| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiebiorców działających na terenie Gminy Szprotawy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

§ 2. Uchwałę przyjmuje się w celu wspierania przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Szprotawy.

§ 3. Uchwały nie stosuje się do :

a) pomocy udzielanej w zakresie określonym w art.1 ust.1 od pkt a do pkt h Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.),

b) wobec podatników zalegających z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Szprotawy.

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem utworzenia nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust.1 stanowi pomoc de minimis spełniającą przesłanki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w §1.

3. Pomoc uzyskana na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w §1.

§ 5. Zwolnieniu od podatku, o którym mowa w §4 nie podlegają :

a) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą, których powierzchnia użytkowa przekracza 800 m2,

b) budynki lub jego części wyłaczone z prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na ich stan techniczny, w którym fizycznie nie znajdują się żadne przedmioty bądź osoby,

c) budynki lub ich części związane z działalnością bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

§ 6. 1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 4 wynosi odpowiednio :

1) 18 miesięcy - w przypadku utworzenia :

a) przez mikroprzedsiebiorcę - 1 nowego miejsca pracy dla osoby, która jest bezrobotna,

b) przez małego przedsiębiorcę - minimum 5 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne,

c) przez średniego przedsiebiorcę - minimum 20 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne,

d) w przypadku innego niż mikro, małego lub średniego przedsiebiorcy - minimum 30 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne.

2) 24 miesięce - w przypadku utworzenia :

a) przez mikroprzedsiebiorcę - 1 nowego miejsca pracy dla osoby, która jest bezrobotna i jest jednocześnie absolwentem szkoły policealnej, wyższej lub osobą, która ukończyła 50 rok życia, a nie nabyła praw emerytalnych bądź rentowych,

b) przez małego przedsiębiorcę - minimum 5 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne, w tym co najmniej dwie spośród tych osób są jednocześnie absolwentami szkoły policealnej, wyższej lub osobami, które ukończyły 50 rok życia a nie nabyły praw emerytalnych bądź rentowych,

c) przez średniego przedsiebiorcę - minimum 20 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne, gdy co najmniej połowa spośród tych osób to jednocześnie absolwenci szkoły policealnej, wyższej lub osoby, które ukończyły 50 rok życia, a nie nabyły praw emerytalnych bądź rentowych,

d) w przypadku innego niż mikro, małego, średniego przedsiębiorcy - minimum 30 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne, gdy co najmniej połowa spośród tych osób to jednocześnie absolwenci szkoły policealnej, wyższej lub osoby, które ukończyły 50 rok życia, a nie nabyły praw emerytalnych bądź rentowych.

2. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca zawarł, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Pracy, umowę o pracę z osobą/osobami, o których mowa w ust.1.

3. Zachowanie prawa do zwolnienia, o którym mowa w §4 uwarunkowane jest utrzymaniem zatrudnienia nowych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Pracy, na nowo utworzonych dla nich miejscach pracy przynajmniej przez okres 12 miesięcy.

4. Utrzymaniem zatrudnienia jest również zatrudnienie w ciągu 30 dni nowego pracownika, w miejsce pracownika, który porzucił pracę, zastosowano zwolnienie dyscyplinarne lub rozwiązano umowę o pracę z przyczyn po stronie pracownika.

5. Przez tworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub informacji w związku z nabyciem praw do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym od liczby utworzonych nowych stanowisk pracy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

§ 7. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości, w związku z nabyciem praw do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, jest złożenie :

a) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonych na formularzu według ustalonego w odrębnej uchwale wzoru,

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

c) informacji wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz 311).

§ 8. 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania czynności sprawdzających odnośnie spełnienia przesłanek zwolnienia od podatku, w tym także zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorca, na żadanie organu podatkowego, przedkłada dokumenty i informacje celem stwierdzenia spełniania warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. W przypadku naruszenia warunków uchwały organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu określenia lub ustalenia zobowiązania podatkowego.

§ 9. 1. Traci moc uchwała Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie pomocy de minimis udzielanej w formie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Szprotawa.

2. Przedsiębiorcy, którzy w okresie obowiązywania uchwały, o której mowa w ust. 1 nabyli prawa do zwolnień, zachowują je przez okresy wskazane w tej uchwale, po spełnieniu warunków w niej określonych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 11. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Skawiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »