reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Górze

z dnia 6 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 106, poz. 675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Górze uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Góra uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Góry,

2)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842),

3)Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny.

Rozdział 2.
Tryb powoływania członków Zespołu

§ 3. 1. Zespół powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Przed powołaniem Zespołu Burmistrz kieruje pisma o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole, do wszystkich podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu na podstawie art. 9a ust. 3 i 4 ustawy. Burmistrz może także wystąpić o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole do podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy.

3. Po zebraniu propozycji kandydatów na członków Zespołu Burmistrz potwierdza pisemnie przyjęcie kandydata do składu Zespołu, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 9a ust. 4 i 5 zawiera z nimi porozumienie.

4. Po powołaniu Zespołu, wszyscy jego członkowie otrzymują zaświadczenie, wystawione przez Burmistrza, potwierdzające członkowstwo w Zespole.

Rozdział 3.
Tryb odwoływania członków Zespołu

§ 4. 1. Burmistrz odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji w przypadku:

1)rezygnacji z członkowstwa w Zespole,

2)rozwiązaniu porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy,

3)śmierci członka.

2. Burmistrz może odwołać członka Zespołu:

1)na wniosek Zespołu,

2)na wniosek podmiotu, który go zgłosił,

3)na wniosek Przewodniczącego Zespołu w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach pracy Zespołu, braku zaangażowania w pracę Zespołu, trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Zespołu.

§ 5. W przypadkach wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 odwołanie następuje po konsultacji z podmiotami, które zgłosiły członka Zespołu.

§ 6. Powołanie nowego członka Zespołu, w miejsce odwołanego następuje w trybie określonym w § 3, najpóźniej w terminie 60 dni od dnia odwołania.

Rozdział 4.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

§ 7. Kadencja zespołu trwa 4 lata.

§ 8. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, lub z jego upoważnienia, a także w przypadku wakatu na funkcji Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 9. 1. Wyboru Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcy Przewodniczącego dokonuje Zespół nowej kadencji na swym pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego następuje na wniosek zainteresowanego, co najmniej 3 członków Zespołu lub na wniosek Burmistrza w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wniosek w sprawie odwołania poddawany jest pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy wybór nowego Przewodniczącego lub Zastępcy następuje na najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 10. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

3. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zespołu zawiadamia się członków Zespołu najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia pisemnie lub telefonicznie.

4. Obecność na posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowa.

§ 11. W posiedzeniach Zespołu, poza jego członkami, mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 12. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

2. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki.

3. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie członkowie Zespołu.

§ 13. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęte uchwały.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 14. Przewodniczący Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, przedkłada Burmistrzowi roczne sprawozdanie z działalności Zespołu.

§ 15. Do funkcjonowania grup roboczych powołanych przez Zespół, stosuje się odpowiednio przepisy §§ 8-13.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz w terminie 21 dni od dnia powołania Zespołu.

2. Podczas pierwszego posiedzenia odbiera od członków Zespołu oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy.

§ 17. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogala

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama