| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobierzyce lub jednostkom organizacyjnym Gminy oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art.59 ust.1-3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z 2009 r.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. 1)Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobierzyce lub jednostkom organizacyjnym Gminy zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

2)Uchwała określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)wierzytelności - oznacza to należność główną, należność główną wraz z odsetkami lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji,

2)trudnej sytuacji materialnej - oznacza to:

a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;

b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit.a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że dłużnik znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

3)kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy,

4)uldze - oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty,

5)kwocie naliczonego oprocentowania - oznacza to wartość kwotową, obliczoną według ustalonego w uchwale wzoru,

6)kosztach postępowania - oznacza to opłaty sądowe, pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,

7)kosztach egzekucyjnych - oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133 poz.882 ze zmianami),

8)dochodzie - oznacza to w odniesieniu do osób fizycznych - przychód pomniejszony o obciążenia podatkiem dochodowym, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz obciążenia alimentacyjne świadczone na rzecz innych osób.

§ 3. 1)Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:

a) Wójt Gminy Kobierzyce, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 100.000 zł

b) Wójt Gminy Kobierzyce, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetowej Rady Gminy Kobierzyce, jeżeli kwota wierzytelności przekracza 100.000 zł

c) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 5.000 zł.

§ 4. 1)Wierzytelność na wniosek dłużnika może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

2)Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 Poz. 1240)

3)Porozumienie o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4)Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części wierzytelności. Porozumienie o umorzeniu wierzytelności powinno zawierać postanowienie, że w razie niedotrzymania terminu spłaty pozostałej części wierzytelności następuje wygaśnięcie porozumienia.

5)Umorzenie wierzytelności w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby może nastąpić tylko wtedy gdy warunki umorzenia wymienione w ust.1 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1)W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności gdy dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, organy wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części wierzytelności, lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty na okres nie dłuższy niż 48 m-ce, a w przypadku gdy wierzytelność powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnych na okres 60 m-cy , licząc od dnia zawarcia porozumienia .

2)Od wierzytelności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się 50% odsetek ustawowych obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ulgę.

3)Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat, jak należność główna, nie podlegają oprocentowaniu i płatne są w tych samych terminach.

4)Naliczenie kwoty oprocentowania, o którym mowa w ust.2 następuje wg wzoru:

Gdzie:

- X - kwota naliczonego oprocentowania od należności głównej,

- A - należność odroczona lub kwota raty,

- B - liczba dni od dnia złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia wymagalności wierzytelności do terminu płatności odroczonej należności lub raty,

- w - współczynnik obniżenia oprocentowania określony w ust.2,

- C - stopa odsetek ustawowych z dnia złożenia wniosku o ulgę wyrażona w procentach,

- 365 - liczba dni w roku.

5)Porozumienie powinno zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat.

§ 6. 1)Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie ulg w ich spłacaniu, których mowa w § 4 i § 5 następuje w drodze porozumienia.

2)W sytuacjach określonych w § 4 ust. 2 umorzenie wierzytelności może nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

3)Odmowa udzielenia ulg o których mowa w § 4 i § 5 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 7. 1)Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2)Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać okoliczności o których mowa w § 4 i § 5 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3)Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4)W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 3 wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5)Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

§ 8. 1)W przypadkach, w których ulga, określona w § 4 i § 5, stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006), rozporządzenie Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimus w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UL L 337 z 21.12.2007)

2)Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowią Rozporządzenia wymienione w ust. 1.

3)Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł oraz z każdą pomocą inną niż de minimis otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4)W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 Poz. 404 j.t. ze zm.)

§ 9. 1)Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono wierzytelności oraz udzielono innych ulg w trybie określonym uchwałą na kwotę 1000 zł i powyżej oraz zbiorczą informację o wysokości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz innych udzielonych ulg.

2)Informacje są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg należności mających charakter cywilnoprawny nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc uchwała nr XIX/233/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 01 grudnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce


Henryk Łoposzko

Załącznik do Uchwały Nr VIII/68/11
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »