| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg", zwanego dalej "rezerwatem".

§ 2. 1. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zespołów łęgu olszowo-jesionowego i olsu porzeczkowego z drzewami pomnikowymi, stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz bogatej awifauny.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:

1) położenie rezerwatu w granicach sieci Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001;

2) zachowanie siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony na obszarach Natura 2000: 91E0-3 - Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino Alnetum), 9170-1 Grąd środkowoeuropejski (Galio Carpinetum);

3) konieczność zabezpieczenia przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych i ich obserwacja;

4) konieczność stabilizacji i spontanicznej renaturyzacji ekosystemu;

5) konieczność zabezpieczenia przed zmianą stosunków wodnych w otoczeniu rezerwatu.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. 1. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania dla celów turystycznych oraz określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Mapę infrastruktury turystycznej rezerwatu zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.

3. Nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów: rekreacyjnych i sportowych.

§ 7. 1. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza.

2. Umożliwia się rolnikom dojazd przez rezerwat drogą w oddz. 154 i 155 do działek o nr ewidencyjnych 334, 335 i 350 w celu wykoszenia łąk i uprzątnięcia siana.

§ 8. Opis granicy obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL - 1992, zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 9. Mapę obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 wraz z leżącym w jego granicach rezerwatem przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 10. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 w części pokrywającej się z rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 11. Cele działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001
w części pokrywającej się z rezerwatem określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 12. Działania ochronne na obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 w części pokrywającej się z rezerwatem.

§ 14. Nie wprowadza się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych na obszarze rezerwatu.

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 66/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg" (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 13.01.2012 r, poz. 141).

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

Jan Rydzanicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu.

Zagrożenia

Sposób eliminacji lub ograniczania

Wewnętrzne

Zewnętrzne

Zagrożenia wewnętrzne

Zagrożenia zewnętrzne

Istniejące

Potencjalne

Istniejące

Potencjalne

Istniejące

Potencjalne

Istniejące

Potencjalne

-

-

Obniżanie poziomu wód gruntowych w skutek zabiegów melioracyjnych - oczyszczania rowów melioracyjnych

-

-

-

Zaprojektować i wykonać zastawkę drewnianą dla utrzymania właściwego poziomu wód poprzez kontrolę dynamiki uwodnienia profilu glebowego

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań.

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych (oddz. pododdz.)*

1.

91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy
(Fraxino Alnetum). Ograniczenie nadmiernego odpływu wód przez wykorzystanie zastawek

Utrzymać poziom wód zapewniający ich stan do wysokości 0,5m w oparciu o wykonaną zastawkę drewnianą

152a, b

2.

9170-1 Grąd środkowoeuropejski
(Galio Carpinetum). Ochrona właściwej struktury siedliska Grądu środkowoeuropejskiego

Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w co najmniej niepogorszonym stanie

154k, 155c, f

* Wg planu urzadzania lasu od 01.01.2008 r. do 31.12.2017 r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów turystycznych.

Lp.

Cel udostępnienia

Obszar lub miejsca udostępnienia

Sposób udostępnienia

1.

Turystyka.

Pieszy szlak turystyczny.

Indywidualnie i w sposób zorganizowany.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Mapa infrastruktury turystycznej rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg".

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Opis granicy obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- 1992.

Lp.

X

Y

1

281372,942188

487843,474807

2

281372,904085

487843,456977

3

281179,693631

487753,043515

4

281099,338638

487700,691243

5

281039,174441

487674,954590

6

281037,012865

487674,029925

7

281036,089313

487673,634853

8

280985,927438

487652,176930

9

280956,552156

487651,070318

10

280939,194150

487650,416415

11

280939,071370

487657,793307

12

280956,274225

487755,095534

13

280961,761226

487802,761988

14

280975,094749

487912,705528

15

280987,200385

488012,524334

16

280987,862698

488024,514966

17

280990,924071

488042,761823

18

280991,017460

488048,552774

19

280991,118026

488054,788786

20

280995,709021

488071,542124

21

281004,536638

488103,755635

22

280998,482287

488140,994598

23

280960,837335

488246,484718

24

280933,086674

488324,238364

25

280932,996435

488324,252571

26

280891,437762

488330,795472

27

280885,926037

488348,636313

28

280883,537354

488356,368218

29

280830,125085

488354,292603

30

280824,537111

488354,924413

31

280824,422761

488354,937342

32

280809,934506

488480,970375

33

280809,797705

488481,284709

34

280792,195625

488521,729750

35

280782,882390

488543,129164

36

280782,804725

488543,307618

37

280782,679143

488543,421436

38

280767,783659

488556,921555

39

280738,018898

488583,898041

40

280717,569189

488597,618039

41

280712,952235

488600,715618

42

280684,713331

488619,661497

43

280684,617489

488619,725799

44

280628,983516

488681,655628

45

280606,063174

488726,835848

46

280596,259990

488742,451270

47

280570,866573

488782,900264

48

280509,020129

488881,415029

49

280365,381530

488842,816108

50

280359,007245

488841,103194

51

280358,970792

488841,113446

52

280346,375281

488844,655712

53

280334,883748

488904,746596

54

280353,490548

488920,143165

55

280401,364316

488979,307659

56

280489,413462

489064,378934

57

280489,545024

489064,506047

58

280676,156914

489015,419071

59

280690,539705

489012,010226

60

280701,774137

489009,076286

61

280720,718834

489004,123201

62

280802,195507

488982,526572

63

280814,944687

488979,208008

64

280840,876236

488972,458123

65

280911,873821

488953,974668

66

280942,573366

488945,978427

67

281000,100921

488931,012473

68

281000,109087

488930,988656

69

281186,160000

488876,990000

70

281216,100000

488786,360000

71

281238,040000

488725,790000

72

281248,550000

488695,450000

73

281260,440000

488659,430000

74

281284,500000

488581,190000

75

281308,710000

488511,030000

76

281318,990000

488459,560000

77

281352,020000

488380,720000

78

281352,021869

488380,715419

79

281358,960000

488363,710000

80

281380,260000

488280,800000

81

281404,040000

488209,430000

82

281418,410000

488153,590000

83

281425,610000

488126,680000

84

281455,830000

488030,020000

85

281466,270000

487996,320000

86

281480,320000

487961,330000

87

281501,260000

487904,670000

88

281501,305364

487904,681996

89

281495,203249

487901,724147

90

281372,942188

487843,474807


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 wraz z leżącym w jego granicach rezerwatem.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 w części pokrywającej się z rezerwatem.

Lp.

Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

Zagrożenia

Opis zagrożenia

istniejące

potencjalne

1.

91E0-3 - Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino Alnetum).

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie-ogólnie

-

Obniżanie poziomu wód gruntowych w skutek zabiegów melioracyjnych - oczyszczania rowów melioracyjnych.

2.

9170-1 Grąd środkowoeuropejski (Galio Carpinetum).

X Brak zagrożeń i nacisków

-

-


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Cele działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001
w części pokrywającej się z rezerwatem.

Lp.

Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

Cele działań ochronnych

1.

91E0-3 - Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino Alnetum)Zachowanie siedlisk w stanie nie zmienionym.

2.

9170-1 Grąd środkowoeuropejski (Galio Carpinetum)


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Działania ochronne na obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH 080001 w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Działania ochronne


Obszary wdrożenia

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

Przedmiot ochrony obszaru Natura
2000

Nr

Opis zadania ochronnego

Ochrona czynna siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk

91E0-3 - Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino Alnetum).

A1

W przypadku pojawienia się symptomów wskazujących na pogorszenie się stanu siedliska w rezerwacie, związanego z niekorzystną zmianą stosunków wodnych, dokonać okresowego spiętrzenia wody w sieci rowów melioracyjnych zapewniającego jej stan na wysokość 0,5m

Obszar rezerwatu.

Nadleśnictwo Babimost.

9170-1 Grąd środkowoeuropejski (Galio Carpinetum).

A2

Zachowanie stanu siedliska w zakresie parametru specyficzna struktura i funkcje

Obszar rezerwatu.

Nadleśnictwo Babimost.

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.

91E0-3 - Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino Alnetum).

B1

Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami
metodycznymi obowiązującymi w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska;
Zadanie wykonać w 5, 10, 15 i 20 roku obowiązywania planu ochrony

Obszar rezerwatu

Nadleśnictwo Babimost.

9170-1 Grąd środkowoeuropejski
(Galio Carpinetum).

B2

Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami
metodycznymi obowiązującymi w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska;
Zadanie wykonać w 5, 10, 15 i 20 roku obowiązywania planu ochrony

Obszar rezerwatu

Nie przewiduje się działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.


[1]) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2013 r., poz.628, 842.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »