e) korty tenisowe - 3 miejsca postojowe na 1 kort,

f) inne usługi - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej.

3. Dla terenów i budynków łączących różne przeznaczenia, na przykład usługowe i mieszkaniowe, należy przyjmować sumę liczby miejsc postojowych dla tych przeznaczeń.

4. Potrzeby w zakresie realizacji miejsc postojowych i placów manewrowych dla innych pojazdów realizowane będą w granicach własnych działek w ilości zależnej od potrzeb.

§ 14. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wzdłuż napowietrznych linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia.

1. Na rysunku zmiany planu przedstawia się przebieg napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV.

2. Wyznacza się strefę, o szerokości 15 m od przewodu linii w obu kierunkach, w obrębie której lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych wymaga uzgodnienia z odpowiednim zarządcą sieci. Lokalizację strefy przedstawia się na rysunku zmiany planu.

3. Na rysunku zmiany planu przedstawia się przebieg napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia 20kV.

4. Wyznacza się strefę, o szerokości 5 m od przewodu linii w obu kierunkach, w obrębie której lokalizacja zabudowy wymaga uzgodnienia z odpowiednim zarządcą sieci. Lokalizację strefy przedstawia się na rysunku zmiany planu.

5. W przypadku zmiany przebiegu linii energetycznych bądź ich skablowania ustaleń niniejszego paragrafu nie stosuje się, a przedstawiony na rysunku przebieg linii wraz ze strefami nie ma charakteru obowiązującego.

§ 15. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dopuszcza się rozbudowę wszystkich systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Zaleca się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg.

3. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidujących z projektowanym inwestowaniem w uzgodnieniu z ich zarządcą.

4. Na obszarze dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii energetycznych wysokiego napięcia i gazociągów wysokiego ciśnienia.

5. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym naziemnych obiektów kubaturowych, na terenach o innym przeznaczeniu.

6. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej.

7. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z projektowanej sieci wodociągowej.

8. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:

1) Ścieki bytowe i komunalne należy odprowadzać do oczyszczalni ścieków poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej,

2) Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny lub odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej albo do ziemi, z zachowaniem wymogów zawartych w przepisach szczególnych i odrębnych,

3) Wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni utwardzonych należy odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi, z zachowaniem wymogów zawartych w przepisach szczególnych i odrębnych.

9. Ustala się zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zgodne z wymogami przepisów odrębnych oraz programem gospodarki odpadami Gminy Zawonia.

10. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła, spełniających wymogi przepisów szczególnych i odrębnych.

11. Dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności budowę stacji bazowych telefonii komórkowej.

Rozdział 2.
USTALENIA DLA TERENÓW WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI

§ 16. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1MN - 10MN.

1. Przeznaczenie podstawowe:

1) Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza,

2) Dla terenów oznaczonych symbolami 3MN - 10MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu:

1) Linie zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 - 10 m od linii rozgraniczającej teren 1MN i teren 3KDW,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MN i teren 8KDW,

c) obowiązująca linia zabudowy w odległości 3 - 11 m od linii rozgraniczającej teren 2MN i teren 3KDW,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MN i teren 4KDW,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MN i teren 8KDW,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 - 10 m od linii rozgraniczającej teren 3MN i teren 4KDW,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 3MN i teren 8KDW,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 4MN i teren 5KDW,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 - 14 m od linii rozgraniczającej teren 4MN i teren 4KDW,

j) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej tereny 5MN, 6MN i 7MN i teren 4KDW,

k) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 5MN i tereny 5KDW i 6KDW,

l) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 6MN i tereny 6KDW i 7KDW,

m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 7MN i tereny 7KDW i 1ZP,

n) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od południowej granicy terenu 7MN,

o) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 8MN i tereny 5KDW, 6KDW i 7KDW,

p) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od południowej granicy terenu 8MN,

q) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 9MN i teren 8KDW,

r) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 - 10 m od linii rozgraniczającej teren 10MN i teren 9KDW,

s) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 10MN i tereny 10KDW i 11KDW.

2) Maksymalny wskaźnik zabudowy:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN - 25%,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN - 10MN - 20%,

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN - 50%,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN - 10MN - 60%,

4) Na każdej z działek budowlanych dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego garażu jako budynku wolnostojącego, przylegającego do budynku mieszkalnego lub stanowiącego część budynku mieszkalnego,

5) Maksymalna wysokość ściany:

a) dla budynków mieszkalnych - 6.5 m,

b) dla garaży - 3.5 m,

6) Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o,

7) Maksymalna wysokość kalenicy:

a) dla budynków mieszkalnych - 7.0 m,

b) dla garaży - 4.0 m.

3. Zasady podziału na działki budowlane

1) Minimalna powierzchnia działki:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN - 600 m2,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN - 7MN i 9MN, 10MN - 750 m2,

c) dla terenu oznaczonego symbolem 8MN - 850 m2,

2) Minimalna szerokość frontu

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN - 20 m,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN - 7MN i 9MN, 10MN - 23 m,

c) dla terenu oznaczonego symbolem 8MN - 25 m.

§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1MW i 2MW.

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - usługi typu II.

3. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW i teren 1KDW,

b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW i teren 3KDW,

c) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej tereny 1MW i 2MW i teren 8KDW,

d) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MW i teren 2KDW,

e) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MW i teren 10KDW,

f) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MW i teren 11KDW,

2) Maksymalny wskaźnik zabudowy - 30%,

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 35%,

4) Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego - 25 m,

5) Maksymalna wysokość ściany:

a) dla budynków mieszkalnych - 9.5 m,

b) dla garaży - 3.5 m

6) Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o,

7) Maksymalna wysokość kalenicy

a) dla budynków mieszkalnych - 10.5 m,

b) dla garaży - 4.0 m.

5. Zasady podziału na działki budowlane

1) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,

2) minimalna szerokość frontu - 30 m.

§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1U - 3U.

1. Przeznaczenie podstawowe - usługi typu III.

2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 5 m od południowej granicy terenu 3U,

b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1U i teren 8KDW

c) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2U i teren 11KDW,

2) Maksymalny wskaźnik zabudowy:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U - 20%,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 3U - 25%,

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U - 45%,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 3U - 40%,

4) Wysokość budynków do okapu:

a) dla budynków usługowych:

- dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U - nie więcej niż 6.5 m,

- dla terenu oznaczonego symbolem 3U - nie więcej niż 9.5 m

b) dla obiektów towarzyszących - nie więcej niż 3.5 m,

5) Wysokość budynków do kalenicy:

a) dla budynków usługowych:

- dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U - nie więcej niż 7.0 m,

- dla terenu oznaczonego symbolem 3U - nie więcej niż 10.5 m,

b) dla obiektów towarzyszących - nie więcej niż 4.0 m,

6) Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) Minimalna powierzchnia działek budowlanych:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U - 3000 m2,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 3U - 5000 m2,

2) minimalna szerokość frontu działek - 50 m.

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1MW,MN.

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa.

2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 15 m od północnej granicy terenu 1MW,MN,

b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW,MN i teren 3KDW,

c) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW,MN i teren 4KDW,

2) Maksymalny wskaźnik zabudowy - 30%,

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 35%,

4) Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 25 m,

5) Maksymalna wysokość ściany:

a) dla budynków mieszkalnych - 9.5 m,

b) dla garaży - 3.5 m,

6) Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o,

7) Maksymalna wysokość kalenicy

a) dla budynków mieszkalnych - 10.5 m,

b) dla garaży - 4.0 m.

4. Zasady podziału na działki budowlane

1) Minimalna powierzchnia działki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 2000 m2,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 600 m2,

2) Minimalna szerokość frontu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 30 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 20 m.

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1MW,U.

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi typu II. Każde z przeznaczeń może występować samodzielnie lub oba mogą występować łącznie.

2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 5 m od wschodniej granicy terenu,

b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren i tereny 2KDW i 12KDW,

c) w odległości 15 - 19 m od linii rozgraniczającej teren i teren 11KDW,

2) Maksymalny wskaźnik zabudowy - 30%,

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki - 35%,

4) Maksymalna wysokość ściany:

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - 9.5 m,

b) dla obiektów towarzyszących - 3.5 m,

5) Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o,

6) Maksymalna wysokość kalenicy

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - 10.5 m,

b) dla obiektów towarzyszących - 4.0 m.

4. Zasady podziału na działki budowlane

1) Minimalna powierzchnia działki - 2500 m2,

2) Minimalna szerokość frontu - 30 m.

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1US,ZP.

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji oraz zieleń urządzona. Każde z przeznaczeń może występować samodzielnie lub oba mogą występować łącznie.

2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.

3. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz obiektów infrastruktury technicznej.

4. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 35%.

5. Zasady podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki - 5000 m2,

2) minimalna szerokość frontu - 50 m.

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP.

1. Przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona.

2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.

3. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz obiektów infrastruktury technicznej.

4. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 35%.

5. Ustala się zakaz podziału terenu na działki.

§ 23. Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonego symbolem 1WS.

1. Przeznaczenie podstawowe - wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Dopuszcza się realizację urządzeń wodnych, związanych z przeznaczeniem terenów.

3. Nie ustala się pozostałych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad podziału na działki.

§ 24. Ustalenia dla terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1KDZ, 1KDW - 12KDW, 1KP, 2KP

1. Teren, oznaczony symbolem 1KDZ

1) Przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej, teren stanowi poszerzenie istniejącej drogi publicznej,

2) Szerokość w liniach rozgraniczających - do 4 m.

2. Tereny oznaczone symbolami 1KDW - 12KDW.

1) Przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne,

2) Szerokość w liniach rozgraniczających:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW - 4KDW, 10KDW, 12KDW - 10 m,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 5KDW - 7KDW, 9KDW - 6 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12 x 12 m,

c) dla terenu oznaczonego symbolem 8KDW - 12 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 m,

d) dla terenu oznaczonego symbolem 10KDW - 10 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12 x 12 m,

e) dla terenu oznaczonego symbolem 11KDW - 15 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 m.

§ 25. Teren infrastruktury technicznej - energetyki oznaczony symbolem 1E.

1. Przeznaczenie podstawowe - infrastruktura techniczna - energetyka (stacja transformatorowa).

2. Planuje się realizację obiektów budowlanych i urządzeń potrzebnych dla realizacji przeznaczenia terenu.

3. Nie ustala się pozostałych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad podziału na działki.

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 26. Do czasu realizacji zmiany planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania obiektów i terenów

§ 27. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/257/2010
Rady Gminy Zawonia
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1 do uchwały XXXIV/257/2010

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »