| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/71/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 lit. "a" oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 724) uchwala się co następuje;

§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i Gminy Zbąszynek;

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,44 zł od 1 m2powierzchni,

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych - w tym, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

f) garaży, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 7,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące do wykonywania zadań w zakresie:

a) kultury, kultury fizycznej i turystyki,

b) ochrony przeciwpożarowej,

c) ochrony zdrowia,

d) pomocy społecznej i działalności charytatywnej,

2) cmentarze.

§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 2 pkt. 1 nie dotyczą budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4. 1) Miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu na terenie Zbąszynka jest targowisko miejskie.

2) Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w następujących wysokościach:

a) za zajęcie 1 m2powierzchni targowiska - 10,00 zł (handel z ziemi)

b) przy sprzedaży z oznaczonego stołu (pod zadaszeniem) - 20

c) od sprzedaży z ziemi za zajęcie oznaczonego stanowiska - 20

3) Dzienna stawka opłaty targowej za całą zajętą powierzchnię nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych w ustawie z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).

§ 5. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Inkaso opłaty targowej pobierane jest przez p. Tadeusza Wojciechowskiego lub p. Ryszarda Bróż na drukach określonych przez Burmistrza Zbąszynka.

3) Obowiązek uiszczania opłaty targowej powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.

4) Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranej kwoty.

§ 6. 1) Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2) Inkasentami na terenie poszczególnych sołectw są sołtysi.

3) Wysokość wynagrodzenia za inkaso sołtysów określa odrębna uchwała.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/76/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2012r., poz 2377 z 28 listopada 2012 r.).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do naliczania podatków i opłat od dnia 01 stycznia 2014 roku oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Jan Mazur


Uzasadnienie

Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Poszczególne stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz 613 ze zm.), górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zaproponowane w projekcie uchwały stawki zostały zwiększone o ok. 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »